EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0061

2011/61/EU: Kommissionens beslut av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel [delgivet med nr K(2011) 332] Text av betydelse för EES

EUT L 27, 1.2.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oj

1.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 januari 2011

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel

[delgivet med nr K(2011) 332]

(Text av betydelse för EES)

(2011/61/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 25.6,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna föreskriva att överföring av personuppgifter till ett tredjeland endast får ske om ifrågavarande land garanterar en adekvat skyddsnivå och om de av medlemsstatens lagar, genom vilka andra bestämmelser i direktivet genomförs, efterlevs före överföringen.

(2)

Kommissionen kan konstatera om ett tredjeland har en adekvat skyddsnivå. I sådana fall får personuppgifter överföras från medlemsstaterna utan att några ytterligare garantier krävs.

(3)

Enligt direktiv 95/46/EG ska bedömningen av om skyddsnivån i ett tredjeland är adekvat ske på grundval av alla de förhållanden som har samband med en överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter, varvid särskild hänsyn ska tas till vissa för överföringen relevanta aspekter som anges i artikel 25 i direktivet.

(4)

Då sättet att se på frågan om uppgiftsskydd varierar mellan olika tredjeländer bör bedömningen av om skyddsnivån är adekvat ske, och beslut som grundar sig på artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fattas och verkställas, utan godtycklig eller obefogad diskriminering i förhållande till tredjeland eller mellan de tredjeländer där liknande förhållanden råder samt på ett sätt som säkerställer att det inte uppstår några dolda handelshinder, varvid hänsyn bör tas till Europeiska unionens nuvarande internationella åtaganden.

(5)

Staten Israel har ingen skriven konstitution, men högsta domstolen i Staten Israel har tillerkänt vissa så kallade grundlagar konstitutionell status. Dessa grundlagar kompletteras av en omfattande rättspraxis eftersom det israeliska rättssystemet i stort följer principerna om common law (rättsregler som har utvecklats genom rättspraxis). Rätten till personlig integritet omfattas av avsnitt 7 i grundlagen om mänsklig värdighet och frihet (Human Dignity and Liberty).

(6)

De regler för skydd av personuppgifter som grundas på direktiv 95/46/EG regleras genom lagen om integritetsskydd (Privacy Protection Act 5741–1981, nedan kallad PPA) senast ändrad 2007 för att upprätta nya regler för behandling av personuppgifter och en detaljerad utformning av tillsynsmyndigheten.

(7)

Lagstiftningen om uppgiftsskydd kompletteras ytterligare av regeringsbeslut om genomförandet av PPA och om hur tillsynsmyndigheten ska vara uppbyggd, vilka i stort grundar sig på rekommendationer till justitieministeriet från kommittén som undersöker lagstiftning som gäller databaser (Schoffmanrapporten).

(8)

Bestämmelser om uppgiftsskydd ingår även i ett antal rättsakter som reglerar olika sektorer, t.ex. lagstiftning om finanssektorn, hälsoföreskrifter och offentliga register.

(9)

De bestämmelser om uppgiftsskydd som tillämpas i Staten Israel omfattar alla nödvändiga grundläggande principer för en adekvat skyddsnivå för fysiska personer i samband med behandlingen av personuppgifter i automatiserade databaser. De principer för behandlingen av personuppgifter som fastställs i kapitel 2 i PPA är inte tillämpliga på behandlingen av personuppgifter i manuella databaser.

(10)

Tillämpningen av dessa rättsliga uppgiftsskyddsnormer garanteras genom administrativa och rättsliga medel och genom oberoende tillsyn av en tillsynsmyndighet, Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA) som har befogenhet att utreda och ingripa och som arbetar helt oberoende.

(11)

Israeliska uppgiftsskyddsorgan har lämnat förklaringar och försäkringar i fråga om hur israelisk lagstiftning ska tolkas och har även försäkrat att landets uppgiftsskyddslagstiftning överensstämmer med denna tolkning. Föreliggande beslut beaktar dessa förklaringar och försäkringar och är alltså beroende av dem.

(12)

Staten Israel bör därför anses tillhandahålla ett tillräckligt skydd för personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG med avseende på automatiserade internationella överföringar av personuppgifter från Europeiska unionen till Staten Israel, eller när överföringarna inte är automatiserade, då de omfattas av automatiserad behandling på Staten Israels territorium. Däremot bör detta beslut inte omfatta internationella överföringar av personuppgifter från EU till Staten Israel, där både själva överföringen och den senare behandlingen av uppgifter endast sker manuellt.

(13)

För att värna om öppenhet och möjligheten för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att garantera skydd för enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter erfordras att det närmare anges under vilka särskilda omständigheter som det kan vara motiverat att tills vidare avbryta vissa uppgiftsöverföringar, oavsett om skyddsnivån befunnits vara adekvat.

