EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 27 februari 2012 om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten (ECB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/36


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 27 februari 2012

om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten

(ECB/2012/2)

(2012/133/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 12.1 och artikel 34.1 andra strecksatsen jämförda med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 18.1 i ECBS-stadgan föreskrivs att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna dokumentationen).

(2)

Enligt punkt 1.6 i den allmänna dokumentationen får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 i den allmänna dokumentationen förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.

(3)

Genom beslut ECB/2010/3 av den 6 maj 2010 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten (2) upphävdes, som en exceptionell åtgärd, tillfälligt Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av grekiska staten eller som emitterats av enheter etablerade i Grekland och fullt ut garanteras av grekiska staten.

(4)

Republiken Grekland har, med avseende på deltagandet från den privata sektorn, beslutat att initiera ett erbjudande om skuldbyte riktat till innehavare av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av grekiska staten.

(5)

Republiken Greklands beslut har lett till att de omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av grekiska staten eller som emitterats av enheter etablerade i Grekland och fullt ut garanteras av grekiska staten har blivit ännu mindre tillfredsställande som säkerheter för Eurosystemets transaktioner.

(6)

Beslut ECB/2010/3 ska upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av beslut ECB/2010/3

Beslut ECB/2010/3 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 28 februari 2012.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 februari 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 117, 11.5.2010, s. 102.


Top