EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1193

Kommissionens förordning (EU) nr 1193/2011 av den 18 november 2011 om upprättande av ett unionsregister för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013 , och följande handelsperioder, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2216/2004 och (EU) nr 920/2010 Text av betydelse för EES

OJ L 315, 29.11.2011, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 210 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2013; upphävd genom 32013R0389

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1193/oj

29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1193/2011

av den 18 november 2011

om upprättande av ett unionsregister för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2216/2004 och (EU) nr 920/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 första stycket andra meningen,

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i direktiv 2003/87/EG ska alla utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2012 hållas i ett unionsregister på konton som administreras av medlemsstaterna. Ett sådant register föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (3).

(2)

Direktiv 2003/87/EG har genomgått betydande ändringar genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (4), vilket kräver omfattande ändringar av registersystemet. Ändringarna ska tillämpas från och med den handelsperiod som inleds 2013. I dagsläget finns det inte något internationellt avtal som ska ersätta Kyotoprotokollet och gälla i medlemsstaterna efter 2012. Utsläppsrätter för luftfart kommer att auktioneras ut från och med 2012 i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (5) på samma sätt som allmänna utsläppsrätter. Av tydlighets- och tidsskäl bör därför en ny förordning antas i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder. Den bör även tillämpas på de utsläppsrätter för luftfart som kommer att auktioneras ut 2012.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (6) och förordning (EU) nr 920/2010 ska fortsätta att gälla parallellt med handelsperioden för 2008–2012 och de skyldigheter som följer av Kyotoprotokollet. Förordningarna (EG) nr 2216/2004 och (EU) nr 920/2010 bör ändras med omedelbar verkan för att genomföra brådskande säkerhetsbestämmelser och andra förbättringar.

(4)

För att Kyotoenheter och utsläppsrätter ska kunna hållas på samma konton i unionsregistret måste detta uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1 av klimatkonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte.

(5)

Enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG ska det finnas en oberoende transaktionsförteckning, EU:s transaktionsförteckning, för att notera utfärdande, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter. Enligt artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG ska information om utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och återlösen av tilldelade utsläppsenheter, sänkkrediter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar samt överflyttning av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar göras tillgänglig för transaktionsförteckningen.

(6)

Enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG ska unionen och medlemsstaterna upprätta och driva sina register och EU:s transaktionsförteckning i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1.

(7)

Unionsregistret bör innehålla de konton som behövs för att genomföra kraven i direktiv 2003/87/EG. Kontona bör ha en enhetlig utformning som garanterar registersystemets integritet och allmänhetens tillgång till informationen i systemet. Utsläppsrätterna bör anges i unionsregistret.

(8)

Transaktioner med utsläppsrätter inom unionsregistret bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper EU:s transaktionsförteckning, medan transaktioner med Kyotoenheter bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper både EU:s transaktionsförteckning och den internationella transaktionsförteckningen enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

(9)

För att diskrepanser ska undvikas bör EU:s transaktionsförteckning göra automatiska kontroller av registersystemets alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter, och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning bör göra automatiska kontroller av alla processer rörande Kyotoenheter. Processer som inte godkänns vid en kontroll bör avbrytas för att säkerställa att transaktionerna i unionsregistersystemet uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som följer av klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

(10)

Det bör finnas lämpliga och harmoniserade krav rörande öppnande av konton, autentisering och tillträdesrätt för att skydda den information som finns i det gemensamma registersystemet och för att undvika bedrägeri. En översyn av dessa krav bör övervägas i framtiden för att säkerställa deras effektivitet och samtidigt beakta proportionalitetsprincipen. Det bör finnas noteringar om alla processer, verksamhetsutövare och personer i registersystemet.

(11)

Den centrala förvaltaren bör begränsa driftsavbrotten i registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning och tillhandahålla robusta system och förfaranden för att skydda all relevant information.

(12)

Eftersom utsläppsrätter och Kyotoenheter endast förekommer i dematerialiserad form och är fungibla bör äganderätten till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet fastställas först när de registreras på det aktuella kontot i unionsregistret. För att minska riskerna i samband med upphävande av transaktioner som förts in i registret, och störningar i systemet eller på marknaden till följd av detta, är det nödvändigt att se till att utsläppsrätter och Kyotoenheter är fullt fungibla. I synnerhet kan transaktioner inte återkallas, upphävas eller återställas, utöver vad som föreskrivs i registrets regler, efter den tidpunkt som anges i dessa regler. Ingenting i denna förordning hindrar en kontoinnehavare eller tredje part från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning eller återgång enligt lag, med avseende på en transaktion som förts in i ett system, t.ex. på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i systemet. Vidare bör förvärv i god tro av utsläppsrätter eller Kyotoenheter vara skyddade.

(13)

Eftersom det kan vara önskvärt att ange ytterligare kontotyper eller andra medel som skulle underlätta innehav av utsläppsrätter eller Kyotoenheter för tredje parters räkning, eller användning av dem som säkerhet, bör dessa frågor utredas i samband med en framtida översyn av denna förordning.

(14)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (7) samt beslut 13/CMP.1 bör vissa rapporter regelbundet offentliggöras för att ge allmänheten tillgång till informationen i det gemensamma registersystemet (med vissa förbehåll på grund av sekretesskrav).

(15)

När information innehas eller bearbetas i enlighet med denna förordning måste detta ske med iakttagande av unionslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (8), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

(16)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning anges både allmänna krav och krav avseende drift och underhåll för unionsregistret under den handelsperiod som inleds den 1 januari 2013, och följande handelsperioder, och avseende den oberoende transaktionsförteckning som anges i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG.

I förordningen föreskrivs även ett kommunikationssystem mellan unionsregistret och den oberoende transaktionsförteckningen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning omfattar utsläppsrätter som utfärdas för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013 och följande handelsperioder.

Den omfattar även auktionering av utsläppsrätter för luftfart som utfärdades för handelsperioden 1 januari–31 december 2012.

Artikel 3

Definitioner

Såvida ingenting annat anges ska de termer som används i denna förordning definieras på samma sätt som i direktiv 2003/87/EG. Därutöver ska definitionerna i artikel 3 i förordning (EU) nr 1031/2010 och artikel 3 i kommissionens beslut 2011/278/EU (11) gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

1.   kontoinnehavare: den fysiska eller juridiska person som har ett konto i registersystemet.

2.   central förvaltare: den person som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

3.   behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

4.   extern plattform: ett externt system som på ett säkert sätt är anslutet till unionsregistret i syfte att automatisera funktioner i unionsregistret.

5.   kontrollör: en kontrollinrättning enligt definitionen i avsnitt 2 punkt 5 m i bilaga I till kommissionens beslut 2007/589/EG (12).

6.   tilldelade utsläppsenheter (AAU): enheter utfärdade i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG.

7.   utsläppsrätter för luftfart: utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med artikel 3c.2 i direktiv 2003/87/EG.

8.   allmänna utsläppsrätter: alla andra utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med direktiv 2003/87/EG.

9.   långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER): certifierade utsläppsminskningar utfärdade för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat bestäms enligt beslut 5/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, upphör att gälla samtidigt som krediteringsperioden för utsläppsminskningar för den verksamhet för vilken de utfärdades löper ut.

10.   sänkkrediter (RMU): enheter utfärdade i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet.

11.   tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1, upphör att gälla i slutet av den åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som följer på perioden då de utfärdades.

12.   Kyotoenheter: tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, sänkkrediter, långsiktiga certifierade utsläppsminskningar och tillfälliga certifierade utsläppsminskningar.

13.   process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en åtgärd som hör samman med ett konto eller en enhet i ett register.

14.   transaktion: en process i unionsregistret som innebär att en utsläppsrätt eller Kyotoenhet överförs från ett konto till ett annat konto.

15.   överlämna: det att en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör redovisar en utsläppsrätt eller Kyotoenhet mot de kontrollerade utsläppen från anläggningen eller luftfartyget i fråga.

16.   annullering: slutligt avskaffande av en Kyotoenhet som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

17.   borttagning: slutligt avskaffande av en utsläppsrätt som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

18.   återlösen: redovisning av en Kyotoenhet som görs av en part till Kyotoprotokollet mot den partens rapporterade utsläpp.

19.   penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (13).

20.   allvarliga brott: enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2005/60/EG.

21.   finansiering av terrorism: enligt definitionen i artikel 1.4 i direktiv 2005/60/EG.

22.   nationell administratör: den enhet som har uppgiften att för medlemsstatens del administrera en uppsättning användarkonton under en medlemsstats jurisdiktion i unionsregistret och som har utsetts i enlighet med artikel 7.

23.   verksamhetsledare: personer som i praktiken leder en juridisk persons dagliga verksamhet.

24.   medeleuropeisk tid: medeleuropeisk sommartid under sommartiden enligt definitionen i artiklarna 1, 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG (14).

KAPITEL II

REGISTERSYSTEMET

Artikel 4

Unionsregistret

1.   Härmed upprättas ett unionsregister för den handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem som inleds den 1 januari 2013 och följande handelsperioder.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla unionsregistret.

3.   Medlemsstaterna ska använda unionsregistret för att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG och för att säkerställa tillförlitlig redovisning av utsläppsrätter som omfattas av denna förordning. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till de processer som anges i denna förordning.

4.   Unionsregistret ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och det ska uppfylla de krav på maskinvara, nät, programvara och säkerhet som anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

Artikel 5

Europeiska unionens transaktionsförteckning

1.   Härmed upprättas Europeiska unionens transaktionsförteckning, i form av en standardiserad elektronisk databas, i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG, för transaktioner inom ramen för denna förordning. EU:s transaktionsförteckning ska också användas för att notera alla uppgifter som hör samman med innehav och överföringar av Kyotoenheter som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

3.   EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att kontrollera och notera alla processer som avses i denna förordning, den ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och den ska uppfylla de krav på maskinvara, nät och programvara som anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

4.   EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att notera alla processer som beskrivs i kapitlen III–V.

Artikel 6

Kommunikationslänkar mellan registren, klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning och EU:s transaktionsförteckning

1.   Unionsregistret ska upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i syfte att kommunicera transaktioner där Kyotoenheter överförs.

2.   EU:s transaktionsförteckning ska också upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i syfte att notera och kontrollera de överföringar som avses i punkt 1.

3.   Unionsregistret ska också upprätthålla en direkt kommunikationslänk med EU:s transaktionsförteckning för kontroll och notering av de transaktioner där utsläppsrätter överförs och de processer rörande kontoförvaltning som anges i kapitel III. Alla transaktioner som inbegriper utsläppsrätter ska ske inom unionsregistret och de ska noteras och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning.

4.   Den centrala förvaltaren kan etablera en begränsad kommunikationslänk mellan EU:s transaktionsförteckning och registret i ett kandidatland, så att sådana register kan kommunicera med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning genom EU:s transaktionsförteckning och notera uppgifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i denna. Innan en sådan kommunikationslänk kan etableras ska dessa register ha klarat alla testnings- och initialiseringsförfaranden som krävs för register.

Artikel 7

Administratörer

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell administratör. Medlemsstaten ska genom sin nationella administratör ha tillträde till och administrera sina egna konton och sin jurisdiktions konton i unionsregistret.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan de nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna.

3.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin nationella administratörs identitet och kontaktuppgifter, däribland ett nödtelefonnummer som kan användas vid säkerhetstillbud.

4.   Kommissionen ska samordna genomförandet av denna förordning med de nationella administratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommissionen ska samråda med administratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar om frågor och förfaranden som hör samman med driften av registren och genomförandet av denna förordning. Administratörernas arbetsgrupp ska senast den 31 mars 2012 komma överens om villkor för den centrala förvaltarens och de nationella administratörernas samarbete, däribland gemensamma driftsförfaranden för genomförandet av denna förordning, förfaranden för ändrings- och tillbudshantering i unionsregistret samt tekniska specifikationer för unionsregistrets och EU:s transaktionsförtecknings funktionssätt och tillförlitlighet. Arbetsordningen för administratörernas arbetsgrupp ska antas av kommittén för klimatförändringar.

5.   Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och de nationella administratörerna ska endast genomföra processer som är nödvändiga för utförandet av ålagda funktioner.

KAPITEL III

KONTON

AVSNITT 1

Bestämmelser som gäller alla konton

Artikel 8

Konton

1.   Unionsregistret ska innehålla de konton som anges i bilaga I.

2.   I bilaga I anges vilka typer av enheter som kan innehas på varje enskild kontotyp.

Artikel 9

Kontostatus

1.   Kontostatus ska vara en av följande: öppet, spärrat, undantaget eller avslutat.

2.   Inga processer får inledas från spärrade konton, utom överlämnande av enheter, införande av kontrollerade utsläpp och uppdatering av kontots uppgifter.

3.   Inga processer får inledas från avslutade konton. Ett avslutat konto får inte öppnas på nytt och det får inte mottaga enheter.

4.   Om en anläggning undantas från unionens system enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande verksamhetsutövardepåkontot till undantaget.

5.   När en behörig myndighet anmäler att en luftfartygsoperatörs flygningar inte längre omfattas av unionens system enligt bilaga I i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande luftfartygsoperatörskontot till undantaget fram till dess att den behöriga myndigheten anmäler att luftfartygsoperatörens flygningar åter omfattas av unionens system.

