EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0920

Kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG Text av betydelse för EES

OJ L 270, 14.10.2010, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 86 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013; upphävd genom 32013R0389 . Latest consolidated version: 04/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/920/oj

14.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010

av den 7 oktober 2010

om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 första stycket andra meningen,

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG ska unionen och medlemsstaterna upprätta och driva sina register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1 av klimatkonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 12/CMP.1).

(2)

Enligt artikel 19.1 i direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (nedan kallat systemet för handel med utsläppsrätter) ska alla utsläppsrätter hållas i unionsregistret på konton som administreras av medlemsstaterna. För att Kyotoenheter och utsläppsrätter ska kunna hållas på samma konto i unionsregistret måste detta också uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1.

(3)

Enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG ska det finnas en oberoende transaktionsförteckning (nedan kallad EU:s transaktionsförteckning) för notering av utfärdande, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter. Enligt artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG ska information om utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och återlösen av tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsreduktionsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) samt överflyttning av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar göras tillgänglig för transaktionsförteckningen.

(4)

Enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen anta en förordning om ett standardiserat och säkert registersystem i form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga med förpliktelser enligt Kyotoprotokollet.

(5)

Varje register som upprättas enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör innehålla minst ett partsdepåkonto, ett återlösenskonto och de annullerings- och ersättningskonton som krävs enligt beslut 13/CMP.1 av klimatkonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 13/CMP.1), och unionsregistret som innehåller alla utsläppsrätter enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG bör ha de förvaltnings- och användarkonton som krävs för att genomföra det direktivet. Kontona bör ha en enhetlig utformning som garanterar registersystemets integritet och allmänhetens tillgång till informationen i systemet.

(6)

Varje register som upprättas i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör utfärda tilldelade utsläppsenheter (AAU) i enlighet med beslut 13/CMP.1, medan unionsregistret bör utfärda utsläppsrätter. Register som upprättas enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör se till att de håller en deposition av tilldelade utsläppsenheter som motsvarar mängden utsläppsrätter som de utfärdar i unionsregistret, för att säkerställa att transaktionerna med utsläppsrätter kan följas upp med motsvarande överföringar av tilldelade utsläppsenheter genom en clearingmekanism i slutet av varje period.

(7)

Eftersom medlemsstaterna inte kan påverka mängden utsläppsrätter som kontoinnehavarna väljer att spara i sina register, skulle potentiella framtida internationella begränsningar rörande sparandet av tilldelade utsläppsenheter som fungerar som deposition för utfärdade utsläppsrätter innebära allvarliga problem för register som innehåller ett oproportionerligt stort antal sådana utsläppsrätter. För att säkerställa att de risker som medlemsstaterna står inför i detta hänseende delas lika mellan alla medlemsstater, bör clearingmekanismen fungera på så sätt att mängden tilldelade utsläppsenheter på unionsregistrets clearingkonto vid avslutad clearing motsvarar de utsläppsrätter som ska sparas från perioden 2008–2012.

(8)

Transaktioner med utsläppsrätter inom unionsregistret bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper EU:s transaktionsförteckning, medan transaktioner med Kyotoenheter bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper både EU:s transaktionsförteckning och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning. Det bör antas bestämmelser för att säkerställa att medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter inom ramen för Kyotoprotokollet, eftersom de inte har något bindande åtagande om utsläppsminskning, kan fortsätta sitt jämlika deltagande i unionens system för handel med utsläppsrätter. Ett sådant deltagande är inte möjligt under perioden 2008–2012 eftersom dessa medlemsstater, till skillnad från alla andra medlemsstater, inte kan utfärda utsläppsrätter som är kopplade till tilldelade utsläppsenheter som erkänns inom ramen för Kyotoprotokollet. Sådant jämlikt deltagande bör tillåtas genom specifika mekanismer inom unionsregistret.

