Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EU: Kommissionens beslut av den 9 mars 2011 om offentliggörande och förvaltning av det referensdokument som avses i artikel 27.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen [delgivet med nr K(2011) 1536] Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 mars 2011

om offentliggörande och förvaltning av det referensdokument som avses i artikel 27.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2011) 1536]

(Text av betydelse för EES)

(2011/155/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 27.4,

med beaktande av Europeiska järnvägsbyråns rekommendation av den 15 april 2010 om det referensdokument som avses i artikel 27.3 i direktiv 2008/57/EG, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till beslut 2009/965/EG av den 30 november 2009 om det referensdokument som avses i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG (2) förtecknas de parametrar som ska användas för att klassificera nationella bestämmelser i det referensdokument som avses i artikel 27 i direktiv 2008/57/EG.

(2)

Det är viktigt att de nationella bestämmelser som ska omfattas av referensdokumentet är tydligt utformade så att det går att fastställa i vilken utsträckning de kan anses likvärdiga, och på så sätt maximera antalet bestämmelser som ingår i grupp A, i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.

(3)

Medlemsstaterna är ansvariga för uppdateringen av sina nationella bestämmelser. Uppdateringar av nationella bestämmelser kan påverka bestämmelsernas klassificering i förhållande till andra medlemsstaters bestämmelser för vissa parametrar som anges i avsnitt 1 i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.

(4)

Det är nödvändigt att den databas som innehåller korshänvisningar mellan nationella bestämmelser och en klassificering av deras likvärdighet hålls uppdaterad.

(5)

Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) bör, för varje medlemsstat, ansvara för sammanställningen, offentliggörandet och uppdateringen av en sådan förteckning över nationella bestämmelser om fordonsgodkännande som för varje parameter anger motsvarande nationell bestämmelse samt klassificeringen av andra medlemsstaters bestämmelser för samma parameter. Dessa förteckningar bör ingå i referensdokumentet.

(6)

Medlemsstaterna bör se till att de bestämmelser som förtecknas i referensdokumentet och de bestämmelser som anmäls i enlighet med artikel 17 i direktiv 2008/57/EG är inbördes förenliga. Medlemsstaterna bör därför ges tillräckligt med tid för att uppdatera referensdokumentet eller för att anmäla, ändra eller dra tillbaka bestämmelser genom förfarandet i artikel 17. Innan de båda uppsättningarna bestämmelser är likvärdiga och det finns ett enda förfarande för anmälan av nationella bestämmelser får nationella säkerhetsmyndigheter, om de båda uppsättningarna bestämmelser uppvisar avvikelser, använda de bestämmelser som förtecknas i referensdokumentet när de godkänner ibruktagandet av fordon.

(7)

Anmälan av nationella säkerhetsbestämmelser i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (3) har heller ingen betydelse för referensdokumentet. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG (4) ändrades ju bilaga II till direktiv 2004/49/EG så att nationella säkerhetsbestämmelser som gällde krav för godkännande av ibruktagande och underhåll av fordon togs bort.

(8)

När de nationella säkerhetsmyndigheterna sammanställer nationella referensdokument bör de fastställa prioriteringar i enlighet med målen i direktiv 2008/57/EG, med beaktande av säkerhetsmyndigheternas resurser och efter diskussioner i behöriga arbetsgrupper.

(9)

I enlighet med artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG bör det vara tillåtet för kommissionen att när som helst vidta en åtgärd som riktar sig till byrån, i syfte att ändra referensdokumentet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Innehållet i det referensdokument som avses i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG anges i bilagan till detta beslut.

2.   Byrån ska offentliggöra och förvalta referensdokumentet. Dokumentet ska vara fritt tillgängligt på byråns webbplats. Byrån ska offentliggöra den första versionen av referensdokumentet inom fyra månader från ikraftträdandet av detta beslut.

3.   Byrån ska minst en gång per år rapportera till kommissionen och till den kommitté som avses i artikel 29 i direktiv 2008/57/EG om hur arbetet med offentliggörande och förvaltning av referensdokumentet fortskrider.

