EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1178

Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2010 av den 13 december 2010 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

OJ L 328, 14.12.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 277 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/oj

14.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2010

av den 13 december 2010

om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 161.3, artikel 170 och artikel 192.2 i förening med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 596/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Särskilda tillämpningsföreskrifter bör fastställas för exportlicenser inom äggsektorn vilka särskilt bör omfatta bestämmelser om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som måste finnas med på ansökningarna och licenserna, utöver de bestämmelser som finns i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4).

(3)

För att säkerställa att ordningen med exportlicenser fungerar effektivt bör säkerhetsbeloppet för exportlicenser inom ramen för denna ordning fastställas. På grund av risken för spekulation inom ordningen för ägg bör det föreskrivas att exportlicenser inte får överföras, och bestämda villkor för aktörernas tillgång till ordningen bör fastställas.

(4)

I artikel 169 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att respekten för de skyldigheter som följer av de avtal som slutits inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar beträffande exportvolymen ska säkras med hjälp av exportlicenserna. Det bör därför upprättas ett exakt schema för hur ansökningarna ska lämnas in och licenserna utfärdas.

(5)

Beslut om ansökningar om exportlicenser bör vidare inte meddelas förrän efter en betänketid. Denna frist bör tillåta kommissionen att värdera de begärda kvantiteterna och de kostnader de medför och att i förekommande fall föreskriva särskilda bestämmelser, i synnerhet för de ansökningar som är under behandling. I aktörernas intresse bör det föreskrivas att licensansökan kan återkallas när koefficienten för godkännande har bestämts.

(6)

För att kunna förvalta ordningen med licenser bör kommissionen ha exakta upplysningar om de licensansökningar som inlämnats och utnyttjandet av de utfärdade licenserna. För att göra administrationen effektiv bör medlemsstaterna använda informationssystemen enligt kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (5).

(7)

För ansökningar som gäller kvantiteter som är lika med eller mindre än 25 ton är det lämpligt att tillåta att exportlicensen på aktörens begäran kan utfärdas omedelbart. Dessa licenser bör dock begränsas till kortvariga handelstransaktioner för att undvika att den mekanism som avses i denna förordning kringgås.

(8)

För att säkerställa en mycket exakt förvaltning av exportkvantiteterna bör undantag göras från de toleransregler som föreskrivs i förordning (EG) nr 376/2008.

(9)

I artikel 167.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att exportbidrag för kläckägg kan beviljas på grundval av en exportlicens utfärdad i efterhand. Det bör därför införas tillämpningsföreskrifter för en sådan ordning, och dessa bör samtidigt säkerställa en effektiv kontroll av respekten för de skyldigheter som följer av de avtal som slutits inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar. Det är dock inte nödvändigt att kräva att säkerhet ställs för licenser för vilka ansökan inges efter exporten.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid all export av produkter inom äggsektorn för vilken det ansöks om exportbidrag, med undantag för kläckägg enligt KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19, ska det krävas en exportlicens med förutfastställelse av exportbidraget i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 2–8.

Artikel 2

1.   Exportlicenserna ska gälla i nittio dagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

2.   Licensansökningar och licenser ska i fält 15 ha produktbeskrivningen och i fält 16 produktens tolvsiffriga kod enligt nomenklaturen för exportbidrag för jordbruksprodukter.

3.   Produktkategorierna som avses i artikel 13.1 andra stycket i förordning (EG) nr 376/2008, liksom beloppen för säkerheten för exportlicenserna, anges i bilaga I.

4.   Licensansökningar och licenser ska i fält 20 ha minst en av de angivelser som anges i bilaga II.

Artikel 3

1.   Ansökningar om exportlicens får inlämnas hos den behöriga myndigheten från och med måndag till och med fredag varje vecka.

2.   Den som ansöker om exportlicens ska vara en fysisk eller juridisk person som vid inlämnandet av ansökan, på ett sätt som tillfredsställer de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, kan bevisa att han sedan minst tolv månader bedriver handel inom äggsektorn. Dock får en detaljhandlare eller restauratör som säljer dessa produkter till den slutlige konsumenten inte ansöka.

3.   Exportlicenser utfärdas onsdagen efter den period som avses i punkt 1, såvida inte kommissionen under tiden har vidtagit en av de särskilda åtgärder som avses i punkt 4.

