Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0263

2011/263/EU: Kommissionens beslut av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel [delgivet med nr K(2011) 2806] Text av betydelse för EES

OJ L 111, 30.4.2011, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 147 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; upphävd genom 32017D1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/263/oj

30.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 april 2011

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel

[delgivet med nr K(2011) 2806]

(Text av betydelse för EES)

(2011/263/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU:s miljömärke tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska särskilda miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Genom kommissionens beslut 1999/427/EG (2) har det fastställts ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för maskindiskmedel. Efter översynen av kriterierna i det beslutet har det genom kommissionens beslut 2003/31/EG (3) fastställts reviderade kriterier som gäller till och med den 30 april 2011.

(4)

Dessa kriterier har även setts över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Vid översynen visade det sig nödvändigt att lägga till en ny undergrupp i definitionen av produktgruppen och att fastställa nya kriterier. Dessa nya kriterier liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

(5)

Av tydlighetsskäl bör därför beslut 2003/31/EG ersättas.

(6)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats miljömärket för maskindiskmedel baserat på kriterierna i beslut 2003/31/EG för att ge dem tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och kraven. Tillverkarna bör också ha rätt att lämna in ansökningar baserade på kriterierna i beslut 2003/31/EG, eller kriterierna i detta beslut, tills giltighetstiden för det beslutet löper ut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”maskindiskmedel” ska omfatta maskindiskmedel och produkter som används som sköljmedel, i pulverform, flytande form eller annan form, som uteslutande är avsedda att saluföras och användas i automatiska hushållsdiskmaskiner och i automatiska diskmaskiner för yrkesmässigt bruk som har liknande storlek och användningsområden som hushållsdiskmaskiner.

Artikel 2

I detta beslut avses med ämne kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig form eller framställda genom en tillverkningsprocess, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara produkternas stabilitet samt eventuella orenheter som följer av den använda processen, men undantaget lösningsmedel som kan separeras utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Artikel 3

För att tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska ett maskindiskmedel ingå i produktgruppen ”maskindiskmedel” i enlighet med definitionen i artikel 1 och uppfylla de kriterier som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”maskindiskmedel” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”maskindiskmedel” tilldelas kodnummer ”015”.

Artikel 6

Beslut 2003/31/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 6 ska ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”maskindiskmedel” som har lämnats in före den dag då detta beslut antas utvärderas i enlighet med de villkor som anges i beslut 2003/31/EG.

2.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”maskindiskmedel” som lämnas in från och med den dag då detta beslut antas till och med den 30 april 2011 får basera sig antingen på de kriterier som anges i beslut 2003/31/EG eller på de kriterier som anges i detta beslut.

Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

3.   Om ett miljömärke tilldelas på grundval av en ansökan som utvärderas enligt de kriterier som anges i beslut 2003/31/EG får detta miljömärke användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 38.

(3)  EGT L 9, 15.1.2003, s. 11.


BILAGA

BAKGRUND

Kriteriernas syfte

Kriteriernas syfte är framför allt att främja produkter som har reducerad miljöpåverkan på akvatiska ekosystem, innehåller en begränsad mängd farliga ämnen och vars effektivitet har testats.

KRITERIER

Kriterierna omfattar följande områden:

1.

Totalmängd kemikalier.

2.

Ämnen eller blandningar som inte får ingå eller endast får ingå i begränsad omfattning.

3.

Toxicitet för vattenlevande organismer: kritisk utspädningsvolym.

4.

Biologisk nedbrytbarhet för organiska ämnen.

5.

Diskeffektivitet.

6.

Förpackningskrav.

7.

Konsumentinformation.

8.

Information i EU:s miljömärke.

1.   Bedömning och kontroll

a)   Krav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation eller analysrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantörer eller underleverantörer.

Där så är möjligt bör analyserna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 17025 eller motsvarande.

I tillämpliga fall får andra testmetoder än dem som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I tillägg I hänvisar man till kemikalielistan (DID-listan) som omfattar de vanligaste komponenterna i diskmedel. Den ska användas för att få fram de uppgifter som krävs för att beräkna kritisk utspädningsvolym (CDV) och för att bedöma komponenternas biologiska nedbrytbarhet. Det finns riktlinjer för hur man ska beräkna eller extrapolera relevanta uppgifter för ämnen som inte finns med i DID-listan. Den senaste versionen av DID-listan finns på EU-miljömärkets webbplats eller på de enskilda behöriga organens webbplatser.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

b)   Tröskelvärden

Ingående ämnen i halter som överstiger 0,010 viktprocent av beredningen ska uppfylla de ekologiska kriterierna.

