Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 15 september 2011 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur [delgivet med nr K(2011) 6383] Text av betydelse för EES
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 september 2011

om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur

[delgivet med nr K(2011) 6383]

(Text av betydelse för EES)

(2011/633/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 35.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 35 i direktiv 2008/57/EG ska varje medlemsstat se till att ett infrastrukturregister offentliggörs och uppdateras. Kommissionen ska anta specifikationer för registret på grundval av ett förslag som utarbetas av Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån).

(2)

Kompletterande gemensamma specifikationer behövs för att göra uppgifterna i registren lätt tillgängliga i flera medlemsstater. Ett datoriserat gemensamt användargränssnitt som fungerar som ett virtuellt register över järnvägsinfrastruktur på europeisk nivå bör utvecklas och införas samtidigt som nationella infrastrukturregister upprättas och uppgifter samlas in. Medlemsstaterna bör med hjälp av byrån samarbeta för att se till att registren fungerar, innehåller alla uppgifter, är sammankopplade och har ett gemensamt gränssnitt för användarna.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De gemensamma specifikationerna för det infrastrukturregister som avses i artikel 35 i direktiv 2008/57/EG anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Varje medlemsstat ska inom tre år från detta besluts ikraftträdande se till att dess infrastrukturregister är datoriserat och uppfyller kraven för de gemensamma specifikationer som avses i artikel 1.

2.   Medlemsstaterna ska se till att deras register är sammankopplade och anslutna till det gemensamma användargränssnitt som avses i artikel 4 inom sex månader från det att det gränssnittet är i drift.

Artikel 3

Byrån ska inom ett år från detta besluts ikraftträdande offentliggöra en vägledning om tillämpningen av de specifikationer som avses i artikel 1 och regelbundet uppdatera den. Vägledningen ska innehålla en hänvisning till berörda avsnitt i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) för varje parameter.

Artikel 4

1.   Byrån ska utarbeta de detaljerade specifikationerna, samt en förvaltnings- och genomförandeplan a) för utveckling, provning, uppbyggnad och drift av ett gemensamt användargränssnitt och b) för sammankopplingen av de nationella registren. Byrån ska lämna in dem till kommissionen inom ett år från detta besluts ikraftträdande.

2.   Det gemensamma användargränssnitt som avses i punkt 1 ska vara en webbaserad tillämpning som underlättar tillgången till uppgifter i infrastrukturregistren på europeisk nivå. Gränssnittet ska vara i drift inom tre år från detta besluts ikraftträdande.

3.   När framsteg i utvecklingen av TSD:er så kräver ska byrån rekommendera uppdateringar av de specifikationer som avses i artikel 1 och av de detaljerade specifikationer som avses i punkt 1.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som krävs samlas in och förs in i deras nationella infrastrukturregister i enlighet med punkterna 2–5. De ska se till att dessa uppgifter är tillförlitliga och regelbundet uppdaterade.

2.   Uppgifter som avser infrastrukturer för godskorridorer enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 (2) ska samlas in och införas i det nationella infrastrukturregistret inom tre år från detta besluts ikraftträdande.

3.   Andra uppgifter än de som avses i punkt 2 och som avser infrastrukturer som tas i bruk efter ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG och före detta besluts ikraftträdande ska samlas in och införas i det nationella infrastrukturregistret inom tre år från detta besluts ikraftträdande.

4.   Andra uppgifter än de som avses i punkt 2 och som avser infrastrukturer som tas i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG ska samlas in och införas i det nationella infrastrukturregistret enligt den nationella genomförandeplan som avses i artikel 6.1, dock senast inom fem år från detta besluts ikraftträdande.

5.   Uppgifter som avser privata sidospår som tas i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG ska samlas in och införas i det nationella infrastrukturregistret enligt den nationella genomförandeplan som avses i artikel 6.1, dock senast inom sju år från detta besluts ikraftträdande.

6.   Uppgifter som avser infrastrukturer som tas i bruk efter detta besluts ikraftträdande ska införas i det nationella infrastrukturregistret så snart som infrastrukturerna tas i bruk och det register som avses i artikel 2.1 upprättas.

Artikel 6

1.   Varje medlemsstat ska utarbeta en nationell genomförandeplan för de skyldigheter som följer av detta beslut, tillsammans med en tidsplan. Den nationella genomförandeplanen ska lämnas in till kommissionen inom sex månader från detta besluts ikraftträdande.

2.   Byrån ska samordna, övervaka och stödja genomförandet av de nationella infrastrukturregistren. Den ska särskilt upprätta och leda en grupp med företrädare för de organ som har ansvaret för att upprätta och förvalta de nationella registren. Dessa organ ska översända en lägesrapport om genomförandet till byrån var fjärde månad. Byrån ska till kommissionen regelbundet lämna lägesrapporter om genomförandet av detta beslut.

Artikel 7

Detta beslut ska tillämpas från och med den 16 mars 2012.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till Europeiska järnvägsbyrån.

Utfärdat i Bryssel den 15 september 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.


BILAGA

1.   INLEDNING

1.1   Tekniskt tillämpningsområde

1)

Denna specifikation rör uppgifter om följande delsystem i unionens järnvägssystem:

a)

Det strukturella delsystemet Infrastruktur.

b)

Det strukturella delsystemet Energi.

c)

De fasta installationerna i det strukturella delsystemet Trafikstyrning och signalering.

2)

Dessa delsystem ingår i förteckningen över delsystem i punkt 1 i bilaga II till direktiv 2008/57/EG.

1.2   Geografiskt tillämpningsområde

Det geografiska tillämpningsområdet för denna specifikation är unionens järnvägssystem enligt direktiv 2008/57/EG.

1.3   Ansvar

Medlemsstaterna ska besluta vilka organ som har ansvaret för att upprätta och förvalta infrastrukturregistret.

1.4   Definitioner

I denna specifikation gäller följande definitioner:

a)   makronivå: hela järnvägsnätet definierat utifrån banavsnitt och driftspunkter.

b)   mikronivå: järnvägsnätet i detalj, för banavsnitt definierat utifrån spår och för driftspunkter utifrån spår och sidospår.

c)   linje: en följd av ett eller flera avsnitt, som kan bestå av flera spår.

d)   banavsnitt: del av linje mellan angränsande driftspunkter som kan bestå av flera spår.

e)   driftspunkt: varje plats för järnvägsverksamhet där tågtrafiken kan börja och sluta eller byta linjesträcka, samt där person- eller godstrafiktjänster tillhandahålls. En driftspunkt kan vara varje plats där funktionerna hos ett delsystems grundläggande parametrar förändras eller varje plats vid gränser mellan medlemsstater eller infrastrukturförvaltare.

f)   spår: varje spår som används för järnvägstransporter. Passerande slingor och mötande slingor på spår som saknar spårväxlar och spårkorsningar eller på förbindelsespår som endast krävs för tågdrift offentliggörs inte.

g)   sidospår: varje spår som inte används för järnvägstransporter.

2.   SYFTE

2.1   Allmänt syfte

Infrastrukturregistret används för planering vid utformning av nya tåg och utveckling av linjer innan de tas i drift. Infrastrukturregistret stödjer följaktligen de processer som beskrivs nedan.

