EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG Text av betydelse för EES

OJ L 192, 22.7.2011, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 272 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/oj

22.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/17


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2011

av den 6 juli 2011

om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet framhävde i ordförandeskapets slutsatser av den 14 december 2007 turismens avgörande roll när det gäller att skapa tillväxt och arbetstillfällen inom unionen och uppmanade kommissionen, medlemsstaterna, turistnäringen och andra berörda aktörer att göra en gemensam insats för att inom utsatt tid genomföra agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism.

(2)

Unionens turistnäring intar en viktig roll i medlemsstaternas ekonomi eftersom turistverksamheter ger goda sysselsättningsmöjligheter. För att kunna bedöma dess konkurrenskraft krävs goda kunskaper om turismens omfattning och särdrag, turistens profil samt utgifter relaterade till turismen och fördelar för medlemsstaternas ekonomier.

(3)

Månatliga uppgifter krävs för att mäta säsongsvariationerna avseende efterfrågan på logi för turister, och på så sätt underlätta för offentliga myndigheter och ekonomiska aktörer att utveckla strategier och riktlinjer för att förbättra den säsongsmässiga spridningen av semestrar och turismverksamhet.

(4)

De flesta europeiska företag som bedriver verksamhet inom turistnäringen är små eller medelstora, och de små och medelstora företagens strategiska betydelse för den europeiska turismen är inte begränsad till deras ekonomiska värde eller betydande sysselsättningsskapande potential. De stärker även stabiliteten och välfärden i de lokala samhällena genom att värna om den gästfrihet och lokala identitet som kännetecknar turismen i Europa. På grund av de små och medelstora företagens storlek behöver deras potentiella administrativa börda beaktas. Ett tröskelsystem bör införas så att användarnas behov kan tillgodoses samtidigt som svarsbördan för de parter som ansvarar för att tillhandahålla statistiska uppgifter, framför allt små och medelstora företag, minskar.

(5)

Den förändring av turistbeteendet som skett sedan rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism (2) trädde i kraft, som innebär att korta resor och dagsbesök fått ökad betydelse vilket bidragit avsevärt till inkomsterna från turismen i många regioner eller länder, att logi som inte hyrs eller logi i mindre anläggningar har ökat i betydelse och att internet i allt större utsträckning påverkar turisternas bokningsrutiner och turistnäringen, betyder att framställningen av turiststatistik bör anpassas.

(6)

För att det ska vara möjligt att bedöma turismens makroekonomiska betydelse inom medlemsstaternas ekonomier med utgångspunkt i det internationellt vedertagna systemet med satelliträkenskaper för turismen, som visar hur turismen påverkar ekonomin och sysselsättningen, behöver den grundläggande turiststatistiken bli mer tillgänglig, fullständig och heltäckande så att den kan användas som underlag för sammanställningen av sådana räkenskaper och, om kommissionen anser det nödvändigt, som en grund för ett lagstiftningsförslag om översändande av harmoniserade tabeller för satelliträkenskaper för turismen. Detta förutsätter att de nuvarande rättsliga kraven i direktiv 95/57/EG uppdateras.

(7)

För att kunna undersöka viktiga ekonomiska och sociala frågor inom turistsektorn, framför allt nya frågor där det krävs specifik forskning, behöver kommissionen mikrodata. En stor del av turismen i unionen kommer från Europa, vilket innebär att mikrodata från harmoniserad europeisk statistik om efterfrågan med avseende på utgående turism redan utgör en källa till statistik över efterfrågan med avseende på inkommande turism för destinationsmedlemsstaten, utan att detta medför ytterligare administrativa bördor, och därmed kan man undvika dubbelarbete vid undersökningar av turistflöden.

(8)

Den sociala turismen gör det möjligt för så många människor som möjligt att utnyttja turismens möjligheter och den kan bidra till att motverka turismens säsongsvariationer, utveckla idén om ett europeiskt medborgarskap och främja regional utveckling, och dessutom främja utvecklingen av specifika lokala ekonomier. För att bedöma olika sociodemografiska gruppers deltagande i turismen och för att övervaka unionsprogrammen på området social turism, behöver kommissionen få kontinuerliga uppgifter om deltagande i turism och dessa gruppers turistbeteende.