(9)

För att diskrepanser ska undvikas bör EU:s transaktionsförteckning göra automatiska kontroller av registersystemets alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter, och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning bör göra automatiska kontroller av alla processer rörande Kyotoenheter. Processer som inte godkänns vid en kontroll bör avbrytas för att säkerställa att transaktionerna i unionsregistersystemet uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som följer av klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

(10)

Det bör finnas lämpliga och harmoniserade krav rörande autentisering och tillträdesrätt för att skydda den information som finns i det gemensamma registersystemet, och det bör finnas noteringar om alla processer, verksamhetsutövare och personer i registersystemet.

(11)

Den centrala förvaltaren bör begränsa driftsavbrotten i registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning och tillhandahålla robusta system och förfaranden för skydd av all information.

(12)

Registersystemet bör vara så utformat att det ger möjlighet att införa luftfarten i systemet för handel med utsläppsrätter från och med januari 2012. Huvuddelen av de åtgärder som följer av revideringen av systemet för handel med utsläppsrätter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (3) behöver inte genomföras förrän från och med den 1 januari 2013. De kraven är åtskilda från kraven om den funktionalitet som måste finnas 2012 när luftfarten införs i systemet för handel med utsläppsrätter.

(13)

Eftersom det finns skillnader mellan vilka uppsättningar utsläppsrätter en luftfartygsoperatör och en verksamhetsutövare vid en anläggning får överlämna, bör luftfartygsoperatörerna få en annan typ av konto – ett luftfartygsoperatörskonto. Utsläppsrätter som utfärdas enligt kapitel II om luftfart i direktivet om systemet med handel med utsläppsrätter avviker från de utsläppsrätter som utfärdats hittills, eftersom de omfattar utsläpp som till största delen inte berörs av Kyotoprotokollet. De bör därför markeras såsom avvikande från övriga utsläppsrätter.

(14)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (4) krävs att Kyotoenheter eller utsläppsrätter med bakomliggande Kyotoenheter som överlämnas av luftfartygsoperatörer endast får återlösas upp till en mängd som motsvarar utsläppen från inrikes luftfart. Eftersom medlemsstaterna inte kan påverka hur luftfartygsoperatörerna väljer att överlämna kapitel II-utsläppsrätter eller enheter som kan återlösas, måste det inrättas ett centraliserat överlämnings- och omfördelningssystem som garanterar att enheter som har överlämnats av luftfartygsoperatörer och som kan återlösas insamlas och används först och främst så att alla medlemsstaters utsläpp från inrikes luftfart täcks på ett liknande sätt. Medlemsstaterna bör senare avgöra hur de använder på detta sätt insamlade enheter som kan återlösas.

(15)

För att genomföra revideringen av systemet för handel med utsläppsrätter och för att förbereda systemet för införandet av luftfartsverksamheten till år 2012 räcker det att på teknisk nivå sammanföra medlemsstaternas nuvarande registerfunktioner i handelssystemet och överlåta det tekniska genomförandet av registerfunktionerna enligt Kyotoprotokollet till separata Kyotoprotokollsregister (nedan kallade KP-register) som sköts av medlemsstaterna.

(16)

För att genomföra de ändringar som införs genom direktiv 2009/29/EG och för att förbereda luftfartsverksamhetens införande i systemet för handel med utsläppsrätter år 2012 räcker det att på teknisk nivå sammanföra medlemsstaternas nuvarande registerfunktioner i handelssystemet och överlåta det tekniska genomförandet av registerfunktionerna till separata register som medlemsstaterna driver så länge som det är nödvändigt. En sådan lösning är dock inte kostnadseffektiv eftersom den kräver att varje medlemsstat upprätthåller omfattande parallell it-kapacitet med låg nyttjandegrad. Kommissionen och medlemsstaterna avser därför att tillsammans driva igenom upprättandet av ett gemensamt system som sammanför alla medlemsstaters KP-registerfunktioner.

(17)

Denna förordnings bestämmelser om redovisning av utsläppsrätter och Kyotoenheter och möjligheten att upprätta ett gemensamt europeiskt registersystem påverkar inte Europeiska unionens framtida beslut om huruvida åtagandet ska gälla ett gemensamt utsläppsminskningsmål för unionen eller separata utsläppsminskningsmål för medlemsstaterna enligt framtida internationella klimatförändringsfördrag.

