Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0585

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 585/2011 av den 17 juni 2011 om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn

OJ L 160, 18.6.2011, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/585/oj

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 585/2011

av den 17 juni 2011

om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 191 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Unionens frukt- och grönsaksmarknad genomgår en hittills oöverträffad kris till följd av ett utbrott av enterohemorragisk Escherichia coli (Ehec) med dödlig utgång i Tyskland, ett utbrott som har förknippats med konsumtionen av viss färsk frukt och vissa färska grönsaker. Krisen inleddes den 26 maj 2011 när det kom pressrapporter där det påstods att gurkor skulle vara orsaken till utbrottet.

(2)

Försiktighetsåtgärder har antagits av flera medlemsstater och tredjeländer och en plötslig nedgång i konsumentförtroendet på grund av upplevda allmänna hälsorisker förorsakar mycket kraftiga störningar på unionens frukt- och grönsaksmarknad, särskilt vad gäller gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat som produceras i unionen.

(3)

Med hänsyn till den nuvarande och väntade marknadssituationen och mot bakgrund av att förordning (EG) nr 1234/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), som från och med den 22 juni 2011 kommer att ersättas av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (3), inte erbjuder de sektorsspecifika instrument som behövs för att hantera praktiska problem i frukt- och grönsakssektorn, är det med tanke på den akuta situationen nödvändigt att anta undantagsåtgärder under en begränsad tidsperiod.

(4)

Eftersom gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat är de produkter som främst påverkas av frukt- och grönsakskrisen bör tillämpningsområdet för undantagsåtgärderna begränsas till de produkterna.

(5)

Med hänsyn till frukt- och grönsakssektorns specifika art är den krishantering och de åtgärder för marknadsstöd som avses i artikel 103c.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 mest lämpade att stödja producentorganisationer som godkänts för produktion av frukt och grönsaker.

(6)

Unionen bör bevilja kompetterande stöd med avseende på återtag från marknaden, grön skörd eller ej bärgad skörd av gurkor, tomater, sötpaprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat avsedda för konsumtion i färskt tillstånd. Med hänsyn till den omfattande störningen på frukt- och grönsaksmarknaden och att medlemsskapet i producentorganisationer är relativt begränsat i vissa medlemsstater, är det nödvändigt att bevilja unionsstöd för nämnda åtgärder även till de producenter av frukt och grönsaker som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation, men som ingått avtal med en erkänd producentorganisation om återtag av gurkor, tomater, paprika, zucchini och vissa produkter av familjerna sallat och cikoriasallat.

(7)

För enhetlighetens skull och för att undvika överkompensation, bör maximinivåer för kompletterande unionsstöd för återtag, grön skörd och ej bärgad skörd fastställas på unionsnivå. För att beakta de särskilda omständigheterna vid situationer där skörden inte bärgas och vid grön skörd bör medlemsstaterna omvandla det kg-baserade tillvägagångssättet för återtag till ett hektarbaserat tillvägagångssätt, på grundval av avkastning.

(8)

Producentorganisationerna är grundaktörerna inom frukt- och grönsakssektorn och därmed den enhet som är bäst lämpad att garantera att unionsstödet betalas ut till producenter som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation. De bör garantera att unionsstödet betalas ut till producenter som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation genom ingående av ett kontrakt. Eftersom inte alla medlemsstater har samma organisationsgrad på utbudssidan inom frukt- och grönsaksmarknaden, bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten ha möjlighet att betala ut unionsstödet direkt till producenterna, när detta är vederbörligen berättigat.

(9)

För budgetdisciplinens skull är det nödvändigt att fastställa ett tak för de utgifter som får finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGJF) och att inrätta ett system för anmälan och övervakning, genom vilket medlemsstaterna informerar kommissionen om återtag, grön skörd och ej bärgad skörd.