Konserveringsmedel, färgämnen och doftämnen ska uppfylla kriterierna oavsett halt, med undantag för kriterium 2 b om ingående farliga ämnen och blandningar.

Med ingående ämnen avses alla ämnen i produkten, inklusive tillsatser (t.ex. konserveringsmedel eller stabiliseringsmedel). Föroreningar som härrör från produktionen av råmaterial och som förekommer i halter som överstiger 0,010 viktprocent av produktens slutliga sammansättning ska också uppfylla kriterierna.

Om produkten har en vattenlöslig folie som inte ska avlägsnas före diskning, ska denna anses vara en del av produkten när det gäller alla krav.

2.   Funktionell enhet

Den funktionella enheten ska vara den mängd av produkten som krävs för att diska tolv normalt smutsade kuvert (i enlighet med DIN- eller ISO-standarder).

3.   Referensdos

Den dosering som tillverkaren rekommenderar konsumenterna för tolv normalt smutsade kuvert används som referensdosering under normala förhållanden, i enlighet med det test för diskprestanda enligt IKW-protokollet som avses i kriterium 5.

Krav för bedömning och kontroll av 2. Funktionell enhet och 3. Referensdos: Produktens fullständiga sammansättning med handelsnamn, kemisk benämning, CAS-nummer, DID-nummerE1001 (1), ingående mängd, inklusive och exklusive vatten, samt alla ingående komponenters funktion (oavsett halt) måste lämnas till det behöriga organet. Ett prov av förpackningens grafik samt rekommenderad dosering måste lämnas till det behöriga organet.

Säkerhetsdatablad för varje komponent ska lämnas till det behöriga organet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2).

DID-listan finns på EU-miljömärkets webbplats: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterium 1 –   Totalmängd kemikalier

Totalmängd kemikalier (TC) i g/disk är rekommenderad dosering minus vatteninnehåll.

Den sammanlagda kemikaliemängden får inte överstiga följande värden:

a)

Maskindiskmedel med en funktion: TCmax = 20,0 g/disk.

b)

Maskindiskmedel med flera funktioner: TCmax = 22,0 g/disk.

Vid beräkning av kritisk utspädningsvolym (CDV), aerob biologisk nedbrytbarhet (aNBO) och anaerob biologisk nedbrytbarhet (anNBO) ska en sköljmedelsdos på 3 ml användas.

Bedömning och kontroll: Beräkning av produktens TC. Densiteten (g/ml) ska anges för flytande produkter.

Kriterium 2 –   Ämnen och blandningar som inte får ingå eller endast får ingå i begränsad omfattning

a)   Komponenter som inte får ingå

Följande komponenter får inte ingå i produkten, vare sig som del av produktens sammansättning eller som del i någon blandning som ingår i produktens sammansättning:

Fosfater.

DTPA (dietylentriaminpentaättiksyra).

Perborater.

Reaktiva klorföreningar.

EDTA (etylendiamintetraacetat).

Nitromysk och polycykliska mysker.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett ifyllt och undertecknat intyg om överensstämmelse.

b)   Farliga ämnen och blandningar

Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke får produkten, eller någon del av produkten, inte innehålla ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för att i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras i de faroklasser eller farokategorier som anges nedan. Den får heller inte innehålla något av de ämnen som avses i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Lista med faroangivelser:

Faroangivelse (3) enligt det globala harmoniserade systemet

EU:s riskfras (4)

H300 Dödligt vid förtäring.

R28

H301 Giftigt vid förtäring.

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt.

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt.

R24

H330 Dödligt vid inandning.

R23/26

H331 Giftigt vid inandning.

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter.

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

R68

H350 Kan orsaka cancer.

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning.

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

R40

H360F Kan skada fertiliteten.

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet.

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

R60/61/60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R60/63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.

R61/62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

R62–63

H362 Kan skada spädbarn som ammas.

R64

H370 Orsakar organskador.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan orsaka organskador.

R68/20/21/22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

R48/25/24/23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

R48/20/21/22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R51–53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

R52–53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet.

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen.

