EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D1194

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket

OJ L 303, 22.11.2011, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 217 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1194/oj

22.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1194/2011/EU

av den 16 november 2011

om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 167.5 första strecksatsen,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) syftar till en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken och tilldelar bland annat unionen uppgiften att bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna, med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet. I detta sammanhang ska unionen vid behov stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder för att förbättra kunskaperna om och sprida de europeiska folkens kultur och historia.

(2)

Bättre kunskaper om och uppskattning av det gemensamma och samtidigt varierande kulturarvet, särskilt bland unga människor, skulle bidra till att förstärka känslan av att tillhöra unionen och stärka dialogen mellan kulturerna. Det är därför viktigt att främja bättre tillträde till kulturarvet och förstärka dess europeiska dimension.

(3)

I EUF-fördraget inrättas även unionsmedborgarskapet, som kompletterar det nationella medborgarskapet i respektive medlemsstater och som är ett viktigt inslag i värnandet om och stärkandet av den europeiska integrationsprocessen. För att medborgarna till fullo ska stödja den europeiska integrationen bör större tyngdpunkt läggas på deras gemensamma värderingar, historia och kultur som huvudelement av deras medlemskap i ett samhälle som bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell och språklig mångfald, tolerans och solidaritet.

(4)

Den 28 april 2006 presenterades i Granada (Spanien) ett initiativ för ett mellanstatligt europeiskt kulturarvsmärke (det mellanstatliga initiativet).

(5)

Den 20 november 2008 antog rådet slutsatser (3) där man uttrycker avsikten att omvandla det mellanstatliga initiativet till en unionsinsats (insatsen) genom att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag om unionens införande av ett europeiskt kulturarvsmärke (kulturarvsmärket) och därvid ange de praktiska villkoren för detta projekts genomförande.

(6)

Det offentliga samrådet och konsekvensanalysen, vilka utfördes av kommissionen, bekräftade att det mellanstatliga initiativet var värdefullt men påpekade att insatsen behövde utvecklas ytterligare för att förverkliga hela sin potential och att unionens medverkande kunde tillföra det ett klart mervärde och bidra till att det tar ett kvalitativt steg framåt.

(7)

Erfarenheterna av det mellanstatliga initiativet bör kunna gagna kulturarvsmärket.

(8)

Med kulturarvsmärket bör man försöka åstadkomma mervärde och komplementaritet med avseende på andra initiativ som Unescos världsarvlista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets kulturvägar. Dess mervärde bör bygga på det bidrag som de utvalda kulturarvsplatserna lämnat till Europas historia och kultur, inklusive uppbyggnaden av unionen, på en klar utbildningsdimension som når ut till medborgarna, särskilt unga människor, och på nätverksarbete mellan kulturarvsplatserna i syfte att dela med sig av erfarenheter och bästa lösningar. Insatsen bör huvudsakligen fokusera på att främja kulturarvsplatserna och göra dem tillgängliga samt på kvaliteten i den information som ges och de aktiviteter som erbjuds, snarare än på konservering av kulturarvsplatserna, vilken bör garanteras genom befintliga skyddssystem.

(9)

Förutom att den skulle stärka europeiska medborgares känsla av att tillhöra unionen och främja dialogen mellan kulturerna skulle insatsen även kunna bidra till att höja värdet och synligheten av kulturarvet, öka kulturarvets roll för en ekonomisk och hållbar utveckling i regionerna, i synnerhet via kulturturism, främja synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande och kreativitet, och mer allmänt, främja de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som ligger till grund för den europeiska integrationen.

(10)

Dessa mål överensstämmer helt med målen i den europeiska agendan för en kultur i en alltmer globaliserad värld som bland annat handlar om att främja den kulturella mångfalden och dialogen mellan kulturerna och om att främja kultur som en drivkraft för kreativitet.

(11)

Det är viktigt att kulturarvsmärket tilldelas med ledning av gemensamma, tydliga och öppna kriterier och förfaranden, inklusive under de två första urvalsåren då övergångsbestämmelser bör tillämpas.