(10)

För att begränsa den skadliga inverkan på frukt- och grönsakssektorn bör denna förordning omfatta en period som inleds den 26 maj 2011. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(11)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Undantagsstöd ska beviljas producentorganisationer som avses i artikel 122 a iii i förordning (EG) nr 1234/2007 och producenter som inte är medlemmar i dessa organisationer för perioden 26 maj 2011–30 juni 2011 och för följande produkter inom frukt- och grönsakssektorn avsedda för konsumtion i färskt tillstånd:

a)

Tomater enligt KN-nummer 0702 00 00.

b)

Huvudsallat enligt KN-nummer 0705 11 00 och KN-nummer 0705 19 00 samt frisésallat och escarolesallat enligt KN-nummer 0705 29 00.

c)

Gurkor enligt KN-nummer 0707 00 05.

d)

Sötpaprika enligt KN-nummer 0709 60 10.

e)

Zucchini enligt KN-nummer 0709 90 70.

2.   Åtgärder som vidtas enligt denna förordning ska betraktas som interventioner i syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (4).

Artikel 2

Maximalt stödbelopp

Unionens sammanlagda utgifter för tillämpningen av denna förordning får inte överstiga 210 000 000 euro. Finansieringen ska ske genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGJF) och får endast användas för de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 3

Reglernas tillämplighet

Om inte annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning, ska förordning (EG) nr 1234/2007, förordning (EG) nr 1580/2007 och genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 tillämpas avseende producentorganisationer och dess medlemmar och ska gälla i tillämpliga delar avseende producenter som avses i artikel 5.

Artikel 4

Producentorganisationer

1.   Den gräns på 5 % som anges i artikel 80.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 79.2 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte gälla för producenter som avses i artikel 1.1 i denna förordning när de aktuella produkterna återtagits under den period som avses i den artikeln.

2.   Åtgärder avseende situationer där skörden inte kan bärgas som avses i artikel 85.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 och i artikel 84.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 kan, med avseende på produkter och under den period som avses i artikel 1.1 i denna förordning, vidtas även när kommersiella produktion har tagits ut från det berörda produktionsområdet under den ordinarie produktionscykeln. I sådana fall ska ersättningsbeloppen enligt artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 85.4 i genomförandeförordnig (EU) nr 543/2011 minskas proportionellt i förhållande till redan bärgad produktion fastställd på grundval av den berörda producentorganisationens räkenskaps- och/eller skatteuppgifter.

3.   Unionens bidrag till de maximibelopp som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 80 förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 79 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 får inte överstiga de belopp som fastställa i bilaga I del A till denna förordning, om det rör sig om återtag för annan användning än gratis utdelning. Dessa belopp ska fördubblas när det rör som om gratis utdelning.

4.   Den begränsning till en tredjedel av utgifterna som avses i artikel 103c.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1234/2007 och det maximitak på 25 % för ökningen av driftsfonden enligt artikel 67.1 c i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 66.3 c i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte tillämpas för utgifter som uppstår för åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel under den period som avses i artikel 1.1.

5.   Kompletterande unionsstöd ska beviljas för åtgärder för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd som genomförs för produkter och under den period som avses i artikel 1.1. Stöd för grön skörd ska endast beviljas produkter som fysiskt finns på fälten och som faktiskt skördas som grön skörd.

Det kompletterande unionsstödet ska inte tas med i producentorganisationernas verksamhetsprogram och ska inte beaktas för beräkningen av taken på 4,1 % och 4,6 % enligt artikel 103d.2 i förordning 1234/2007.

De belopp som beviljas inom ramen för kompletterande unionsstöd för återtag fastställs bilaga I del B till denna förordning.

När det gäller ej bärgad skörd och grön skörd ska medlemsstaterna fatställa beloppen för kompletterande unionsstöd per hektar och så att de täcker högst 90 % av de belopp som fastställs för återtag i bilaga I del B till denna förordning.

Kompletterande unionsstöd ska beviljas även om producentorganisationerna inte utför denna verksamhet inom ramen för sina verksamhetsprogram.

6.   Utgifter som uppstår i enlighet med denna artikel ska ingå i producentorganisationernas driftsfond. Artiklarna 103b.2 och 103d.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska inte tillämpas för kompletterande unionsstöd enligt punkt 5 i denna artikel.