4.   Kommissionen får när som helst, på begäran av byrån, en medlemsstat eller på eget initiativ, och i enlighet med förfarandet i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG, anta ett beslut som ändrar ett referensdokument som byrån offentliggjort.

Artikel 2

I referensdokumentet gäller följande definitioner:

a)   bestämmelse: ett krav som ska tillämpas i en medlemsstat och som måste uppfyllas av den som ansöker om godkännande av ibruktagande av fordon, om kravet avser

en parameter som anges i förteckningen i bilagan till beslut 2009/965/EG, och/eller

kontroller och tester, och/eller

ett förfarande för att få ett ibruktagande av fordon godkänt.

b)   klassificering: den klassning som en medlemsstat gör av en annan medlemsstats nationella bestämmelse beträffande en viss parameter, i någon av de tre grupperna A, B eller C, vilka definieras i avsnitt 2 i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.

Artikel 3

1.   Det nationella referensdokumentet ska, för varje medlemsstat och för varje parameter i förteckningen i bilagan till beslut 2009/965/EG, innehålla följande:

a)

En hänvisning till de nationella bestämmelser som tillämpas i medlemsstaten i fråga beträffande godkännande av ibruktagande av fordon eller ett påpekande om att det inte finns något krav för parametern i fråga.

b)

Klassificeringen, i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, av de bestämmelser som tillämpas i andra medlemsstater.

2.   Byrån ska, om så krävs, underlätta de nationella säkerhetsmyndigheternas klassificering av nationella bestämmelser för godkännande av fordon genom att anordna sammanträden.

Artikel 4

1.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska förse byrån med de uppgifter som krävs för att sammanställa de nationella referensdokumenten. De nationella säkerhetsmyndigheterna ska särskilt

a)

förse byrån med hänvisningar till nationella bestämmelser för varje parameter och ange deras klassificering,

b)

meddela byrån när bestämmelser ändras – vid tidpunkten för offentliggörandet av ändringarna,

c)

utse en person eller en enhet som ska ansvara för att dessa uppgifter lämnas till byrån, och

d)

aktivt utbyta åsikter och erfarenheter med andra nationella säkerhetsmyndigheter för att kunna klassificera bestämmelserna i enlighet med artikel 3.1 b. De nationella säkerhetsmyndigheterna ska samarbeta för att undanröja onödiga krav och överflödiga kontroller.

2.   Varje medlemsstat ska godkänna sitt eget nationella referensdokument.

3.   Medlemsstaterna ska, inom ett år från offentliggörandet av det nationella referensdokumentet, se till att kraven i detta dokument är förenliga med kraven i de bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 17 i direktiv 2008/57/EG. När det väl finns ett enda förfarande för anmälan av nationella bestämmelser och för referensdokument, ska tidsfristen för att säkerställa överensstämmelse mellan dessa vara sex månader. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om vilket datum det enda förfarandet för anmälan av nationella bestämmelser finns tillgängligt. Om byrån, efter att denna period löpt ut, upptäcker krav som är inbördes oförenliga ska den lämna rekommendationer till den berörda medlemsstaten. Om en bestämmelse i referensdokumentet ännu inte har anmälts ska antingen denna bestämmelse anmälas eller referensdokumentet uppdateras.

4.   Medlemsstaterna ska inom två månader från ikraftträdandet av detta beslut meddela kommissionen vilken administrativ enhet som kommer att ansvara för kontroll och godkännande av deras nationella referensdokument samt ändringar av dessa.

Artikel 5

1.   Vad gäller artikel 4.1 b ska byrån, om en ändring av en bestämmelse kan påverka klassificeringen av bestämmelsen i någon annan medlemsstat, lämna rekommendationer till de berörda medlemsstaternas nationella säkerhetsmyndigheter så att de kan göra en översyn av klassificeringen.

2.   Om byrån anser att en bestämmelse, för vilken en medlemsstat föreslagit klassificering i grupp B eller C, i stället bör ingå i grupp A, ska den ta upp och diskutera frågan med den berörda nationella säkerhetsmyndigheten så att man kan komma överens om en korrekt klassificering.