R39–41

Allergiframkallande ämnen

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

R42

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

R43

Detta kriterium gäller alla komponenter i halter på minst 0,010 procent, inklusive konserveringsmedel, färgämnen och doftämnen.

Användningen av ämnen eller blandningar vars egenskaper ändras vid bearbetning (t.ex. övergår till att inte längre vara biologiskt tillgängliga eller genomgår en kemisk förändring) på ett sätt som gör att en konstaterad fara inte längre föreligger omfattas inte av ovanstående krav.

Undantag: Följande ämnen eller blandningar är undantagna från detta krav:

Ytaktiva ämnen

I halter som understiger 25 procent av produkten

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R50

Biocider som används i konserveringsmedel (5)

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R51–53

Doftämnen

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

R52–53

Biocider som används i konserveringsmedel (5)

Enzymer (6)

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

R42

Enzymer (6)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

R43

Nitrilotriättiksyra (NTA) som förorening i MGDA och GLDA (7)

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

R40

Bedömning och kontroll: Sökanden ska meddela uppgifter om produktens exakta sammansättning till det behöriga organet. Sökanden ska även lämna ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans med tillhörande dokumentation, till exempel intyg om överensstämmelse som undertecknats av leverantörer och kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar.

c)   Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU:s miljömärke till varor som innehåller ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter och som finns med i förteckningen i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 när dessa ingår i blandningar i halter som överstiger 0,010 procent.

Bedömning och kontroll: Förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som infördes i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 återfinns här: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen. Sökanden ska meddela uppgifter om produktens exakta sammansättning till det behöriga organet. Sökanden ska även lämna ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans med tillhörande dokumentation, till exempel intyg om överensstämmelse som undertecknats av leverantörer och kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar.

d)   Komponenter som endast får ingå i begränsad omfattning – dofter

Alla komponenter, som tillsatts till produkten för doftens skull, måste tillverkas och hanteras i enlighet med rekommendationerna från International Fragrance Association (IFRA). Rekommendationerna finns på IFRA:s webbplats: http://www.ifraorg.org

Tillverkaren ska följa rekommendationerna i IFRA:s standarder om förbud, begränsad användning och angivna renhetskriterier för material.

Doftämnen som omfattas av informationskravet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (bilaga VII) och som inte redan omfattas av undantaget i kriterium 2 b och (andra) doftämnen som klassificerats i H317/R43 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) och/eller H334/R42 (Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) får inte förekomma i mängder ≥ 0,010 procent (≥ 100 ppm) per ämne.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett undertecknat intyg om överensstämmelse där mängden doftämnen som förekommer i produkten anges. Sökanden ska också lämna ett intyg från tillverkaren av doftämnet med uppgift om alla ingående ämnen i de doftämnen som anges i del I i bilaga III till rådets direktiv 76/768/EEG samt (andra) ingående ämnen som har tilldelats riskfraserna H317/R43 och/eller H334/R42.

e)   Biocider

i)

Produkten får endast innehålla biocider för att bevara produkten och i lämplig dos för detta ändamål. Detta gäller inte ytaktiva ämnen som också kan ha biocidliknande egenskaper.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla kopior av säkerhetsdatabladen för alla ingående konserveringsmedel tillsammans med uppgifter om deras exakta koncentration i produkten. Tillverkaren eller leverantören av konserveringsmedlen ska tillhandahålla information om den dos som behövs för att bevara produkten (t.ex. resultatet av ett belastningstest eller motsvarande).

ii)

Det är förbjudet att på förpackningen eller på annat vis hävda att produkten har antimikrobiell verkan.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna uppgifter om den text och layout som används på varje förpackningstyp och/eller ett prov på varje förpackningstyp till det behöriga organet.

Kriterium 3 –   Toxicitet för vattenlevande organismer: kritisk utspädningsvolym (CDV)

Produktens kritiska utspädningsvolym (CDVkronisk) får inte överskrida följande gränsvärden:

Produkttyp

Gränsvärde CDVkronisk

Maskindiskmedel med en funktion

25 000 l/disk

Maskindiskmedel med flera funktioner

30 000 l/disk

Sköljmedel

10 000 l/disk

Kriteriet toxicitet vid utspädning (CDVkronisk) beräknas för alla komponenter (i) i produkten enligt nedanstående formel:

Formula

där

vikt (i)

=

komponentens vikt per rekommenderad dos,

DF

=

nedbrytningsfaktor,

TF

=

kronisk toxicitetsfaktor för ämnet enligt DID-listan.