Artikel 10

Förvaltning av konton

1.   Varje konto ska ha en administratör som ska ansvara för att administrera kontot för en medlemsstats del eller för unionens del.

2.   I bilaga I anges för varje enskild kontotyp vem som är kontots administratör.

3.   Administratören för ett konto ska ansvara för att öppna, stänga av, begränsa tillträdesrätten till eller avsluta ett konto, att godkänna behöriga ombud, att tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver administratörens godkännande, samt att inleda transaktioner om kontoinnehavaren begär detta i enlighet med artikel 21.5.

4.   Administratören får kräva att kontoinnehavarna och deras ombud samtycker till att uppfylla rimliga villkor som är förenliga med denna förordning.

5.   Kontona ska omfattas av kontoadministratörens medlemsstats lagstiftning och jurisdiktion, och enheterna på kontot ska anses vara belägna inom den medlemsstatens territorium.

Artikel 11

Underrättelser från den centrala förvaltaren

Den centrala förvaltaren ska underrätta kontoombuden och administratören om inledning och slutförande eller avslutning av processer som berör kontot, och förändringar av kontostatus, genom en automatisk mekanism som beskrivs i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

AVSNITT 2

Öppnande och uppdatering av konton

Artikel 12

Öppnande av förvaltningskonton

Den centrala förvaltaren ska öppna alla förvaltningskonton i unionsregistret inom 20 arbetsdagar från mottagandet av den information som anges i bilaga II.

Artikel 13

Öppnande av ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret

1.   En auktionsförrättare, en auktionsplattform, ett clearingsystem eller ett avvecklingssystem såsom de definieras i förordning (EU) nr 1031/2010 kan lämna en ansökan till den nationella administratören om att öppna ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som anges i bilaga III.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret eller informera den person som ansöker om kontot om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

Artikel 14

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret

1.   Den behöriga myndigheten eller verksamhetsutövaren ska inom 20 arbetsdagar från det att tillståndet för utsläpp av växthusgaser har trätt i kraft förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga V, och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna ett verksamhetsutövardepåkonto för varje anläggning i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

Artikel 15

Öppnande av luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret

1.   Den behöriga myndigheten eller luftfartygsoperatören ska inom 20 arbetsdagar från godkännandet av övervakningsplanen för en luftfartygsoperatör förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga VI och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

2.   Varje luftfartygsoperatör ska ha ett luftfartygsoperatörskonto.

3.   Den nationella administratören ska inom 40 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna ett luftfartygsoperatörskonto för varje luftfartygsoperatör i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

4.   Statusen för luftfartygsoperatörskonton ska ändras från spärrat till öppet efter notering av kontrollerade utsläpp enligt artikel 32.1–32.5 och ett fullgörandestatustal större än eller lika med noll, beräknat enligt artikel 34.1. Kontots status ska också ändras till öppet vid en tidigare tidpunkt efter det att den nationella administratören har fått en ansökan från kontoinnehavaren om att aktivera dennes konto för handel, förutsatt att ansökan minst omfattar de uppgifter som krävs enligt de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

Artikel 16

Öppnande av persondepåkonto och handelskonto i unionsregistret

1.   Sökanden ska lämna sin ansökan om att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto i unionsregistret till den nationella administratören. Sökanden ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga III.

2.   Den nationella administratörens medlemsstat kan som villkor för att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto kräva att sökanden har permanent adress eller är registrerad i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

3.   Den nationella administratörens medlemsstat kan som villkor för att öppna ett persondepåkonto eller handelskonto kräva att sökanden är momsregistrerad i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

4.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna ett persondepåkonto eller handelskonto i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

Artikel 17

Öppnande av nationella depåkonton i unionsregistret

En medlemsstats behöriga myndighet ska ålägga den nationella administratören att öppna ett nationellt depåkonto i unionsregistret inom tjugo dagar från mottagandet av den information som anges i bilaga II.

Artikel 18

Öppnande av externa plattformskonton i unionsregistret

1.   Externa plattformar kan ansöka om att öppna ett externt plattformskonto i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga III och uppgifter som visar att den externa plattformen garanterar en säkerhet som är likvärdig med eller högre än den säkerhet som garanteras av unionsregistret enligt denna förordning.

2.   De nationella administratörerna ska se till att externa plattformar uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga krav som beskrivs i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

3.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna ett externt plattformskonto i unionsregistret eller informera den centrala förvaltaren eller den person som ansöker om kontot att om kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

4.   Godkännandet av ett extra behörigt ombud enligt artikel 21.3 ska inte krävas för att inleda en transaktion när det gäller transaktioner som inleds av undantagna externa plattformar. En extern plattform kan undantas av den nationella administratören efter skriftlig ansökan om den externa plattformen lämnar uppgifter som visar att den har infört säkerhetsarrangemang som ger minst samma skyddsnivå som erhålls genom kravet i artikel 21.3. De tekniska och säkerhetsmässiga minimikraven ska anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79. Den berörda nationella administratören ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om sådana ansökningar. Undantag enligt denna punkt ska offentliggöras av kommissionen.

Artikel 19

Öppnande av kontrollörskonton i unionsregistret

1.   Ansökan om ett kontrollörskonto i unionsregistret ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om kontot ska lämna den information som den nationella administratören begär, inbegripet den information som anges i bilaga II och bilaga IV.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 och enligt artikel 22 öppna kontrollörskontot i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 20.

Artikel 20

Avslag på ansökan om att öppna ett konto

1.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid kontoansökan är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

2.   En nationell administratör kan avslå en ansökan om att öppna ett konto

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av verksamhetsledarna utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument,

c)

om den nationella administratören har rimliga skäl att anta att kontona kan komma att användas för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott,

d)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

3.   Om den nationella administratören avslår en ansökan om att öppna ett konto kan sökanden lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lag, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionerliga krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 21

Behöriga ombud

1.   Varje konto, med undantag för kontrollörskontot, ska ha minst två behöriga ombud. Ett kontrollörskonto ska ha minst ett behörigt ombud. De behöriga ombuden ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens del.

2.   Utöver de behöriga ombud som anges i punkt 1 kan konton även ha behöriga ombud som har insyn på kontot men inte får inleda några transaktioner eller andra processer.

3.   Konton får ha ett eller flera extra behöriga ombud. Godkännande från ett extra behörigt ombud krävs utöver godkännandet från det behöriga ombudet för att inleda en transaktion, utom för

a)

överföringar till ett konto som finns med på kontoinnehavarens lista över betrodda konton i unionsregistret, och

b)

transaktioner som inleds av externa plattformar som är undantagna enligt artikel 18.4.

4.   Kontoinnehavare får ange att deras konton ska kunna nå via en extern plattform. Sådana kontoinnehavare ska till behörigt ombud utse en person som redan är behörigt ombud för ett externt plattformskonto.

5.   Om ett behörigt ombud inte har tillträde till unionsregistret av tekniska eller andra skäl får den nationella administratören på begäran inleda transaktioner för det behöriga ombudets räkning, förutsatt att den nationella administratören tillåter en sådan begäran och att tillträdesrätten inte har stängts av i enlighet med denna förordning.

6.   Det kan också i specifikationerna för datautbyte och teknik finnas en angivelse om högsta antal behöriga ombud och extra behöriga ombud för varje enskild kontotyp.

7.   Behöriga ombud och extra behöriga ombud ska vara fysiska personer som har fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt ombud för flera konton. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för ett konto har permanent adress i den berörda nationella administratörens medlemsstat, utom när det gäller kontrollörskonton.

Artikel 22

Nominering och godkännande av behöriga ombud och extra behöriga ombud

1.   Vid kontoansökan ska den avsedda kontoinnehavaren nominera ett antal behöriga ombud och extra behöriga ombud i enlighet med artikel 21.

2.   Vid nominering av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska kontoinnehavaren tillhandahålla den information som administratören kräver. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga VII.

3.   Inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information som krävs enligt punkt 2 ska den nationella administratören godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud, eller underrätta den sökande om att den nominerade personen inte godkänns. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören förlänga tidsfristen med högst 20 extra arbetsdagar och underrätta kontoinnehavaren om detta.

4.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid nomineringen av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

5.   En nationell administratör kan besluta att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om den nominerade personen utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument,

c)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

6.   Om den nationella administratören inte godkänner ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud kan kontoinnehavaren lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att godkänna ombudet eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionerliga krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 23

Uppdatering av kontouppgifter och uppgifterna om behöriga ombud

1.   Kontoinnehavarna ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ändringar i de uppgifter som lämnats för öppnande av ett konto. Dessutom ska kontoinnehavarna senast den 31 december varje år bekräfta för den nationella administratören att uppgifterna för deras konto fortfarande är fullständiga, aktuella och sanningsenliga.

2.   Luftfartygsoperatörer ska inom tio arbetsdagar underrätta administratören för sina konton om de har varit föremål för en sammanslagning av två eller flera luftfartygsoperatörer eller uppdelning i två eller flera luftfartygsoperatörer.

3.   Underrättelsen om ändringar ska styrkas med sådana uppgifter som den nationella administratören kräver i enlighet med detta avsnitt. Den nationella administratören ska inom 15 arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse och styrkande uppgifter godkänna de uppdaterade uppgifterna. Administratören kan besluta att inte uppdatera uppgifterna i enlighet med artikel 22.4 och 22.5. Kontoinnehavaren ska i så fall alltid underrättas om beslutet. Invändningar mot administratörens beslut kan lämnas till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning i enlighet med artikel 20.

4.   Den nationella administratören ska minst en gång vart tredje år se över att de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga och ska be kontoinnehavaren att meddela eventuella ändringar.

5.   En innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med de anläggningar som är kopplade till kontot.

6.   Kontoinnehavaren får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person, om inte annat följer av punkt 5.

7.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som sådant ombud till en annan person.

8.   En kontoinnehavare kan begära att ett behörigt ombud stryks från ett konto. Den nationella administratören ska vid mottagandet av begäran stänga av det behöriga ombudets eller det extra behöriga ombudets tillträdesrätt. Administratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av begäran stryka det behöriga ombudet.

9.   En kontoinnehavare kan nominera nya behöriga ombud eller extra behöriga ombud i enlighet med artikel 22.

10.   Om den administrerande medlemsstaten för en luftfartygsoperatör ändras, genom det förfarande som beskrivs i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG eller till följd av unionens utvidgning, ska den centrala förvaltaren ändra den nationella administratören för motsvarande luftfartygsoperatörskonto. Om administratören för ett luftfartygsoperatörskonto ändras, kan den nya administratören ålägga luftfartygsoperatören att lämna in de kontoöppningsuppgifter som krävs enligt artikel 15 och den information om behöriga ombud som krävs enligt artikel 21.

11.   Den medlemsstat som ansvarar för förvaltningen av ett konto får inte ändras, om inte annat följer av punkt 10.

Artikel 24

Lista över betrodda konton

1.   Det kan i unionsregistret upprättas en lista över betrodda mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, depåkonton och handelskonton.

2.   Konton som innehas av samma kontoinnehavare ska automatiskt anges i listan över betrodda konton.

3.   Ändringar i listan över betrodda konton ska inledas och slutföras genom förfarandet i artikel 36 för överföringar som anges i kapitel V avsnitt 6. Ändringen ska bekräftas av ett extra behörigt ombud eller, om inget extra behörigt ombud har nominerats, av ett annat behörigt ombud. Den fördröjning som anges i artikel 36.4 ska inte tillämpas för borttagning av konton från listan över betrodda konton; för alla andra ändringar av listan över betrodda konton ska fördröjningen vara sju dagar.

AVSNITT 3

Avslutande av konton

Artikel 25

Avslutande av konton

Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från innehavaren av ett annat konto än dem som anges i artiklarna 26, 27 och 28 ska administratören avsluta kontot i fråga, om inte annat följer av artikel 29.1.

Artikel 26

Avslutande av verksamhetsutövardepåkonton

1.   Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller dragits in eller om den får kännedom om att en anläggning har stängts. Den nationella administratören ska inom tio arbetsdagar från underrättelsen föra in aktuellt datum i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören kan avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto senast den 30 juni året efter det år då anläggningen stängde, eller tillståndet för utsläpp av växthusgaser upphävdes eller drogs in, om anläggningen i fråga har överlämnat en mängd utsläppsrätter som minst motsvarar de kontrollerade utsläppen.

Artikel 27

Avslutande av luftfartygsoperatörskonton

Den nationella administratören ska avsluta ett depåkonto för luftfartygsoperatörer endast om den har ålagts detta av den behöriga myndigheten till följd av att den behöriga myndigheten har fått kännedom om att luftfartygsoperatören har gått samman med en annan luftfartygsoperatör eller om luftfartygsoperatören har upphört slutligt med all verksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG, antingen genom underrättelse från kontoinnehavaren eller genom andra underlag.

Artikel 28

Avslutande av kontrollörskonton

1.   Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från en kontrollör om att avsluta dennes kontrollörskonto, ska den nationella administratören avsluta kontot i fråga.

2.   Den behöriga myndigheten kan också ålägga den nationella administratören att avsluta ett kontrollörskonto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontrollörens ackreditering har löpt ut eller dragits tillbaka.

b)

Kontrollören har upphört med sin verksamhet.