(9)

En vedertagen ram på unionsnivå kan bidra till att garantera tillförlitliga, detaljerade och jämförbara uppgifter, vilket i sin tur möjliggör en lämplig övervakning av struktur och utveckling när det gäller tillgång och efterfrågan med avseende på turism. Tillräcklig jämförbarhet på unionsnivå är nödvändig när det gäller metoder, definitioner och programmet för statistiska data och metadata.

(10)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (3), som utgör referensramen för den här förordningen, föreskrivs att insamlingen av statistiska uppgifter ska uppfylla höga krav på opartiskhet, insyn, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter.

(11)

Vid sammanställning och spridning av europeisk statistik enligt denna förordning bör statistikmyndigheterna på nationell nivå och unionsnivå beakta principerna i den uppförandekod för europeisk statistik som antogs av kommittén för det statistiska programmet den 24 februari 2005 och som fogats till kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(12)

I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på anpassningen av tidsfristerna för översändande av uppgifter och bilagorna, med undantag för de insamlade uppgifternas valfria karaktär och begränsningen av tillämpningsområdet som definieras i bilagorna. Kommissionen bör också ha rätt att anpassa definitionerna till ändringar i internationella definitioner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerande akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(13)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (4).

(14)

Eftersom målet för denna förordning, det vill säga att upprätta en gemensam ram för systematisk utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det inte finns några gemensamma statistiska faktorer och kvalitetskrav eller tydliga metoder, utan i stället kan uppnås bättre på unionsnivå med hjälp av en gemensam statistisk ram, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

Mot bakgrund av förändringarna inom turistnäringen och med tanke på den typ av uppgifter som krävs av kommissionen och andra användare av europeisk statistik om turism, är bestämmelserna i direktiv 95/57/EG inte längre relevanta. Eftersom lagstiftningen på detta område behöver uppdateras bör direktiv 95/57/EG upphävas.

(16)

En förordning är det lämpligaste tillvägagångssättet för att säkerställa att gemensamma standarder används och jämförbar statistik framställs.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för systematisk utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism.

Medlemsstaterna ska för detta ändamål samla in, sammanställa, bearbeta och översända harmoniserad statistik om tillgång och efterfrågan avseende turism.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med

a)   referensperiod: en period som uppgifterna avser,

b)   referensår: en referensperiod som består av ett kalenderår,

c)   Nace rev. 2: den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom unionen som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (5),

d)   Nuts: den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter för framställning av regional statistik inom unionen som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (6),

e)   vanlig omgivning: ett geografiskt område, som inte nödvändigtvis är sammanhängande, där en person tillbringar sin vardag och som fastställs med utgångspunkt från passerande av administrativa gränser eller avståndet från personens bosättningsort, besökets längd, besökets frekvens och syftet med besöket,

f)   turism: den aktivitet som utövas av besökare som reser till ett huvudresmål utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år i annat huvudsyfte, däribland affärer, fritid eller annat personligt syfte, än att vara anställd av en enhet med hemvist på den plats som besöks,

g)   inrikes turism: besök inom en medlemsstat av besökare som är invånare i medlemsstaten,

h)   inkommande turism: besök till en medlemsstat av besökare som inte är invånare i medlemsstaten,

i)   utgående turism: besök av personer som är invånare i en medlemsstat till ett land utanför medlemsstaten,

j)   nationell turism: inrikes och utgående turism,

k)   turism inom landet: inrikes och inkommande turism,

l)   logianläggning för turister: lokal verksamhetsenhet, enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (7), som mot betalning – där priset kan vara helt eller delvis subventionerat – erbjuder korttidsinkvartering enligt beskrivningarna i grupperna 55.1 (hotellverksamhet), 55.2 (semesterbostäder och annan korttidsinkvartering) och 55.3 (campingplatsverksamhet) i Nace rev. 2,

m)   logi som inte hyrs: bland annat logi som familj eller vänner tillhandahåller kostnadsfritt och logi i semesterbostäder som bebos av ägaren själv, inklusive andelsbostäder,

n)   dagsbesök: besök utan övernattning som görs av besökare utanför deras vanliga omgivning och som utgår från besökarens bosättningsort.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11, med avseende på ändringar av definitionerna i punkt 1 i den här artikeln för att anpassa dessa definitioner till ändringar i internationella definitioner.