2.2   Utforma delsystem för rullande materiel

Överensstämmelse med TSD:er och anmälda nationella tekniska föreskrifter (ANTF) krävs från och med att arbetet med att utforma nya delsystem eller omarbeta befintliga delsystem påbörjas och under hela tillverkningsprocessen. Parametrarna i infrastrukturregistret bör användas för att uppfylla infrastrukturegenskaperna för den rullande materielens avsedda användning.

2.3   Säkerställa teknisk kompatibilitet för fasta installationer

1)

Det anmälda organet ska kontrollera delsystemens överensstämmelse med tillämplig TSD (eller tillämpliga TSD:er) på grundval av information i den berörda TSD:n och i registren. I kontrollen ingår en kontroll av delsystemets gränssnitt i förhållande till det system som det ska integreras i. Gränssnittens tekniska kompabilitet kan säkerställas genom en kontroll i infrastrukturregistret.

2)

Det organ som utsetts av medlemsstaterna ska kontrollera delsystemens överensstämmelse när nationella regler gäller och i dessa fall kan gränssnittens tekniska kompatibilitet kontrolleras i infrastrukturregistret.

2.4   Övervaka driftskompatibiliteten hos unionens järnvägsnät

Öppenhet när det gäller de framsteg som gjorts beträffande driftskompatibiliteten ska säkerställas för att regelbundet övervaka utvecklingen av ett driftskompatibelt nät i unionen.

2.5   Fastställa linjekompatibilitet för planerat tåg

1)

Den avsedda tågtjänstens kompatibilitet med linjesträckan ska kontrolleras av järnvägsföretaget med hjälp av infrastrukturregistret innan järnvägsföretaget upphandlar tillträde till nätet från infrastrukturförvaltaren. Järnvägsföretaget måste vara säkert på att den linjesträcka som det avser att använda har kapacitet att bära dess tåg.

2)

Järnvägsföretaget ska välja fordon med hänsyn till eventuella begränsningar i godkännandet för ibruktagande och en möjlig linjesträcka för det tåg som man avser att framföra enligt följande kriterier:

a)

Alla fordon i tåget ska överensstämma med de krav som gäller för de linjesträckor som tåget ska framföras på.

b)

Tåget som en kombination av fordon ska överensstämma med de tekniska begränsningar som gäller för den berörda linjesträckan.

3.   INFRASTRUKTURREGISTRETS EGENSKAPER

3.1   Järnvägsnätets struktur för registret

1)

Varje medlemsstat ska i infrastrukturregistret dela in sitt järnvägsnät i banavsnitt och driftspunkter. Den här nivån av registret kallas makronivå.

2)

Poster som ska offentliggöras för banavsnitt med avseende på delsystem för infrastruktur, energi och trafikstyrning och signalering ska hänföras till infrastrukturkomponenten spår, som hör till det som kallas mikronivå.

3)

Poster som ska offentliggöras för driftspunkt med avseende på delsystemet för infrastruktur ska hänföras till infrastrukturkomponenterna spår och sidospår, som hör till det som kallas mikronivå.

3.2   Poster i infrastrukturregistret

1)

Poster och format för poster ska offentliggöras enligt tabell 1.

2)

Poster som anges som obligatoriska i tabell 1 ska alltid offentliggöras. Poster som anges som annan i tabell 1 är kontextspecifika och ska offentliggöras i enlighet med medlemsstaternas krav.

3)

Tillämpningen av poster på nättypen specificeras i tabell 1 med följande förkortningar:

—   TSD– linjer som kontrollerats enligt TSD:n.

—   Befintlig– linjer som tas i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG och som ännu inte kontrollerats enligt TSD:erna.

—   TEN-CR, TEN-HS, andra linjer än TEN– linjer som hör till motsvarande nättyp, oberoende av om de kontrollerats enligt TSD:erna.

—   Alla– alla linjer i unionen.

Tabell 1

Poster i infrastrukturregistret

Nummer

Rubrik

Format

Definition

obligatorisk [O]/annan [A]

1

MEDLEMSSTAT

1.1

BANAVSNITT

1.1.1

SPÅR

1.1.1.0.0

Allmän information

1.1.1.0.0.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG).

O

1.1.1.0.0.2

Nationell linjeidentifiering

[teckensträng]

Unik linjeidentifiering eller unikt linjenummer inom medlemsstaten.

A

1.1.1.0.0.3

Spåridentifiering

[teckensträng]

Unik spåridentifiering eller unikt spårnummer inom avsnittet.

O

1.1.1.0.0.4

Början av spår

[WGS84 + NNN.NN + teckensträng]

Geografiska koordinater enligt standardsystemet World Geodetic System (WGS) samt km eller engelsk mil som avser linjeidentifiering i början av en spårsträcka i normal körriktning. Om båda riktningarna är möjliga kan båda ändarna vara ”början”.

O

1.1.1.0.0.5

Driftspunkt vid början av spår

[teckensträng]

Namn på driftspunkt vid början av en spårsträcka i normal körriktning.

A

1.1.1.0.0.6

Slut av spår

[WGS84 + NNN.NN + teckensträng].

Geografiska koordinater enligt standardsystemet World Geodetic System (WGS) samt km eller engelsk mil som avser linjeidentifiering i början av en spårsträcka i normal körriktning. Om båda riktningarna är möjliga kan båda ändarna vara ”slut”.

O

1.1.1.0.0.7

Driftspunkt vid slut av spår

[teckensträng]

Namn på driftspunkt vid slutet av en spårsträcka i normal körriktning.

A

1.1.1.1

Delsystem Infrastruktur

1.1.1.1.1

Kontrollförklaringar för spår

1.1.1.1.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.1.1.1.1.2

EI- försäkran om demonstration för spår (infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.1.1.1.2

Prestandaparametrar

1.1.1.1.2.1

Typ av linje

[RN]

ett val från den fördefinierade förteckningen:

I/II/III/IV/V/VI/VII

En linjes betydelse (kärnverksamhet eller annan) och det sätt på vilket de parametrar som krävs för driftskompatibilitet (nya eller uppdaterade) nås enligt TSD konv. infrastruktur. Den här parametern gäller endast TEN-linjer.

O – TEN-HS

O – TEN-CR

1.1.1.1.2.2

Typ av trafik

[A]

ett val från en fördefinierad förteckning:

P/F/M

Anger för en TSD-linjekategori den dominerande trafiken för målsystemet och respektive grundläggande parametrar (persontrafik, godstrafik, blandad trafik) enligt TSD konv. infrastruktur. Den här parametern gäller även andra linjer än TEN.

O

1.1.1.1.2.3

Lastförmåga

[teckensträng]

Resultatet av klassificeringsprocessen som fastställs i EN 15528:2008 (bilaga A) och som i den standarden hänvisas till som ”Linjekategori”. Det är infrastrukturens förmåga att motstå vertikala belastningar som uppstår av fordon på linjen eller linjedelsträckan för reguljär trafik som en kombination av EN-linjekategori med en tillåten hastighet enligt bilaga E eller bilaga C till TSD:n (linjekategori-hastighet, exempel: E5-100, D4xL-100).