Artikel 29

Överskott på konton som ska avslutas

1.   Om ett konto som administratören ska avsluta i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska administratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat konto till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna kan överföras. Om kontoinnehavaren inte har besvarat administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar ska administratören överföra utsläppsrätterna och Kyotoenheterna till sitt nationella depåkonto.

2.   Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på ett konto vars tillträdesrätt har stängts av enligt artikel 31 kan den behöriga myndigheten kräva att dessa utsläppsrätter och Kyotoenheter omedelbart överförs till relevant nationellt konto.

Artikel 30

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1.   Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 31 trots upprepade underrättelser inte rättas till inom en rimlig period, kan den behöriga myndigheten uppmana den nationella administratören att avsluta de konton vars tillträdesrätt har stängts av, eller ställa statusen till spärrat om det rör sig om verksamhetsutövardepåkonton eller luftfartygsoperatörskonton, fram till dess att den behöriga myndigheten beslutar att de omständigheter som föranledde avstängningen inte längre föreligger.

2.   Om saldot på ett persondepåkonto eller handelskonto är noll och inga transaktioner har registrerats under en ettårsperiod, kan den nationella administratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom 40 arbetsdagar, om den nationella administratören inte dessförinnan får en begäran om att kontot ska vara kvar. Om det inte kommer in någon sådan begäran från kontoinnehavaren kan den nationella administratören avsluta kontot.

3.   Den nationella administratören ska avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto på begäran av den behöriga myndigheten om det inte finns några rimliga förväntningar på att ytterligare utsläppsrätter kommer att överlämnas.

4.   Den nationella administratören kan stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud om administratören anser att det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet inte borde ha godkänts enligt artikel 22.3, och särskilt om administratören upptäcker att de handlingar och id-uppgifter som lämnats vid nomineringen är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga.

5.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar till den behöriga myndigheten om att kontots status ändrats enligt punkt 1 eller att ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud har strukits enligt punkt 4, och den myndighet som är behörig enligt nationell lagstiftning ska antingen ålägga den nationella administratören att återställa kontot, det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet, eller vidhålla ändringen av kontots status eller strykningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionerliga krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

AVSNITT 4

Avstängning av tillträdesrätt till konton

Artikel 31

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud till ett konto i registret eller till processer som det behöriga ombudet annars skulle ha tillträdesrätt till, om administratören har rimliga skäl att anta att det behöriga ombudet

a)

har försökt få tillträde till konton eller processer som inte omfattas av behörigheten,

b)

upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller processer med hjälp av ett felaktigt användarnamn och lösenord,

c)

har försökt att äventyra säkerheten, tillgängligheten, integriteten eller sekretessen i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller i de uppgifter som behandlas eller lagras där.

2.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud till ett specifikt konto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare eller har upphört att existera som juridisk person.

b)

Kontoinnehavaren har inte betalat avgiften.

c)

Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för kontot.

d)

Kontoinnehavaren har inte godtagit de ändringar av villkoren som fastställts av den nationella administratören eller den centrala förvaltaren.

e)

Kontoinnehavaren har inte meddelat ändringar av kontouppgifter eller lämnat styrkande handlingar rörande ändringar av kontouppgifter eller styrkande handlingar för att uppfylla nya krav avseende kontouppgifter.

f)

Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det minsta tillåtna antalet behöriga ombud.

g)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att ha ett behörigt ombud som har permanent adress i den nationella administratörens medlemsstat.

h)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

3.   En administratör får stänga av tillträdesrätten till ett visst konto för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud liksom möjligheten att inleda processer från det kontot

a)

i högst två veckor om administratören har rimliga skäl att anta att kontot har använts eller kommer att användas för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

4.   Den nationella administratören kan stänga av tillträdesrätten till ett konto om administratören bedömer att kontoansökan borde ha avslagits i enlighet med artikel 20 eller att kontoinnehavaren inte längre uppfyller kraven för öppnande av kontot.

5.   Kontoadministratören ska omedelbart upphäva avstängningen när de omständigheter som ledde till avstängningen inte längre föreligger.

6.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen av sin tillträdesrätt enligt punkterna 1 och 3 till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionerliga krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

7.   Den behöriga myndigheten får även ålägga den nationella administratören eller den centrala förvaltaren att genomföra avstängningen.

8.   En nationell rättsvårdande myndighet i administratörens medlemsstat får också be administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lagstiftning.

9.   När tillträdesrätten till ett externt plattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av den externa plattformens tillträdesrätt till användarkonton enligt artikel 21.4. När tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett externt plattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av den tillträdesrätt som en kontoinnehavare gett ombuden via den externa plattformen enligt artikel 21.4.

10.   När en innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto på grund av avstängning enligt denna artikel är förhindrad att genomföra överlämnande under de tio arbetsdagar som föregår den tidsfrist för överlämnande som anges i artikel 12.2a och 12.3 i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören på kontoinnehavarens begäran överlämna det antal utsläppsrätter som kontoinnehavaren anger.

KAPITEL IV

KONTROLLERADE UTSLÄPP OCH EFTERLEVNAD

Artikel 32

Uppgifter om kontrollerade utsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör

1.   Varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör ska välja en kontrollör ur förteckningen över kontrollörer som är registrerade hos den nationella administratören. En verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som också agerar som kontrollör får inte välja sig själv som kontrollör.

2.   Den nationella administratören, den behöriga myndigheten eller, efter beslut av den behöriga myndigheten, kontoinnehavaren eller kontrollören ska senast den 31 mars notera utsläppsuppgifter för det föregående året.

3.   De årliga utsläppsuppgifterna ska lämnas enligt den mall som finns i bilaga VIII.

4.   När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett föregående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15 första stycket i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören eller den behöriga myndigheten godkänna de årliga kontrollerade utsläppen.

5.   Den nationella administratören eller den behöriga myndigheten ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregistret. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret.

6.   Den behöriga myndigheten kan ålägga den nationella administratören att korrigera en anläggnings eller en luftfartygsoperatörs kontrollerade årsutsläpp, i syfte att säkerställa efterlevnad av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG, genom att föra in de korrigerade kontrollerade eller beräknade utsläppen för anläggningen eller luftfartygsoperatören under ett visst år i unionsregistret.

7.   Om det den 1 maj varje år inte har noterats utsläppsuppgifter för föregående år i unionsregistret för en anläggning eller en luftfartygsoperatör eller om uppgifterna om de kontrollerade utsläppen har konstaterats vara felaktiga, ska ersättande uppskattningar som noteras i unionsregistret beräknas så nära som möjligt enligt artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 33

Spärrande av konton på grund av försummelse att notera kontrollerade utsläpp

1.   Om föregående års kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör inte har noterats i unionsregistret den 1 april varje år, ska unionsregistret ställa statusen för verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens depåkonto till spärrat.

2.   När alla försenade noteringar av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller luftfartygsoperatör har gjorts i unionsregistret ska unionsregistret ställa statusen för kontot till öppet.

Artikel 34

Beräkning av fullgörandestatustalet

1.   Den 1 maj varje år ska unionsregistret fastställa fullgörandestatustalet för föregående år för varje anläggning och luftfartygsoperatör som har ett öppet eller spärrat depåkonto för verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer, genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter som har överlämnats för perioden i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp under perioden fram till och inklusive det aktuella året, plus en korrektionsfaktor.

2.   Den ovan nämnda korrektionsfaktorn ska vara noll om föregående periods sista års fullgörandestatustal var större än noll, men ska bli kvar som fullgörandestatustalet för föregående periods sista år om talet är mindre än eller lika med noll.

3.   Unionsregistret ska notera fullgörandestatustalet för varje anläggning och luftfartygsoperatör för varje år.

KAPITEL V

TRANSAKTIONER

Artikel 35

Endast sådana transaktioner som uttryckligen anges för en kontotyp i denna förordning ska inledas för denna kontotyp.

Artikel 36

Överföringarnas utförande

1.   För alla transaktioner som anges i kapitel V som inte inleds av en extern plattform ska unionsregistret kräva bekräftelse via ytterligare en kanal innan transaktionen kan inledas. En transaktion ska inte inledas förrän ett extra behörigt ombud vars godkännande krävs enligt artikel 21.3 har bekräftat transaktionen via ytterligare en kanal.

2.   För alla överföringar som anges i artikel 59 och i kapitel V avsnitt 6 ska överföringen inledas omedelbart om den bekräftas måndag–fredag kl. 10.00–16.00 (medeleuropeisk tid), med undantag för allmänna helgdagar i de medlemsstater som beslutar att fördröjningen inte ska löpa enligt punkt 3. En överföring som bekräftas vid andra tidpunkter ska inledas följande dag, måndag–fredag, kl. 10.00 (medeleuropeisk tid).

3.   För alla överföringar av utsläppsrätter och Kyotoenheter som anges i artiklarna 59 och 60, och för alla överföringar som anges i artikel 61 till konton som inte finns på listan över betrodda konton för innehavaren av ett handelskonto, ska en fördröjning på 26 timmar tillämpas mellan det att överföringen inledas och det att underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas enligt artikel 78. Fördröjningen ska inte löpa lördagar och söndagar kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid. Medlemsstaterna får också besluta att fördröjningen inte ska löpa kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid på nationella allmänna helgdagar under ett visst år, förutsatt att det beslutet offentliggörs senast den 1 december föregående år.

4.   Om kontoombud misstänker att en överföring har inletts i bedrägligt syfte, kan kontoombudet senast två timmar före utgången av fördröjningen enligt punkt 3 begära att den nationella administratören häver överföringen på kontoombudets vägnar innan underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas. Kontoinnehavaren ska omedelbart efter begäran rapportera det misstänkta bedrägeriet till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till den nationella administratören inom sju dagar.

5.   När en överföring inleds enligt punkterna 1 och 2 ska en underrättelse skickas till alla kontoombud om den föreslagna överföringen.

Artikel 37

Utsläppsrätters natur och transaktioners slutförande

1.   En utsläppsrätt eller Kyotoenhet ska vara ett fungibelt, dematerialiserat instrument som kan handlas på marknaden.

2.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters dematerialiserade natur ska innebära att uppgifterna i unionsregistret ska utgöra tillräckligt prima facie-bevis för äganderätten till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet och för varje annat objekt för vilket denna förordning föreskriver eller godkänner notering i registret.

3.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters fungibilitet ska innebära att varje skyldighet till återvinning eller återgång som kan uppstå för en utsläppsrätt eller Kyotoenhet enligt nationell lagstiftning endast ska gälla utsläppsrätten eller Kyotoenheten som typ. Särskilt gäller följande:

a)

Om inte annat följer av artikel 64 och den dataredovisningsprocess som anges i artikel 77 i denna förordning, ska en transaktion bli slutgiltig och oåterkallelig när den har slutförts enligt artikel 78. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bestämmelser eller korrigeringsåtgärder enligt nationell lagstiftning som kan leda till ett krav eller uppdrag att genomföra en ny transaktion i registret, får ingen lag, bestämmelse, regel eller praxis beträffande ogiltigförklaring av kontrakt och transaktioner medföra att en transaktion som har blivit slutgiltig och oåterkallelig enligt denna förordning förklaras ogiltig i registret.

b)

Ingenting i denna artikel får hindra en kontoinnehavare eller tredje part från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning, återgång eller skadeersättning enligt lag, med avseende på en transaktion som har blivit slutgiltig i registret, exempelvis på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i registret.

4.   En köpare och innehavare av en utsläppsrätt eller Kyotoenhet som handlar i god tro ska erhålla äganderätt till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet fri från varje brist i den överlåtande partens äganderätt.

AVSNITT 1

Utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 38

Utfärdande av utsläppsrätter

1.   Den centrala förvaltaren kan öppna ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter, ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart, ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter och/eller ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart, beroende på vad som är lämpligt, och ska upprätta eller annullera de konton och utsläppsrätter som krävs enligt unionens rättsakter, bland annat enligt artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG, artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1031/2010, artikel 41.1 i förordning (EU) nr 920/2010, eller rättsakter som antagits enligt artiklarna 3e.3, 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG.

2.   Kommissionen ska vid en eller flera lämpliga tidpunkter ålägga den centrala förvaltaren att utfärda ett antal allmänna utsläppsrätter som totalt sett motsvarar det antal som fastställs i enlighet med artikel 2.1 i kommissionens beslut 2010/670/EU (15) om eller för överföring till konton som upprättats för det ändamål som anges i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG (NER300-konto).

3.   Unionsregistret ska ge varje utsläppsrätt en unik enhetskod vid utfärdandet.

AVSNITT 2

Kontoöverföringar före auktioner och fördelning

Artikel 39

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättarens räkning, i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 1031/2010.

2.   Om anpassningar görs till de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande antal allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter.

Artikel 40

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska tilldelas gratis

Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning i en mängd som motsvarar summan av de utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt medlemsstaternas nationella fördelningstabeller.

Artikel 41

Överföring av allmänna utsläppsrätter till reserven för nya deltagare

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s reservkonto för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen som fastställs i de beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG minus det antal som ska utfärdas enligt artikel 38.2.

2.   Om den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen utökas genom ett beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s reservkonto för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av ökningen av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen.

