Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

Rådets beslut nr 896/2011/EU av den 19 december 2011 om ändring av beslut 2007/659/EG vad gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; tyst upphävande genom 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/18


RÅDETS BESLUT nr 896/2011/EU

av den 19 december 2011

om ändring av beslut 2007/659/EG vad gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2007/659/EG av den 9 oktober 2007 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt punktskattesats för ”traditionell” rom som framställs i landets utomeuropeiska departement och om ändring av beslut 2002/166/EG (nedan kallat beslut 2007/659/EG) (2) får de franska myndigheterna tillstånd att på det franska fastlandet tillämpa en lägre punktskattesats för ”traditionell” rom som framställs i landets utomeuropeiska departement; punktskattesatsen får understiga den minimiskattesats för punktskatt som fastställs i rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (3) men får inte vara mer än 50 % lägre än den nationella grundskattesatsen för alkohol. ”Traditionell” rom för vilken den nedsatta punktskattesatsen är tillämplig definieras hädanefter i bilaga II punkt 1 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (4). Den nedsatta punktskattesatsen är begränsad till en årlig kvot på 108 000 hektoliter ren alkohol. Undantaget löper ut den 31 december 2012.

(2)

I syfte att anpassa bestämmelserna i beslut 2007/659/EG till artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och med beaktande av att ”traditionell” rom endast framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion, bör i detta ändringsbeslut en hänvisning göras uteslutande till dessa fyra yttersta randområden.

(3)

Den 29 juni 2010 ingav de franska myndigheterna i enlighet med artikel 4 i beslut 2007/659/EG den i bestämmelsen föreskrivna rapporten till kommissionen. Rapporten innehåller två begäranden. De begär för det första att få utöka den årliga kvoten på 108 000 hektoliter till 125 000 hektoliter ren alkohol för att anpassa kvoten till utvecklingen på unionens rommarknad. De begär för det andra att tillämpningstiden för beslut 2007/659/EG förlängs med ett år, dvs. till och med den 31 december 2013, så att denna period löper ut samtidigt som tillämpningstiden för kommissionens beslut av den 27 juni 2007 med avseende på statligt stöd och rörande samma ärende (5) (nedan kallat beslutet om statligt stöd).

(4)

Av de uppgifter som lämnats av de franska myndigheterna framgår att de kvantiteter ”traditionell” rom som övergått till fri konsumtion med nedsatt punktskattesats sedan antagandet av beslut 2007/659/EG har ökat från 96 100 hektoliter ren alkohol 2007 till 105 700 hektoliter ren alkohol 2010, vilket innebär en årlig ökning med 3,2 %. Förutsatt att ökningen fortsätter i samma takt bör de kvantiteter ”traditionell” rom som övergår till fri konsumtion ligga på omkring 109 100 hektoliter ren alkohol 2011, 112 600 hektoliter ren alkohol 2012 och 116 200 hektoliter 2013, vilket innebär att de kommer att överskrida den kvot på 108 000 hektoliter ren alkohol som föreskrivs i beslut 2007/659/EG.

(5)

I skäl 9 i beslut 2007/659/EG betonas att eftersom konkurrenskraften för ”traditionell” rom från de franska utomeuropeiska departementen bör stödjas på det franska fastlandet för att bevara verksamheten i sektorn för sockerrörsrom i dessa departement, bör man se över hur stora kvantiteter av traditionell rom från de utomeuropeiska departementen som kan omfattas av en nedsatt punktskattesats vid saluföringen på marknaden på det franska fastlandet. Den kvot på 108 000 hektoliter ren alkohol som föreskrivs i beslut 2007/659/EG bör därför ökas till 120 000 hektoliter ren alkohol, inbegripet kvoten för 2011 i syfte att trygga kontinuiteten, med beaktande av den förutsedda ökningen för det året. En sådan ökning gör det möjligt att täcka en årlig ökning med 4,3 %, dvs. något mer än den ökning med 3,2 % som konstaterats under perioden 2007–2010.

(6)

Det är också nödvändigt att förlänga tillämpningstiden för beslut 2007/659/EG med ett år, så att dess tillämpningstid löper ut samtidigt som tillämpningstiden för beslutet om statligt stöd.

(7)

Beslut 2007/659/EG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/659/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Med avvikelse från artikel 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får Frankrike tillstånd att för ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique eller Réunion förlänga tillämpningstiden på det franska fastlandet för en lägre punktskattesats än den fulla skattesats för alkohol som fastställs i artikel 3 i direktiv 92/84/EEG.”

3.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska omfatta endast sådan rom som definieras i bilaga II punkt 1 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker (6) och som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique eller Réunion av sockerrör som skördats på framställningsorten, som har ett innehåll av andra flyktiga substanser än etylalkohol och metylalkohol som är lika med eller större än 225 gram per hektoliter ren alkohol samt som har en verklig alkoholhalt som är lika med eller större än 40 %.

4.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den nedsatta punktskattesatsen för den produkt som avses i artikel 2 ska gälla endast för en årlig kvot på 108 000 hektoliter ren alkohol för den period som löper ut den 31 december 2010. För perioden 1 januari 2011–31 december 2013 ska den gälla endast för en årlig kvot på 120 000 hektoliter.”

5.

I artikel 5 ska datumet ”den 31 december 2012” ersättas med datumet ”den 31 december 2013”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2011.

På rådets vägnar

M. KOROLEC

Ordförande


(1)  Yttrande av den 1 december 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  EUT C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.”.


Top