Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1141

Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2011 av den 10 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart beträffande användningen av säkerhetsskannrar vid flygplatser inom EU Text av betydelse för EES

OJ L 293, 11.11.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1141/oj

11.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1141/2011

av den 10 november 2011

om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart beträffande användningen av säkerhetsskannrar vid flygplatser inom EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4 och bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 300/2008 ska kommissionen anta allmänna åtgärder, avsedda att ändra icke väsentliga delar av de gemensamma grundläggande standarderna i bilagan till förordningen genom att komplettera dessa standarder.

(2)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 anges det vidare att kommissionen ska anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till denna förordning, kompletterad av de allmänna åtgärder som kommissionen antagit på grundval av artikel 4.2.

(3)

Allmänna åtgärder när det gäller tillåtna metoder för säkerhetskontroll av passagerare anges framför allt i del A i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) om komplettering av gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart.

(4)

Säkerhetsskannrar är effektiva vid säkerhetskontroll av passagerare och bör tillåtas för användning vid flygplatser inom EU genom att de läggs till i förteckningen över tillåtna metoder för säkerhetskontroll.

(5)

Kommissionen har bett sin vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker att bedöma hur de säkerhetsskannrar som använder joniserande strålning påverkar människors hälsa. Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (4) ska i detta skede, för att värna om medborgarnas hälsa och säkerhet, endast säkerhetsskannrar som inte använder joniserande strålning läggas till i förteckningen över tillåtna metoder för säkerhetskontroll av passagerare som görs med hänsyn till luftfartsskyddet.

(6)

Användningen av säkerhetsskannrar bör omfattas av särskilda genomförandebestämmelser som medger användning av denna metod för säkerhetskontroll, individuellt eller i kombination, som en huvudsaklig eller sekundär metod och på bestämda villkor som fastställts i syfte att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna. Dessa ska antas separat i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008.

(7)

Genom att fastställa särskilda villkor för användningen av säkerhetsskannrar och genom att erbjuda passagerarna möjlighet att genomgå alternativa säkerhetskontroller respekterar denna förordning, och de särskilda genomförandebestämmelser som antagits i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008, de grundläggande rättigheter och de principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive respekt för människovärdet och för privat- och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, barnets rättigheter, religionsfriheten och förbudet mot diskriminering. Denna förordning ska tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(8)

Kommissionen kommer att samarbeta med industrin och medlemsstaterna för att se till att enbart säkerhetsskannrar med automatisk detektion av förbjudna föremål så snart som möjligt införs på flygplatser inom EU, så att en person inte längre behöver analysera bilderna.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(4)  EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 272/2009, del A första stycket punkt 1, ska följande post (f) läggas till:

”f)

Säkerhetsskannrar som inte använder joniserande strålning.”


Top