O

1.1.1.1.2.4

Högsta tillåtna hastighet

[NNN]

Nominell högsta tillåtna hastighet på linjen enligt egenskaperna hos delsystemen för infrastruktur, energi samt trafikstyrning och signalering uttryckt i kilometer/timme med undantag för Storbritannien där den uttrycks i engelska mil/timme.

O

1.1.1.1.2.5

Temperaturintervall

Ett val från den fördefinierade förteckningen:

 

T1 (– 25 till + 40)

 

T2 (– 40 till + 35)

 

T3 (– 25 till + 45)

 

Tx (– 40 till + 50)

Temperaturintervall enligt EN 50125–1:1999, punkt 4.3, för obegränsad tillgång till linjen.

O

1.1.1.1.2.6

Högsta tillåtna höjd

[NNNN]

Högsta punkt i banavsnittet över havsnivå i jämförelse med normal nivå i Amsterdam. Normal nivå i Amsterdam är en vertikal punkt som används i stora delar av Europa uttryckt i meter.

O

1.1.1.1.2.7

Särskilt stränga klimatförhållanden förekommer

[Y/N]

Klimatförhållandena på linjen är stränga eller normala. Förhållanden med snö, is och hagel [EN 50125–1:1999, punkt 4.6] enligt punkt 4.2.6.1.5 i TSD konv. Lokomotiv och passagerarfordon.

O

1.1.1.1.3

Linjeföring

1.1.1.1.3.1

Driftskompatibel spårvidd

[AA]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

GA/GB/GC.

Spårvidderna GA, GB eller GC enligt EN 15273–3:2009, bilaga C.

O

1.1.1.1.3.2

Multinationella spårvidder

[teckensträng]

Multilateral spårvidd (bilaga D avsnitt D.1-D.3 i EN 15273–3:2009) eller internationell spårvidd (bilaga C avsnitt C.2.1 i EN 15273–3:2009) annan än GA, GB och GC.

O

1.1.1.1.3.3

Nationella spårvidder

[teckensträng]

Nationell spårvidd enligt EN 15273:3–2009 eller annan lokal spårvidd.

A

1.1.1.1.3.4

Standardnummer för kombinerad transportprofil för växelflak

[A NN eller A NNN]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, annan

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, annan.

Kod för kombinerad transport med växelflak enligt UIC-kod 596–6. Det tekniska numret består av koden för vagnens kompatibilitet (1 bokstav) och standardnumret för kombinerad transportprofil (2 siffror, bredd ≤ 2 550 mm eller 3 siffror, bredd > 2 550 ≤ 2 600 mm).

A

1.1.1.1.3.5

Standardnummer för kombinerad transportprofil för påhängsvagnar

[A NN eller A NNN]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, annan

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, annan.

Kod för kombinerad transport med växelflak enligt UIC-kod 596–6. Det tekniska numret består av koden för vagnens kompatibilitet (1 bokstav) och standardnumret för kombinerad transportprofil (2 siffror, bredd ≤ 2 550 mm eller 3 siffror, bredd > 2 550 ≤ 2 600 mm).

A

1.1.1.1.3.6

Lutningsprofil

[NN.N]

[NNN.NN + teckensträng]

Lutningar (uttryckta i millimeter per meter) och platser där lutningar förändras. Km eller engelska mil avseende linjeidentifiering i normal körriktning. Uppgiften anges som en informationskedja: lutning-plats-lutning-plats-…-lutning.

O

1.1.1.1.3.7

Minsta horisontell kurvradie

[NNNNN]

Radie för den minsta horisontella kurvan för ett avsnitt.

O

1.1.1.1.4

Spårparametrar

1.1.1.1.4.1

Nominell spårvidd

[NNNN]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Ett värde uttryckt i millimeter som identifierar spårvidden. Vid spår med flera rälsvidder ska en separat uppsättning uppgifter offentliggöras för varje räls som är avsedd att trafikeras som separata spår.

O

1.1.1.1.4.2

Rälsförhöjningsbrist

[NNN]

Maximal rälsförhöjningsbrist uttryckt i mm definierad som skillnaden mellan den tillämpade rälsförhöjningen och en högre rälsförhöjning vid jämvikt som linjen har konstruerats för.

Vid sidoacceleration på t.ex. 1,0 m/s2 kan värdet 153 mm offentliggöras.

O

1.1.1.1.4.3

Förekomst av driftsgränsvärden för ekvivalent konicitet

[Y + länk/N]

Ekvivalent konicitet definieras som konlutningen för ett hjulpar med koniska hjul vars laterala rörelse har samma kinematiska våglängd som det givna hjulparet på rakspår och kurvor med stor radie. Driftsgränsvärden är en öppen punkt, länka till nationella bestämmelser om sådana finns.

O

1.1.1.1.4.4

Rälslutning

[1:NN]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

1:20/1:30/1:40

En vinkel som definierar rälshuvudets lutning i förhållande till spårplanet (löpytan). Detta är lika med vinkeln mellan rälsens symmetriaxel (eller en motsvarande symmetrisk räls som har samma rälshuvudprofil) och den rätta vinkeln mot spårplanet.

O

1.1.1.1.4.5

Förekomst av ballast

[Y/Y + länk/N]

Ett aerodynamiskt fenomen där ballast avseende TSD högh. kastas uppåt eller slungas iväg med mer än 190 km/timme. Ballastsprut är en öppen punkt i TSD högh. infrastruktur. Om nationella bestämmelser finns ska länken tillhandahållas.

O – TEN-HS

1.1.1.1.5

Spårväxlar och spårkorsningar

1.1.1.1.5.1

Överensstämmelse med TSD:ns driftsvärden för spårväxlar och spårkorsningar

[Y/N + länk]

Spårväxlar och spårkorsningar upprätthålls inom driftsgränsvärden för mått enligt TSD. Om mindre restriktiva värden än de som anges i TSD:n tillämpas ska ”nej” väljas med en länk till ett dokument med detaljerad specificering.

O - befintlig

1.1.1.1.5.2

Minsta hjuldiameter för dubbelspetsade korsningar

[NNN]

Längsta ostyrda längd för fasta dubbelspetsade korsningar baseras på minsta hjuldiameter i drift. Om värdet är lägre än TSD ska det specificeras för linjer som inte överensstämmer med TSD. Diametern anges i millimeter.

A - befintlig

1.1.1.1.6

Spårets förmåga att motstå pålagda laster

1.1.1.1.6.1

Tågets högsta retardationskurva

[N.N]

Gräns för spårets longitudinella motståndsförmåga på befintliga linjer som inte överensstämmer med TSD:n, angiven som tågets högsta tillåtna retardationskurva och uttryckt i meter per kvadratsekund.

A - befintlig

1.1.1.1.6.2

Användning av virvelströmbromsar

[teckensträng]

ett val från fördefinierad förteckning:

tillåten/endast tillåten för nödbroms/ej tillåten.

Angivande av begränsningar för användning av virvelströmbromsar.