Artikel 3

Ämnen som behandlas och de insamlade uppgifternas karaktär

1.   Medlemsstaterna ska vid tillämpningen av denna förordning, i enlighet med artikel 9, översända uppgifter om följande:

a)

Turism inom landet: kapacitet och beläggning för logianläggningar för turister för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitten 1, 2 och 3 i bilaga I.

b)

Turism inom landet: turistnätter med logi som inte hyrs för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitt 4 i bilaga I.

c)

Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller deltagande i turism samt turistresors och besökares karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitten 1 och 2 i bilaga II.

d)

Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller dagsbesöks karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitt 3 i bilaga II.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på anpassning av bilagorna, med undantag för de insamlade uppgifternas valfria karaktär och begränsningen av tillämpningsområdet enligt definitionerna i bilagorna, för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen ska då den utövar sina befogenheter enligt denna bestämmelse se till att de antagna delegerade akterna inte medför betydande ytterligare administrativa bördor för medlemsstaterna och för deltagarna.

Artikel 4

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för kraven i

a)

artikel 3.1 a ska vara alla logianläggningar för turister enligt definitionen i artikel 2.1.1, om inte annat anges i bilaga I,

b)

artikel 3.1 b ska vara alla invånares och icke-invånares turistnätter i logi som inte hyrs,

c)

artikel 3.1 c, beträffande uppgifter om deltagande i turism, ska vara alla individer som är invånare i medlemsstaten, om inte annat anges i avsnitt 1 i bilaga II,

d)

artikel 3.1 c, beträffande uppgifter om turistresors och besökares karaktär, ska vara den bofasta befolkningens samtliga turistresor med åtminstone en övernattning utanför dess vanliga omgivning som avslutades under referensperioden, om inte annat anges i avsnitt 2 i bilaga II,

e)

artikel 3.1 d, beträffande uppgifter om dagsbesöks karaktär, ska vara samtliga dagsbesök enligt definitionen i artikel 2.1 n, om inte annat anges i avsnitt 3 bilaga II.

Artikel 5

Pilotstudier

1.   Kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som medlemsstaterna kan genomföra på frivillig basis, i syfte att utveckla, fastställa och sprida enhetliga tabeller för satelliträkenskaper för turismen och utvärdera vilka fördelar denna statistik medför i förhållande till kostnaderna för sammanställningen.

2.   Kommissionen ska också utarbeta ett program för pilotstudier som medlemsstaterna kan genomföra på frivillig basis, i syfte att utveckla ett system för sammanställning av uppgifter som visar hur turismen påverkar miljön.

Artikel 6

Kvalitetskriterier och rapporter

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa kvaliteten på de översända uppgifterna.

2.   I denna förordning ska de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.

3.   Varje år ska medlemsstaterna förse kommissionen (Eurostat) med en rapport om kvaliteten på uppgifterna för referensårets referensperioder och om eventuella metodändringar som gjorts. Rapporten ska lämnas inom nio månader efter referensårets slut.

4.   Vid tillämpningen av de kvalitetskriterier som anges i punkt 2 för uppgifter som omfattas av denna förordning ska formerna för och uppställningen av kvalitetsrapporterna fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

Artikel 7

Utvärderingsrapport

Senast den 12 augusti 2016 och vart femte år därefter ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet om den statistik som sammanställs enligt denna förordning och särskilt om statistikens relevans och belastningen på företagen.

