Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0037

Kommissionens direktiv 2011/37/EU av den 30 mars 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon Text av betydelse för EES

OJ L 85, 31.3.2011, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 264 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/37/oj

31.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/3


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/37/EU

av den 30 mars 2011

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (1), särskilt artikel 4.2 b, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2000/53/EG förbjuder användning av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom i material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003, med undantag för de fall som anges i bilaga II till det direktivet och på de villkor som anges där. Enligt artikel 4.2 b i direktiv 2000/53/EG ska kommissionen regelbundet göra ändringar i bilaga II mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

(2)

I bilaga II till direktiv 2000/53/EG förtecknas material och komponenter som är undantagna från förbudet i artikel 4.2 a. Fordon som släpps ut på marknaden före den dag då ett undantag löper ut kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom i de material och komponenter som förtecknas i bilaga II till direktiv 2000/53/EG.

(3)

Vissa material och komponenter som innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom bör även fortsättningsvis vara undantagna från förbudet i artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG, eftersom användningen av dessa ämnen i de specifika materialen och komponenterna fortfarande är tekniskt eller vetenskapligt oundviklig. Det är därför lämpligt att förlänga tidsfristen för dessa undantag till dess att användningen av de förbjudna ämnena kan undvikas.

(4)

Användningen av bly i termoelektriska material i fordon i tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom att återvinna värme från avgaser är för närvarande tekniskt och vetenskapligt oundviklig. Dessa material bör därför tillfälligt undantas från förbudet i artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG.

(5)

Vissa material och komponenter som innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom bör även fortsättningsvis vara undantagna från förbudet i artikel 4.2 a i direktiv 2000/53/EG utan sista giltighetsdag för undantaget, eftersom användningen av dessa ämnen i de specifika material och komponenter som anges i bilaga II i det direktivet fortfarande är tekniskt eller vetenskapligt oundviklig.

(6)

I bilaga II till direktiv 2000/53/EG fastställs att reservdelar som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används för fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska vara undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a i det direktivet. Undantaget möjliggör reparation av fordon som släppts ut på marknaden innan förbudet i artikel 4.2 a trädde i kraft med reservdelar som uppfyller samma kvalitets- och säkerhetskrav som ursprungsdelarna.

(7)

Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003, men före sista giltighetsdagen för ett visst undantag i bilaga II till direktiv 2000/53/EG, omfattas inte av det undantaget. De reservdelar som används till sådana fordon får alltså inte innehålla tungmetaller, inte ens om de används för att ersätta delar som ursprungligen innehöll tungmetaller.

(8)

I vissa fall är det inte tekniskt möjligt att reparera fordon med andra reservdelar än originaldelar, eftersom detta kräver ändringar av fordonssystemets dimensioner och funktion. Sådana reservdelar kan inte sättas in i fordonssystem som ursprungligen innehöll tungmetaller och fordonen kan därför inte repareras och måste eventuellt bortskaffas tidigare än normalt. Bilaga II till direktiv 2000/53/EG bör därför ändras för att möjliggöra reparation av sådana fordon.

(9)

Direktiv 2000/53/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2000/53/EG ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2011 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

”BILAGA II

Material och komponenter som är undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a

Material och komponenter

Tillämpningsområde och sista giltighetsdag för undantaget

Ska märkas eller identifieras enligt artikel 4.2 b iv

Bly som legeringsämne

1 a)

Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly

 

 

1 b)

Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent bly

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon

 

2 a)

Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent bly

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005

 

2 b)

Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent bly

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008

 

2 c)

Aluminium som innehåller högst 0,4 viktprocent bly

 (2)

 

3.

Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly

 (2)

 

4 a)

Lagerskålar och bussningar

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008

 

4 b)

Lagerskålar och bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer till luftkonditionering

Den 1 juli 2011 och reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011

 

Bly och blyföreningar i komponenter

5.

Batterier

 (2)

X

6.

Vibrationsdämpare

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon

X

7 a)

Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005

 

7 b)

Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar som innehåller högst 0,5 viktprocent bly

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006

 

7 c)

Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent bly

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009

 

8 a)

Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium på komponentstift och på elektroniska kretskort

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon

X (1)

8 b)

Bly i lod i andra elektriska tillämpningar än lödning på elektroniska kretskort eller på glas

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2011 och reservdelar till sådana fordon

X (1)

8 c)

Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminium

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2013 och reservdelar till sådana fordon

X (1)

8 d)

Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätare

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2015 och reservdelar till sådana fordon

X (1)

8 e)

Bly i lod med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly)

 (3)

X (1)

8 f)

8 f. Bly i press-fit-don

 (3)

X (1)

8 g)

Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarchip och substrat i flip-chip-komponenter

 (3)

X (1)

8 h)

Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfälla i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2 projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipyta

 (3)

X (1)

8 i)

Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas utom för lödning i laminerat glas

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2013 och i reservdelar till sådana fordon (4)

X (1)

8 j)

Bly i lod för lödning i laminerat glas

 (3)

X (1)

9.

Ventilsäten

I reservdelar till motortyper som har utvecklats före den 1 juli 2003

 

10 a)

Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material

Detta undantag omfattar inte användning av bly i

glas i glödlampor och glasyr på tändstift,

dielektriska keramiska material i komponenter förtecknade under 10 b, 10 c och 10 d.

 

X (5) (för andra komponenter än piezo-komponenter i motorer)

10 b)

Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare

 

 

10 c)

Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon

 

10 d)

Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperaturrelaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljud

 (3)

 

11.

Pyrotekniska laddningar

I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2006 och reservdelar till sådana fordon

 

12.

Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaser

I fordon som typgodkänns före den 1 januari 2019 och reservdelar till sådana fordon

X

Sexvärt krom

13 a)

Korrosionsskyddande beläggningar

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007

 

13 b)

Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008

 

14.

Som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylskåp i husbilar, högst 0,75 viktprocent i köldmediet, utom i de fall andra kyltekniker är praktiskt användbara (dvs. tillgängliga på marknaden för användning i husbilar) och inte leder till negativa effekter för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet

 

X

Kvicksilver

15 a)

Urladdningslampor för strålkastare

I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon

X

15 b)

Lysrör som används i belysning i instrumentpaneler

I fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon

X

Kadmium

16.

Batterier för eldrivna fordon

I reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 31 december 2008

 

Anmärkningar:

En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material ska tolereras.

Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden när giltighetstiden för ett undantag löper ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte omfattas av artikel 4.2 a.

Reservdelar som har släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används i fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska vara undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a (6).


(1)  Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 10 a). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

(2)  Detta undantag ska ses över 2015.

(3)  Detta undantag ska ses över 2014.

(4)  Detta undantag ska ses över senast den 1 januari 2012.

(5)  Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 8 a–j). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

(6)  Detta gäller inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.”


Top