EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0063

Kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

OJ L 147, 2.6.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/63/oj

2.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 147/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/63/EU

av den 1 juni 2011

om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 98/70/EG fastställs miljöspecifikationer och analysmetoder för bensin och dieselbränslen som släpps ut på marknaden.

(2)

Analysmetoderna hänvisar till vissa standarder som fastställts av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Eftersom CEN har ersatt de standarderna med nya i takt med de tekniska framstegen, är det lämpligt att uppdatera hänvisningarna till de standarderna i bilagorna I och II till direktiv 98/70/EG.

(3)

I bilaga III till direktiv 98/70/EG fastställs undantaget för ångtryck för bioetanolhaltig bensin. Siffrorna i bilaga III är avrundade till två decimaler. I EN ISO 4259:2006 anges reglerna för avrundning av resultat beroende på testmetodernas noggrannhet och att avrundning ska ske till en decimal. Det är därför lämpligt att ändra siffrorna i bilaga III till direktiv 98/70/EG i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för bränslekvalitet som inrättats i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/70/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 98/70/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Fotnot 1 ska ersättas med följande:

”(1)

Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN 228:2008. Medlemsstaterna får anta de analytiska metoder som specificeras i EN 228:2008 som ersättningsstandard om det kan visas att dessa är minst lika tillförlitliga och exakta som den analysmetod de ersätter.”

b)

Fotnot 6 ska ersättas med följande:

”(6)

Andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i EN 228:2008.”

2.

I bilaga II ska fotnot 1 ersättas med följande:

”(1)

Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN 590:2009. Medlemsstaterna får anta de analytiska metoder som specificeras i EN 590:2009 som ersättningsstandard om det kan visas att dessa är minst lika tillförlitliga och exakta som den analysmetod de ersätter.”

3.

Bilaga III ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom tolv månader efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De ska tillämpa dessa bestämmelser inom tolv månader efter det att detta direktiv har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.


BILAGA

”BILAGA III

UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR BIOETANOLHALTIG BENSIN

Bioetanolhalt (%v/v)

Undantag för ångtryck (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Det tillåtna undantaget för ångtryck för ett bioetanolinnehåll som ligger mellan de uppräknade värdena ska fastställas genom linjär interpolering mellan de värden för bioetanolhalt som ligger omedelbart ovanför och omedelbart under det mellanliggande värdet.”


(1)  De värden som anges i specifikationen är verkliga värden. Vid fastställandet av gränsvärden har villkoren i ISO 4259:2006 ”Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test” tillämpats, och vid fastställandet av ett minimivärde har en minsta skillnad på 2R över noll beaktats (R = reproducerbarhet). Resultatet från enskilda mätningar ska tolkas på grundval av de kriterier som anges i EN ISO 4259:2006.


Top