Artikel 8

Uppgiftskällor

När det gäller den grund på vilken uppgifterna samlas in ska medlemsstaterna vidta de åtgärder de anser lämpliga för att upprätthålla resultatens kvalitet. Medlemsstaterna kan framställa de nödvändiga statistiska uppgifterna genom att använda en kombination av följande olika källor:

a)

Undersökningar där de uppgiftslämnande enheterna ombes tillhandahålla aktuella, korrekta och fullständiga uppgifter.

b)

Andra lämpliga källor, däribland administrativa uppgifter, om dessa är lämpliga i fråga om aktualitet och relevans.

c)

Lämpliga statistiska skattningsförfaranden.

Artikel 9

Översändande av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska översända uppgifterna, inklusive konfidentiella uppgifter, till kommissionen (Eurostat) i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 223/2009.

2.   Medlemsstaterna ska översända de uppgifter som anges i bilaga I och avsnitten 1 och 3 i bilaga II i form av aggregerade tabeller, i enlighet med en standard för datautväxling som fastställts av kommissionen (Eurostat). Uppgifterna ska översändas eller överföras elektroniskt till kommissionens (Eurostats) dataportal. De praktiska arrangemangen för översändandet av uppgifterna ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

3.   Medlemsstaterna ska översända de uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga II i form av mikrodatafiler – där varje observerad resa är en enskild post i den översända uppsättningen uppgifter – som ska vara fullt ut kontrollerad, redigerad och, om nödvändigt, imputerad i enlighet med en standard för datautväxling som fastställts av kommissionen (Eurostat). Uppgifterna ska översändas eller överföras elektroniskt till kommissionens (Eurostats) dataportal. De praktiska arrangemangen för översändandet av uppgifterna ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

4.   Medlemsstaterna ska översända följande:

a)

De årliga uppgifter som anges i avsnitten 1 och 2 i bilaga I inom sex månader efter referensperiodens slut, om inte annat anges i bilaga I.

b)

De månatliga uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga I inom tre månader efter referensperiodens slut.

c)

De snabba nyckelindikatorer som rör invånares och icke-invånares övernattningar på logianläggningar för turister av den typ som anges i avsnitt 2 i bilaga I inom åtta veckor efter referensperiodens slut.

d)

De uppgifter som anges i avsnitt 4 i bilaga I inom nio månader efter referensperiodens slut, om de berörda medlemsstaterna väljer att översända dem.

e)

De uppgifter som anges i bilaga II inom sex månader efter referensperiodens slut.

5.   Kommissionen ska ges befogenhet att, om det är nödvändigt, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändringar av tidsfristerna för översändande i punkt 4 i den här artikeln för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala eller tekniska utvecklingen. Varje sådan ändring ska beakta befintliga metoder för datainsamling i medlemsstaterna.

6.   För alla uppgifter som krävs enligt denna förordning ska den första referensperioden, om inte annat anges, inledas den 1 januari 2012.

Artikel 10

Metodhandbok

Kommissionen (Eurostat) ska i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta och regelbundet uppdatera en metodhandbok som ska innehålla riktlinjer för statistik som framställs i enlighet med denna förordning, däribland definitioner som ska tillämpas i fråga om de insamlade uppgifternas karaktär och gemensamma standarder som är avsedda att säkerställa kvaliteten på uppgifterna.

Artikel 11

Delegeringens utövande

1.   Befogenheten att anta de delegerade akterna ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 11 augusti 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 13

Upphävande

Direktiv 95/57/EG ska upphöra att gälla.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla resultat i enlighet med direktiv 95/57/EG för alla referensperioder under 2011.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 juli 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 april 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 juni 2011.

(2)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 32.

(3)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(4)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(7)  EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.


BILAGA I

TURISM INOM LANDET

Avsnitt 1

KAPACITETEN INOM LOGIANLÄGGNINGAR FÖR TURISTER

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas

1.   På regional Nuts-nivå 2 och på nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för årliga uppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Antal rum

Typ av lokalitet a och b

Nace 55.2

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Typ av lokalitet a och b

Nace 55.3

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Typ av lokalitet a och b


2.   [frivilligt] På nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för årliga uppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Antal rum

Storleksklass


3.   På nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för treårsuppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar med ett eller fler rum som är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, däribland rullstolsburna användare

 

B.   Begränsning av tillämpningsområde

1.