Konserveringsmedel, färgämnen och doftämnen i produkten ska också tas med i beräkningen av CDV även om de ingår i halter som understiger 0,010 procent (100 ppm).

Bedömning och kontroll: Beräkning av produktens CDVkronisk. Ett kalkylblad för beräkningen av CDV-värdet finns på EU-miljömärkets webbplats.

Värdena för parametrarna DF och TF ska vara desamma som anges i kemikalielistan (DID-listan). Om ämnet inte finns med i DID-listan ska parametrarna beräknas enligt riktlinjerna i del B i DID-listan och tillhörande dokumentation bifogas.

Kriterium 4 –   Biologisk nedbrytbarhet för organiska ämnen

Mängden organiska ämnen i produkten som är icke aerobt biologiskt nedbrytbara (inte lätt nedbrytbara) (aNBO) och/eller icke anaerobt biologiskt nedbrytbara (anNBO) får inte överstiga följande gränsvärden:

Produkttyp

aNBO

an NBO

Maskindiskmedel

1,0 g/disk

5,50 g/disk

Sköljmedel

0,15 g/disk

0,50 g/disk

Bedömning och kontroll: Beräkning av produktens aNBO och anNBO. Ett kalkylblad för beräkningen av värdena för aNBO och anNBO finns på EU-miljömärkets webbplats.

Se DID-listan. För komponenter som inte är upptagna i DID-listan ska sökanden tillhandahålla relevanta uppgifter från litteratur eller andra källor, eller relevanta testresultat, som visar att de är aerobt och anaerobt nedbrytbara. Se tillägg I.

Observera att TAED bör anses vara anaerobt biologiskt nedbrytbart.

Kriterium 5 –   Diskeffektivitet (användbarhet)

Produkten ska uppvisa tillfredsställande diskresultat vid rekommenderad dosering i enlighet med det standardtest som tagits fram av IKW eller EN 50242 (ändrat enligt vad som anges nedan).

Testet ska genomföras vid en temperatur på högst 5 °C om produkten påstås vara effektiv vid denna temperatur.

Om sköljmedel tillsätts tillsammans med maskindiskmedel ska sköljmedlet användas i testet i stället för referenssköljmedlet.

För flerfunktionsprodukter måste sökanden lämna dokumentation som bevisar att funktionerna har påstådd effekt.

Bedömning och kontroll: Testrapporten ska lämnas in till det behöriga organet. Även andra testmetoder än IKW-testet eller den ändrade versionen av EN 50242 får användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Om EN 50242:2008 tillämpas ska följande ändringar gälla:

Testet ska genomföras vid en temperatur på 55 °C ± 2 °C (eller vid lägre temperatur om diskmedlet påstås vara effektivt vid en lägre temperatur än 55 °C) med kall fördisk utan diskmedel.

Maskinen som används i testet ska anslutas till kallvattenledningen och ska innehålla tolv kuvert med diskindex mellan 3,35 och 3,75.

Maskinens torkprogram ska användas, men bedömningen ska endast avse diskens renhet.

Ett svagt surt sköljmedel ska användas i enlighet med standarden (formel III).

Sköljmedelsinställningen ska vara mellan 2 och 3.

Diskmedlet ska doseras enligt tillverkarens anvisningar.

Tre test ska genomföras med vatten med en hårdhetsgrad som motsvarar standarden.

Varje test omfattar fem diskar där resultatet avläses efter femte disken utan att kuverten rengörs mellan diskarna.

Resultatet ska vara minst likvärdigt med referensdiskmedlet efter femte disken.

För recept till referensdiskmedlet (diskmedel B IEC 436) och referenssköljmedlet (formel III), se tillägg B i standarden EN 50242:2008 (de ytaktiva ämnena ska förvaras svalt i vattentäta behållare på högst 1 kg, och ska användas inom tre månader).

Om sköljmedel och saltfunktion ingår i en flerfunktionsprodukt måste effekten dokumenteras genom testning.

Sökanden måste kunna dokumentera effekten av övriga funktioner i maskindiskmedel med flera funktioner.

