EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/EU: Rådets beslut av den 14 november 2011 om undertecknande av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt)

EUT L 320, 3.12.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/2


RÅDETS BESLUT

av den 14 november 2011

om undertecknande av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt)

(2011/790/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska kommissionen antog i maj 2003 ett meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Flegt) – Förslag till en handlingsplan för EU där man efterlyser åtgärder för att med hjälp av frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder angripa problemet med olaglig skogsavverkning. Rådets slutsatser om handlingsplanen antogs i oktober 2003 (1) och Europaparlamentet antog en resolution om frågan den 11 juli 2005 (2).

(2)

Den 5 december 2005 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om partnerskapsavtal för att genomföra unionens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt).

(3)

Den 20 december 2005 antog rådet förordning (EG) nr 2173/2005 (3) om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till unionen från länder med vilka unionen ingått frivilliga partnerskapsavtal.

(4)

Förhandlingarna med Centralafrikanska republiken har slutförts och det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) och import av trävaruprodukter till unionen (nedan kallat avtalet) paraferades den 21 december 2010.

(5)

Avtalet bör undertecknas, med förbehåll för att det ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns undertecknandet på unionens vägnar av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt) (nedan kallat avtalet), med förbehåll för att avtalet ingås (4).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  EUT C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.

(4)  Avtalstexten kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om ingående av avtalet.


Top