O

1.1.1.1.6.3

Användning av magnetiska bromsar

[teckensträng]

ett val från en fördefinierad förteckning:

tillåten/endast tillåten för nödbroms/ej tillåten.

Angivande av begränsningar för användning av magnetiska bromsar.

O

1.1.1.1.7

Hälsa, säkerhet och miljö

1.1.1.1.7.1

Krav på brandsäkerhetskategori för rullande materiel

[A]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

N/A/B.

Fastställd sannolikhet att ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid enligt definitionen i TSD Säkerhet i järnvägstunnlar och TSD konv. Lokomotiv och passagerarfordon. Ingen (N) för korta tunnlar eller upphöjda spårsträckor på mindre än 1 km.

O – TSD

A – befintlig

1.1.1.1.7.2

Krav på nationell brandsäkerhetskategori för rullande materiel

[teckensträng]

Fastställd sannolikhet att ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid enligt nationella bestämmelser om sådana finns.

A – befintlig

1.1.1.1.7.3

Användning av flänssmörjning

[A]

Ett val från en fördefinierad förteckning:

krav/tillstånd/förbud.

Användning av anordning för flänssmörjning ombord krävs/är tillåten/är förbjuden.

O – TEN-CR

O – andra linjer

1.1.1.1.7.4

Förekomst av plankorsningar

[Y/N]

Plankorsningar på banavsnittet.

O – TEN-CR

O – andra linjer

1.1.1.1.7.5

Tillåten acceleration vid plankorsning

[N.N]

Gräns för tågets acceleration om det stannar nära en plankorsning, uttryckt i meter per kvadratsekund, när sådan finns enligt nationella bestämmelser.

A – TEN-CR

A – andra linjer

1.1.1.1.8

Tunnel

1.1.1.1.8.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.1.1.1.8.2

Tunnelidentifiering

[teckensträng]

Unik tunnelidentifiering eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

A

1.1.1.1.8.3

Början av tunnel

[WGS84 + NNN.NN + teckensträng]

Geografiska koordinater enligt standardsystemet World Geodetic System (WGS) samt km eller engelsk mil som avser linjeidentifiering i början av en tunnel.

O

1.1.1.1.8.4

Slut av tunnel

[WGS84 + NNN.NN + teckensträng]

Geografiska koordinater enligt standardsystemet World Geodetic System (WGS) samt km eller engelsk mil som avser linjeidentifiering i slutet av en tunnel.

O

1.1.1.1.8.5

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.1.1.1.8.6

EI- försäkran om demonstration för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.1.1.1.8.7

Tunnellängd

[NNNNN]

En tunnels faktiska längd (uttryckt i meter) från mynning till mynning i nivå med rälsytan. Krävs endast för tunnlar med en längd på 100 meter eller mer.

O

1.1.1.1.8.8

Tvärsnittsarea

[NNN]

Minsta faktiska tvärsnittsarea (uttryckt i kvadratmeter) för tunneln.

O

1.1.1.1.8.9

Förekomst av räddningsplan

[Y/N]

Plan som har utarbetats under ledning av infrastrukturförvaltaren, i tillämpliga fall i samarbete med järnvägsföretag, räddningstjänst och berörda myndigheter för varje tunnel. Räddningsplanen ska stämma överens med de hjälpmedel för självräddning, utrymning och räddningsinsatser som finns tillgängliga (TSD Säkerhet i järnvägstunnlar, kommissionens beslut 2008/163/EG).

O – TSD

A – befintlig

1.1.1.2

Delsystem Energi

1.1.1.2.1

Kontrollförklaringar för spår

1.1.1.2.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.1.1.2.1.2

EI- försäkran om demonstration för spår (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.1.1.2.2

Kontaktledning

1.1.1.2.2.1

Energiförsörjningssystem (spänning och frekvens)

[teckensträng]

ett val från den fördefinierade förteckningen:

ej elektrisk/AC 25kV-50Hz/AC 15kV-16,7 Hz/DC 3kV/DC 1,5 kV/DC (Specialfall FR)/DC 750V/annan (specificera nominell spänning och frekvens samt intervall).

Nominell spänning och frekvens om detta överensstämmer med EN 50163:2004. Om EN-intervallet överskrids ska högsta permanent spänningsvärde offentliggöras (högsta värde anges inom parentes).

O

1.1.1.2.2.2

Maximalt strömuttag för tåg

[NNNN]

Högsta tillåtna strömuttag för tåg uttryckt i ampere (A).

O

1.1.1.2.2.3

Maximalt strömuttag vid stillastående tåg per strömavtagare

[NNN]

Högsta tillåtna strömuttag vid stillastående tåg för likspänningssystem uttryckt i ampere (A).

O

1.1.1.2.2.4

Förekomst av tillstånd för återmatande bromsning

[Y/N]

Återmatande bromsning är tillåten eller inte.

O

1.1.1.2.2.5

Kontakttrådens nominella höjd

[N.NN]

Nominellt värde för kontakttrådens höjd vid upphängningen under normala förhållanden uttryckt i meter.

O – TSD

1.1.1.2.2.6

Kontakttrådens maximala höjd

[N.NN]

Högsta tillåtna värde för kontakttrådens höjd vid upphängning under normala förhållanden uttryckt i meter.

O – TEN-HS

O – TEN-CR

O – andra linjer

1.1.1.2.2.7

Kontakttrådens minsta höjd

[N.NN]

Lägsta tillåtna värde för kontakttrådens höjd vid upphängning under normala förhållanden uttryckt i meter.

O – TEN HS

O – TEN CR

O – andra linjer

1.1.1.2.3

Strömavtagare

1.1.1.2.3.1

Godkända strömavtagartoppar

[teckensträng]

Flera val från den fördefinierade förteckningen:

1 950 mm(typ 1)/ 1 950 mm(typ 2)/ 1 950 mm(PL)/ 1 800 mm(NO, SE)/ 1 600 mm(EP)/ 1 600 mm(GB, CTRL)/ 1 600 mm(GB)/ 1 450/andra (specificera).

En eller fler strömavtagartoppar enligt TSD Rullande materiel eller EN 50367:2006.

O

1.1.1.2.3.2

Krav på antal höjda strömavtagare och avstånd mellan dem

[teckensträng]

Högsta antal tillåtna strömavtagare på linjen. Minsta avstånd till strömavtagartoppens mittlinje vid två eller flera höjda strömavtagare, uttryckt i meter. Värdena definieras för ”högsta tillåtna hastighet” i avsnittet.

O

1.1.1.2.3.3

Tillåtet material för kontaktskena

[teckensträng]

Flera val från den fördefinierade förteckningen:

koppar/rent kol/kol med tillsatsmaterial/kol med kopparplätering/annat.

Ett eller flera typer av material för kontaktskena får användas på linjen.

O

1.1.1.2.4

Avskiljande sektioner i kontaktledning

1.1.1.2.4.1

Förekomst av fasskiljande sektioner

[Y + länk/N]

Vid förekomst av fasskiljande sektioner på linjen ska en länk till en detaljerad beskrivning anges.