Artikel 5

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

1.   Unionsstöd ska beviljas producenter av frukt och grönsaker, som inte är medlemmar i en erkänd producentorganisation (nedan kallade ”producenter utan medlemsskap”) för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd avseende de produkter och under den period som avses i artikel 1.1. Om erkännandet tillfälligt dragits in för en producentorganisation i enlighet med artikel 116.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 114.2 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska medlemmarna betraktas som producenter utan medlemsskap vid tillämpningen av denna förordning.

Stöd för grön skörd ska endast beviljas produkter som fysiskt finns på fälten och som faktiskt skördas som grön skörd.

2.   När det rör sig om återtag ska producenter utan medlemsskap ingå ett avtal med en erkänd producentorganisation.

Utbetalningen av unionsstödet till dessa producenter ska göras av den producentorganisation med vilken de ingått ett sådant avtal. Artikel 4.5 andra och femte stycket och artikel 4.6 ska gälla i tillämpliga delar.

3.   De stödbelopp som ska beviljas enligt punkt 1 i den situation som avses i punkt 2 ska vara de belopp som fastställs i bilaga I del B, med avdrag för de belopp som svarar mot de faktiska kostnader som producentorganisationen haft för återtag av de respektive produkterna, vilka producentorganisationen ska stå för. Bevis på kostnaderna ska lämnas i form av fakturor. Producentorganisationerna ska, för tillämpningen av denna förordning, godta alla rimliga ansökningar från producenter som inte är medlemmar in en producentorganisation.

4.   Mot bakgrund av vederbörligen motiverade skäl, som till exempel en låg organisationsgrad bland producenterna i den berörda medlemsstaterna, får medlemsstaterna på ett icke-diskriminerande sätt tillåta att en producent utan medlemskap gör en anmälan till den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i stället för att ingå avtalet enligt punkt 2. För sådana anmälningar ska artikel 79 i förordning (EG) 1580/2007 eller artikel 78 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 gälla i tillämpliga delar.

I dessa fall ska medlemsstatens behöriga myndighet betala ut unionsstödet direkt till producenten, i enlighet med den nationella lagstiftningen. Stödbeloppen ska vara de belopp som fastställs i bilaga I del B.

5.   När det rör sig om situtioner där skörden inte bärgas eller om grön skörd ska producenter utan medlemskap göra lämplig anmälan till den behöriga myndigheten i medlemsstaten i enlighet med de närmare bestämmelser som antagits av medlemsstaten i enlighet med artikel 86.1 a i förordning (EG) nr 1580/2007 eller artikel 85.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011.

Beloppen för unionsstöd för ej bärgad skörd och grön skörd ska vara de belopp som fastställs enligt artikel 4.5 fjärde stycket.

Artikel 6

Kontroller av återtag, ej bärgad skörd och grön skörd

1.   Vid återtag enligt artiklarna 4 och 5 ska det göras kontroller på primär nivå i enlighet med artikel 110 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 108 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011. Dessa kontroller ska dock begränsas till 10 % av den produktkvantitet som återtagits från marknaden.

För återtag enligt artikel 5.4, ska kontrollerna på primär nivå omfatta 100 % av de produktkvantiteter som återtas.

2.   I situationer där skörden inte bärgas och vid grön skörd enligt artiklarna 4 och 5 ska de kontroller och de villkor som föreskrivs i artikel 112 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 110 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 tillämpas, utom kravet på att delar av skörden inte redan får ha bärgats. Kontrollerna ska begränsas till 10 % av produktionsområdet enligt artikel 4.2.

I situationer där skörden inte bärgas eller vid grön skörd enligt artikel 5.5 ska kontrollerna omfatta 100 % av produktionsområdena.

Artikel 7

Anmälningar

1.   Medlemsstaterna ska varje onsdag (före kl 12.00, lokal tid i Bryssel) från dagen för denna förordnings ikraftträdande till kommissionen rapportera de anmälningar som de under den föregående veckan mottagit från producentorganisationerna och från producenter utan medlemskap. Rapporterna ska avse de åtgärder som kommer att vidtas för tillämpningen av denna förordning, vad gäller kvantiteter, arealer och maximal EU-finansiering för var och en av de produkter som avses i artikel 1.1.

Medlemsstaterna ska använda modellerna i bilaga II.