3.   Om byrån, efter diskussioner med berörda nationella säkerhetsmyndigheter, anser att en klassificering i grupp B eller C som gjorts av en nationell säkerhetsmyndighet inte är motiverad med hänsyn till bestämmelserna i direktiv 2008/57/EG och att en sådan klassificering innebär ett onödigt krav eller en onödig kontroll som har en oproportionell inverkan på kostnader eller tidsåtgång för godkännandet av ibruktagande av fordon, ska byrån underrätta kommissionen om detta samt lämna ett tekniskt yttrande till kommissionen och den berörda medlemsstaten.

4.   Kommissionen ska, om så är lämpligt, anta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 27.4 i direktiv 2008/57/EG. Beslutet ska rikta sig dels till byrån, för en uppdatering av referensdokumentet, dels till den berörda medlemsstaten, för ett godkännande av det nationella referensdokumentet i enlighet med artikel 4.2.

Artikel 6

Detta beslut ska inte gälla för Republiken Cypern och Malta så länge det inte finns något järnvägssystem i dessa länder.

Artikel 7

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 april 2011.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och Europeiska järnvägsbyrån.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 341, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

(4)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 62.


BILAGA

REFERENSDOKUMENT

1.   Referensdokumentets syfte

Syftet med referensdokumentet är att underlätta godkännandet av ibruktagandet av fordon genom att man i detta dokument

a)

förtecknar alla parametrar som ska kontrolleras i samband med godkännandet av ibruktagandet av fordon,

b)

identifierar alla bestämmelser som medlemsstaterna tillämpar vid godkännandet av ibruktagandet av fordon,

c)

för alla bestämmelser gör en hänvisning till en av de parametrar som ska kontrolleras i samband med godkännandet av ibruktagandet av fordon,

d)

klassificerar alla bestämmelser i någon av grupperna A, B eller C, i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, och

e)

i korthet anger, i enlighet med artikel 1 i beslut 2009/965/EG, de nationella regelverken för godkännande av ibruktagande av fordon.

2.   Struktur och innehåll

Referensdokumentet ska ha följande struktur:

Del 1

:

Användarhandledning: Denna del ska hänvisa till de element som ingår i det här beslutet och alla andra uppgifter som är av betydelse för förvaltningen, tolkningen och användningen av referensdokumentet.

Del 2

:

Nationella referensdokument: Referensdokumentet ska innehålla samtliga nationella referensdokument (ett per medlemsstat) där nationella bestämmelser förtecknas och klassificeras, i enlighet med artikel 3.

Del 3

:

Uppgifter om nationella regelverk: Referensdokumentet ska, i enlighet med artikel 1 i beslut 2009/965/EG, innehålla uppgifter om de nationella regelverken för godkännande av ibruktagande av fordon. Denna del ska fyllas i så snart som medlemsstaterna meddelat de nationella genomförandebestämmelserna för direktiv 2008/57/EG.

3.   Referensdokumentets tillämpningsområde:

Referensdokumentet gäller alla godkännanden för ibruktagande av järnvägsfordon som omfattas av direktiv 2008/57/EG och för vilka det krävs överensstämmelse med nationella bestämmelser.

I enlighet med artikel 1 i direktiv 2008/57/EG omfattas fordon som är avsedda att användas i transeuropeiska och övriga transportnät.

När det gäller fordon som överensstämmer med TSD ska referensdokumentet möjliggöra jämförelser och korshänvisningar för varje enskild parameter mellan de bestämmelser som tillämpas i olika medlemsstater för att möjliggöra en kontroll av den tekniska kompatibiliteten med infrastrukturen, efterlevnad i särskilda fall, avslutande av pågående ärenden, och efterlevnad av nationella bestämmelser beträffande undantag.

Referensdokumentet ska också möjliggöra jämförelser och korshänvisningar för nationella bestämmelser kopplade till förteckningen med de parametrar som ska kontrolleras i samband med ibruktagande av fordon som inte uppfyller TSD.


Top