EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0181

2012/181/EU: Rådets genomförandebeslut av den 26 mars 2012 om bemyndigande för Rumänien att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

OJ L 92, 30.3.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/181/oj

30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/26


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 mars 2012

om bemyndigande för Rumänien att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2012/181/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 30 augusti 2011 ansökte Rumänien om att få genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 287.18 i direktiv 2006/112/EG i syfte att undanta beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motsvarande 65 000 EUR i nationell valuta, beräknat enligt den omräkningskurs som gällde dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. Åtgärden skulle befria dessa beskattningsbara personer från vissa av eller alla de momsskyldigheter som avses i avdelning XI kapitel 2–6 i direktiv 2006/112/EG.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Rumäniens ansökan genom en skrivelse av den 8 november 2011. Genom en skrivelse av den 9 november 2011 informerade kommissionen Rumänien om att den förfogade över den information som krävs för att bedöma ansökan.

(3)

I enlighet med avdelning XII i direktiv 2006/112/EG har medlemsstaterna redan möjlighet att tillämpa en särskild ordning för små företag. Åtgärden avviker från avdelning XII i direktiv 2006/112/EG endast så till vida att tröskelvärdet för en beskattningsbar persons årsomsättning är högre än det som gäller för Rumänien enligt artikel 287.18 i direktiv 2006/112/EG, det vill säga 35 000 EUR.

(4)

Ett högre tröskelvärde för den särskilda ordningen för småföretag är en förenklingsåtgärd eftersom det avsevärt kan minska momsskyldigheterna för de minsta företagen, samtidigt som den särskilda ordningen är frivillig för beskattningsbara personer. Åtgärden förväntas förbättra den allmänna efterlevnadsnivån av momsreglerna.

(5)

Enligt kommissionens förslag av den 29 oktober 2004 till ett direktiv om ändring av rådets direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla skyldigheterna på mervärdesskatteområdet inkluderade kommissionen bestämmelser inriktade på att tillåta medlemsstaterna att fastställa ett tröskelvärde för årsomsättning, under vilket befrielse från moms ska tillämpas, på upp till 100 000 EUR, eller motsvarande i nationell valuta, med en möjlighet att ompröva detta belopp årligen. Rumäniens ansökan är förenlig med det förslaget.

(6)

Åtgärden har ingen inverkan på unionens egna medel från moms, och bara en försumbar effekt på Rumäniens samlade skatteintäkter som tas ut i det sista konsumtionsledet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 287.18 i direktiv 2006/112/EG får Rumänien tillämpa momsbefrielse för beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motvärdet i nationell valuta av 65 000 EUR enligt omräkningskursen på dagen för landets anslutning till Europeiska unionen.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska tillämpas till och med dagen för ikraftträdandet av ett direktiv om ändring av de tröskelvärden för årsomsättning under vilka beskattningsbara personer kan undantas från moms, eller till och med den 31 december 2014, beroende på vilken dag som infaller först.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


Top