3.   Om den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen minskas genom ett beslut som antagits i enlighet med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort allmänna utsläppsrätter från EU:s reservkonto för nya deltagare i en mängd som motsvarar fem procent av minskningen av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen.

4.   Vid tilldelning för nya deltagare eller vid tilldelning till nya deltagare efter en betydande kapacitetsökning i enlighet med artiklarna 19 och 20 i beslut 2011/278/EU ska den centrala förvaltaren överföra den slutliga kvantiteten utsläppsrätter som gratis tilldelas verksamhetsutövaren för hela handelsperioden och som noteras i EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 49.2 från EU:s reservkonto för nya deltagare till EU:s konto för tilldelning.

Artikel 42

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättarens räkning, i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt artikel 12.1 i förordning (EU) nr 1031/2010.

2.   Om anpassningar görs till de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande mängd utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 43

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart för gratis tilldelning som fastställs i kommissionens beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis minskas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

Artikel 44

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till den särskilda reserven

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s särskilda reservkonto i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven som fastställs i det beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s särskilda reservkonto i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven minskas genom ett beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från EU:s särskilda reservkonto i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

4.   Om utsläppsrätter fördelas ur den särskilda reserven i enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG ska den slutliga mängden utsläppsrätter för luftfart som gratis tilldelas luftfartygsoperatören för hela handelsperioden och som noteras i EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 53.2 i denna förordning automatiskt överföras från EU:s särskilda reservkonto till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 45

Överföring av allmänna utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter

Vid slutet av varje handelsperiod ska alla utsläppsrätter på EU:s konto för tilldelning och EU:s reservkonto för nya deltagare överföras till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter.

Artikel 46

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

Vid slutet av varje handelsperiod ska alla återstående utsläppsrätter på EU:s särskilda reservkonto överföras till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 47

Borttagning av utsläppsrätter för luftfart

Den centrala förvaltaren ska se till att alla återstående utsläppsrätter på kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart vid slutet av varje handelsperiod överförs till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter.

AVSNITT 3

Tilldelning till stationära anläggningar

Artikel 48

Nationella fördelningstabeller

EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en nationell fördelningstabell för varje medlemsstat och handelsperiod. De nationella fördelningstabellerna ska innehålla den information som anges i bilaga IX.

Artikel 49

Införande av nationella fördelningstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska senast den 30 september 2012 lämna sin nationella fördelningstabell till kommissionen.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att tabellen är förenlig med direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU. I annat fall ska den avslå den nationella fördelningstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell. En medlemsstat ska lämna en korrigerad nationell fördelningstabell till kommissionen inom tre månader.

Artikel 50

Ändringar av nationella fördelningstabeller

1.   Den nationella administratören ska ändra den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om

a)

en anläggnings tillstånd har dragits in eller på annat sätt löpt ut,

b)

en anläggning helt eller delvis lägger ned sin verksamhet,

c)

en anläggning har haft en betydande kapacitetsminskning,

d)

en anläggning har delats upp i två eller flera anläggningar,

e)

två eller flera anläggningar har sammanslagits till en enda anläggning.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om alla andra ändringar av sin nationella fördelningstabell än de som avses i punkt 1, däribland tilldelning för nya deltagare eller tilldelning till nya deltagare efter en betydande kapacitetsökning. Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar i den nationella fördelningstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att ändringarna av den nationella fördelningstabellen är förenliga med direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell.

Artikel 51

Gratis tilldelning av allmänna utsläppsrätter

1.   Den nationella administratören ska för varje verksamhetsutövare, år och rättslig grund i bilaga IX ange i den nationella fördelningstabellen om en anläggning bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga.

2.   Från och med den 1 februari 2013 och i enlighet med punkt 1 ska allmänna utsläppsrätter dagligen och automatiskt överföras från EU:s konto för tilldelning i enlighet med den aktuella nationella fördelningstabellen till berört öppet eller spärrat verksamhetsutövardepåkonto.

AVSNITT 4

Tilldelning till luftfartygsoperatörer

Artikel 52

Nationella fördelningstabeller för luftfart

EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en nationell fördelningstabell för luftfart för varje medlemsstat och handelsperiod. De nationella fördelningstabellerna för luftfart ska innehålla den information som anges i bilaga X.

Artikel 53

Införande av nationella fördelningstabeller för luftfart i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska senast den 30 september 2012 lämna sin nationella fördelningstabell för luftfart till kommissionen.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den nationella fördelningstabellen för luftfart är förenlig med direktiv 2003/87/EG, särskilt med den tilldelning av utsläppsrätter som medlemsstaterna beräknar och offentliggör i enlighet med artikel 3e.4 i direktiv 2003/87/EG. I annat fall ska den avslå den nationella fördelningstabellen för luftfart inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell. En medlemsstat ska lämna en korrigerad nationell fördelningstabell för luftfart till kommissionen inom tre månader.

Artikel 54

Ändringar av nationella fördelningstabeller för luftfart

1.   Den nationella administratören ska ändra den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om

a)

en luftfartygsoperatör lägger ned sin verksamhet,

b)

en luftfartygsoperatör har delats upp i två eller flera luftfartygsoperatörer,

c)

två eller flera luftfartygsoperatörer har sammanslagits till en enda luftfartygsoperatör.

2.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om alla andra ändringar av sin nationella fördelningstabell för luftfart än de som avses i punkt 1, däribland tilldelning av utsläppsrätter från den särskilda reserven i enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG.

3.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar i den nationella fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning om den anser att ändringen av den nationella fördelningstabellen för luftfart är förenlig med direktiv 2003/87/EG, särskilt med den tilldelning av utsläppsrätter som beräknas och offentliggörs i enlighet med artikel 3f.7 i direktiv 2003/87/EG vid tilldelning av utsläppsrätter från den särskilda reserven. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell.

4.   Om det görs en sammanslagning mellan luftfartygsoperatörer som administreras av olika medlemsstater, ska ändringen enligt punkt 1 c inledas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör vars tilldelning ska införlivas i en annan luftfartygsoperatörs tilldelning. Innan ändringen genomförs ska den godkännas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör i vars tilldelning den andra luftfartygsoperatörens tilldelning kommer att införlivas.

Artikel 55

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

1.   Den nationella administratören ska för varje luftfartygsoperatör och år ange i den nationella fördelningstabellen för luftfart om luftfartygsoperatören bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga.

2.   Från och med den 1 februari 2013 och i enlighet med punkt 1 ska utsläppsrätter för luftfart dagligen och automatiskt överföras från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart till berört öppet eller spärrat luftfartsoperatörskonto i enlighet med den aktuella nationella fördelningstabellen.

AVSNITT 5

Auktion

Artikel 56

Auktionstabeller

EU:s transaktionsförteckning ska innehålla två auktionstabeller för varje auktionsplattform för varje kalenderår från och med 2012, en för auktionering av allmänna utsläppsrätter och en för auktionering av utsläppsrätter för luftfart. Auktionstabeller ska innehålla den information som anges i bilaga XI.

Artikel 57

Införande av auktionstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Den berörda auktionsplattformen ska inom en månad från det att en auktionskalender har fastställts och offentliggjorts i enlighet med artiklarna 11.1, 13.1, 13.2 eller 32.4 i förordning (EU) nr 1031/2010 förse kommissionen med motsvarande auktionstabell i enlighet med artikel 56.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå auktionstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera auktionsplattformen om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell. Auktionsplattformen ska lämna en korrigerad auktionstabell till kommissionen inom tre månader.

Artikel 58

Ändringar av auktionstabellerna

1.   Den berörda auktionsplattformen ska omedelbart underrätta kommissionen om eventuella nödvändiga ändringar av auktionstabellen.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den korrigerade auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den korrigerade auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera auktionsplattformen om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande tabell.

3.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av överföringen av utsläppsrätter enligt angivelserna i en auktionstabell om den får kännedom om en nödvändig ändring av auktionstabellen som auktionsplattformen inte har meddelat.

Artikel 59

Auktionering av utsläppsrätter

1.   Kommissionen ska i god tid ålägga den centrala förvaltaren att på begäran av den berörda auktionsförrättaren, som förordnats i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010, överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter och/eller utsläppsrätter för luftfart från EU:s konto för auktionering av utsläppsrätter för luftfart till aktuellt mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i enlighet med auktionstabellerna. För utsläppsrätter som utfärdas för att auktioneras ut enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska kommissionen i god tid ålägga den centrala förvaltaren att överföra utsläppsrätter på begäran av den berörda auktionsförrättaren från det konto där utsläppsrätterna utfärdades till det konto som upprättats för att ta emot de auktionerade utsläppsrätterna i enlighet med den berörda auktionstabellen. Tillhandahållandet av auktionstabellen enligt artikel 57 ska utgöra begäran.

2.   Innehavaren av det aktuella mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter ska se till att de auktionerade utsläppsrätterna överförs till den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

3.   I enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010 kan det behöriga ombudet för ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter åläggas att överföra alla utsläppsrätter som inte levererades från mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter.

AVSNITT 6

Handel

Artikel 60

Överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på begäran av innehavaren av ett depåkonto

Unionsregistret ska på begäran av en innehavare av ett depåkonto överföra utsläppsrätter eller Kyotoenheter till ett konto som finns med på kontoinnehavarens lista över betrodda konton, såvida överföringen inte hindras av det inledande eller mottagande kontots status.

Artikel 61

Överföring av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på begäran av innehavaren av ett handelskonto

Unionsregistret ska på begäran av en innehavare av ett handelskonto överföra utsläppsrätter eller Kyotoenheter till ett depåkonto eller handelskonto i unionsregistret, såvida överföringen inte hindras av det inledande eller mottagande kontots status.

AVSNITT 7

Överlämnande av utsläppsrätter

Artikel 62

Överlämnande av utsläppsrätter

1.   En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska överlämna utsläppsrätter genom att lämna förslag till unionsregistret om att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter som utfärdats för att uppfylla kraven under samma handelsperiod från relevant verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet och typen av överförda utsläppsrätter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning eller utsläppen från luftfartygsoperatörens verksamhet under den aktuella perioden.

2.   Utsläppsrätter för luftfart får endast överlämnas av luftfartygsoperatörer.

3.   En överlämnad utsläppsrätt får inte överlämnas på nytt.

AVSNITT 8

Borttagning av utsläppsrätter

Artikel 63

Borttagning av utsläppsrätter

1.   Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter, och

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för året i fråga.

2.   Borttagna utsläppsrätter ska inte noteras såsom överlämnade för utsläpp.

AVSNITT 9

Transaktionsåterkallelse

Artikel 64

Återkallande av slutgiltigt godkända processer som har inletts felaktigt

1.   Om en kontoinnehavare eller en nationell administratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som förtecknas i punkt 2, kan kontoinnehavaren genom en skriftlig begäran föreslå att kontoadministratören återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska vara korrekt undertecknad av kontoinnehavarens behöriga ombud, som ska vara behörigt eller behöriga att inleda den typ av transaktion som ska återkallas, och begäran ska postas inom fem arbetsdagar från det slutgiltiga slutförandet av processen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2.   En kontoinnehavare kan föreslå att följande transaktioner återkallas:

a)

Överlämnande av utsläppsrätter.

b)

Borttagning av utsläppsrätter.

3.   Om kontots administratör konstaterar att begäran uppfyller villkoren enligt punkt 1 och instämmer i begäran, kan administratören föreslå att transaktionen återkallas i unionsregistret.

4.   Om en nationell administratör oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som förtecknas i punkt 5, kan den genom en skriftlig begäran föreslå att den centrala förvaltaren återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

5.   Nationella administratörer kan föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Tilldelning av allmänna utsläppsrätter.

b)

Tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret godtar förslaget till återkallande enligt punkterna 1 och 4, spärrar de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebefordrar förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att alla av följande villkor är uppfyllda:

a)

En transaktion för överlämnande eller borttagning av utsläppsrätter som ska återkallas har slutförts mindre än 30 arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3.

b)

Återkallandet leder inte till att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven på fullgörande för ett tidigare år.

c)

Mottagarkontot för den transaktion som ska återkallas innehåller fortfarande den mängd enheter och av den typ som gäller för den transaktion som ska återkallas.

d)

Fördelningen av allmänna utsläppsrätter som ska återkallas har genomförts efter att anläggningens tillstånd löpte ut.

7.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför återkallandet med olika enheter av samma enhetstyp som finns på mottagarkontot för den transaktion som återkallas.

KAPITEL VI

TEKNISKA KRAV PÅ REGISTERSYSTEMET

AVSNITT 1

Tillgänglighet

Artikel 65

Tillgänglighet och tillförlitlighet i fråga om unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a)

unionsregistret är tillgängligt för kontoombud och nationella administratörer dygnet runt sju dagar i veckan,

b)

de kommunikationslänkar som avses i artikel 6 mellan unionsregistret, EU:s transaktionsförteckning och den internationella transaktionsförteckningen fungerar dygnet runt sju dagar i veckan,

c)

det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie maskin- eller programvara inte skulle fungera,

d)

unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning reagerar snabbt när kontoombud lämnar en begäran.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd för att snabbt kunna återställa data och funktioner i händelse av fel eller haveri i systemet.

3.   Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 66

Hjälpcentraler

1.   De nationella administratörerna ska via nationella hjälpcentraler tillhandahålla hjälp och stöd för innehavarna av och ombuden för de konton som administratörerna administrerar i unionsregistret.