(14)

De resultat om en adekvat skyddsnivå som avser detta beslut gäller Staten Israel såsom det definieras i internationell rätt. Vidare överföringar till en mottagare utanför Staten Israel såsom detta definieras i internationell rätt bör betraktas som överföringar av personuppgifter till ett tredjeland.

(15)

Den i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG inrättade arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter har yttrat sig positivt angående nivån på personuppgiftsskyddet i samband med automatiserade internationella överföringar av personuppgifter från Europeiska unionen eller, då de inte är automatiserade, överföringar som omfattas av vidare automatiserad behandling i Staten Israel. I sitt positiva yttrande uppmuntrade arbetsgruppen de israeliska myndigheterna att anta ytterligare bestämmelser som utvidgar de israeliska bestämmelserna till att omfatta manuella databaser, som uttryckligen erkänner tillämpningen av proportionalitetsprincipen på behandlingen av personuppgifter i den privata sektorn och tolkar undantagen i samband med internationella överföringar av uppgifter i enlighet med de kriterier som fastställs i ”Arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG” (2). Detta yttrande har beaktats i utarbetandet av detta beslut (3).

(16)

Kommittén som inrättades enligt artikel 31.1 i direktiv 95/46/EG yttrade sig inte inom den tidsfrist som hade fastställts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ändamål som avses i artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG, anses Staten Israel erbjuda en adekvat skyddsnivå för överföringen av personuppgifter i samband med automatiserade internationella överföringar av personuppgifter från Europeiska unionen, eller manuellt överförda personuppgifter som undergår vidare automatiserad behandling i Staten Israel.

2.   Den behöriga tillsynsmyndigheten i Staten Israel som ansvarar för tillämpningen av de rättsliga uppgiftsskyddsnormerna är Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA) som det hänvisas till i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Detta beslut avser den skyddsnivå som tillhandahålls av Staten Israel, såsom det definieras i internationell rätt, i fråga om att uppfylla kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG och påverkar inte andra villkor och begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

2.   Detta beslut bör tillämpas i enlighet med internationell rätt. Det ska inte påverka status för Golanhöjderna, Gazaremsan och Västbanken, inklusive östra Jerusalem, enligt bestämmelserna i internationell rätt.

Artikel 3

1.   Behöriga myndigheter i medlemsstaterna får, utan att det påverkar deras befogenheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av de nationella bestämmelser som antagits enligt andra bestämmelser än artikel 25 i direktiv 95/46/EG, utöva sina gällande befogenheter och tills vidare avbryta uppgiftsöverföringar till en mottagare i Staten Israel för att skydda enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter om

a)

en behörig myndighet i Staten Israel har fastställt att mottagaren bryter mot tillämpliga skyddsregler eller

b)

sannolikheten är stor att skyddsreglerna inte efterlevs, det finns rimliga skäl att anta att behöriga myndigheter i Staten Israel inte vidtar eller kommer att vidta adekvata åtgärder i tid för att avgöra ärendet, fortsatt överföring skulle innebära en överhängande risk för att de registrerade lider allvarlig skada och de behöriga myndigheterna i medlemsstaten under dessa omständigheter har vidtagit rimliga åtgärder för att underrätta den instans i Staten Israel som ansvarar för behandlingen om detta och givit denna tillfälle att yttra sig.

2.   Överföringen ska återupptas så snart skyddsreglerna efterlevs och den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har underrättats om detta.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 3.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Staten Israel leder till att reglerna inte efterlevs.

3.   Om den information som insamlats enligt artikel 3 och punkterna 1 och 2 i denna artikel visar att någon av de myndigheter som ansvarar för att principerna genomförs i överensstämmelse med skyddsnormerna i Staten Israel inte fullgör denna uppgift på ett verkningsfullt sätt, ska kommissionen underrätta den behöriga myndigheten i Staten Israel om detta och vid behov framlägga förslag till bestämmelser i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att upphäva eller tills vidare avbryta tillämpningen av detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

Artikel 5

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges i Staten Israel är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt. Den ska i synnerhet övervaka behandling av personuppgifter i manuella databaser.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut senast 3 månader efter det att beslutet har meddelats.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2011.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Vice ordförande


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Dokument WP114 av den 25 november 2005. Finns på följande webbadress: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_sv.pdf

(3)  Yttrande 6/2009 om skyddsnivån för personuppgifter i Israel. Tillgängligt på följande webbadress: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_sv.pdf


BILAGA

Den behöriga tillsynsmyndigheten som det hänvisas till i artikel 1.2 i beslutet:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

ISRAEL

Postadress:

Box 7360

Tel Aviv 61072

ISRAEL

Tfn +972 37634050

Fax +972 26467064

E-post: ILITA@justice.gov.il

Internet: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm


Top