Kriterium 6 –   Förpackningskrav

a)   Primärförpackning per funktionell enhet

Primärförpackningen får inte överstiga 2,0 g per disk.

b)   Pappförpackningar

Primärförpackning i papp ska till minst 80 procent bestå av återvunnet material.

c)   Märkning av plastförpackningar

För att olika delar av förpackningen ska kunna identifieras vid återvinning ska plastdelar av primärförpackningen vara märkta enligt DIN 6120, del 2, eller motsvarande. Lock och pumpar omfattas inte av detta krav.

d)   Plastförpackningar

Plastförpackningar får endast innehålla ftalater som vid ansökningstillfället har genomgått en riskbedömning och inte har klassificerats enligt kriterium 2 b.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna en beräkning av mängden primärförpackning och ett intyg om procentandelen återvunnet material i pappförpackningen till det behöriga organet. Sökanden ska tillhandahålla ett ifyllt och undertecknat intyg om överensstämmelse med kriterium 6 d.

Kriterium 7 –   Konsumentinformation

a)   Information på förpackningen

Följande (eller motsvarande) information ska finnas på eller i produkten:

”Detta miljömärkta diskmedel är verksamt vid låga temperaturer (8). Ställ in diskmaskinen på ett diskprogram med låg temperatur, fyll maskinen helt före disk och överskrid inte den rekommenderade doseringen. Därigenom minskar du din energi- och vattenförbrukning samt vattenföroreningen.

b)   Doseringsanvisningar

Produktförpackningen ska vara försedd med doseringsanvisningar. Den rekommenderade doseringen ska anges för den vattenhårdhetsgrad som råder där produkten säljs. Anvisningarna ska upplysa om hur produkten utnyttjas bäst i förhållande till hur smutsig disken är.

Sökanden ska underlätta för konsumenten att följa doseringsrekommendationerna, till exempel genom att tillhandahålla ett doseringsmått (för produkter i pulverform eller flytande form) och/eller genom att ange rekommenderad dosering i åtminstone ml (för produkter i pulverform eller flytande form).

c)   Information om och märkning av komponenterna

Enzymtyp ska anges på förpackningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett prov på produktetiketten samt ett intyg om överensstämmelse med delarna a, b och c av detta kriterium.

Kriterium 8 –   Information på EU-miljömärket

En valfri etikett med textruta ska innehålla följande text:

”—

Reducerad påverkan på akvatiska ekosystem.

Begränsad användning av farliga ämnen.

Har genomgått effektivitetstest.”

Riktlinjer för användningen av den valfria etiketten med textruta finns i Guidelines For the Use Of the Ecolabel Logo på följande webbplats: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna in ett prov på etiketten.


(1)  DID-nummer är komponentens nummer i DID-listan (kemikalielistan) och används för att kontrollera att kriterierna 3 och 4 är uppfyllda. Se tillägg I.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EEG ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG för att anpassa det till förordning (EG) nr 1907/2006 och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG i ändrad lydelse.

(5)  Se kriterium 2 e. Detta undantag gäller under förutsättning att biocidernas potentiella bioackumulering kännetecknas av log Pow (fördelningskoefficienten oktanol/vatten) < 3,0 eller den experimentellt bestämda biokoncentrationsfaktorn är ≤ 100.

(6)  Inklusive stabiliseringsmedel och andra hjälpämnen i preparaten.

(7)  I halter som understiger 1,0 procent av råmaterialet under förutsättning att den totala halten i den slutliga produkten understiger 0,10 procent.

(8)  Här ska sökanden föra in den rekommenderade temperaturen eller temperaturspektrumet, som inte ska överstiga 55 °C.”

Tillägg I

Kemikalielistan (DID-listan)

DID-listan (del A) är en lista med information om akvatisk toxicitet och biologisk nedbrytbarhet hos komponenter som ofta används i diskmedel. Listan innehåller information om toxicitet och biologisk nedbrytbarhet hos en rad ämnen som används i tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Listan är inte uttömmande men i del B i DID-listan ges vägledning om hur man fastställer parametervärden för komponenter som inte är upptagna i DID-listan (t.ex. toxicitetsfaktor (TF) och nedbrytningsfaktor (DF) som används vid beräkning av kritisk utspädningsvolym). Listan är en allmän informationskälla och ämnen som finns upptagna där är inte automatiskt godkända för att användas i EU-miljömärkta produkter. DID-listan (del A och del B) finns på EU-miljömärkets webbplats.