2.   Den centrala förvaltaren ska via en central hjälpcentral tillhandahålla stöd för de nationella administratörerna när dessa tillhandahåller stöd enligt punkt 1.

AVSNITT 2

Säkerhet och autentisering

Artikel 67

Autentisering av unionsregistret

Identiteten för unionsregistret ska autentiseras av EU:s transaktionsförteckning enligt de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

Artikel 68

Tillträde till konton i unionsregistret

1.   Kontoombuden ska ha tillträde till sina konton i unionsregistret genom den säkra delen av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att den säkra delen av unionsregistrets webbplats kan nås via internet. Unionsregistrets webbplats ska vara tillgänglig på unionens alla officiella språk.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att konton i unionsregistret, där tillträde via externa plattformar enligt artikel 21.4 har aktiverats och ett behörigt ombud också är det behöriga ombudet för ett externt plattformskonto, kan nås av den externa plattformen som drivs av innehavaren av detta externa plattformskonto.

3.   Kommunikationerna mellan behöriga ombud eller externa plattformar och det säkra området i unionsregistret ska krypteras enligt de säkerhetskrav som anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

4.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det säkra området på unionsregistrets webbplats.

5.   Om identifieringsuppgifterna för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud inte längre är säkra, ska det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet omedelbart stänga av tillträdesrätten till det berörda kontot, underrätta kontoadministratören om detta och begära nya identifieringsuppgifter.

Artikel 69

Autentisering och auktorisering av behöriga ombud i unionsregistret

1.   Unionsregistret ska ge varje behörigt ombud och extra behörigt ombud användarnamn och lösenord för autentisering vid tillträde till registret.

2.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska endast ha tillträdesrätt till de konton i unionsregistret som autentiseringen omfattar, och ska endast kunna begära att sådana processer inleds som ombudet är auktoriserat för enligt artikel 21. Tillträde och begäran om inledande av processer ska ske via ett säkert område på unionsregistrets webbplats.

3.   Utöver användarnamn och lösenord enligt punkt 1 ska sekundär autentisering göras för att få tillgång till unionsregistret. De typer av mekanismer för sekundär autentisering som kan användas för tillträde till unionsregistret ska anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

4.   Administratören för ett konto får förutsätta att en användare som har autentiserats av unionsregistret är det behöriga ombud eller extra behöriga ombud för vilket identifieringsuppgifterna har registrerats, utom om det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet underrättar kontots administratör om att identifieringsuppgifterna inte längre är säkra och därför ska ersättas.

5.   Det behöriga ombudet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs. Om identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs ska det behöriga ombudet omedelbart anmäla det till den nationella administratören.

Artikel 70

Avstängning av all tillträdesrätt på grund av säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker

1.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller någon del av dessa om den har skäl att misstänka att det föreligger säkerhetsbrott eller allvarliga säkerhetsrisker i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning som hotar systemets integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 65.

2.   Om det föreligger säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker som kan leda till avstängning av tillträdesrätter ska en administratör som får kännedom om bristerna eller riskerna snarast underrätta den centrala förvaltaren om hur detta kan påverka andra delar av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska underrätta alla andra administratörer.

3.   En administratör som får kännedom om en situation som innebär att alla tillträdesrätter till de konton som administratören förvaltar i enlighet med denna förordning måste stängas av ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna om detta. Den centrala förvaltaren ska underrätta alla andra administratörer så snart som möjligt.

4.   I den underrättelse som avses i punkt 3 ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av EU:s transaktionsförtecknings webbplats.

Artikel 71

Avstängning av tillträdesrätt till utsläppsrätter eller Kyotoenheter vid misstanke om bedrägeri

1.   En administratör eller en administratör som agerar på begäran av den behöriga myndigheten kan stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i den del av unionsregistret som den administrerar

a)

i högst två veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

2.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning i högst två veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott.

3.   Administratören eller kommissionen ska omedelbart informera den behöriga rättsvårdande myndigheten om avstängningen.

4.   En nationell rättsvårdande myndighet i den nationella administratörens medlemsstat kan också ålägga administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lag.

Artikel 72

Samarbete med behöriga myndigheter och anmälan om penningtvätt, finansiering av terrorism och brottslig verksamhet

1.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med de berörda behöriga myndigheterna för att införa tillfredsställande och lämpliga rutiner för att förebygga och förhindra transaktioner som har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i direktiv 2005/60/EG genom att snarast

a)

på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten när de känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att det förekommer, har förekommit, eller gjorts försök till penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar,

b)

på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig information enligt de förfaranden som inrättats genom tillämplig lagstiftning.

3.   Den information som avses i punkt 2 ska vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den nationella administratörens medlemsstat. I de nationella genomförandeåtgärderna för de bestämmelser och förfaranden för efterlevnadskontroll och kommunikation som avses i artikel 34.1 i direktiv 2005/60/EG ska det anges vilken eller vilka personer som är ansvariga för att vidarebefordra information enligt den här artikeln.

4.   Den nationella administratörens medlemsstat ska se till att den nationella administratören omfattas av de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 26–29, 32, och 35 i direktiv 2005/60/EG.

Artikel 73

Avstängning av processer

1.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från unionsregistret, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Den ska omedelbart underrätta de berörda nationella administratörerna.

2.   Den centrala förvaltaren kan tillfälligt stänga av funktionerna för inledning eller godkännande av vissa eller alla processer i unionsregistret, i syfte att genomföra schemalagt eller akut underhåll i unionsregistret.

3.   En nationell administratör kan begära att kommissionen återställer en process som stängts av enligt punkt 1 om administratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Kommissionen ska i så fall uppmana den centrala förvaltaren att återställa processen i fråga. I annat fall ska den avslå begäran inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den nationella administratören om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att kunna godkänna en kommande begäran.

AVSNITT 3

Automatisk kontroll, notering och slutförande av processer

Artikel 74

Automatisk kontroll av processer

1.   Alla processer ska uppfylla de allmänna informationstekniska krav som gäller för elektroniska meddelanden och som ska säkerställa att processerna i unionsregistret läses, kontrolleras och noteras på rätt sätt. Alla processer ska uppfylla de särskilda processrelaterade krav som anges i denna förordning.

2.   EU:s transaktionsförteckning ska genomföra automatiska kontroller som anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79 för alla processer i syfte att upptäcka avvikelser och diskrepanser som gör att en föreslagen process inte uppfyller kraven enligt direktiv 2003/87/EG och denna förordning.

Artikel 75

Upptäckta diskrepanser

1.   När det gäller processer som görs via den direkta kommunikationslänken mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning enligt artikel 6.3 och den senare upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 76.2 ska EU:s transaktionsförteckning avsluta alla processer och meddela detta till unionsregistret och administratören för de konton som berörs av de avslutade transaktionerna, genom returnering av en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

2.   När det gäller transaktioner som görs genom klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning enligt artikel 6.1 och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning eller EU:s transaktionsförteckning upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 76.2 ska klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning avbryta alla berörda processer. Efter att klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har avbrutit en transaktion ska även EU:s transaktionsförteckning avbryta den. Klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar administratörerna för de berörda registren om att transaktionen har avbrutits genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Om unionsregistret är ett av de berörda registren ska unionsregistret också underrätta administratören för de konton i unionsregistret som berörs av den avslutade transaktionen genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 76

Diskrepanser upptäckta inom unionsregistret

1.   Unionsregistret ska innehålla kontrollkoder för indata och utdata för att säkerställa korrekt tolkning av den information som utbyts under varje process. Kontrollkoderna ska motsvara de koder som anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

2.   Före och under körningen av alla processer ska unionsregistret genomföra lämpliga automatiska kontroller för att säkerställa att diskrepanser upptäcks och felaktiga processer avbryts före de automatiska kontrollerna som görs av EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 77

Dataredovisning – inkonsekvenser upptäckta av EU:s transaktionsförteckning

1.   EU:s transaktionsförteckning ska regelbundet inleda dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret. För detta ändamål ska EU:s transaktionsförteckning notera alla processer.

2.   Om en inkonsekvens upptäcks av EU:s transaktionsförteckning under den redovisning som avses i punkt 1 och inkonsekvensen innebär att informationen om konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter i unionsregistret vid den periodiska redovisningsprocessen inte stämmer överens med informationen i EU:s transaktionsförteckning, ska den senare säkerställa att inga ytterligare processer kan slutföras med de konton, utsläppsrätter eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen. EU:s transaktionsförteckning ska omedelbart underrätta den centrala förvaltaren och administratörerna för berörda konton om alla inkonsekvenser.

Artikel 78

Slutgiltigt godkännande av processer

1.   Alla transaktioner som kommuniceras till klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i enlighet med artikel 6.1 ska vara slutliga när klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar EU:s transaktionsförteckning om att processen är slutförd.

2.   Alla transaktioner och andra processer som kommuniceras till EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 6.3 ska vara slutliga när EU:s transaktionsförteckning underrättar unionsregistret om att processen är slutförd. EU:s transaktionsförteckning ska automatiskt avbryta slutförandet av en transaktion eller process om den inte har kunnat slutföras inom 24 timmar efter det att den kommunicerades.

3.   Dataredovisningsprocessen som avses i artikel 77.1 ska vara slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan informationen i unionsregistret och informationen i EU:s transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och slutförts för registret.

AVSNITT 4

Specifikationer och hantering av ändringar

Artikel 79

Specifikationer för datautbyte och teknik

1.   Kommissionen ska förse de nationella administratörerna med de specifikationer för datautbyte och teknik som behövs för utbyte av information mellan register och transaktionsförteckningar, inbegripet identifieringskoder, koder för automatiska kontroller och svar samt de testningsförfaranden och säkerhetskrav som krävs för att inleda datautbytet.

2.   Specifikationerna för datautbyte och teknik ska upprättas i samråd med administratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar och följa de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

Artikel 80

Hantering av ändringar och versioner

Om det krävs en ny version av unionsregistrets programvara ska den centrala förvaltaren se till att de testningsförfaranden som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik enligt artikel 79 har genomförts innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan programvarans nya version och EU:s transaktionsförteckning eller klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning.

KAPITEL VII

UPPGIFTSLAGRING, RAPPORTER, SEKRETESS OCH AVGIFTER

Artikel 81

Uppgiftslagring

1.   Unionsregistret och varje annat Kyotoprotokollsregister ska lagra uppgifterna rörande alla processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare till dess att eventuella genomförandefrågor rörande dem har lösts, dock minst 15 år.

2.   De nationella administratörerna ska ha tillträde till alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar eller har administrerat samt ha möjlighet att använda sökfunktioner och exportera uppgifter.

3.   Uppgifterna ska lagras i enlighet med de krav på uppgiftslagring som beskrivs i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.

Artikel 82

Rapportering

1.   Den centrala förvaltaren ska på EU:s transaktionsförtecknings webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XII, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren får inte lämna ut ytterligare information som hålls i EU:s transaktionsförteckning eller unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 83.

2.   De nationella administratörerna kan också på en allmänt tillgänglig webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den del av informationen som förtecknas i bilaga XII och som de har tillträde till enligt artikel 83, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. De nationella administratörerna får inte lämna ut ytterligare information som hålls i unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 83.

Artikel 83

Sekretess

1.   Information i EU:s transaktionsförteckning och i unionsregistret, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som hålls där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

2.   Följande enheter får ta del av uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning:

a)

En medlemsstats rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europeiska revisionsrätten.

d)

Eurojust.

e)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG (16) och i artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG.

f)

Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

g)

Medlemsstaternas nationella administratörer och de behöriga myndigheter som avses i artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Uppgifter kan lämnas till de enheter som förtecknas i punkt 2 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, om begäran är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

4.   En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 3 ska se till att dessa uppgifter endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 3 och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifter tillgängliga för andra enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 3.

5.   Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma transaktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster. Enheter med sådant tillträde kan underrätta de övriga enheter som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktionsmönster.

6.   Europol ska löpande få ta del av, men inte ändra, uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med rådets beslut 2009/371/RIF (17). Europol ska hålla kommissionen underrättad om hur uppgifterna används.

7.   De nationella administratörerna ska på ett säkert sätt förse alla övriga nationella administratörer och den centrala förvaltaren med namn och identiteter tillhörande personer för vilka de har avslagit en ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 20.2 a–c eller som de har beslutat att inte utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 22.5 a–b, samt namn och identiteter tillhörande kontoinnehavaren, behörigt ombud eller extra behörigt ombud för konton för vilka tillträdesrätten har stängts av i enlighet med artikel 31 eller för konton som har avslutats i enlighet med artikel 30.

8.   De nationella administratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören, liksom om alla konton som berörs av ett antal transaktioner inom en period, som ligger över ett antal som fastställts av den nationella administratören.

9.   En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den nationella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter i tabell V-II i bilaga V.

10.   En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den nationella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter i raderna 3–14 i tabell VII-I i bilaga VII.

11.   EU:s transaktionsförteckning och unionsregistret ska inte begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rörande utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

12.   Den auktionsövervakare som förordnas enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska ha tillgång till all information om mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret.