För ”hotellverksamhet” och för ”semesterbostäder och annan korttidsinkvartering” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler sovplatser.

2.

För ”campingplatsverksamhet” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler tältplatser.

3.

Medlemsstater som står för mindre än 1 % av det sammanlagda antalet övernattningar på logianläggningar för turister inom Europeiska unionen kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister som har 20 eller fler sängplatser (20 eller fler tältplatser).

C.   Frekvens

Det första referensåret för de treårsvariabler som anges under rubrik A.3 ska vara 2015.

Avsnitt 2

VISTELSER VID LOGIANLÄGGNINGAR FÖR TURISTER (INRIKES OCH INKOMMANDE)

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifter

1.   På regional Nuts-nivå 2 och på nationell nivå

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Totalt (alla typer av logianläggningar för turister)

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

 

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 


2.   På nationell nivå

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

[frivilligt] Storleksklasser

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

[frivilligt] Storleksklasser

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för månatliga uppgifter på nationell nivå

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

 

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

C.   Begränsning av tillämpningsområde

1.

För ”hotellverksamhet” och för ”semesterbostäder och annan korttidsinkvartering” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler sovplatser.

2.

För ”campingplatsverksamhet” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler tältplatser.

3.

Medlemsstater som står för mindre än 1 % av det sammanlagda antalet övernattningar på logianläggningar för turister inom Europeiska unionen kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister som har 20 eller fler sängplatser (20 eller fler tältplatser).

4.

Om en begränsning av tillämpningsområde enligt beskrivningen i 1, 2 eller 3 tillämpas ska en skattning av invånares och icke-invånares totala antal övernattningar under referensåret på sådana logianläggningar för turister som undantas från tillämpningsområdet översändas årligen.

5.

När det gäller det första referensår för vilket uppgifter krävs enligt denna förordning ska den skattning som beskrivs i 4 översändas inom tolv månader efter referensperiodens slut.

6.

Medlemsstaterna kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare när det gäller nettoutnyttjande av rum inom hotellverksamhet så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister med 25 rum eller fler.

D.   Snabba nyckelindikatorer

De snabba nyckelindikatorer som avses i artikel 9.4 c i denna förordning är de variabler som avser antalet övernattningar och som anges under rubrik B i detta avsnitt.

Avsnitt 3

KLASSIFICERING SOM SKA TILLÄMPAS PÅ AVSNITTEN 1 OCH 2

A.   Typ av anläggning

De tre kategorier som ska användas för typ av anläggning är, med avseende på Nace-grupperna 55.1, 55.2 och 55.3:

hotellverksamhet

semesterbostäder och annan korttidsinkvartering

campingplatsverksamhet.

B.   Typ av lokalitet a

De tre kategorier som ska användas för typ av lokalitet a med avseende på urbanisering i den kommun (eller motsvarande lokala administrativa enhet) där logianläggningarna för turister är belägna är:

tätbefolkat område

medeltätt befolkat område

glesbefolkat område.

C.   Typ av lokalitet b

De två kategorier som ska användas för typ av lokalitet b med avseende på närhet till havet från den kommun (eller motsvarande lokala administrativa enhet) där logianläggningarna för turister är belägna är

kustnära,

ej kustnära.

D.   Storleksklass

De tre kategorier som används för storleksklass med avseende på antal rum på logianläggningarna för turister är:

små anläggningar: färre än 25 rum

medelstora anläggningar: 25–99 rum

stora anläggningar: 100 eller fler rum; följande rapporteras separat på frivillig basis: ”100–249 rum” och ”fler än 250 rum”.

E.   Länder och geografiska områden

De kategorier som används för bosättningslandet eller bosättningsorten för de gäster som vistas på logianläggningarna för turister är följande:

Europeiska unionen (unionen). Följande rapporteras separat: varje medlemsstat.

Europeiska frihandelsorganisationen (Efta). Följande rapporteras separat: Island, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein).

Andra europeiska länder (förutom unionen eller Efta, och med undantag av Ryssland, Turkiet och Ukraina).