Den 22 juni 2011 ska medlemsstaterna, med hjälp av mallarna i bilaga II, meddela kommissionen de uppgifter enligt första stycket som rör de åtgärder för återtag, ej bärgad skörd och grön skörd som vidtagits mellan den 26 maj 2011 och dagen för den här förordningens ikraftträdande.

2.   Senast den 18 juli 2011 ska medlemsstaterna meddela kommissionen uppgifter om de totala kvantiteter som återtagits, den totala areal på vilken skörden ej bärgats eller som omfattats av grön skörd samt ansökan om det totala unionsstöd som detta motsvarar i återtag och ej bärgad skörd.

Medlemsstaterna ska använda modellen i bilaga III.

Unionsstöd ska inte beviljas för återtag, ej bärgad skörd eller grön skörd som inte anmälts till kommissionen i enlighet med denna punkt.

3.   Om ansökningarna om unionsstöd, anmälda i enlighet med punkt 2, överstiger det maximistödbelopp som avses i artikel 2, ska kommissionen utan bistånd från den kommitté som avses i artikel 195.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställa en tilldelningskoefficient för beviljande av det totala tillgängliga unionsstödet på grundval av de mottagna ansökningarna. Om stödansökningarna inte överstiger maximistödbeloppet ska tilldelningskoefficienten fastställas till 100 %.

Medlemsstaterna ska tillämpa tildelningskoefficienten för alla ansökningar som avses i artikel 8.

Artikel 8

Ansökan om och utbetalning av unionsstöd

1.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av unionsstöd enligt artikel 4.5 och 5.2 senast den 11 juli 2011.

2.   Genom undantag från de tidsfrister som fastställs enligt artikel 73 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, ska producentorganisationerna senast den 11 juli 2011 ansöka om utbetalning av det totala unionsstöd som avses i artikel 4.1–4 i denna förordning i enlighet med förfarandet enligt artikel 73 i förordning (EG) nr 1580/2007 och artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011.

Den gräns på 80 % av det stödbelopp som ursprungligen godkändes för verksamhetsprogrammet, vilken fastställs i artikel 73 tredje stycket i förordning (EG) nr 1580/2007 och i artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska inte tillämpas.

3.   Producenter utan medlemskap ska senast den 11 juli 2011 själva hos medlemsstatens behöriga myndigheter ansöka om utbetalning av unionsstöd för de situationer som avses i artikel 5.4 och 5.5. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheterna senast den 30 juni 2011.

4.   Ansökningar om unionsstöd enligt punkterna 1, 2 och 3 ska åtföljas av handlingar som styrker det belopp som ansökan om unionsstöd avser och innehålla en skriftlig försäkran om att den sökande inte har mottagit något annat stöd från unionen eller något nationellt stöd eller någon försäkringsersättning för de åtgärder som berättigar till stöd från unionen enligt denna förordning.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inte göra några utbetalningar innan den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.3 har fastställts. De ska se till att alla utbetalningar som ska göras med tillämpning av denna förordning sker senast den 15 oktober 2011.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.


BILAGA I

DEL A

Maximibelopp för eu-stöd till återtag från marknaden enligt artikel 4.3

Produkt enligt artikel 1.1

Maximibelopp (EUR/100 kg)

Huvudsallat, frisésallat och escarolesallat

15,5

Gurkor

9,6

Sötpaprika

17,8

Squash

11,8


DEL B

Maximibelopp för kompletterande unionsstöd för återtag från marknaden enligt artikel 4.5

Produkt enligt artikel 1.1

Maximibelopp (EUR/100 kg)

Tomater

33,2

Huvudsallat, frisésallat och escarolesallat

38,9

Gurkor

24,0

Sötpaprika

44,4

Squash

29,6


BILAGA II

Mallar för anmälan enligt artikel 7.1

ANMÄLAN AV ÅTERTAG

Land:

 

Datum  (1):

 

Produkt (2)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt stöd Från Unionen

(EUR)

Kvantiteter som ska återtas

(ton)

Kompletter- ande unionsstöd

(EUR)

(artikel 4.5 i denna förordning)

Unionsstöd driftsfonder

(EUR)