Artikel 84

Avgifter

1.   Den centrala förvaltaren får inte debitera avgifter av innehavarna av konton i unionsregistret.

2.   De nationella administratörerna får debitera rimliga avgifter av innehavarna av konton som dessa administratörer administrerar.

3.   De nationella administratörerna ska underrätta den centrala förvaltaren om avgifter som debiteras och inom tio arbetsdagar underrätta den centrala förvaltaren om ändringar av avgifterna. Den centrala förvaltaren ska anslå avgifterna på en offentlig webbplats.

Artikel 85

Driftsavbrott

Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till och säkerheten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning och tillhandahålla robusta system och förfaranden för skydd av all information.

KAPITEL VIII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 86

Genomförande

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa denna förordning, och särskilt för att nationella administratörer ska fullgöra sina skyldigheter att kontrollera och se över de uppgifter som lämnats enligt artiklarna 20.1, 22.4 och 23.4.

Artikel 87

Fortsatt användning av konton

De konton som anges i kapitel III och som öppnas eller används i enlighet med förordning (EU) nr 920/2010 ska fortsätta att användas för de ändamål som anges i den här förordningen. Handelsplattformskonton som öppnats enligt förordning (EU) nr 920/2010 ska fortsätta att användas som externa plattformskonton för de ändamål som anges i den här förordningen

Artikel 88

Ändringar av förordning (EG) nr 2216/2004

Förordning (EG) nr 2216/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Information i register och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som hålls där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning

2.   Följande enheter får ta del av uppgifterna i registren och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning:

a)

Medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europeiska revisionsrätten.

d)

Eurojust.

e)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i direktiv 2003/6/EG och i artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG.

f)

Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

g)

Medlemsstaternas registeradministratörer och de behöriga myndigheter som avses i artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.”

2.

I artikel 10 ska följande punkt införas som punkt 2f:

”Europol ska löpande få ta del av, men inte ändra, uppgifterna i unionsregistret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med rådets beslut 2009/371/RIF. Europol ska hålla kommissionen underrättad om hur uppgifterna används.”

3.

I artikel 21a ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Om ett konto som registeradministratören ska avsluta efter avstängning enligt artikel 67 har ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska registeradministratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat av administratörens konton till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna sedan ska överföras. Om kontoinnehavaren inte har besvarat administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar kan administratören överföra utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna till sitt nationella depåkonto.”

4.

Artikel 69 ska ersättas med följande:

”Artikel 69

Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att avbryta tillträdet till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registeradministratören får avbryta tillträdet till registret om den har skäl att misstänka att det föreligger säkerhetsbrott eller allvarliga säkerhetsrisker i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning eller i ett register som hotar transaktionsförteckningens, ett registers eller registersystemets integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 68.”

5.

I artikel 70 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Om det föreligger säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning som kan leda till tillträdesavbrott ska den centrala förvaltaren omedelbart underrätta registeradministratörerna om hur detta kan påverka deras register.

2.   Om det föreligger säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker i ett register som kan leda till tillträdesavbrott ska den berörda registeradministratören omedelbart underrätta den centrala förvaltaren, som i sin tur omedelbart ska underrätta övriga registeradministratörer om hur detta kan påverka deras register.”

6.

Följande artikel ska införas som artikel 70a:

”Artikel 70a

Tillträdesavbrott till utsläppsrätter eller Kyotoenheter vid misstanke om bedrägeri

1.   En administratör eller en administratör som agerar på begäran av den behöriga myndigheten kan avbryta tillträdet till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i det register som den administrerar

a)

i högst två veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

2.   Administratören ska omedelbart informera den behöriga rättsvårdande myndigheten om avbrottet.

3.   En nationell rättsvårdande myndighet i administratörens medlemsstat får också ålägga administratören att genomföra ett avbrott på grundval av och i enlighet med nationell lag.”

7.

Punkterna 3–7 i bilaga IV ska ersättas med följande:

”3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka den nominerades permanenta adress.

5.

Följande handlingar om det är en juridisk person som ansöker om att öppna kontot:

a)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder och kopia av en handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Information om den verklige förmånstagaren enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG.

e)

Förteckning över verksamhetsledare.

f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 5.

7.

Utdrag ur belastningsregistret för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot eller, om det är en juridisk person, av dess verksamhetsledare.

8.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

9.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger. I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.”

8.

Punkterna 3–7 i bilaga IVa ska ersättas med följande:

”3.

Handlingar som styrker identiteten för den nominerade; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för den nominerade; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

6.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

7.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.”

Artikel 89

Ändringar av förordning (EU) nr 920/2010

Förordning (EU) nr 920/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln på förordning (EU) nr 920/2010 ska ersättas med följande:

2.

I artikel 1 ska första meningen ersättas med följande:

”I denna förordning anges både allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för de handelsperioder som löper ut den 31 december 2012 för det standardiserade och skyddade registersystemet och den oberoende transaktionsförteckning som avses i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG och artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 1a:

”Artikel 1a

Tillämpningsområde

Denna förordning omfattar utsläppsrätter som utfärdas för de handelsperioder i EU:s utsläppshandelssystem som löper ut den 31 december 2012 och Kyotoenheter.”

4.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 25 och 26:

”25.   verksamhetsledare: personer som i praktiken leder en juridisk persons dagliga verksamhet.

26.   medeleuropeisk tid: medeleuropeisk sommartid under sommartiden enligt definitionen i artiklarna 1, 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG (18).

5.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Härmed upprättas ett unionsregister för de handelsperioder i EU:s utsläppshandelssystem som löper ut den 31 december 2012. För att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG när det gäller att säkerställa tillförlitlig redovisning av utsläppsrätter ska medlemsstaterna från och med den 1 januari 2012 använda unionsregistret, som också ska fungera som ett KP-register för Europeiska gemenskapen som en separat KP-part. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till alla de processer som beskrivs i kapitlen IV–VI.”

6.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”Härmed upprättas Europeiska unionens transaktionsförteckning, i form av en standardiserad elektronisk databas, i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG, för transaktioner inom ramen för denna förordning. EU:s transaktionsförteckning ska också användas för att notera alla uppgifter som hör samman med innehav och överföringar av Kyotoenheter i enlighet med artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG.”

7.

I artikel 13 ska punkt 4 utgå.

8.

Följande artikel ska läggas till som artikel 13a:

”Artikel 13a

Öppnande av handelskonton i unionsregistret

Från och med den 30 juni 2012 blir det möjligt att ansöka om att öppna handelskonton i unionsregistret. Om inte annat följer av artiklarna 43 och 44 ska reglerna för persondepåkonton i denna förordning gälla i tillämpliga delar.”

9.

I artikel 14 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   En handelsplattform kan lämna ansökan om ett handelsplattformskonto i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga III och uppgifter som visar att handelsplattformen garanterar en säkerhet som är likvärdig med eller högre än den säkerhet som garanteras av unionsregistret enligt denna förordning.

2.   De nationella administratörerna ska se till att externa plattformar uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga krav som beskrivs i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 71.”

10.

Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

”4.   Godkännandet av ett extra behörigt ombud enligt artikel 19.2 ska inte krävas för att inleda en transaktion när det gäller transaktioner som inleds av undantagna handelsplattformar. En handelsplattform kan undantas av den nationella administratören efter skriftlig ansökan om den externa handelsplattformen lämnar uppgifter som visar att den har infört säkerhetsarrangemang som ger minst samma skyddsnivå som erhålls genom kravet i artikel 19.2. De tekniska och säkerhetsmässiga minimikraven ska anges i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 71. Den berörda nationella administratören ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om sådana ansökningar. Undantag enligt denna punkt ska offentliggöras av kommissionen.”

11.

I artikel 16 ska en punkt 4 läggas till:

”4.   Statusen för luftfartygsoperatörskonton ska ändras från spärrat till öppet efter notering av kontrollerade utsläpp enligt artikel 29 och ett fullgörandestatustal större än eller lika med noll, beräknat enligt artikel 31.1. Kontots status ska också ändras till öppet vid en tidigare tidpunkt efter det att den nationella administratören har fått en ansökan från kontoinnehavaren om att aktivera dennes konto för handel, förutsatt att ansökan minst omfattar de uppgifter som krävs enligt de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 71.”

12.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Avslag på ansökan om att öppna ett konto

1.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid kontoansökan är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

2.   En nationell administratör kan avslå en ansökan om att öppna ett konto

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av verksamhetsledarna utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument,

c)

om den nationella administratören har rimliga skäl att anta att kontona kan komma att användas för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott,

d)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

3.   Om den nationella administratören avslår en ansökan om att öppna ett konto kan sökanden lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lag, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionerliga krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.”

13.

Artikel 19 punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Varje konto, med undantag för kontrollörskontot, ska ha minst två behöriga ombud. Ett kontrollörskonto ska ha minst ett behörigt ombud. De behöriga ombuden ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens del.

2.   Konton får ha ett eller flera extra behöriga ombud. Godkännande från ett extra behörigt ombud krävs utöver godkännandet från det behöriga ombudet för att inleda en transaktion, utom för

a)

överföringar till ett konto som finns med på kontoinnehavarens lista över betrodda konton i unionsregistret,

b)

transaktioner som inleds av externa plattformar som är undantagna enligt artikel 14.4, och

c)

överlämnande av utsläppsrätter ERU och CER enligt avsnitt 3 kapitel VI.”

14.

I artikel 19 ska punkt 2a läggas till:

”2a.   Utöver de behöriga ombud som anges i punkt 1 kan konton även ha behöriga ombud som har insyn på kontot men inte får inleda några transaktioner eller andra processer.”

15.

I artikel 20 ska punkt 3a och 3b läggas till:

3a.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid nomineringen av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

3b.   En nationell administratör kan avslå en ansökan om att öppna ett konto

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av verksamhetsledarna utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument,

c)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

16.

Följande artikel ska införas som artikel 21a:

”Artikel 21a

Lista över betrodda konton

1.   Från och med den 30 juni 2012 kan det i unionsregistret upprättas en lista över betrodda mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, depåkonton och handelskonton i unionsregistret.

2.   Konton som innehas av samma kontoinnehavare ska automatiskt anges i listan över betrodda konton.

3.   Ändringar i listan över betrodda konton ska inledas och slutföras genom förfarandet i artikel 32a för överföringar som anges i kapitel VI. Ändringen ska bekräftas av ett extra behörigt ombud eller, om inget extra behörigt ombud har nominerats, av ett annat behörigt ombud. Den fördröjning som anges i artikel 32a.4 ska inte tillämpas för borttagning av konton från listan över betrodda konton; för alla andra ändringar av listan över betrodda konton ska fördröjningen vara sju dagar.”

17.

I artikel 27 ska punkt 2a läggas till:

”2a.   En administratör får stänga av tillträdesrätten till ett visst konto för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud liksom möjligheten att inleda processer från det kontot:

a)

i högst två veckor om administratören har rimliga skäl att anta att kontot har använts eller kommer att användas för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.”

18.

I artikel 29 ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

”4.   När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett föregående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15 i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören godkänna de årliga kontrollerade utsläppen.

5.   Den nationella administratören ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregistret av den nationella administratören eller den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret.”

19.

Följande artiklar ska insättas under kapitel 32a och 32b ”Kapitel VI TRANSAKTIONER”:

”Artikel 32a

Överföringarnas utförande

1.   För alla transaktioner som anges i kapitel VI som inte inleds av ett handelsplattformskonto ska unionsregistret kräva bekräftelse via ytterligare en kanal innan transaktionen kan inledas. En transaktion ska inte inledas förrän ett extra behörigt ombud vars godkännande krävs enligt artikel 19.2 har bekräftat transaktionen via ytterligare en kanal.

2.   För alla överföringar av utsläppsrätter och Kyotoenheter som anges i artiklarna 43 och 44 ska överföringen inledas omedelbart om den bekräftas måndag–fredag kl. 10.00–16.00 (medeleuropeisk tid), med undantag för allmänna helgdagar i de medlemsstater som beslutar att fördröjningen inte ska löpa enligt punkt 3. En överföring som bekräftas vid andra tidpunkter ska inledas följande dag, måndag–fredag, kl. 10.00 (medeleuropeisk tid).

3.   För alla överföringar av utsläppsrätter och Kyotoenheter som anges i artiklarna 43 och 44, utom överföringar från ett handelskonto till ett konto som finns på listan över betrodda konton för det kontot, ska en fördröjning på 26 timmar tillämpas mellan det att överföringen inleds och det att underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas enligt artikel 70. Fördröjningen ska inte löpa lördagar och söndagar kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid. Medlemsstaterna får också besluta att fördröjningen inte ska löpa kl. 00.00–24.00 medeleuropeisk tid på nationella allmänna helgdagar under ett visst år, förutsatt att det beslutet offentliggörs senast den 1 december föregående år.

4.   Om kontoombud misstänker att en överföring har inletts i bedrägligt syfte, kan de senast två timmar före utgången av fördröjningen enligt punkt 3 begära att den nationella administratören annullerar överföringen på deras vägnar innan underrättelsen om att överföringen kan slutföras skickas. Kontoinnehavaren ska omedelbart efter begäran rapportera det misstänkta bedrägeriet till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till den nationella administratören inom sju dagar.

5.   När en överföring inleds enligt punkterna 1 och 2 ska en underrättelse skickas till alla kontoombud om den föreslagna överföringen.