(12)

Urvalsförfarandet för kulturarvsplatser enligt denna insats bör genomföras i två etapper. Kulturarvsplatserna bör först preliminärt väljas ut på nationell nivå. När så är relevant kan medlemsstaterna involvera lokala och regionala myndigheter. Urvalet bör sedan ske på unionsnivå. Varje kulturarvsplats som tilldelats kulturarvsmärket bör övervakas för att se till att kriterierna för kulturarvsmärket fortsätter att följas.

(13)

I samband med den första utvärderingen av insatsen bör man undersöka möjligheten att utvidga insatsens geografiska omfattning.

(14)

Om det föreligger en tydlig tematisk koppling mellan flera kulturarvsplatser i en medlemsstat bör det enligt insatsen vara möjligt att göra gemensamma ansökningar. Sådana gemensamma ansökningar bör omfatta ett rimligt antal deltagande kulturarvsplatser och uppvisa ett europeiskt mervärde jämfört med separata ansökningar om samma kulturarvsplatser.

(15)

På liknande sätt bör det enligt denna insats, på grundval av vissa kulturarvsplatsers gränsöverskridande dimension, vara möjligt att göra gemensamma ansökningar både i fråga om kulturarvsplatser som ligger i olika medlemsstater men som fokuserar på ett särskilt tema och i fråga om en kulturarvsplats som ligger på minst två medlemsstaters territorium.

(16)

För att säkerställa att enhetliga villkor gäller för genomförandet av detta beslut och särskilt bestämmelserna om utnämning av de kulturarvsplatser som ska tilldelas kulturarvsmärket, tillbakadragande av kulturarvsmärket och formalisering av avsägande av kulturarvsmärket, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen.

(17)

De administrativa arrangemangen för kulturarvsmärket bör vara enkla och flexibla i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

(18)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, särskilt på grund av behovet av nya gemensamma, tydliga och öppna kriterier och förfaranden för kulturarvsmärket samt kraftigare samordning mellan medlemsstaterna, och de därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas en EU-insats (insatsen) som kallas det europeiska kulturarvsmärket (kulturarvsmärket).

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

kulturarvsplatser: minnesmärken, platser i naturen och under vatten, arkeologiska platser, industrimiljöer eller platser i städer, kulturlandskap, platser för ihågkommande, kulturprodukter och kulturföremål samt immateriellt arv kopplat till en plats, inbegripet samtida kulturarv.

2.

gränsöverskridande kulturarvsplatser:

a)

flera kulturarvsplatser belägna i olika medlemsstater som koncentrerar sig på ett specifikt tema för att lämna in en gemensam ansökan, eller

b)

en kulturarvsplats som är geografiskt belägen på minst två medlemsstaters territorium.

3.

nationella, tematiska kulturarvsplatser: flera kulturarvsplatser, belägna i samma medlemsstat, som koncentrerar sig på ett specifikt tema för att lämna in en gemensam ansökan.

Artikel 3

Mål

1.   Insatsen ska bidra till följande allmänna mål:

a)

Att stärka de europeiska medborgarnas, i synnerhet unga människors, känsla av tillhörighet till unionen på grundval av gemensamma värderingar, gemensam europeisk historia och gemensamt kulturarv samt en uppskattning av nationell och regional mångfald.

b)

Att stärka den interkulturella dialogen.

2.   För att uppnå de mål som anges i punkt 1 ska syftet med insatsen vara att uppnå följande mellanliggande mål:

a)

Att betona symbolvärdet och öka synligheten hos de kulturarvsplatser som har spelat en avgörande roll för Europas historia och kultur och/eller unionens uppbyggnad.

b)

Att öka de europeiska medborgarnas kunskaper om Europas historia och uppbyggnaden av unionen och om det gemensamma och samtidigt varierande kulturarvet, särskilt med avseende på de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som ligger till grund för den europeiska integrationsprocessen.