(artikel 80.1 förordning (EG) nr 1580/2007/ artikel 79.1 i förordning (EU) nr 543/2011) (3)

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Kvantiteter som ska återtas

(ton)

Kompletter-ande unionsstöd

(EUR)

(artikel 5.3–4 denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Följande tabell ska fyllas i den första anmälningsdagen:

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1580/2007; artikel 79.1 i förordning (EU) 543/2011:

 

Unionsstöd

(EUR/100 kg)

Bidrag från producent- organisationer

(EUR/100 kg)

Gurkor

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

Paprikor

 

 

Squash

 

 

ANMÄLAN AV GRÖN SKÖRD OCH EJ BÄRGAD SKÖRD

Land:

 

Datum  (4):

 

Produkt (5)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Område

(ha) (6)

Unionsstöd till driftsfonder

(EUR)

(artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007/ arti kel 85.4 i förordning (EU) nr (7)

Kompletterand unionsstöd

(EUR)

(artikel 4.5 denna förordning)

Totalt Unions- stöd

(EUR)

Område

(ha) (6)

Unionsstöd

(EUR)

(artikel 5.5 i denna förordning)

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Följande tabell ska fyllas i den första anmälningsdagen:

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007; artikel 85.4 i förordning (EU) 543/2011:

 

På friland

I växthus

Unionsstöd

(EUR/ha)

Bidrag från producentorga nisationer

(EUR/ha)

Unionsstöd

(EUR/ha)

Bidrag från producentorg anisationer

(EUR/ha)

Tomater

 

 

 

 

Gurkor

 

 

 

 

Sallat och cikoriasasallat

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 


(1)  Ett nytt Excelblad ska fyllas i för varje vecka (detta gäller även nollrapportering för veckor då inga återtag görs för medlemsstater som lämnat in tidigare anmälningar).

(2)  Produkter enligt artikel 1.1.

(3)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen, till exempel för tomater – 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Ett nytt Excelblad ska fyllas i för varje vecka (detta gäller även nollrapportering för veckor då inga återtag görs för medlemsstater som lämnat in tidigare anmälningar).

(5)  Produkter enligt artikel 1.1.

(6)  I de fall då kommersiell produktion redan har skördats ska den uppgift som registreras vara en uppskattning av motsvarande produktionsareal.

(7)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen.


BILAGA III

Mallar för anmälan enligt artikel 7.2

ANMÄLAN AV ÅTERTAG

Land:

 

Datum:

26 maj – 30 juni 2011

Produkt (1)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt unions- stöd

EUR

Totala kvantiteter som återtagits

(ton)

Kompletter- ande unionsstöd

EUR

(artikel 4.5 i denna förordning)

Unionsstöd till driftsfonder

EUR

(artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1580/2007/artikel 79.1 i förordning (EU) (2)

Totalt Unions- stöd

EUR

Totala kvantiteter som återtagits

(ton)

Kompletterande unionsstöd

EUR

(artikel 5.3–4 i denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV GRÖN SKÖRD OCH EJ BÄRGAD SKÖRD

Land:

 

Datum:

26 maj – 30 juni 2011

Produkt (3)

Producentorganisation

Icke-producerande medlemmar

Totalt unions- stöd

EUR

Område

(ha) (4)

Unionsstöd till driftsfonder

EUR

(artikel 86.4 i förordning (EG) nr 1580/2007/artikel 85.4 i förordning (EU) nr 543/2011) (5)

Kompletter- ande unionsstöd

EUR

(artikel 4.5 i denna förordning)

Totalt unions- stöd

EUR

Område

(ha) (4)

Unionsstöd

EUR

(artikel 5.5 i denna förordning)

Gurkor

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

Sallat och cikoriasallat

 

 

 

 

 

 

 

Paprikor

 

 

 

 

 

 

 

Squash

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkter enligt artikel 1.1.

(2)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen, till exempel för tomater 3,6325 €/100 kg.

(3)  Produkter enligt artikel 1.1.

(4)  I de fall då kommersiell produktion redan har skördats ska den uppgift som registreras vara en uppskattning av motsvarande produktionsareal.

(5)  Endast unionsstödet ska tas med i beräkningen.


Top