EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Rådets förordning (EU) nr 1257/2010 av den 20 december 2010 om förlängning av giltighetstiden för de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/5


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1257/2010

av den 20 december 2010

om förlängning av giltighetstiden för de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 342, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna (1) har iriska ställning som officiellt språk och arbetsspråk för unionens institutioner.

(2)

I förordning (EG) nr 920/2005 anges att unionens institutioner av praktiska skäl och under en övergångsperiod inte är bundna av skyldigheten att avfatta alla akter, även domstolens domar, på iriska eller översätta dem till iriska, med undantag för de förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. Det åligger rådet att inom fyra år efter tillämpningsdagen för förordning (EG) nr 920/2005, och vart femte år därefter, besluta om huruvida detta undantag ska upphävas.

(3)

Unionens institutioner kommer att fortsätt att ta initiativ för att förbättra medborgarnas tillgång till iriskspråkig information om unionens verksamhet. Det är emellertid fortfarande svårt att rekrytera tillräckligt många iriskspråkiga översättare, juristlingvister, tolkar och assistenter. Därför bör giltighetstiden för det undantag som medges i artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 920/2005 förlängas med en period om fem år, räknat från den 1 januari 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giltighetstiden för det undantag som avses i artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 920/2005 ska förlängas med en period om fem år, räknat från den 1 januari 2012.

Denna artikel ska inte tillämpas på förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande


(1)  EUT L 156, 18.6.2005, s. 3.


Top