3.   Kulturarvsplatserna själva ska ha som syfte att uppnå följande särskilda mål:

a)

Att framhäva sin europeiska betydelse.

b)

Att göra europeiska medborgare, särskilt unga människor, mer medvetna om sitt gemensamma kulturarv.

c)

Att underlätta spridningen av erfarenheter och utbytet av bästa lösningar runtom i unionen.

d)

Att öka och/eller förbättra tillgängligheten för alla, särskilt unga människor.

e)

Att intensifiera dialogen mellan kulturerna, särskilt bland unga människor, genom utbildning inom konst, kultur och historia.

f)

Att främja synergieffekter mellan kulturarv, å ena sidan, och samtida skapande och kreativitet, å andra sidan.

g)

Att bidra till regioners dragningskraft och ekonomiska och hållbara utveckling, särskilt genom kulturturism.

Artikel 4

Deltagande i insatsen

Insatsen ska vara öppen för frivilligt deltagande från medlemsstaterna.

Artikel 5

Insatsens mervärde och komplementaritet med andra initiativ

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att insatsen kompletterar och ger ett mervärde till andra initiativ på kulturarvsområdet, exempelvis Unescos världsarvslista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets ”Europeiska kulturvägar”.

Artikel 6

Kulturarvsplatser som kan tilldelas kulturarvsmärket

Kulturarvsplatser enligt artikel 2 ska kunna tilldelas kulturarvsmärket.

Artikel 7

Kriterier

1.   Tilldelningen av märket ska göras på grundval av följande kriterier (kriterierna):

a)

Kulturarvsplatser som ansöker om kulturarvsmärket måste ha ett symboliskt europeiskt värde och måste ha spelat en avgörande roll för Europas historia och kultur och/eller unionens uppbyggande. De måste därför kunna visa ett eller flera av följande alternativ:

i)

kulturarvsplatsens gränsöverskridande eller paneuropeiska natur, sättet på vilket dess tidigare och nuvarande inflytande och dragningskraft når utanför en medlemsstats aktuella gränser,

ii)

kulturarvsplatsens ställning och roll i europeisk historia och europeisk integration och dess koppling till viktiga europeiska händelser, personer eller rörelser,

iii)

kulturarvsplatsens ställning och roll i utvecklingen och främjandet av de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska integrationen.

b)

Kulturarvsplatser som ansöker om kulturarvsmärket måste lämna in ett projekt som ska börja genomföras senast i slutet av utnämningsåret och som omfattar alla följande element:

i)

Höja medvetenheten om kulturarvsplatsens europeiska betydelse, särskilt genom lämplig informationsverksamhet, skyltning och personalutbildning.

ii)

Anordna utbildningsverksamhet, särskilt för unga människor, som ökar kunskapen om Europas gemensamma historia och gemensamma men samtidigt varierande arv, och stärker känslan av att tillhöra ett gemensamt område.

iii)

Främja flerspråkighet och underlätta tillträde till kulturarvsplatsen genom att använda flera av unionens språk.

iv)

Delta i verksamheten inom nätverk för de kulturarvsplatser som tilldelas kulturarvsmärket i syfte att utbyta erfarenheter och ta initiativ till gemensamma projekt.

v)

Göra kulturarvsplatsen mer synlig och attraktiv på europeisk nivå, till exempel genom användning av den nya teknikens möjligheter, genom digitala och interaktiva metoder samt genom att eftersträva synergieffekter med andra europeiska initiativ.

Konstnärliga och kulturella aktiviteter som främjar rörlighet för europeiska kulturarbetare, konstnärer och samlingar stimulerar till interkulturell dialog och främjar kopplingen mellan kulturarv och samtida skapande och kreativitet ska vara välkomna, när kulturarvsplatsens natur gör detta möjligt.

c)

Kulturarvsplatser som ansöker om kulturarvsmärket måste lämna in en arbetsplan som omfattar alla följande element:

i)

Säkerställa sund förvaltning av kulturarvsplatsen, inklusive fastställande av mål och indikatorer.

ii)

Säkerställa bevarande av kulturarvsplatsen och dess överlämnande till framtida generationer i enlighet med relevanta skyddssystem.

iii)