Artikel 32b

Utsläppsrätters natur och transaktioners slutförande

1.   En utsläppsrätt eller Kyotoenhet ska vara ett fungibelt, dematerialiserat instrument som kan handlas på marknaden.

2.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters dematerialiserade natur ska innebära att uppgifterna i unionsregistret ska utgöra tillräckligt prima facie-bevis för äganderätten till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet och för varje annat objekt för vilket denna förordning föreskriver eller godkänner notering i registret.

3.   Utsläppsrätters och Kyotoenheters fungibilitet ska innebära att varje skyldighet till återvinning eller återgång som kan uppstå för en utsläppsrätt eller Kyotoenhet enligt nationell lagstiftning endast ska gälla utsläppsrätten eller Kyotoenheten som typ. Särskilt gäller följande:

a)

Om inte annat följer av artikel 51 och den dataredovisningsprocess som anges i artikel 69 i denna förordning, ska en transaktion bli slutgiltig och oåterkallelig när den har slutförts enligt artikel 70. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bestämmelser eller korrigeringsåtgärder enligt nationell lagstiftning som kan leda till ett krav eller uppdrag att genomföra en ny transaktion i registret, får ingen lag, bestämmelse, regel eller praxis beträffande ogiltigförklaring av kontrakt och transaktioner medföra att en transaktion som har blivit slutgiltig och oåterkallelig enligt denna förordning förklaras ogiltig i registret.

b)

Ingenting i denna artikel får hindra en kontoinnehavare eller tredje part från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning, återgång eller skadeersättning enligt lag, med avseende på en transaktion som har blivit slutgiltig i registret, exempelvis på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i registret.

4.   En köpare och innehavare av en utsläppsrätt eller Kyotoenhet som handlar i god tro ska erhålla äganderätt till en utsläppsrätt eller Kyotoenhet fri från varje brist i den överlåtande partens äganderätt.”

20.

I artikel 34 ska punkt 1 d ersättas med följande:

”d)

fördelningsmottagarnas identitet (för utsläppsrätter som fördelas genom auktion ska mottagaren vara auktionsförrättare, mottagaren ska vara ett konto som öppnats särskilt för ändamålet enligt kommissionens förordning (EU) nr 1193/2011 (19).

21.

Artiklarna 43 och 44 ska ersättas med följande:

”Artikel 43

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska unionsregistret på begäran av en kontoinnehavare genomföra överföringar av utsläppsrätter som hålls på innehavarens konto i unionsregistret till ett annat konto i unionsregistret, såvida överföringen inte hindras av det inledande kontots status eller typen av utsläppsrätter som får hållas på det mottagande kontot enligt artikel 8.3.

2.   Från och med den 30 juni 2012 får utsläppsrätter endast överföras från verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörskonton, persondepåkonton och handelsplattformar till ett konto som finns med på den lista över betrodda konton som upprättats enligt artikel 21a.

Artikel 44

Kontoinnehavares överföring av Kyotoenheter

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska unionsregistret på begäran av en kontoinnehavare genomföra överföringar av Kyotoenheter som hålls på ett konto i unionsregistret till ett annat konto i unionsregistret eller ett KP-register, såvida överföringen inte hindras av det inledande kontots status eller av de Kyotoenheter som får hållas på det mottagande kontot enligt artikel 8.3.

2.   Från och med den 30 juni 2012 får Kyotoenheter endast överföras från verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörskonton, persondepåkonton och handelsplattformskonton till ett konto som finns med på den lista över betrodda konton som upprättats enligt artikel 21a.”

22.

Artikel 50 ska ersättas med följande:

”Artikel 50

Annullering av Kyotoenheter

Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att annullera Kyotoenheter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att överföra angiven typ och angivet antal Kyotoenheter från relevant konto till annulleringskontot i kontoadministratörens KP-register eller annulleringskontot i unionsregistret.”

23.

Artikel 51.4 a ska ersättas med följande:

”a)

Slutförandet av transaktionen som ska återkallas har skett mindre än 30 arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3, utom för tilldelning av kapitel III-utsläppsrätter och tilldelning av kapitel II-utsläppsrätter.”

24.

I artikel 63 ska följande punkt införas som punkt 4a:

”4a.   Det behöriga ombudet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs. Om identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs ska det behöriga ombudet omedelbart anmäla det till den nationella administratören.”

25.

Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64

Avstängning av all tillträdesrätt på grund av säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker

1.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller någon del av dessa om den har skäl att misstänka att det föreligger säkerhetsbrott eller allvarliga säkerhetsrisker i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning som hotar systemets integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 59.

2.   Om det föreligger säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker som kan leda till avstängning av tillträdesrätter ska en administratör som får kännedom om bristerna eller riskerna snarast underrätta den centrala förvaltaren om hur detta kan påverka andra delar av registersystemet. Den centrala förvaltaren ska därefter underrätta alla andra administratörer.

3.   En administratör som får kännedom om en situation som innebär att alla tillträdesrätter till administratörens system måste stängas av ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna om detta. Därefter ska den centrala förvaltaren så snart som möjligt underrätta alla andra administratörer.

4.   I den underrättelse som avses i punkt 3 ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska presenteras på ett tydligt sätt på EU:s transaktionsförtecknings webbplats.”

26.

Följande artikel ska införas som artikel 64a:

”Artikel 64a

Avstängning av tillträdesrätt till utsläppsrätter eller Kyotoenheter vid misstanke om bedrägeri

1.   En administratör eller en administratör som agerar på begäran av den behöriga myndigheten kan stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i det register som den administrerar

a)

i högst två veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, eller

b)

på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

2.   Kommissionen kan ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter eller Kyotoenheter i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning i högst två veckor om den misstänker att utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott.

3.   Administratören eller kommissionen ska omedelbart informera den behöriga rättsvårdande myndigheten om avstängningen.

4.   En nationell rättsvårdande myndighet i administratörens medlemsstat får också ålägga administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lag.”

27.

Artikel 71 ska ersättas med följande:

”Artikel 71

Specifikationer för datautbyte och teknik

1.   Kommissionen ska förse administratörerna med de specifikationer för datautbyte och teknik som behövs för utbyte av information mellan register och transaktionsförteckningar, inbegripet identifieringskoder, koder för automatiska kontroller och svar samt de testningsförfaranden och säkerhetskrav som krävs för att inleda datautbytet.

2.   Specifikationerna för datautbyte och teknik ska upprättas i samråd med administratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar och följa de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.”

28.

Artikel 75 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1–3 ska ersättas med följande:

”1.   Information i EU:s transaktionsförteckning, unionsregistret och varje annat KP-register, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som hålls där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

2.   Följande enheter får ta del av uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning:

a)

Medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europeiska revisionsrätten.

d)

Eurojust.

e)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i direktiv 2003/6/EG och i artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG.

f)

Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

g)

Medlemsstaternas nationella administratörer och de behöriga myndigheter som avses i artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Uppgifter kan lämnas till de enheter som förtecknas i punkt 2 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, om begäran är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 5a:

”5a.   Europol ska löpande få ta del av, men inte ändra, uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med rådets beslut 2009/371/RIF. Europol ska hålla kommissionen underrättad om hur uppgifterna används.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   De nationella administratörerna ska på ett säkert sätt förse alla övriga nationella administratörer och den centrala förvaltaren med namn och identiteter tillhörande personer för vilka de har avslagit en ansökan om att öppna ett konto enligt artiklarna 13.3 eller 14.3 eller som de har beslutat att inte utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.3, samt namn och identiteter tillhörande kontoinnehavaren, behörigt ombud eller extra behörigt ombud för konton för vilka tillträdesrätten har stängts av i enlighet med artiklarna 64 och 64a eller för konton som har avslutats i enlighet med artikel 28.”

29.

I artikel 77 ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a.   De nationella administratörerna ska före migrering kontrollera persondepåkonton för att se till att de uppgifter som lämnats vid kontoansökan är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.”

30.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande persondepåkonton, och handelsplattformskonton

1.

Informationen som förtecknas i tabell III-I (kontots id och den alfanumeriska identifieraren ska vara unika inom registersystemet).

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om att öppna kontot har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för luftfartygsoperatörer.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka den nominerades permanenta adress.

5.

Följande handlingar om det är en juridisk person som ansöker om att öppna kontot:

a)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder och kopia av handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Information om den verklige förmånstagaren enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG.

e)

Förteckning över verksamhetsledare.

f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 5.

7.

Utdrag ur belastningsregistret för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot eller, om det är en juridisk person, av dess verksamhetsledare.

8.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

9.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

10.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.”

31.

Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

1.

Informationen som förtecknas i tabell IX-I.

Tabell IX-I:   Uppgifter om behörigt ombud

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Personens id

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Typ av behörigt ombud

O

Urval

Ja

Nej

Ja

3

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

4

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

5

Titel

F

Fri

Ja

Nej

Nej (20)

6

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (20)

 

Företagsnamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (20)

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (20)

7

Land

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej (20)

8

Region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

9

Stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

10

Postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

11

Adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

12

Adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej (20)

14

Mobiltelefon

O

Fri

Ja

Ja

Nej (20)

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Ja

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort – stad

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – land

O

 

 

 

 

18

Språkval

F

Urval

Ja

Nej

Nej

19

Sekretessnivå

F

Urval

Ja

Nej

Nej

20

Extra behöriga ombuds rättigheter

O

Flera urval

Ja

Nej

Nej

2.

En undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet har rätt att inleda eller att det extra behöriga ombudet har rätt att godkänna transaktioner för kontoinnehavarens del, samt eventuella begränsningar av denna rätt.

3.

Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Utdrag ur den nominerades belastningsregister.

6.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

7.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som den nationella administratören anger.

8.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.”

32.

Bilaga XIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 c ska ersättas med följande:

”c)

Antalet utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.”

b)

Punkt 5 a ska ersättas med följande:

”a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.”

Artikel 90

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 270, 14.10.2010, s. 1.

(4)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(5)  EUT L 302, 18.11.2010, s. 1.

(6)  EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

(7)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(8)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  EUT L 130, 17.5.2011, s. 1.

(12)  EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.

(13)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(14)  EUT L 31, 2.2.2001, s. 21.

(15)  EUT L 290, 6.11.2010, s. 39.

(16)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(17)  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(18)  EUT L 31, 2.2.2001, s. 21.”

(19)  EUT L 315, 29.11.2011, s. 1.”

(20)  Dessa punkter visas endast om kontoinnehavaren vill göra dem offentliga enligt artikel 75.


BILAGA I

Tabell I-I:   Kontotyper och enhetstyper som kan hållas på olika slags konton

Kontotypens namn

Kontoinnehavare

Kontots administratör

Antalet konton av denna typ

Utsläppsrätter (inte Kyotoenheter)

Kyotoenheter

Allmänna utsläppsrätter

Utsläppsrätter för luftfart

AAU

CER

ERU

lCER/ tCER/ RMU

I.   

Förvaltningskonton i unionsregistret

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

EU:s reservkonto för nya deltagare

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

EU:s särskilda reservkonto

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Unionens konto för borttagning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare, auktionsplattform, clearingsystem eller avvecklingssystem

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett eller flera för varje auktionsplattform

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

II.   

Depåkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövardepåkonto

Verksamhetsutövare

Nationell administratör i den medlemsstat där anläggningen finns

Ett för varje anläggning

Ja

Nej

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Luftfartygsoperatörskonto

Luftfartygsoperatör

Nationell administratör för den medlemsstat som administrerar luftfartygsoperatören

Ett för varje luftfartygsoperatör

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Persondepåkonto

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

Godkänt antal

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Nationellt depåkonto

Medlemsstat

Nationell administratör för den medlemsstat som har kontot

Ett eller flera för varje medlemsstat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

III.   

Handelskonton i unionsregistret

Handelskonto

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

Godkänt antal

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

IV.   

Andra konton i unionsregistret

Externt plattformskonto

Extern plattform

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett per medlemsstat för varje extern plattform

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Kontrollörskonto

Kontrollör

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett per medlemsstat för varje kontrollör

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej


(1)  Medlemsstatens nationella administratör kan avgöra om kontot (eller kontotypen) kan hålla denna typ av enhet.


BILAGA II

Information som ska åtfölja ansökan för alla konton

1.

Informationen som förtecknas i tabell II-I.

Tabell II-I:   Kontouppgifter för alla konton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontots id (ges av unionsregistret)

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Kontots typ

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

3

Åtagandeperiod

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

4

Kontoinnehavarens id (ges av unionsregistret)

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Kontoinnehavarens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontots identifierare (ges av kontoinnehavaren)

O

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontoinnehavarens adress – land

O

Urval

Ja

Ja

Ja

8

Kontoinnehavarens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontoinnehavarens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontoinnehavarens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Kontoinnehavarens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Kontoinnehavarens företags registreringsnummer eller id-nummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

14

Kontoinnehavarens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

15

Kontoinnehavarens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Kontoinnehavarens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

17

Födelsedatum (fysiska personer)

F för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – stad (fysiska personer)

F för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Födelseort – land

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

20

Skattenummer med landskod

O om sådana tilldelas

Fri

Ja

Ja

Nej

21

Kontots öppningsdatum

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Ja

22

Kontots avslutningsdatum

F

Förinställd

Ja

Ja

Ja

2.