4.   Om utfärdandet av exportlicenser medför eller riskerar att medföra att de disponibla budgetbeloppen överskrids, eller att de maximala kvantiteter som får exporteras med bidrag uppnås under den berörda perioden med hänsyn till de begränsningar som avses i artikel 169 i förordning (EG) nr 1234/2007 eller om utfärdandet av exportlicenser medför att det inte är möjligt att garantera exportens kontinuitet under resten av den aktuella perioden, får kommissionen:

a)

fastställa en enhetlig procentsats för godkännande av de begärda kvantiteterna;

b)

avslå ansökningar för vilka exportlicenser ännu inte har beviljats;

c)

ställa in inlämnandet av ansökningar om exportlicenser under högst fem arbetsdagar, med förbehåll för att ett inställande för en längre period kan beslutas enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Ansökningar om exportlicenser som lämnas in under den period då licensutfärdandet är inställt ska inte behandlas.

De åtgärder som föreskrivs i första stycket får vidtas eller justeras med hänsyn till produktkategori och bestämmelseland.

5.   De åtgärder som föreskrivs i punkt 4 får vidtas när ansökningarna om exportlicenser avser kvantiteter som överstiger eller riskerar att överstiga de normala avsättningskvantiteterna för ett bestämmelseland och om utfärdandet av de exportlicenser för vilka ansökningar lämnats in leder till risker för spekulation, snedvridning av konkurrensen mellan aktörer eller störningar i den berörda handeln eller på den inre marknaden.

6.   Om de begärda kvantiteterna avslås eller minskas, ska säkerheten omedelbart frigöras för varje kvantitet för vilken ansökan inte har beviljats.

7.   Utan hinder av punkt 3 ska licensen, om en enhetlig procent för godkännande på mindre än 80 procent bestämts, utfärdas senast den elfte arbetsdagen efter det att procentsatsen offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Inom tio arbetsdagar efter offentliggörandet kan aktören

återkalla ansökan, varvid säkerheten omedelbart frigörs, eller

begära att licensen utfärdas omedelbart, i vilket fall den behöriga myndigheten ska utfärda den utan dröjsmål men tidigast på den normala utfärdandedagen för den aktuella veckan.

8.   Genom undantag från punkt 3 får kommissionen fastställa en annan dag än onsdag för utfärdandet av exportlicenser om denna dag inte är möjlig.

Artikel 4

1.   På aktörens begäran ska de licensansökningar som avser en kvantitet som är högst 25 ton av produkten inte omfattas av de särskilda åtgärder som avses i artikel 3.4, och de licenser som ansökan gäller ska utfärdas omedelbart.

I detta fall och utan hinder av artikel 2.1, ska licensens giltighetstid begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008, och en av de uppgifter som anges i bilaga III ska lämnas i fält 20 i ansökningarna och licenserna.

2.   Kommissionen kan, vid behov, tills vidare upphäva tillämpningen av denna artikel.

Artikel 5

Exportlicenser får inte överlåtas.

Artikel 6

1.   Den kvantitet som exporteras inom ramen för den tolerans som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 376/2008 ska inte ge rätt till utbetalning av exportbidrag.

2.   Fält 22 i licensen ska innehålla minst en av de angivelser som anges i bilaga IV.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna ska senast på fredag varje vecka meddela kommissionen följande uppgifter:

a)

De ansökningar om exportlicenser som avses i artikel 1 som lämnats in från och med måndag till och med fredag samma vecka, med angivande av om dessa omfattas av artikel 4 eller inte.

b)

De kvantiteter för vilka exportlicenser har utfärdats onsdagen före, med undantag av de licenser som utfärdats omedelbart enligt artikel 4.

c)

De kvantiteter för vilka ansökningar om exportlicens har återkallats under föregående vecka i det fall som avses i artikel 3.7.

2.   Det meddelande om ansökningarna som avses i punkt 1 a ska innehålla:

a)

kvantiteten i produktvikt för varje kategori enligt artikel 2.3,

b)

fördelningen per destination av kvantiteten för varje kategori i de fall där bidragssatsen varierar beroende på destination,

c)

tillämplig bidragssats,

d)

totalt förutfastställt bidragsbelopp i euro efter produktkategori.

3.   Medlemsstaterna ska varje månad, efter det att licensernas giltighetstid löpt ut, meddela kommissionen hur stor kvantitet av licenserna som inte har utnyttjats.

Artikel 8

1.   För kläckägg enligt KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19 ska aktören vid genomförandet av tullformaliteterna för exporten förklara att han har för avsikt att ansöka om exportbidrag.

2.   Aktörerna ska lämna in ansökan om exportlicens i efterhand för de kläckägg som har exporterats hos de behöriga myndigheterna senast två arbetsdagar efter exporten. Licensansökan och licensen ska i fält 20 ha angivelsen ”i efterhand” samt det tullkontor där tullformaliteterna har fullgjorts och exportdagen, i enlighet med artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (6).

Genom undantag från artikel 14.2 i förordning (EG) nr 376/2008 ska ingen säkerhet krävas.

