Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2011 av den 14 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel Text av betydelse för EES

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1161/2011

av den 14 november 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (1), särskilt artikel 4.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (2), särskilt artikel 3.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (3), särskilt artikel 4.3,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till direktiv 2002/46/EG fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen som får användas vid framställning av kosttillskott. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 (4) ersattes bilagorna I och II till direktiv 2002/46/EG. Ändringar av förteckningen i bilaga II till direktiv 2002/46/EG, i dess lydelse enligt den förordningen, får antas i enlighet med kraven i artikel 4 i det direktivet och med det förfarande som avses i artikel 13.3 i direktivet.

(2)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 fastställs en förteckning över vitaminföreningar och mineralämnen som får tillsättas i livsmedel.

(3)

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 (5) fastställs en förteckning över ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har bedömt nya mineralämnen för användning i livsmedel. De ämnen som Efsa tillstyrkt bör tas upp på förteckningarna i dessa rättsakter.

(5)

De berörda parterna har rådfrågats genom rådgivande gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet, och synpunkterna beaktades.

(6)

Direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006 och förordning (EG) nr 953/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt B i bilaga II till direktiv 2002/46/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Järnfosfat”:

”Järnammoniumfosfat

Järn(III)natrium-EDTA”

b)

Följande poster ska läggas till efter posten ”Natriumsalter av ortofosforsyra”:

”Natriumsulfat

Kaliumsulfat”

Artikel 2

Punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Ferrosulfat”:

”Järnammoniumfosfat

Järn(III)natrium-EDTA”

b)

Följande post ska läggas till efter posten ”Krom(III)sulfat och dess hexahydrat”:

”Krompikolinat”

Artikel 3

Kategori 2, mineraler, i bilagan till förordning (EG) nr 953/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska införas efter posten ”Ferrosulfat”:

”Järnammoniumfosfat

x

 

Järn(III)natrium-EDTA

x”

 

b)

Följande post ska läggas till efter posten ”Krom(III)sulfat och dess hexahydrat”:

”Krompikolinat

x”

 

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  EUT L 269, 14.10.2009, s. 9.


Top