Säkerställa kvalitet på mottagningen, till exempel presentationen av den historiska bakgrunden, information för besökare och skyltning.

iv)

Säkerställa tillgänglighet för en så bred publik som möjligt, till exempel genom anpassning av kulturarvsplatsen eller personalutbildning.

v)

Ägna särskild uppmärksamhet åt unga människor, i synnerhet genom att ge dem förmånligt tillträde till kulturarvsplatsen.

vi)

Marknadsföra kulturarvsplatsen som ett hållbart turistmål.

vii)

Utarbeta en konsekvent och heltäckande kommunikationsstrategi, som framhäver kulturarvsplatsens europeiska betydelse.

viii)

Se till att förvaltningen av kulturarvsplatsen är så miljövänlig som möjligt.

2.   När det gäller kriterierna under punkt 1.b och c, ska varje kulturarvsplats bedömas på ett passande sätt, med hänsyn till dess särskilda egenskaper.

Artikel 8

Europeiska juryn

1.   En europeisk jury med oberoende experter (den europeiska juryn) ska inrättas för att genomföra urval och övervakning på unionsnivå. Den ska se till att kriterierna tillämpas korrekt av alla kulturarvsplatser i medlemsstaterna.

2.   Den europeiska juryn ska bestå av 13 ledamöter; fyra av dessa ska utses av Europaparlamentet, fyra av rådet, fyra av kommissionen och en av Regionkommittén, i enlighet med deras respektive förfaranden. Den europeiska juryn ska utse sin ordförande.

3.   Ledamöterna i den europeiska juryn ska vara oberoende experter med stor erfarenhet och sakkunskap inom de områden som är relevanta för insatsens mål. Varje institution och organ ska sträva efter att säkerställa att kompetenserna hos de experter som de utser kompletterar varandra i så stor utsträckning som möjligt, och att sammansättningen av experterna är geografiskt balanserad.

4.   Ledamöterna i den europeiska juryn ska utnämnas för tre år.

Dock ska under 2012 fyra experter utses av Europaparlamentet för två år, fyra av rådet för tre år, fyra av kommissionen för ett år och en av Regionkommittén för tre år.

5.   Ledamöterna i den europeiska juryn ska anmäla alla intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter i förhållande till en viss kulturarvsplats. Om en sådan anmälan görs av en ledamot, eller om det visar sig att det finns en sådan intressekonflikt, får den ledamoten inte delta i utvärderingen av kulturarvsplatsen eller av andra kulturarvsplatser i den eller de berörda medlemsstaterna.

6.   Alla den europeiska juryns rapporter, rekommendationer och underrättelser ska offentliggöras av kommissionen.

Artikel 9

Ansökningsblankett

För att förfarandena ska kunna hållas så enkla och smidiga som möjligt ska en gemensam ansökningsblankett (ansökningsblanketten) baserad på dessa kriterier utarbetas av kommissionen och användas av alla ansökande kulturarvsplatser.

Artikel 10

Preliminärt urval på nationell nivå

1.   Medlemsstaterna ska ha ansvaret för det preliminära urvalet av kulturarvsplatser som kan komma att tilldelas kulturarvsmärket.

2.   Varje medlemsstat får vartannat år preliminärt välja ut upp till två kulturarvsplatser.

3.   Det preliminära urvalet ska baseras på kriterierna och ansökningsblanketten.

4.   Varje deltagande medlemsstat ska fastställa sina egna förfaranden och sin egen tidsplan för det preliminära urvalet enligt subsidiaritetsprincipen och samtidigt sträva efter så enkla och flexibla administrativa arrangemang som möjligt. Medlemsstaten ska översända ansökningsblanketterna från de preliminärt utvalda kulturarvsplatserna till kommissionen senast den 1 mars det år urvalsförfarandet äger rum, i enlighet med tidsplanen i bilagan.

5.   Kommissionen ska offentliggöra en fullständig förteckning över de preliminärt utvalda kulturarvsplatserna och utan dröjsmål efter det avslutade preliminära urvalet underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta, så att Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén, medlemsstaterna eller någon annan person eller enhet får möjlighet att till kommissionen lämna synpunkter som kan komma att påverka urvalet av dessa kulturarvsplatser.