3.   Medlemsstaterna ska senast på fredag varje vecka lämna meddelanden till kommissionen om hur många ansökningar om exportlicenser i efterhand som har lämnats in under den innevarande veckan, även meddelanden med nollrapporter. Meddelandena ska i förekommande fall innehålla de uppgifter som avses i artikel 7.2.

4.   Exportlicenser ”i efterhand” ska utfärdas följande onsdag såvida inte kommissionen efter tiden för exporten har vidtagit några av de särskilda åtgärder som avses i artikel 3.4. I så fall ska dessa åtgärder gälla för den redan utförda exporten.

Licensen ger rätt till utbetalning av det exportbidrag som gällde på exportdagen, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 612/2009.

5.   Artikel 23 i förordning (EG) nr 376/2008 ska inte tillämpas på de licenser ”i efterhand” som avses i punkterna 1-4 i denna artikel.

Denna licens ska uppvisas av aktören direkt för det organ som har ansvar för utbetalningen av exportbidraget. Detta organ ska avskriva och påteckna licensen.

Artikel 9

De meddelanden som avses i denna förordning, även meddelanden med nollrapporter, ska lämnas i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 596/2004 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 33.

(3)  Se bilaga VI.

(4)  EGT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

(6)  EUT L 186, 17.7.2009, s. 1.


BILAGA I

Produktkod i exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter (1)

Kategori

Garantibeloppen

(i euro per 100 kg nettovikt)

0407 00 11 9000

1

0407 00 19 9000

2

0407 00 30 9000

3

3 (2)

2 (3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4


(1)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), område 8.

(2)  För de destinationer som anges i bilaga V.

(3)  Andra destinationer.


BILAGA II

De uppgifter som avses i artikel 2.4

:

På bulgariska

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

:

På spanska

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

:

På tjeckiska

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

:

På danska

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

:

På tyska

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

:

På estniska

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

:

På grekiska

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

:

På engelska

:

Regulation (EU) No 1178/2010

:

På franska

:

Règlement (UE) no 1178/2010

:

På italienska

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

:

På lettiska

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

:

På litauiska

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

:

På ungerska

:

1178/2010/EU rendelet

:

På maltesiska

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

:

På nederländska

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

:

På polska

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

:

På portugisiska

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

:

På rumänska

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

:

På slovakiska

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

:

På slovenska

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

:

På finska

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

:

På svenska

:

Förordning (EU) nr 1178/2010


BILAGA III

De uppgifter som avses i artikel 4.1 andra stycket

:

På bulgariska

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

På spanska

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

På tjeckiska

:

Licence platná pět pracovních dní

:

På danska

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

På tyska

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

På estniska

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

På engelska

:

Licence valid for five working days

:

På franska

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

På italienska

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

På lettiska

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

På litauiska

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

På ungerska

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

På maltesiska

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

På nederländska

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

På polska

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

På portugisiska

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

På rumänska

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

På slovakiska

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

På slovenska

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

På finska

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

På svenska

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


BILAGA IV

De uppgifter som avses i artikel 6.2

:

På bulgariska

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

På spanska

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

På tjeckiska

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

På danska

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

På tyska

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

På estniska

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

På grekiska

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

På engelska

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

På franska

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

På italienska

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

På lettiska

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

På litauiska

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

På ungerska

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

På maltesiska

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

På nederländska

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

På polska

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

På portugisiska

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

På rumänska

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

På slovakiska

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

:

På slovenska

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

På finska

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

På svenska

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


BILAGA V

Bahrain

Egypten

Hongkong

Japan

Kuwait

Malaysia

Oman

Filippinerna

Qatar

Ryssland

Sydkorea

Taiwan

Thailand

Förenade Arabemiraten

Jemen


BILAGA VI

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 596/2004

(EUT L 94, 31.3.2004, s. 33)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2004

(EUT L 271, 19.8.2004, s. 31)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1713/2006

(EUT L 321, 21.11.2006, s. 11)

Endast artikel 14

Kommissionens förordning (EU) nr 557/2010

(EUT L 159, 25.6.2010, s. 13)

Endast artikel 2


BILAGA VII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 596/2004

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1, 2.2 och 2.3

Artikel 2.1, 2.2 och 2.3

Artikel 2.4, inledning

Artikel 2.4

Artikel 2.4, första till elfte strecksatsen

Bilaga II

Artikel 3.1–3.4

Artikel 3.1–3.4

Artikel 3.4a

Artikel 3.5

Artikel 3.5.

Artikel 3.6

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artiklarna 4 och 5

Artiklarna 4 och 5

Artikel 6.1.

Artikel 6.1

Artikel 6.2, inledning

Artikel 6.2

Artikel 6.2, första till elfte strecksatsen

Bilaga IV

Artiklarna 7 och 8

Artiklarna 7 och 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga Ia

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII


Top