Om det saknas uppgifter om ett ämnes akvatiska toxicitet och nedbrytbarhet är det tillåtet att använda ämnen med likartad struktur för att bedöma toxicitetsfaktorn och nedbrytningsfaktorn. Sådana strukturella jämförelser ska godkännas av det behöriga organ som beviljar tillstånd att använda EU-miljömärket. Alternativt kan man utgå från ett värsta scenario och använda nedanstående parametrar:

Värsta scenario:

 

Akut toxicitet

Kronisk toxicitet

Nedbrytning

Komponent

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

Aerob

Anaerob

”Benämning”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation av lätt biologisk nedbrytbarhet

Följande testmetoder för lätt biologisk nedbrytbarhet ska användas:

1.

Till och med den 1 december 2010 och under en övergångsperiod från den 1 december 2010 till den 1 december 2015:

 

De testmetoder för lätt biologisk nedbrytbarhet som anges i direktiv 67/548/EEG, i synnerhet metoderna i bilaga V.C4, eller motsvarande OECD 301 A–F-test eller motsvarande ISO-test.

 

Principen om en 10-dagarsgräns ska inte tillämpas på ytaktiva ämnen. Godkännandenivån ska vara 70 procent för de tester som avses i bilaga V.C4-A och C.4-B i direktiv 67/548/EEG (och motsvarande OECD 301 A- och E-test och motsvarande ISO-test), och 60 procent för testerna C4-C, D, E och F (och motsvarande OECD 301 B-, C-, D- och F-test och motsvarande ISO-test).

2.

Efter den 1 december 2015 och under en övergångsperiod från den 1 december 2010 till den 1 december 2015:

De testmetoder som anges i förordning (EG) nr 1272/2008.

Dokumentation av anaerob biologisk nedbrytbarhet

Referenstestet för anaerob nedbrytbarhet ska vara EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) OECD 311 eller motsvarande testmetod. Minimikravet är minst 60-procentig nedbrytbarhet vid anaeroba förhållanden. Testmetoder som simulerar förhållandena i en anaerob miljö kan också användas för att styrka att en nedbrytbarhet på minst 60 procent har uppnåtts under anaeroba förhållanden.

Extrapolering för ämnen som inte finns upptagna i DID-listan

Nedanstående metod kan användas för att ta fram nödvändig dokumentation om anaerob nedbrytbarhet för komponenter som inte är upptagna i DID-listan:

1.

Tillämpa en rimlig extrapolering. Använd testresultaten från en råvara för att extrapolera den högsta möjliga anaeroba nedbrytbarheten för strukturellt likartade ytaktiva medel. Om det har bekräftats att ett ytaktivt ämne (eller en grupp likartade ämnen) är anaerobt nedbrytbart enligt DID-listan kan man utgå från att ett likartat ytaktivt ämne också är anaerobt nedbrytbart (exempelvis är C12–15 A 1–3 EO sulfat [nr 8 i DID-listan] anaerobt nedbrytbart, och C12–15 A 6 EO sulfat kan antas ha likartad anaerob nedbrytbarhet). Om det med lämpliga testmetoder har bekräftats att ett ytaktivt ämne är anaerobt nedbrytbart kan man utgå från att ett likartat ytaktivt ämne också är anaerobt nedbrytbart (litteraturuppgifter som bekräftar att ytaktiva ämnen i gruppen ammoniumsalter av alkylestrar är anaerobt nedbrytbara kan till exempel användas för att dokumentera likartad anaerob nedbrytbarhet hos andra kvartära ammoniumsalter med esterbindningar i alkylkedjan).

2.

Genomför screening för anaerob nedbrytbarhet. Om ny testning krävs ska screening genomföras med hjälp av EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988), OECD 311 eller likvärdig metod.

3.

Genomför nedbrytbarhetstest med låg dos. Om ny testning krävs, och om det uppkommer experimentella problem vid screeningen (t.ex. inhibition på grund av testämnets toxicitet), ska testet upprepas med en låg dos av det ytaktiva ämnet, vars nedbrytning ska övervakas med hjälp av kol-14-metoden eller kemiska analyser. Testning av låga doser kan genomföras med hjälp av OECD 308 (augusti 2000) eller likvärdig metod.


(1)  Om det inte finns några godtagbara data om kronisk toxicitet är dessa kolumner tomma. I detta fall antas TF(kronisk) vara lika med TF(akut).


Top