Ryssland.

Turkiet.

Ukraina.

Afrika. Följande rapporteras separat: Sydafrika.

Nordamerika. Följande rapporteras separat: Förenta staterna, Kanada.

Syd- och Centralamerika. Följande rapporteras separat: Brasilien.

Asien. Följande rapporteras separat: Folkrepubliken Kina, Japan, Sydkorea.

Australien, Oceanien och övriga områden. Följande rapporteras separat: Australien.

Avsnitt 4

TURISM INOM LANDET I LOGI SOM INTE HYRS

A.   Variabler som ska översändas för årliga uppgifter

[frivilligt] Antal turistnätter i logi som inte hyrts under referensåret.

B.   Fördelning

[frivilligt] Den variabel som anges under rubrik A ska för unionsinvånare fördelas efter besökarnas bosättningsland, medan besökare bosatta i länder utanför unionen ska grupperas tillsammans i en egen kategori.


BILAGA II

NATIONELL TURISM

Avsnitt 1

DELTAGANDE I TURISM I PERSONLIGA SYFTEN

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifter

Variabler

Fördelningar efter längd och destination för turistresor i personliga syften

Sociodemografiska fördelningar

1.

Antal invånare från 15 år och uppåt som deltar i turism i personliga syften under referensåret

2.

Antal invånare från 15 år och uppåt som inte deltar i turism i personliga syften under referensåret

a)

Valfri typ av resa (dvs. minst 1 resa med minst 1 övernattning)

b)

Endast inrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med minst 1 övernattning, men inga utrikes resor)

c)

Endast utrikes resor (dvs. minst 1 utrikes resa med minst 1 övernattning, men inga inrikes resor)

d)

Inrikes och utrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med minst 1 övernattning och minst 1 utrikes resa med minst 1 övernattning)

e)

Korta resor (dvs. minst 1 resa med 1–3 övernattningar)

f)

Långa resor (dvs. minst 1 resa med 4 eller fler övernattningar)

g)

Långa resor, endast inrikes (dvs. minst 1 inrikes resa med 4 eller fler övernattningar, men inga utrikes resor med 4 eller fler övernattningar)

h)

Långa resor, endast utrikes resor (dvs. minst 1 utrikes resa med 4 eller fler övernattningar, men inga inrikes resor med 4 eller fler övernattningar)

i)

Långa resor, inrikes och utrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med 4 eller fler övernattningar och minst 1 utrikes resa med 4 eller fler övernattningar)

1.

Kön

2.

Åldersgrupp

3.

[frivilligt] Utbildningsnivå

4.

[frivilligt] Sysselsättnings-situation

5.

[frivilligt] Hushållets inkomst

Fördelningarna efter längd och destination för turistresor i personliga syften ska kombineras med de sociodemografiska fördelningarna.

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för treårsuppgifter

Variabler

Fördelningar efter huvudskälen till att personerna inte deltar i turism i personliga syften under referensåret (med flera svarsalternativ för deltagarna)

Sociodemografiska fördelningar

1.

Antal invånare från 15 år och uppåt som inte deltar i turism i personliga syften under referensåret (dvs. som inte har gjort någon resa med minst 1 övernattning i personliga syften under referensåret)

a)

Ekonomiska orsaker (inga pengar till semesterresor, har inte råd att åka på semester)

b)

Brist på fritid på grund av familjeåtaganden

c)

Brist på fritid på grund av arbete eller studier

d)

Hälsoskäl eller nedsatt rörlighet

e)

Föredrar att stanna hemma, är inte motiverad att resa

f)

Säkerhet

g)

Andra orsaker

1.

Kön

2.

Åldersgrupp

3.

[frivilligt] Utbildningsnivå

4.

[frivilligt] Sysselsättnings-situation

5.

[frivilligt] Hushållets inkomst

Fördelningarna efter huvudskälen till att inte delta i turism i personliga syften under referensåret ska kombineras med de sociodemografiska fördelningarna.

Det första referensåret för treårsvariablerna ska vara 2013.