O

1.1.1.2.4.2

Förekomst av systemskiljande sektioner

[Y + länk/N]

Vid förekomst av systemskiljande sektioner på linjen ska en länk till en detaljerad beskrivning anges.

O

1.1.1.2.5

Krav för rullande materiel

1.1.1.2.5.1

Krav på strömbegränsningar ombord

[Y/N]

Krav på anordning ombord för att fastställa tågets maximala strömuttag.

O – TEN-CR

O – andra linjer

1.1.1.2.5.2

Tillåten medelkontaktkraft

[teckensträng]

eller

[NNN]

Tillåten medelkontaktkraft på linjen. Kraften anges som en fördefinierad kurva eller som ett värde uttryckt i newton.

O

1.1.1.2.5.3

Krav på automatisk sänkanordning

[Y/N]

Automatisk sänkanordning krävs på fordonet enligt EN 50206–1.

O

1.1.1.3

Delsystem Trafikstyrning och signalering

1.1.1.3.1

Kontrollförklaringar för spår

1.1.1.3.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (Trafikstyrning och signalering)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.1.1.3.1.2

EI- försäkran om demonstration för spår (Trafikstyrning och signalering)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.1.1.3.2

Klass A – System för tågskydd (ETCS)

1.1.1.3.2.1

ETCS-nivån

[teckensträng]

Ett val från den fördefinierade förteckningen:

nr/1/2/3

De olika ERTMS- och ETCS-tillämpningarnas nivåer är ett sätt att uttrycka de möjliga driftsförhållandena mellan spår och tåg. Definitioner av nivå avser främst den markbaserade utrustning som används, det sätt på vilket den markbaserade informationen når enheterna ombord och de funktioner som behandlas i den markbaserade utrustningen respektive utrustningen ombord.

O

1.1.1.3.2.2

ETCS-funktionalitet. Version (x.y)

[N.N.N]

Ett val från den fördefinierade förteckningen:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Spårnära installerad ETCS-funktionalitet. (Version inom parentes inte helt kompatibel.)

O

1.1.1.3.2.3

ETCS radioburen höjning krävs för tillträde till linje

[Y/N]

Radioburen höjning är ett kriterium för nätåtkomst.

A

1.1.1.3.2.4

ETCS radioburen höjning installerad spårnära

[teckensträng]

Ett val från den fördefinierade förteckningen:

 

Ingen

 

Slinga

 

GSM-R

 

Slinga & GSM-R

Information om installerad markbaserad utrustning med kapacitet för översändning av radioburen höjningsinformation genom slinga eller GSM-R för nivå 1-installationer.

A

1.1.1.3.2.5

Genomförda nationella ETCS-tillämpningar

nummer från en fördefinierad förteckning

Paket 44 är ett medel för att överföra uppgifter för nationella tillämpningar mellan tåg och spår samt vice versa, med hjälp av de dataöverföringsfaciliteter som ingår i det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS). NID_XUSER-värden som förvaltas av Europeiska järnvägsbyrån i ett dokument om ETCS-variabler tillgängligt på byråns webbplats.

Nationell tillämpning installerad utmed banan.

A

1.1.1.3.2.6

Förekomst av begränsningar eller villkor för driften

[Y + länk/N]

Begränsningar eller villkor på grund av delvis överensstämmelse med TSD Trafikstyrning och signalering.

A

1.1.1.3.2.7

Frivilliga ETCS-funktioner

[teckensträng]

Användning av dessa frivilliga ETCS-funktioner kan förbättra driften på linjen. De är endast för information och utgör inget kriterium för nättillgång.

A

1.1.1.3.3

Klass A – Radio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

GSM-R-version

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

 

nej/1/2/3

 

ingen, 6/14, 7/15.

Versionsnummer för GSM-R FRS och SRS version utmed banan.

O

1.1.1.3.3.2

Minsta antal GSM-R-mobiler ombord för uppgiftsöverföring

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

nej/1/2/3.

Antal mobiler för uppgiftsöverföring som krävs för smidig drift av tåget. Ej viktigt för säkerheten och utan betydelse för driftskompatibiliteten.

O

1.1.1.3.3.3

Frivilliga GSM-R-funktioner

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

Gränsöverskridande manuell/Gränsöverskridande balis/Gränsöverskridande radio/…

Användning av dessa frivilliga GSM-R-funktioner kan förbättra driften på linjen. De är endast för information och utgör inget kriterium för nättillgång.

A

1.1.1.3.4

Klass A - Tågdetekteringssystem

1.1.1.3.4.1

Förekomst av Klass A tågdetekteringssystem

[Y + länk/N]

Öppen punkt med en länk till nationella bestämmelser om sådana finns.

A

1.1.1.3.5

Klass B – System för skydd av tåg

1.1.1.3.5.1

Klass B- och/eller andra installerade tågskydds-, styr- och varningssystem (system och om tillämpligt version)

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

LZB DE/LZB Spanien/LZB AT/TVM430/PZB 90/ andra (specificera).

Klass B- och/eller andra tågskydds-, styr- och varningssystem vid normal drift installerade utmed banan.

O

1.1.1.3.5.2

Krav på mer än ett klass B-system och/eller tågskydds-, styr- och varningssystem ombord

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

KVB/ andra (specificera).

Mer än ett klass B-system och/eller tågskydds-, styr- och varningssystem krävs ombord aktivt samtidigt.

O

1.1.1.3.6

Klass B - Radio

1.1.1.3.6.1

Klass B- eller andra radiosystem installerade (system och om tillämpligt version)

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

UIC Radio Kapitel 1–4/BR 1845/VR Tåg Radio/ andra (specificera).

Klass B- eller andra radiosystem vid normal drift installerade utmed banan.

O

1.1.1.3.7

Övergångar mellan system

1.1.1.3.7.1

Förekomst av omkoppling mellan olika skydds-, styr- och varningssystem

[Y + länk/N]

Omkoppling mellan ETCS/klass B- och klass B/klass B-system under körning. Installationen är beroende av lokala förhållanden.

A - befintlig

1.1.1.3.7.2

Förekomst av omkoppling mellan olika radiosystem

[Y + länk/N]

Omkoppling mellan GSM-R/klass B, klass B/klass B-radiosystem och inga kommunikationssystem under körning. Installationen är beroende av lokala förhållanden.

A - befintlig

1.1.1.3.8

Klass B - Tågdetekteringssystem

1.1.1.3.8.1

Typer av tågdetekteringssystem

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

spårledning/hjuldetektor/slinga.

Typer av installerade tågdetekteringssystem. Det bidrar till att snabbt fastställa vilka parametrar avseende tågdetektering som är tillämpliga för en viss sträcka av en järnvägslinje (alla parametrar är inte tillämpliga på alla typer av tågdetekteringssystem).

O

1.1.1.3.8.2

Största tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar

[NNNNN]

Avstånd i millimeter.

Avser minsta tillåtna längd för tågdetekteringsavsnitt. Detta krav avser minimilängden för ett signalavsnitt, så att ett fordon eller en tågbildning inte överbryggar det och leder till att tågdetekteringssystemet rapporterar det som ”fritt”.