(18)

Enligt artikel 19.4 i direktiv 2003/87/EG bör det även finnas bestämmelser om förfaranden för ändrings- och tillbudshantering som ska gälla för unionsregistret och lämpliga metoder för hur man i detta register ser till att medlemsstaterna kan föra fram initiativ om bättre effektivitet, hantering av administrativa kostnader och åtgärder för kvalitetskontroll. Det faktum att utsläppsrätter hålls i unionsregistret bör inte påverka upprätthållandet av nationella register för utsläpp som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, och unionsregistret bör erbjuda samma tjänstekvalitet som de nationella registren.

(19)

Det har sedan 2009 förekommit en betydande ökning av mervärdesskattebedrägerier, penningtvätt och annan brottslig verksamhet i registersystemen och det behövs därför mer detaljerade och robustare regler om kontroll av ID-uppgifterna från kontoinnehavarna och personer som vill öppna konton. Dessutom måste medlemsstaternas myndigheter kunna vägra öppnande av konto i fall där det finns skäliga misstankar om att registersystemen kommer att användas för bedrägerier. Slutligen bör det finnas detaljerade regler som gör det möjligt att snabbt och effektivt lämna uppgifter till brottsbekämpande organ så att dessa kan använda uppgifterna för sina undersökningar.

(20)

Kommissionens förordning (EG) nr 994/2008 av den 8 oktober 2008 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (5) upphäver och ersätter kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (6) från och med år 2012. Eftersom denna förordning medför betydande ändringar i de bestämmelser som från och med den 1 januari 2012 tillämpas inom flera reglerade områden, krävs det för klarhetens skull att förordning (EG) nr 994/2008 upphävs och ersätts i sin helhet samtidigt som man behåller upphävandet och ersättningen av förordning (EG) nr 2216/2004 enligt det som anges i förordning (EG) nr 994/2008.

(21)

Eftersom förordning (EG) nr 2216/2004 kommer att vara i kraft fram till slutet av år 2011 är det nödvändigt att till vissa delar göra omedelbart gällande ändringar i den förordningen. Dessa ändringar gäller bekämpningen av bedrägeri och annan brottslig verksamhet och processen för överlämnande. Likaså och för klarhetens skull bör föråldrade bestämmelser utgå. Eftersom de ändringar som hör samman med bedrägeribekämpning och processen för överlämnande måste tillämpas så snart som möjligt, bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

(22)

Förordning (EG) nr 2216/2004 bör därför ändras i enlighet med detta och med omedelbar verkan. Den förordningen bör upphöra att gälla den 1 januari 2012.

(23)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (7) samt beslut 13/CMP.1 bör vissa rapporter regelbundet offentliggöras för att ge allmänheten tillgång till informationen i registersystemet (med vissa förbehåll på grund av sekretesskrav).

(24)

När information innehas eller bearbetas i enlighet med denna förordning måste detta ske med iakttagande av gemenskapslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (8), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

(25)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning anges båda allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för det standardiserade och skyddade registersystemet och den oberoende transaktionsförteckning som avses i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG och artikel 6 i beslut nr 208/2004/EG. Likaså beskrivs ett kommunikationssystem mellan registersystemet och den internationella transaktionsförteckning som upprättas, drivs och underhålls av sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallad klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

1.   kontoinnehavare: den som har ett konto i registersystemet.

2.   central förvaltare: den person som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

3.   behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

4.   KP-part: en part i Kyotoprotokollet.

5.   handelsplattform: varje typ av multilateralt utbyte som sammanför eller hjälper till att sammanföra flera av tredje parts köp- och säljintressen enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (11) och där föremålet för köp och försäljning utgörs av utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

6.   kontrollör: en kontrollinrättning enligt definitionen i punkt 5 m i bilaga I till kommissionens beslut 2007/589/EG (12).

7.   tilldelade utsläppsenheter (AAU): enheter utfärdade i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG.