Artikel 11

Urval på unionsnivå

1.   Urvalet av kulturarvsplatser som kan komma att tilldelas kulturarvsmärket ska göras av den europeiska juryn, under kommissionens ansvar.

2.   Den europeiska juryn ska bedöma de preliminärt utvalda kulturarvsplatsernas ansökningar och välja ut högst en kulturarvsplats per medlemsstat. Vid behov kan ytterligare uppgifter begäras och besök vid kulturarvsplatsen anordnas.

3.   Urvalet ska baseras på kriterierna och ansökningsblanketten. Den europeiska juryn ska också ta vederbörlig hänsyn till de synpunkter som avses i artikel 10.5.

4.   Den europeiska juryn ska framställa en rapport om de preliminärt utvalda kulturarvsplatserna och lägga fram den för kommissionen senast före utgången av det år urvalsförfarandet äger rum. Rapporten ska inbegripa en rekommendation om tilldelningen av kulturarvsmärket och en åtföljande motivering om slutsatserna avseende de kulturarvsplatser som valts ut och de som fått avslag. Kommissionen ska utan dröjsmål överlämna rapporten till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén för kännedom.

5.   En ansökande kulturarvsplats vars ansökan avslagits får lämna in en ny ansökan vid det preliminära urvalet på nationell nivå under de följande åren.

Artikel 12

Gränsöverskridande kulturarvsplatser

1.   För att en gränsöverskridande kulturarvsplats ska kunna komma i fråga för kulturarvsmärket ska alla följande villkor vara uppfyllda:

a)

Varje deltagande kulturarvsplats ska till fullo uppfylla kriterierna.

b)

En av de deltagande kulturarvsplatserna ska utses till samordnande kulturarvsplats, vilket innebär att den ensam ansvarar för kontakterna med kommissionen.

c)

Ansökan ska göras under ett gemensamt namn.

d)

I förekommande fall ska en tydlig tematisk koppling visas.

2.   Ansökningar rörande gränsöverskridande kulturarvsplatser ska göras enligt samma förfarande som övriga ansökningar. Efter samråd mellan de deltagande kulturarvsplatserna med medverkan av relevanta nationella myndigheter ska varje deltagande minnesplats fylla i en ansökningsblankett och översända denna till den samordnande kulturarvsplatsen. Gränsöverskridande kulturarvsplatser ska väljas ut preliminärt av den samordnande kulturarvsplatsens medlemsstat inom den gräns för antal kulturarvsplatser som fastställs i artikel 10.2 och föreslås på alla berörda medlemsstaters vägnar efter godkännande av dessa medlemsstater.

3.   När en gränsöverskridande kulturarvsplats väljs ut, ska kulturarvsmärket tilldelas den gränsöverskridande kulturarvsplatsen som helhet under det gemensamma namnet.

4.   Om en gränsöverskridande kulturarvsplats uppfyller alla kriterier ska den kulturarvsplatsen prioriteras vid urvalet.

Artikel 13

Nationella, tematiska kulturarvsplatser

1.   För att en nationell, tematisk kulturarvsplats ska kunna komma i fråga för kulturarvsmärket ska alla följande villkor vara uppfyllda:

a)

Den gemensamma ansökans europeiska mervärde jämfört med separata ansökningar ska visas.

b)

En tydlig tematisk koppling ska visas.

c)

Varje deltagande kulturarvsplats ska till fullo uppfylla kriterierna.

d)

En av de deltagande kulturarvsplatserna ska utses till samordnande kulturarvsplats, vilket innebär att den ensam ansvarar för kontakterna med kommissionen.

e)

Ansökan ska göras under ett gemensamt namn.

2.   Ansökningar rörande nationella, tematiska kulturarvsplatser ska göras enligt samma förfarande som övriga ansökningar. Varje deltagande kulturarvsplats ska fylla i en ansökningsblankett och översända denna till den samordnande kulturarvsplatsen. Nationella, tematiska kulturarvsplatser ska väljas ut preliminärt av den berörda medlemsstaten inom den begränsning för antalet kulturarvsplatser som fastställs i artikel 10.2.