O

1.1.1.3.8.3

Minsta tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar

[NNNN]

Avstånd i millimeter.

Avser axelräknare, hjulavkännare eller specialfall. Axelräknarsystem ska kunna detektera av en axel genom två på varandra följande räknare med tillräckligt hög upplösning. I annat fall blir resultatet ett räknefel.

O

1.1.1.3.8.4

Minsta tillåtna avstånd mellan första och sista axeln

[NNNN]

Avstånd i millimeter.

Avser spårledningar eller respektive specialfall. De elektriska skarvarna mellan angränsande spårledningar får ha en yta där detektering av ett fordons axel inte är säkerställd.

O

1.1.1.3.8.5

Högsta tillåtna längd på ände

[NNNN]

Längd i millimeter.

Avser spårledningar och axelräknare. Ett tågdetekteringssystem ska kunna detektera den första axeln innan tågets framände når en farlig punkt längre fram samt den sista axeln innan tågets bakände har lämnat den farliga punkten. ”Ände” gäller båda sidor (fram och bak) på ett fordon eller tåg.

O

1.1.1.3.8.6

Minsta tillåtna fälgbredd

[NNN]

Bredd i millimeter.

avser axelräknare, pedaler och dubbelverkande pedaler. Axelräknarens detekteringsfält påverkas av det passerande hjulet. Fälgbredden måste vara tillräckligt stor för att påverka fältet så att korrekt detektering kan säkerställas.

O

1.1.1.3.8.7

Minsta tillåtna hjuldiameter

[NNN]

Diameter i millimeter.

Kompatibilitet med axelräknare. Det område som påverkas (på fälgytan av ett hjul) av axelräknarens detekteringsfält är beroende av hjuldiametern.

O

1.1.1.3.8.8

Minsta tillåtna flänstjocklek

[NN.N]

Tjocklek i millimeter.

Kompatibilitet med axelräknare, pedaler och dubbelverkande pedaler. Axelräknarens detekteringsfält påverkas av det passerande hjulet. Flänstjockleken måste vara tillräckligt stor för att påverka fältet så att korrekt detektering kan säkerställas.

O

1.1.1.3.8.9

Lägsta tillåtna flänshöjd

[NN.N]

Höjd i millimeter.

Kompatibilitet med axelräknare, pedaler och dubbelverkande pedaler. Axelräknarens detekteringsfält påverkas av det passerande hjulet. Flänshöjden måste vara tillräckligt stor för att påverka fältet så att korrekt detektering kan säkerställas.

O

1.1.1.3.8.10

Högsta tillåtna flänshöjd

[NN.N]

Höjd i millimeter.

Kompatibilitet med axelräknare, pedaler och dubbelverkande pedaler. Axelräknarens detekteringsfält påverkas av det passerande hjulet. För flänshöjden måste intervallet för måttet Sh (min) – Sh (max) definieras.

O

1.1.1.3.8.11

Minsta tillåtna axellast

[N.N]

Last i ton.

Kompatibilitet med axelräknare, pedaler och dubbelverkande pedaler. En minimiaxellast aktiverar pedaler och dubbelverkande pedaler. En minimiaxellast har även en positiv effekt på motståndet mellan hjul och spår, vilket är viktigt för spårledningsfunktionen.

O

1.1.1.3.8.12

Förekomst av bestämmelser för metallfritt utrymme runt hjulen

[Y + länk/N]

Kompatibilitet med hjulavkännare för axelräknare. Principen för axelräknare bygger på distorsionen av ett elektromagnetiskt fält. Distorsionen bör endast uppstå genom att hjulet passerar och inte på grund av omgivande delar av rullande materiel. Öppen punkt med länk till nationella bestämmelser om sådana finns.

O

1.1.1.3.8.13

Förekomst av bestämmelser för fordonets metallmassa

[Y + länk /N]

Kompatibilitet med induktionsslingor. Metallmassan påverkar system för slingdetektering. Öppen punkt med länk till nationella bestämmelser om sådana finns.

O

1.1.1.3.8.14

Krav på hjulmaterialets ferromagnetiska egenskaper

[Y/N]

Kompatibilitet med hjulavkännare för axelräknare. Dessa egenskaper är nödvändiga för att generera distorsionen av axelräknarnas elektromagnetiska fält, i syfte att säkerställa korrekt detektering.

Kraven i TSD Trafikstyrning och signalering är inte exakta.

O

1.1.1.3.8.15

Högsta tillåtna impedans mellan motsatta hjul i ett hjulpar

[N.NN]

Impedans i ohm.

Kompatibilitet med spårledningar. En spårledning kan bara detektera rullande materiel om impedansen mellan spåren inte överstiger ett visst värde. Detta värde fås genom värdet för impedansen för motsatta hjul i hjulparen och övergångsmotståndet vid kontaktytan hjul-räls. Gränssnittskravet avser här endast det elektriska motståndet mellan löpytorna på motsatta hjul i ett hjulpar.

O

1.1.1.3.8.16

Minsta tillåtna impedans mellan strömavtagare och hjul

[N.NN]

Impedans i ohm.

Kompatibilitet med spårledningar. I system för spårledningsdetektering kan övertoner som alstras av kraftförsörjningssystemet ge upphov till interferens och en brytpunktseffekt kan uppstå genom kontaktledningssystemet från ett spår till ett annat. Tillräckligt hög fordonsimpedans förhindrar detta.

O

1.1.1.3.8.17

Maximal sandningsmängd

[teckensträng]

ett val från fördefinierad förteckning:

500 g/800 g/annat (specificera).

Maximal mängd för 30 sekunder. Kompatibilitet med spårledningar. För mycket sand leder till en risk för att tåg i spår utrustade med spårledningar inte detekteras.

O

1.1.1.3.8.18

Krav på tågförarens styrning av sandningen

[Y/N]

Kompatibilitet med spårledningar vid platser där användning av sand inte är tillåten.

O

1.1.1.3.9

Parametrar avseende elektromagnetisk interferens

1.1.1.3.9.1

Förekomst av bestämmelser för returström i spåren

[Y + länk/N]

Kompatibilitet med spårledningar och hjulavkännare för axelräknare. Övertonerna i kontaktledningsströmmen i spåren kan störa spårledningsfunktionen. Likströmmen i spåren kan mätta axelräknarnas detektorer och hindra deras funktion. Öppen punkt med länk till nationella bestämmelser om sådana finns.

O

1.1.1.3.9.2

Förekomst av bestämmelser för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält

[Y + länk/N]

Kompatibilitet med hjulavkännare. De elektromagnetiska fält som alstras av rullande materiel kan ge upphov till interferens på axelräknarnas och hjulavkännarnas funktioner. Öppen punkt med länk till nationella bestämmelser om sådana finns.

O

1.1.1.3.10

System utmed banan under försämrade förhållanden

1.1.1.3.10.1

ETCS-nivå för försämrade förhållanden

[teckensträng]

ett val från fördefinierad förteckning:

nej/1/2/3.

System för försämrade förhållanden. Om ETCS-nivån för normal drift inte fungerar kan tågtransporter övervakas i en annan ETCS-nivå. Exempel: Nivå 1 som drift vid störning för nivå 2.