8.   kapitel II-utsläppsrätter: utsläppsrätter som utfärdade i enlighet med kapitel II i direktiv 2003/87/EG.

9.   kapitel III-utsläppsrätter: alla utsläppsrätter som inte är utfärdade i enlighet med kapitel II i direktiv 2003/87/EG.

10.   långsiktig certifierad utsläppsminskning (lCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat bestäms enligt beslut 5/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, upphör att gälla samtidigt som krediteringsperioden för utsläppsminskningar för den verksamhet för vilken den utfärdades löper ut.

11.   sänkkredit (RMU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet.

12.   tillfällig certifierad utsläppsminskning (tCER): en certifierad utsläppsminskning utfärdad för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1, upphör att gälla i slutet av den åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som följer på perioden då den utfärdades.

13.   process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en åtgärd som hör samman med ett konto eller en enhet i ett register.

14.   transaktion: en process som innebär att en utsläppsrätt eller Kyotoenhet överförs från ett konto till ett annat konto.

15.   överlämna: det att en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör redovisar en utsläppsrätt eller Kyotoenhet mot de kontrollerade utsläppen från anläggningen eller luftfartyget i fråga.

16.   annullerig: slutligt avskaffande av en Kyotoenhet som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

17.   borttagning: slutligt avskaffande av en utsläppsrätt som innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

18.   återlösen: redovisning av en Kyotoenhet som görs av en part till Kyotoprotokollet mot den partens rapporterade utsläpp.

19.   penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (13).

20.   allvarliga brott: enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2005/60/EG.

21.   finansiering av terrorism: enligt definitionen i artikel 1.4 i direktiv 2005/60/EG.

22.   registeradministratör: den som administrerar unionsregistret eller något annat register enligt Kyotoprotokollet.

23.   nationell administratör: den enhet på vars ansvar det ligger att för medlemsstatens del administrera en uppsättning användarkonton under en medlemsstats jurisdiktion i unionsregistret och som har utsetts i enlighet med artikel 6.

24.   kontoadministratör: den administratör som anges för en viss typ av konto i den tredje kolumnen i tabell I-I i bilaga I.

KAPITEL II

REGISTERSYSTEMET

Artikel 3

Register

1.   För att uppfylla sina förpliktelser som part till Kyotoprotokollet och för att säkerställa tillförlitlig redovisning av Kyotoenheter enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG, ska varje medlemsstat och unionen driva ett register (nedan kallat KP-register) i form av en standardiserad elektronisk databas som uppfyller klimatkonventionens internationella transaktionsförtecknings krav rörande register och särskilt de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, antagna enligt beslut 12/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte.

2.   För att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG när det gäller att säkerställa tillförlitlig redovisning av utsläppsrätter ska medlemsstaterna från och med den 1 januari 2012 använda unionsregistret, som också ska fungera som ett KP-register för Europeiska gemenskapen som en separat KP-part. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till alla de processer som beskrivs i kapitlen IV–VI.

3.   Genom undantag från punkt 1 gäller följande: Medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter, av andra skäl än att klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning inte ger dem rätt att överföra utsläppsminskningsenheter (ERU), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) i enlighet med beslut 11/CMP.1 antaget av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, (nedan kallade medlemsstater utan KP-register) omfattas inte av förpliktelsen att upprätta ett KP-register.

4.   Unionsregistret och alla andra KP-register ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och de ska uppfylla de krav på maskinvara, nät, programvara och säkerhet som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

Artikel 4

Europeiska unionens transaktionsförteckning

1.   Kommissionen ska, för fullgörandet av sina förpliktelser enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG att föra en oberoende transaktionsförteckning för redovisning och kontroll av utfärdande, överföring och annullering av utsläppsrätter, inrätta Europeiska unionens transaktionsförteckning (nedan kallad EU:s transaktionsförteckning) i form av en standardiserad europeisk elektronisk databas. EU:s transaktionsförteckning ska också användas för att notera alla uppgifter som hör samman med innehav och överföringar av Kyotoenheter som gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

3.   EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att kontrollera och notera alla processer som avses i artikel 3.2, den ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och den ska uppfylla de krav på maskinvara, nät och programvara som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

4.   EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att notera alla processer som beskrivs i kapitlen IV–VI.

Artikel 5

Kommunikationslänkar mellan registren, klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning och EU:s transaktionsförteckning

1.   Unionsregistret och alla andra KP-register ska upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i syfte att kommunicera transaktioner där Kyotoenheter överförs till eller från andra KP-register.