Kontots identifierare ska vara unik inom registersystemet.


BILAGA III

Information som ska lämnas rörande mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, persondepåkonton, handelskonton och externa plattformskonton

1.

Informationen som förtecknas i tabell II-I (kontots id och den alfanumeriska identifieraren ska vara unika inom registersystemet).

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om att öppna kontot har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka den nominerades permanenta adress.

5.

Följande handlingar om det är en juridisk person som ansöker om att öppna kontot:

a)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder och kopia av handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Information om den verklige förmånstagaren enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG.

e)

Förteckning över verksamhetsledare.

f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 5.

7.

Utdrag ur belastningsregistret för den fysiska person som ansöker om att öppna kontot eller, om det är en juridisk person, av dess verksamhetsledare.

8.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

9.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

10.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.


BILAGA IV

Ytterligare information som ska lämnas till den nationella administratören rörande kontrollörskonton

1.

En handling som styrker att den person som ansöker om att öppna ett konto är ackrediterad som kontrollör enligt artikel 15 i direktiv 2003/87/EG.


BILAGA V

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande varje verksamhetsutövardepåkonto

1.

Informationen som förtecknas i tabell II-I.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell II-I ska anläggningens verksamhetsutövare anges som kontoinnehavare. Det namn som anges för kontoinnehavaren ska överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

3.

Informationen som förtecknas i tabellerna V-I och V-II.

Tabell V-I:   Kontouppgifter för verksamhetsutövardepåkonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Anläggningens id

O

Förinställd

Nej

Ja

2

Tillståndets kod

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Datum då tillståndet träder i kraft

O

Fri

Nej

Ja

4

Datum då tillståndet löper ut

F

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Anläggningens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Typ av verksamhet vid anläggningen

O

Urval

Ja

Ja

Ja

7

Anläggningens adress – land

O

Förinställd

Ja

Ja

Ja

8

Anläggningens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anläggningens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anläggningens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anläggningens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Anläggningens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Anläggningens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

14

Anläggningens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej

15

Anläggningens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Moderbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Dotterbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

18

EPRTR-kod

O om sådana tilldelas

Fri

Ja

Nej

Ja

19

Latitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

20

Longitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

Tabell V-II:   Uppgifter om kontaktperson vid anläggningen

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontrollör

F

Urval

Ja

Nej

Ja

 

Företagsnamn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

2

Kontaktperson i medlemsstaten – förnamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

3

Kontaktperson i medlemsstaten – efternamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

4

Kontaktpersonens adress – land

F

Förinställd

Ja

Nej

Ja (1)

5

Kontaktpersonens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

6

Kontaktpersonens adress – stad

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

7

Kontaktpersonens adress – postnummer

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

8

Kontaktpersonens adress – rad 1

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

9

Kontaktpersonens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

10

Kontaktpersonens telefon 1

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

11

Kontaktpersonens telefon 2

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

12

Kontaktpersonens e-postadress

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)


(1)  Dessa punkter visas inte på begäran om kontoinnehavaren vill hålla dem sekretessbelagda enligt artikel 83.


BILAGA VI

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande varje luftfartygsoperatörskonto

1.

Informationen som förtecknas i tabellerna II-I och VI-I.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell II-I ska luftfartygsoperatören anges som kontoinnehavare. Det namn som noteras för kontoinnehavaren ska vara identiskt med namnet i övervakningsplanen. Om namnet i övervakningsplanen inte längre är aktuellt, ska namnet i handelsregistret eller det namn som används av Eurocontrol noteras.

Tabell VI-I:   Kontouppgifter för luftfartygsoperatörskonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Luftfartygsoperatörens id (tilldelat av unionsregistret)

O

Fri

Nej

Ja

2

Unik kod enligt kommissionens förordning (EG) nr 748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Anropssignal (Icao-beteckning)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4

Id enligt övervakningsplanen

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Övervakningsplan – första tillämpningsåret

O

Fri

Nej

Ja

6

Övervakningsplan – sista tillämpningsåret

F

Fri

Ja

Ja

Ja

3.

Anropssignalen är den Icao-beteckning som anges i fält 7 i färdplanen eller, om sådan saknas, luftfartygets registreringsbeteckning.


BILAGA VII

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

1.

Informationen som förtecknas i tabell VII-I.

Tabell VII-I:   Uppgifter om behörigt ombud

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Personens id

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Typ av behörigt ombud

O

Urval

Ja

Nej

Ja

3

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

4

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

5

Titel

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

6

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

 

Företagsnamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

7

Land

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej (1)

8

Region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

9

Stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

10

Postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

11

Adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

12

Adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

14

Mobiltelefon

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Ja

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort – stad

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – land

O

 

 

 

 

19

Språkval

F

Urval

Ja

Nej

Nej

20

Sekretessnivå

F

Urval

Ja

Nej

Nej

21

Extra behöriga ombuds rättigheter

O

Flera urval

Ja

Nej

Nej

2.

En undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet har rätt att inleda eller att det extra behöriga ombudet har rätt att godkänna transaktioner för kontoinnehavarens del, samt eventuella begränsningar av denna rätt.

3.

Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Pass.

4.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en kopia av något av följande:

a)

En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om den permanenta adressen.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Utdrag ur den nominerades belastningsregister.

6.

Kopior av handlingar som lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga ska bestyrkas av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

7.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som den nationella administratören anger.

8.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera de handlingar som lämnas enligt denna bilaga.


(1)  Dessa punkter visas endast om kontoinnehavaren vill göra dem offentliga enligt artikel 83.


BILAGA VIII

Mall för inlämning av årliga utsläppsuppgifter

1.

Utsläppsuppgifterna för verksamhetsutövare ska innehålla den information som förtecknas i tabell VIII-I.

Tabell VIII-I:   Utsläppsuppgifter för verksamhetsutövare

 

A

B

C

1

Anläggningens id:

 

2

Rapporteringsår

 

Utsläpp av växthusgaser

 

i ton

i ton koldioxidekvivalenter

3

Koldioxidutsläpp

 

 

4

Dikväveoxid utsläpp

 

 

5

PFC-utsläpp

 

 

6

Totala utsläpp

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Det elektroniska formatet för inlämning av utsläppsuppgifter ska beskrivas i de specifikationer för datautbyte och teknik som föreskrivs i artikel 79.


BILAGA IX

Nationell fördelningstabell för perioden 2013–2020

 

Namn

Kvantitet allmänna utsläppsrätter som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 10a.7 i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 10 c i direktiv 2003/87/EG (överlåtbara)

I enlighet med artikel 10 c i direktiv 2003/87/EG (ej överlåtbara)

I enlighet med annan bestämmelse i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

 

Medlemsstatens landskod

 

 

 

 

 

Manuellt

3

 

Kontots id för anläggning A

 

 

 

 

 

Manuellt

4

 

Mängd som ska fördelas till anläggning A

 

 

 

 

 

 

5

 

 

år 2013

 

 

 

 

 

Manuellt

6

 

 

år 2014

 

 

 

 

 

Manuellt

7

 

 

år 2015

 

 

 

 

 

Manuellt

8

 

 

år 2016

 

 

 

 

 

Manuellt

9

 

 

 

 

 

 

 

Manuellt

10

 

Kontots id för anläggning B

 

 

 

 

 

Manuellt

11

 

Mängd som ska fördelas till anläggning B

 

 

 

 

 

 

12

 

 

år 2013

 

 

 

 

 

Manuellt

13

 

 

år 2014

 

 

 

 

 

Manuellt

14

 

 

år 2015

 

 

 

 

 

Manuellt

15

 

 

år 2016

 

 

 

 

 

Manuellt


BILAGA X

Nationell fördelningstabell för luftfart för perioden 2013–2020

Rad nr

Namn

Kvantitet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 3e i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

 

Medlemsstatens landskod

 

 

 

Manuellt

3

 

Kontots id för luftfartygsoperatör A

 

 

 

Manuellt

4

 

Kvantitet som tilldelas luftfartygsoperatör A

 

 

 

 

5

 

 

år 2013

 

 

 

Manuellt

6

 

 

år 2014

 

 

 

Manuellt

7

 

 

år 2015

 

 

 

Manuellt

8

 

 

år 2016

 

 

 

Manuellt

9

 

 

 

 

 

Manuellt

10

 

Kontots id för luftfartygsoperatör B

 

 

 

Manuellt

11

 

Kvantitet som tilldelas luftfartygsoperatör B

 

 

 

 

12

 

 

år 2013

 

 

 

Manuellt

13

 

 

år 2014

 

 

 

Manuellt

14

 

 

år 2015

 

 

 

Manuellt

15

 

 

år 2016

 

 

 

Manuellt

16

 

 

år 2017

 

 

 

Manuellt


BILAGA XI

Auktionstabell

Rad nr

Information om auktionsplattformen

 

 

Auktionsplattformens identifieringsnummer

 

 

 

Auktionsövervakarens identitet

 

 

 

Kontonummer för mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter

 

 

Information om enskilda auktioner av [allmänna utsläppsrätter/utsläppsrätter för luftfart]

 

Enskild auktionsvolym

Datum och klockslag för leverans till mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare vid den enskilda auktionen

Manuellt

 

 

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt

 

 

Manuellt


BILAGA XII

Krav på rapportering från den centrala förvaltaren

Information tillgänglig för allmänheten

1.

På EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats ska följande information visas för varje enskilt konto:

a)

All information som enligt tabellerna II-I, V-I, V-II, VI-I och VII-I ska visas på unionsregistrets offentliga webbplats. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

b)

Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artiklarna 40 och 41. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

c)

Kontots status i enlighet med artikel 9.1. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

d)

Antalet utsläppsrätter som har överlämnats enligt artikel 62.

e)

Kontrollerade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot ska visas från och med den 1 april år X + 1.

f)

En symbol och en förklaring om huruvida anläggningen eller luftfartygsoperatören som är kopplad till det berörda depåkontot före den 30 april har överlämnat ett antal utsläppsrätter som minst motsvarar alla utsläpp under alla föregående år. De symboler och förklaringar som ska visas framgår av tabell XII-I. Symbolen ska uppdateras den 1 maj och ska, utöver tillägg av en asterisk (*) i de fall som anges på rad 5 i tabell XII-I, inte ändras före nästa 1 maj.

Tabell XII-I:   Förklaringar om fullgörande

Rad nr

Fullgörandestatus enligt artikel 34

Har kontrollerade utsläpp noterats för senaste hela år?

Symbol

Förklaring

som ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats

1

0 eller ett positivt tal

Ja

A

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är större än eller lika med kontrollerade utsläpp”

2

Negativt tal

Ja

B

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är lägre än kontrollerade utsläpp”

3

Valfritt tal

Nej

C

”Kontrollerade utsläpp noterades inte före den 30 april”

4

Valfritt tal

Nej (eftersom processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register)

X

”Kontrollerade utsläpp kunde inte noteras och/eller överlämnas före den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register”

5

Valfritt tal

Ja eller Nej (men med efterföljande uppdatering som görs av behörig myndighet)

* [läggs till den ursprungliga symbolen]

”De kontrollerade utsläppen har uppskattats eller korrigerats av den behöriga myndigheten”

2.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information, som ska uppdateras med 24 timmars mellanrum:

a)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 50.

b)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 54.

c)

Varje auktionsplattforms auktionstabeller, inklusive uppgifter om ändringar i tabellerna enligt artikel 58.

d)

Totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på föregående dag hölls på alla användarkonton i unionsregistret.

e)

En förteckning över enhetskoder för alla utsläppsrätter som överlämnats, med markering av de enheter som överförts från det konto dit de överlämnades och som nu hålls på persondepåkonton eller verksamhetsutövardepåkonton.

f)

En förteckning över de typer av Kyotoenheter som inte är certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter och som kan hållas på användarkonton som administreras av en viss nationell administratör enligt bilaga I.

g)

De avgifter som de nationella administratörerna debiterar enligt artikel 84.

3.

Den 30 april varje år ska EU:s transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

a)

Procentandelen utsläppsrätter överlämnade i varje medlemsstat under föregående kalenderår och som överlämnades från det konto som de fördelades till.

b)

Summan av kontrollerade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

c)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

d)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

4.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin officiella webbplats och för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s transaktionsförteckning visa följande information den 1 januari under det femte året efter det år då informationen noterades.

a)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det överförande kontot.

b)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det mottagande kontot.

c)

Antalet utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätterna och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

d)

Transaktionskod.

e)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (medeleuropeisk tid).

f)

Transaktionstyp.

Information tillgänglig för kontoinnehavarna

5.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information, som ska uppdateras i realtid:

a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, utan den unika enhetskoden för utsläppsrätterna och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

b)

En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, och för varje föreslagen transaktion

i)

elementen enligt punkt 4,

ii)

datum och klockslag då transaktionen föreslogs (medeleuropeisk tid),

iii)

den föreslagna transaktionens aktuella status,

iv)

eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

c)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har mottagit efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

d)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot till följd av slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

Information tillgänglig för nationella administratörer

6.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av nationella administratörer visa följande information: Kontoinnehavare och behöriga ombud för vilka en nationell administratör har stängt av tillträdesrätten till ett konto i unionsregistret i enlighet med artikel 31.


Top