O

1.1.1.3.10.2

Klass B tågskydds-, styr- och varningssystem för försämrade förhållanden

[teckensträng]

flera val från fördefinierad förteckning:

LZB DE/LZB Spanien/LZB AT/TVM430/PZB 90/ andra (specificera).

System för försämrade förhållanden. Om ETCS för normal drift inte fungerar kan tågtransporter övervakas på ett annat sätt. Exempel: tågdrift skyddad genom klass B-system och/eller signaler utmed banan.

O

1.1.1.3.11

Bromsrelaterade parametrar

1.1.1.3.11.1

Krav på minsta bromsprestanda

[Y + länk/N]

För beräkning av bromskurvor för hastighetsövervakning.

Krav avseende bromsprestanda kan bero på

avstånd mellan två påföljande signaler (längd på spårsträcka),

tåghastighet,

tågmassa, och

lutning.

A

1.1.1.3.12

Övriga parametrar avseende Trafikstyrning och signalering

1.1.1.3.12.1

Stödd lutning

[Y + länk/N]

Stöd för lutningsfunktion bidrar till en högre hastighet i kurvor och minskar restiden på en linje som är utrustad med ETCS (med användning av den särskilda tågkategorin ”tåg med lutning” för ETCS-utrustade tåg). Utan stöd av denna funktion går även ETCS-utrustade tåg med lutning i mer begränsade hastigheter i kurvor.

A

1.2

DRIFTSPUNKT

1.2.0.0.0

Allmän information

1.2.0.0.0.1

Driftspunktens namn

[teckensträng]

Namn som normalt avser stad, by eller trafikstyrningssyften.

A

1.2.0.0.0.2

Driftspunktens identitetskod

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Kod utvecklad för TSD Telematikapplikationer för godstrafik av den strategiska europeiska genomförandeplanen enligt CEN CWA15541: maj 2006. Den består av två bokstäver för landskoden och fjorton siffror för platskoden.

O

1.2.0.0.0.3

Nationell identitetskod för driftspunkt

[teckensträng]

Unik identifiering av driftspunkt eller unikt nummer för driftspunkt inom medlemsstaten.

A

1.2.0.0.0.4

Typ av driftspunkt

[teckensträng]

flera val från den fördefinierade förteckningen:

station/passageraruppehåll/godsterminal/övergångsspår/rangerbangård/annan (specificera).

Typ av anordning avseende den/de dominerande funktionen/funktionerna.

O

1.2.0.0.0.5

Plats för driftspunkt

[WGS84 + NNN.NN + teckensträng]

Geografiska koordinater enligt standardsystemet World Geodetic System (WGS) samt km eller engelsk mil som avser linjeidentifiering som fastställer platsen för driftspunkten. Detta är normalt i centrum av driftspunkten.

O

1.2.1

SPÅR

1.2.1.0.0

Allmän information

1.2.1.0.0.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.2.1.0.0.2

Spåridentifiering

[teckensträng]

Unik spåridentifiering eller unikt spårnummer inom driftspunkten.

O

1.2.1.0.1

Kontrollförklaringar för spår

1.2.1.0.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O - TSD

1.2.1.0.1.2

EI- försäkran om demonstration för spår (infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.2.1.0.2

Prestandaparametrar

1.2.1.0.2.1

Typ av linje

[RN]

ett val från den fördefinierade förteckningen:

I/II/III/IV/V/VI/VII

En linjes betydelse (kärnbetydelse eller annan) och det sätt på vilket de parametrar som krävs för driftskompatibilitet ska nås (ny eller uppgraderad) enligt TSD konv. infrastruktur. Den här parametern gäller endast driftspunkter på TEN-linjer.

O – TEN-HS

O – TEN-CR

1.2.1.0.2.2

Typ av trafik

[A]

ett val från en fördefinierad förteckning:

P/F/M

Anger för en TSD-linjekategori den dominerande trafiken för målsystemet och respektive grundläggande parametrar (persontrafik, godstrafik, blandad trafik) enligt TSD konv. infrastruktur. Den här parametern gäller även driftspunkter på andra linjer än TEN.

O

1.2.1.0.3

Linjeföring

1.2.1.0.3.1

Driftskompatibel spårvidd

[AA]

ett val från en fördefinierad förteckning:

GA/GB/GC

Spårvidderna GA, GB eller GC enligt EN 15273–3:2009, bilaga C.

O

1.2.1.0.3.2

Multinationella spårvidder

[teckensträng]

Multilateral spårvidd (bilaga D avsnitten D.1-D.3 i EN 15273–3:2009) eller internationell spårvidd (bilaga C avsnitt C.2.1 i EN 15273–3:2009) annan än GA, GB och GC.

O

1.2.1.0.3.3

Nationella spårvidder

[teckensträng]

Nationell spårvidd enligt EN 15273:3–2009 eller annan lokal spårvidd.

A

1.2.1.0.4

Spårparametrar

1.2.1.0.4.1

Nominell spårvidd

[NNNN]

ett val från en fördefinierad förteckning:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Ett värde uttryckt i millimeter som identifierar spårvidden. Vid spår med flera spårvidder ska en separat uppsättning uppgifter offentliggöras för varje spårvidd som är avsedd att trafikeras som separata spår.

O

1.2.1.0.5

Tunnel

1.2.1.0.5.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.2.1.0.5.2

Tunnelidentifiering

[teckensträng]

Unik tunnelidentifiering eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

A

1.2.1.0.5.3

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O - TSD

1.2.1.0.5.4

EI- försäkran om demonstration för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.2.1.0.5.5

Tunnellängd

[NNNNN]

En tunnels faktiska längd (uttryckt i meter) från mynning till mynning i nivå med rälsytan. Krävs endast för tunnlar med en längd på 100 meter eller mer.

A

1.2.1.0.5.6

Förekomst av räddningsplan

[Y/N]

Plan som har utarbetats under ledning av infrastrukturförvaltaren, i tillämpliga fall i samarbete med järnvägsföretag, räddningstjänst och berörda myndigheter för varje tunnel. Räddningsplanen ska stämma överens med de hjälpmedel för självräddning, utrymning och räddningsinsatser som finns tillgängliga (TSD Säkerhet i järnvägstunnlar, beslut 2008/163/EG).

O – TSD

A – befintlig

1.2.1.0.6

Plattform

1.2.1.0.6.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.2.1.0.6.2

Plattformsidentifiering

[teckensträng]

Unik plattformsidentifiering eller unikt plattformsnummer inom driftspunkten.

O

1.2.1.0.6.3

Klassificering av plattform

[teckensträng]

ett val från en fördefinierad förteckning:

HS TEN/CR TEN/andra linjer.

Plattform som drivs som en del av det transeuropeiska järnvägsnätet för höghastighetstrafik, det transeuropeiska järnvägsnätet för konventionell trafik eller andra linjer.

O

1.2.1.0.6.4

Tillämpning av Tillgänglighet för funktionshindrade

[Y/N]

Information om plattformen överensstämmer med TSD Tillgänglighet för funktionshindrade.