3.   När en nationell, tematisk kulturarvsplats väljs ut, ska kulturarvsmärket tilldelas den nationella, tematiska kulturarvsplatsen som helhet under det gemensamma namnet.

Artikel 14

Utnämning

1.   Kommissionen ska utse de kulturarvsplatser som ska tilldelas kulturarvsmärket med vederbörligt beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

2.   Kulturarvsmärket ska tilldelas permanent enligt villkoren i artikel 15 under förutsättning att insatsen fortsätter och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.

Artikel 15

Övervakning

1.   Varje kulturarvsplats som tilldelas kulturarvsmärket ska regelbundet övervakas för att man ska kunna säkerställa att den fortsätter att uppfylla kriterierna och beaktar projektet och arbetsplanen i ansökningen.

2.   Varje medlemsstat ska ansvara för övervakningen av alla kulturarvsplatser på sitt respektive territorium. Ansvarig för övervakningen av en gränsöverskridande kulturarvsplats ska vara den medlemsstat där den samordnande kulturarvsplatsen är belägen.

3.   Medlemsstaterna ska samla in all nödvändig information och utarbeta en rapport vart fjärde år enligt tidsplanen i bilagan. Medlemsstaterna ska översända rapporten till kommissionen senast den 1 mars det år övervakningsförfarandet äger rum. Kommissionen ska lägga fram rapporten för den europeiska juryn för granskning.

4.   Den europeiska juryn ska framställa en rapport om läget på de kulturarvsplatser som tilldelats kulturarvsmärket senast före utgången av det år övervakningsförfarandet äger rum, om nödvändigt med rekommendationer som ska beaktas under nästa övervakningsperiod.

5.   Kommissionen ska, i samarbete med den europeiska juryn, fastställa gemensamma indikatorer för medlemsstaterna i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt vid övervakningsförfarandet.

Artikel 16

Tillbakadragande eller avsägande av kulturarvsmärket

1.   Om den europeiska juryn slår fast att en kulturarvsplats inte längre uppfyller kriterierna eller att den inte längre lever upp till projektet och arbetsplanen i ansökningen, ska den inleda en dialog med medlemsstaten i fråga via kommissionen, i syfte att underlätta de nödvändiga justeringarna vid kulturarvsplatsen.

2.   Om de nödvändiga justeringarna vid kulturarvsplatsen inte har gjorts 18 månader efter den tidpunkt då dialogen inleddes, ska den europeiska juryn underrätta kommissionen om detta. Underrättelsen ska åtföljas av en motivering och ska innehålla praktiska rekommendationer om hur situationen ska förbättras.

3.   Om de praktiska rekommendationerna inte har genomförts 18 månader efter det att kommissionen underrättats enligt punkt 2, ska den europeiska juryn utfärda en rekommendation till kommissionen om ett tillbakadragande av kulturarvsmärket från kulturarvsplatsen i fråga.

4.   Om den europeiska juryn slår fast att en kulturarvsplats som ingår i en gränsöverskridande kulturarvsplats eller en nationell, tematisk kulturarvsplats inte längre uppfyller kriterierna, eller att den inte längre lever upp till projektet och arbetsplanen i ansökningen, ska förfarandet i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas. Tillbakadragande enligt denna punkt ska tillämpas på gränsöverskridande kulturarvsplatser respektive nationella, tematiska kulturarvsplatser i deras helhet. Om den gränsöverskridande eller nationella, tematiska kulturarvsplatsens sammanhållning inte undergrävs får dock europeiska juryn rekommendera att tillbakadragandet begränsas till den berörda deltagande kulturarvsplatsen.