C.   Klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar

1.   Kön:: man, kvinna.

2.   Åldersgrupp: yngre än 15 [frivilligt], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 eller äldre, med totalsumma för 25–44 och 45–64.

3.   Utbildningsnivå: förskola och låg-, mellan och högstadium (Isced 0, 1 eller 2), gymnasium och eftergymnasial utbildning utom högre utbildning (Isced 3 eller 4), högre utbildning (Isced 5 eller 6).

4.   Sysselsättningssituation: sysselsatt (anställd eller egen företagare), arbetslös, student (eller elev), ej yrkesarbetande av annat skäl.

5.   Hushållets inkomst: i kvartiler.

Avsnitt 2

TURISTRESOR OCH BESÖKARE SOM GÖR RESORNA

A.   Variabler som ska översändas

 

Variabler

Kategorier som ska översändas

Frekvens

1.

Månad för avfärd

 

Årligen

2.

Resans längd i antal övernattningar

 

Årligen

3.

[Endast för utrikes resor] Resans längd: antal övernattningar på inrikes territorium

 

Vart tredje år

4.

Huvudsakligt destinationsland

Enligt landförteckningen i den metodhandbok som upprättats i enlighet med artikel 10 i denna förordning

Årligen

5.

Huvudsyftet med resan

a)

Personligt: fritid, rekreation och semester

b)

Personligt: besöka släkt och vänner

c)

Personligt: övrigt (till exempel pilgrimsvandring, hälsobehandling)

d)

Yrkes-/affärsmässigt syfte

Årligen

6.

[Endast för resor i personliga syften] Typ av destination, med flera svarsalternativ

a)

Stad

b)

Badort

c)

Landsbygd (även vid sjöar, floder osv.)

d)

Kryssning

e)

Berg (bergsbygd, högland osv.)

f)

Övriga

Vart tredje år

7.

[Endast för resor i personliga syften] Deltagande barn i ressällskapet

a)

Ja

b)

Nej

Vart tredje år

8.

Huvudsakligt transportmedel

a)

Flyg (reguljära eller chartrade flygtjänster eller annan luftfart)

b)

Vattenväg (passagerarfartyg och färjor, kryssningar, fritidsbåt, hyrt fartyg osv.)

c)

Järnväg

d)

Buss (reguljär eller chartrad)

e)

Motorfordon (privat eller hyrt)

f)

Övriga (t.ex. cykel)

Årligen

9.

Huvudsakligt logisätt

a)

Hyrd logi: hotell eller därmed jämförbara anläggningar

b)

Hyrd logi: campingplatser, områden för husvagnar och husbilar (ej avsedda för bostadsändamål)

c)

Hyrd logi: annan typ av hyrd logi (hälsohem, vandrarhem, småbåtshamnar osv.)

d)

Logi som inte hyrs: egen semesterbostad

e)

Logi som inte hyrs: logi som familj eller vänner tillhandahåller kostnadsfritt

f)

Logi som inte hyrs: övrig logi som inte hyrs

Årligen

10.

Bokning av resan: användning av researrangör eller resebyrå för bokning av huvudsakligt transportmedel

a)

Ja

b)

Nej

c)

Vet ej

Vart tredje år

11.

Bokning av resan: användning av researrangör eller resebyrå för bokning av huvudsakligt logisätt

a)

Ja

b)

Nej

c)

Vet ej

Vart tredje år

12.

[Endast för resor där ingen researrangör eller resebyrå använts för att boka huvudsakligt transportmedel eller huvudsakligt logisätt] Bokning av resan (egen bokning)

a)

Tjänsterna bokades direkt hos tjänsteleverantören

b)

Bokning var inte nödvändig

Vart tredje år

13.

Bokning av resan: paketresa

a)

Ja

b)

Nej

Vart tredje år

14.

Bokning av resan: internetbokning av huvudsakligt transportmedel

a)

Ja

b)

Nej

c)

Vet ej

Vart tredje år

15.

Bokning av resan: internetbokning av huvudsakligt logisätt

a)

Ja

b)

Nej

c)

Vet ej

Vart tredje år

16.