O

1.2.1.0.6.5

EG-kontrollförklaring för plattform (Infrastruktur/ Tillgänglighet för funktionshindrade)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.2.1.0.6.6

EI- försäkran om demonstration för plattform (Infrastruktur/ Tillgänglighet för funktionshindrade)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.2.1.0.6.7

Användbar plattformslängd

[NNNN]

Den maximala kontinuerliga längden (uttryckt i meter) av den del av plattformen framför vilken tåget avses stå stilla under normala driftsförhållanden så att passagerare kan stiga på och av tåget. I denna längd ska inrymmas stopptoleranser för tåget (TSD konv. Infrastruktur).

O

1.2.1.0.6.8

Plattformshöjd

[NNNN]

ett val från en fördefinierad förteckning:

550/760/annan (specificera)

Avstånd mellan övre plattformsyta och angränsande spårs löpyta. Det är det nominella värdet uttryckt i millimeter.

O

1.2.1.0.6.9

Fasta anordningar för att starta tåg från plattform

[teckensträng]

Fast utrustning som speglar och intern-TV-kameror som del av signalutrustning för att plattformspersonalen ska kunna ange för tågpersonalen när dörrar ska stängas och när detta har gjorts att starta tåget.

A

1.2.1.0.6.10

Förekomst av utrustning för på- och avstigning på plattform

[Y/N]

Information om det finns eventuell utrustning som underlättar på- och avstigning på plattformen.

O

1.2.2

SIDOSPÅR

1.2.2.0.0

Allmän information

1.2.2.0.0.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.2.2.0.0.2

Sidospårsidentifiering

[teckensträng]

Unik sidospårsidentifiering eller unikt sidospårsnummer inom driftspunkten.

O

1.2.2.0.0.3

Klassificering av sidospår

[teckensträng]

ett val från en fördefinierad förteckning:

HS TEN/CR TEN/andra linjer.

Sidospår som drivs som en del av det transeuropeiska järnvägsnätet för höghastighetstrafik, det transeuropeiska järnvägsnätet för konventionell trafik eller andra linjer.

O

1.2.2.0.1

Kontrollförklaringar för sidospår

1.2.2.0.1.1

EG-kontrollförklaring för sidospår (Infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O – TSD

1.2.2.0.1.2

EI- försäkran om demonstration för sidospår (Infrastruktur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.2.2.0.2

Prestandaparametrar

1.2.2.0.2.1

Användbar sidospårslängd

[NNNN]

Total längd på sidospår/uppställningsspår uttryckt i meter där tåg kan parkeras säkert.

O

1.2.2.0.3

Linjeföring

1.2.2.0.3.1

Maximal lutning för uppställningsspår

[N.N]

Värde för lutning som överskrider TSD-gränsen på 2,5 uttryckt i millimeter per meter.

A – befintlig

1.2.2.0.3.2

Minsta horisontell kurvradie

[NNN]

Radiens värde (uttryckt i meter) om den är lägre än den minimigräns som anges i TSD konv. Infrastruktur eller ej TSD-överensstämmande linjer.

A – befintlig

1.2.2.0.3.3

Minsta vertikal kurvradie

[NNN]

Radiens värde (uttryckt i meter) om den är lägre den minimigräns som anges i TSD konv. Infrastruktur eller ej TSD-överensstämmande linjer.

A – befintlig

1.2.2.0.4

Fasta installationer för service av tåg

1.2.2.0.4.1

Toalettömning

[Y + länk/N]

Typ av toalettömning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er Infrastruktur. Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.4.2

Anordning för yttre rengöring

[Y + länk/N]

Typ av anordning för yttre rengöring (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er Infrastruktur. Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.4.3

Vattenpåfyllning

[Y + länk/N]

Typ av vattenpåfyllning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er Infrastruktur. Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.4.4

Bränslepåfyllning

[Y + länk/N]

Typ av bränslepåfyllning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er Infrastruktur. Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.4.5

Sandpåfyllning

[Y + länk/N]

Typ av sandpåfyllning (fast installation för service av tåg). Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.4.6

Elförsörjning vid uppställning

[Y + länk/N]

Typ av elförsörjning vid uppställning (fast installation för service av tåg). Om ja länka till ett externt dokument.

O

1.2.2.0.5

Tunnel

1.2.2.0.5.1

Infrastrukturförvaltarens namn

[teckensträng]

infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur (artikel 2 h i direktiv 2001/14/EG).

O

1.2.2.0.5.2

Tunnelidentifiering

[teckensträng]

Unik tunnelidentifiering eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

A

1.2.2.0.5.3

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

O - TSD

1.2.2.0.5.4

EI- försäkran om demonstration för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt de formatkrav som anges i ”Dokument om praktiska former för överföring av dokument om driftskompatibilitet” (ERA/INF/10–2009/INT).

A – befintlig

1.2.2.0.5.5

Tunnellängd

[NNNNN]

En tunnels faktiska längd (uttryckt i meter) från mynning till mynning i nivå med rälsytan. Krävs endast för tunnlar med en längd på 100 meter eller mer.

A

1.2.2.0.5.6

Förekomst av räddningsplan

[Y/N]

Plan som har utarbetats under ledning av infrastrukturförvaltaren, i tillämpliga fall i samarbete med järnvägsföretag, räddningstjänst och berörda myndigheter för varje tunnel. Räddningsplanen ska stämma överens med de hjälpmedel för självräddning, utrymning och räddningsinsatser som finns tillgängliga (TSD Säkerhet i järnvägstunnlar, beslut 2008/163/EG).

O – TSD

A – befintlig

4.   ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

4.1   Förfaranden

För att besvara förfrågningar om uppgifter ska registret stödja de förfaranden som anges i tabell 2.

Tabell 2

Förteckning över förfaranden

Hämta poster för att kontrollera linjesträckas kompatibilitet för planerat tåg.

Ta fram tekniska egenskaper för en specifik linjesträcka för att kontrollera den tekniska kompatibiliteten mellan fasta installationer och rullande materiel enligt gränssnittet för det europeiska registret över godkända fordonstyper.

Hämta poster för att säkerställa teknisk kompatibilitet för fasta installationer.

Ta fram tekniska egenskaper för ett särskilt banavsnitt för att kontrollera gränssnitten mot det system i vilket det förs in vid gränserna.

Hämta poster för att konstruera delsystem för rullande materiel.

Ta fram tekniska egenskaper för en viss del av nätet för att nå överensstämmelse vid konstruktion och godkännande av fordon som ska tas i bruk på ”typ”-nivå.

Hämta poster för att övervaka driftskompatibiliteten i EU:s järnvägsnät.

Ta fram tekniska egenskaper för vissa delar av näten för att regelbundet övervaka de framsteg som görs i riktning mot ett driftskompatibelt EU-nät med avseende på indikatorer för de viktigaste prestandamålen.

4.2   Uppdateringsintervall

Medlemsstaterna ska regelbundet uppdatera posterna i registret och minst var tredje månad. En uppdatering bör sammanfalla med det årliga offentliggörandet av beskrivningen av järnvägsnätet.


Top