5.   Kommissionen ska fatta beslut om tillbakadragande av kulturarvsmärket med vederbörligt beaktande av den rekommendation som avses i punkt 3. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

6.   En kulturarvsplats kan när som helst avsäga sig kulturarvsmärket, och den ska då underrätta den berörda medlemsstaten, som i sin tur ska underrätta kommissionen. Kommissionen ska formalisera avsägandet och underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

Artikel 17

Praktiska arrangemang

1.   Kommissionen ska genomföra insatsen. Den ska i synnerhet

a)

säkerställa insatsens övergripande enhetlighet och kvalitet,

b)

säkerställa samordningen mellan medlemsstaterna och den europeiska juryn,

c)

med beaktande av målen och kriterierna, upprätta riktlinjer för urval och övervakning i nära samarbete med den europeiska juryn,

d)

tillhandahålla stöd till den europeiska juryn.

2.   Kommissionen ska på unionsnivå ansvara för att översända information om och synliggörande av kulturarvsmärket, i synnerhet genom att inrätta och underhålla en särskild webbplats. Kommissionen ska även säkerställa att en logotyp för insatsen tas fram.

3.   Kommissionen ska främja nätverksverksamhet mellan de kulturarvsmärkta platserna.

4.   Den verksamhet som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel samt kostnaderna för den europeiska juryn ska bekostas med det finansiella anslag som fastställs i artikel 20.

Artikel 18

Utvärdering

1.   Kommissionen ska säkerställa en extern och oberoende utvärdering av insatsen. Utvärderingen ska äga rum vart sjätte år i enlighet med den tidsplan som anges i bilagan, varvid man ska undersöka alla delar, inbegripet hur effektiva förfarandena i samband med insatsen är, antalet kulturarvsplatser, insatsens genomslagskraft, möjligheten att utvidga dess geografiska utsträckning, hur insatsen kan förbättras och om verksamheten bör fortsätta.

2.   Kommissionen ska lägga fram en rapport om den utvärdering som avses i punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén inom sex månader efter det att den har slutförts, tillsammans med relevanta förslag om så behövs.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

1.   De medlemsstater som inte deltog i det mellanstatliga initiativet från 2006 om det europeiska kulturarvsmärket (det mellanstatliga initiativet) får preliminärt välja ut upp till fyra kulturarvsplatser under 2013 för tilldelning av kulturarvsmärket.

2.   De medlemsstater som deltog i det mellanstatliga initiativet får preliminärt välja ut upp till fyra kulturarvsplatser under 2014 för tilldelning av kulturarvsmärket. De får föreslå kulturarvsplatser som redan har tilldelats kulturarvsmärket inom det mellanstatliga initiativet.

3.   Alla kulturarvsplatser som avses i punkterna 1 och 2 ska bedömas av den europeiska juryn på grundval av samma kriterier, och samma förfarande som för andra kulturarvsplatser ska tillämpas.

4.   Om någon av de kulturarvsplatser som avses i punkterna 1 och 2 inte uppfyller kriterierna eller om ytterligare uppgifter behövs, ska den europeiska juryn inleda en dialog med den berörda medlemsstaten via kommissionen för att utreda om ansökningen kan förbättras innan ett beslut fattas. Vid behov får besök på kulturarvsplatsen anordnas.

Artikel 20

Finansiella bestämmelser

1.   Finansieringsramen för genomförande av insatsen under tiden 1 januari 2012 - 31 december 2013 fastställs till 650 000 EUR.

2.   De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 16 november 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

W. SZCZUKA

Ordförande


(1)  EUT C 267, 1.10.2010, s. 52.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 19 juli 2011 Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 november 2011.

(3)  EUT C 319, 13.12.2008, s. 11.


BILAGA

Tidsplan

År

 

2011

Beslutets ikraftträdande

Förberedelser

2012

Förberedelser

2013

Första urvalet av kulturarvsplatser för de medlemsstater som inte deltog i det mellanstatliga initiativet

2014

Första urvalet av kulturarvsplatser för de medlemsstater som deltog i det mellanstatliga initiativet

2015

Urval

2016

Övervakning

2017

Urval

2018

Utvärdering av kulturarvsmärket

2019

Urval

2020

Övervakning

2021

Urval

2022

2023

Urval

2024

Övervakning

Utvärdering av kulturarvsmärket

2025

Urval


Top