Den enskilde turistens transportutgifter under resan

 

Årligen

17.

Den enskilde turistens logiutgifter under resan

 

Årligen

18.

[frivilligt] Den enskilde turistens utgifter för mat och dryck på kaféer och restauranger under resan

 

Årligen

19.

Den enskilde turistens övriga utgifter under resan; 19a rapporteras separat: kapitalvaror och värdefullt gods

 

Årligen

20.

Besökarens profil: kön

a)

Man

b)

Kvinna

Årligen

21.

Besökarens profil: ålder, antal fyllda år

 

Årligen

22.

Besökarens profil: bosättningsland

 

Årligen

23.

[frivilligt] Besökarens profil: utbildningsnivå

a)

Förskola och låg-, mellan- och högstadium (Isced 0, 1 eller 2)

b)

Gymnasium och eftergymnasial utbildning (Isced 3 eller 4)

c)

Högre utbildning (Isced 5 eller 6)

Årligen

24.

[frivilligt] Besökarens profil: sysselsättningssituation

a)

Sysselsatt (anställd eller egen företagare)

b)

Arbetslös

c)

Student (eller elev)

d)

Ej yrkesarbetande av annat skäl

Årligen

25.

[frivilligt] Besökarens profil: hushållets inkomst i kvartiler

 

Årligen

B.   Begränsning av tillämpningsområde

Tillämpningsområdet ska vara samtliga turistresor som görs av den bofasta befolkningen som är 15 år eller mer med minst en övernattning utanför den vanliga omgivningen som avslutades under referensperioden. Uppgifter om den andel av befolkningen som är under 15 år kan översändas separat på frivillig basis.

C.   Frekvens

1.

Det första referensåret för de treårsvariabler och -kategorier som anges under rubrikerna A.3, A.6 och A.7 ska vara 2013.

2.

Det första referensåret för de treårsvariabler och -kategorier som anges under rubrikerna A.10–A.15 ska vara 2014.

Avsnitt 3

DAGSBESÖK

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifter (utgående dagsbesök)

Variabler

[frivilligt]

Fördelningar

[frivilligt]

Sociodemografiska fördelningar

1.

Antal utgående dagsbesök i personliga syften

2.

Antal utgående dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)

enligt destinationsland

1.

Kön

2.

Åldersgrupp

3.

Utbildningsnivå

4.

Sysselsättningssituation

5.

Hushållets inkomst

3.

Utgifter under utgående dagsbesök i personliga syften

4.

Utgifter under utgående dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)

enligt destinationsland

b)

enligt utgiftskategori: resekostnader, shopping, restauranger/kaféer, övrigt

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för treårsuppgifter (inrikes dagsbesök)

Variabler

[frivilligt]

Fördelningar

[frivilligt]

Sociodemografiska fördelningar

1.

Antal inrikes dagsbesök i personliga syften

2.

Antal inrikes dagsbesök av yrkesmässiga skäl

 

1.

Kön

2.

Åldersgrupp

3.

Utbildningsnivå

4.

Sysselsättningssituation

5.

Hushållets inkomst

3.

Utgifter under inrikes dagsbesök i personliga syften

4.

Utgifter under inrikes dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)

enligt utgiftskategori: resekostnader, shopping, restauranger/kaféer, övrigt

C.   Klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar

De klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar finns angivna under rubrik C i avsnitt 1 i denna bilaga.

D.   Begränsning av tillämpningsområde

Tillämpningsområdet ska vara samtliga dagsbesök som görs av den bofasta befolkningen som är 15 år eller mer utanför den vanliga omgivningen. Uppgifter om den andel av befolkningen som är under 15 år kan översändas separat på frivillig basis.

E.   Frekvens och första referensperioder

1.

Dagsbesökens karaktär, som anges under rubrik A, ska översändas årligen, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår. Den första referensperioden ska inledas den 1 januari 2014.

2.

Dagsbesökens karaktär, som anges under rubrik B, ska översändas vart tredje år, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår. Den första referensperioden ska inledas den 1 januari 2015. Översändandet ska vara frivilligt endast under den första referensperioden.


Top