Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0436

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 436/2011 av den 5 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 690/2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

OJ L 118, 6.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 242 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/436/oj

6.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/2


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 436/2011

av den 5 maj 2011

om ändring av förordning (EG) nr 690/2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 2.1 h,

med beaktande av begärandena från Tjeckien, Grekland, Frankrike och Italien, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 (2) erkändes vissa medlemsstater eller vissa områden i medlemsstaterna som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare. I vissa fall beviljades ett tillfälligt erkännande så att den berörda medlemsstaten skulle ha möjlighet att lämna nödvändiga uppgifter som visar att skadegörarna i fråga inte förekom i den berörda medlemsstaten eller det berörda området eller slutföra insatserna för att utrota skadegörarna.

(2)

Greklands hela territorium har erkänts som skyddad zon med avseende på Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer och Ips duplicatus Sahlberg till och med den 31 mars 2011.

(3)

Under 2010 genomförde Grekland undersökningar och anmälde resultaten till kommissionen i enlighet med artikel 2.1 h tredje och femte styckena i direktiv 2000/29/EG. Kommissionens experter besökte Grekland den 24–31 januari 2011 och kunde då bekräfta att medlemsstaten fortsatte att göra betydande framsteg när det gäller att anordna och genomföra undersökningarna samt att anmäla resultaten av dem. Grekland måste dock visa att framstegen är varaktiga.

(4)

Enligt resultaten från de undersökningar som genomfördes i Grekland under 2010 upptäcktes endast ett fall av Ips cembrae Heer och inga fall av de andra fem skadegörarna i fråga. Med hänsyn till dessa resultat och slutsatserna av kommissionens experter vid besöket i Grekland, bör Grekland erkännas som skyddad zon med avseende på dessa skadegörare i tre år till, så att landet får den tid som behövs för att samla och lämna in uppgifter som bekräftar att dessa skadegörare, med undantag för Ips cembrae Heer, inte förekommer på landets territorium och, när det gäller Ips cembrae Heer, för att slutföra insatserna för att utrota denna skadegörare samt samla och lämna in uppgifter som bekräftar att den inte längre förekommer på landets territorium.

(5)

Greklands hela territorium har erkänts som skyddad zon med avseende på Citrus tristeza-virus (europeiska stammar). I sin årliga rapport för 2010 om den officiella undersökningen avseende förekomsten av denna skadegörare rapporterade Grekland att 104 träd testats med positivt resultat för denna skadegörare i prefekturen Argolida. Iakttagelserna av kommissionens experter under besöket i Grekland den 24–31 januari 2011 bekräftade förekomsten av Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) i prefekturen under åtminstone de tre senaste åren, trots de grekiska myndigheternas utrotningsåtgärder, som inte visat tillräcklig verkan. Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) måste därför anses vara etablerat i prefekturen Argolida. Prefekturen bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(6)

Spaniens hela territorium har erkänts som skyddad zon med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spanien har lämnat uppgifter som visar att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu är etablerad i den autonoma regionen Kastilien-León. De åtgärder som under två på varandra följande år, 2009 och 2010, vidtagits för att utrota denna skadegörare har inte visat tillräcklig verkan. Kastilien-León bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(7)

Tjeckiens hela territorium, vissa regioner i Frankrike (Alsace, Champagne-Ardenne och Lorraine) och en region i Italien (Basilicata) har erkänts som skyddade zoner med avseende på Grapevine flavescence dorée MLO till och med den 31 mars 2011. De uppgifter som Tjeckien, Frankrike och Italien lämnat sedan detta erkännande har visat att denna skadegörare inte förekommer i de skyddade zonerna i fråga. Därför bör Tjeckiens hela territorium, regionerna Alsace, Champagne-Ardenne och Lorraine i Frankrike och regionen Basilicata i Italien även fortsättningsvis erkännas som skyddade zoner med avseende på denna skadegörare.

(8)

Italien har begärt att regionen Sardinien ska erkännas som skyddad zon med avseende på Grapevine flavescence dorée MLO. På grundval av undersökningar som genomfördes under 2004–2010 har Italien lagt fram bevisning för att denna skadegörare inte förekommer i regionen Sardinien, trots att det råder gynnsamma förhållanden för dess etablering där. Emellertid måste ytterligare undersökningar genomföras. Dessa undersökningar bör övervakas av experter under kommissionens överinseende. Sardinien bör därför erkännas som skyddad zon med avseende på Grapevine flavescence dorée MLO för endast tre år.

(9)

Förordning (EG) nr 690/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Det gällande erkännandet av vissa av dessa skyddade zoner löper ut den 31 mars 2011. Den här förordningen bör därför tillämpas från och med den 1 april 2011 för att möjliggöra ett oavbrutet erkännande av alla skyddade zoner.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 690/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I rubrik a punkterna 4, 5 och 7–10 andra kolumnen ska efter ”Grekland” orden ”(till och med den 31 mars 2011)” ersättas med”(till och med den 31 mars 2014)”.

2.

I rubrik b punkt 2 andra kolumnen ska efter ”Spanien” orden ”(utom den autonoma regionen Kastilien-León)” läggas till.

3.

Rubrik d ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 andra kolumnen ska efter ”Grekland” orden ”(utom prefekturen Argolida)” läggas till.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tjeckien, Frankrike (Alsace, Champagne-Ardenne och Lorraine), Italien ((Basilicata) och (Sardinien, till och med den 31 mars 2014))”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 193, 22.7.2008, s. 1.


Top