EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 9 maj 2011 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/37


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 9 maj 2011

om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar

(ECB/2011/6)

(2011/342/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (1), särskilt artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får rådet tilldela Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag. Rådet har utnyttjat denna möjlighet och enligt artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (2) ska ECB tillhandahålla Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ett sekretariat och därigenom ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, logistik och administration. Detta innebär att ECB även kommer att ta fram eller inneha dokument om sin ESRB-relaterade verksamhet och politik eller beslut som är ECB-handlingar enligt definitionen i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (3).

(2)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1096/2010 säkerställer ESRB:s sekretariat att beslut ECB/2004/3, som innehåller de villkor och begränsningar enligt vilka ESRB ska ge allmänheten tillgång till ESRB:s handlingar, tillämpas. ECB bör ändå ändra beslut ECB/2004/3 för att beakta att ECB även kommer att ta fram eller inneha dokument om sin ESRB-relaterade verksamhet och politik eller beslut som är ECB-handlingar enligt definitionen i beslut ECB/2004/3.

(3)

Det måste säkerställas att ECB kan vägra att ge tillgång till en handling, som rör dess verksamhet och politik eller beslut enligt artikel 127.5 och 127.6 i fördraget, som ECB tagit fram eller innehar och som rör den finansiella stabiliteten, inklusive sådana dokument som rör dess stöd till ESRB, om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset i frågor som rör stabiliteten på det finansiella systemet i unionen.

(4)

Nödvändiga ändringar bör även göras i beslut ECB/2004/3 för att spegla den ändrade terminologi och artiklarnas ändrade numrering till följd av att Lissabonfördraget trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut ECB/2004/3 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt a ska följande strecksats läggas till:

”—

det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat,”

b)

Ordet ”gemenskapslagstiftningen” ska ersättas med ”unionslagstiftningen”.

2.

I artikel 4.4 ska följande mening läggas till:

”Vad gäller ansökningar om tillgång till Europeiska systemrisknämndens handlingar ska Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/5 av den 3 juni 2011 om allmänhetens tillgång till Europeiska systemrisknämndens handlingar (4), som antagits med stöd av artikel 7 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (5), gälla.

3.

I artikel 8 ska hänvisningarna till artikel 230 ersättas med hänvisningar till artikel 263, och hänvisningarna till artikel 195 med hänvisningar till artikel 228 i fördraget.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 18 juni 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 maj 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 162.

(3)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 42.

(4)  EUT C 176, 16.6.2011, s. 3.

(5)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 162.”


Top