2.   EU:s transaktionsförteckning ska också upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i syfte att notera och kontrollera de överföringar som anges i punkt 1. För detta kommunicerar klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning alla föreslagna överföringar som inbegriper ett KP-register till EU:s transaktionsförteckning innan överföringen noteras.

3.   Unionsregistret ska också upprätthålla en direkt kommunikationslänk med EU:s transaktionsförteckning för kontroll och notering av de transaktioner där utsläppsrätter överförs och de processer rörande kontoförvaltning som beskrivs i kapitel IV. Alla transaktioner som inbegriper utsläppsrätter ska ske inom unionsregistret och de ska noteras och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning men inte av klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning.

4.   Kommittén för klimatförändringar kan besluta att konsolidera de externa kommunikationslänkarna, it-infrastrukturen, förfarandena för tillträde till användarkonton och mekanismerna för förvaltning av KP-konton i unionsregistret med motsvarande delar av övriga KP-register till ett gemensamt europeiskt registersystem som upprätthålls av den centrala förvaltaren. Vid ett antagande av ett sådant beslut ska kommissionen föreslå förändringar till denna förordning för att definiera villkoren för genomförandet av ett gemensamt europeiskt registersystem.

5.   Den centrala förvaltaren kan etablera en begränsad kommunikationslänk mellan EU:s transaktionsförteckning och registret i ett kandidatland, så att sådana register kan kommunicera med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning genom EU:s transaktionsförteckning och notera uppgifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i denna. Innan en sådan kommunikationslänk kan etableras ska dessa register ha klarat alla testnings- och initialiseringsförfaranden som krävs för register.

Artikel 6

Nationella administratörer och KP-registeradministratörer

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell administratör. Medlemsstaten ska genom sin nationella administratör ha tillträde till och administrera sina egna konton och sin jurisdiktions konton i unionsregistret. Varje medlemsstats nationella administratör ska också agera som administratör för medlemsstatens KP-register. KP-registeradministratören ska driva och upprätthålla sin medlemsstats KP-register i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och upprätthålla unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska också agera som KP-registeradministratör för EU:s KP-registerdel i unionsregistret.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan de nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och innehavarna av användarkonton.

4.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin nationella administratörs identitet och kontaktuppgifter.

5.   Kommissionen ska samordna genomförandet av denna förordning med registeradministratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommissionen ska samråda med registeradministratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar om frågor och förfaranden som hör samman med driften av registren och genomförandet av denna förordning. Administratörernas arbetsgrupp ska komma överens om gemensamma driftsförfaranden för genomförandet av denna förordning, inbegripet förfaranden för ändrings- och tillbudshantering i unionsregistret. Arbetsordningen för registeradministratörernas arbetsgrupp ska antas av kommittén för klimatförändringar.

6.   Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och de nationella administratörerna ska endast genomföra processer när dessa är nödvändiga för utförandet av ålagda funktioner.

KAPITEL III

ENHETER

Artikel 7

Enhet

1.   Unionsregistret ska kunna hålla kapitel II-utsläppsrätter och kapitel III-utsläppsrätter.

2.   Alla KP-register och unionsregistret ska kunna hålla tilldelade utsläppsenheter (AAU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), sänkkrediter (RMU), långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) och tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER) (gemensamt kallade Kyoto-enheter).

KAPITEL IV

KONTON

AVSNITT 1

Bestämmelser som gäller alla konton

Artikel 8

Konton

1.   Unionsregistret ska innehålla de konton som förtecknas under rubrikerna ”II – Förvaltningskonton i unionsregistret” och ”III – Användarkonton i unionsregistret” i bilaga I.

2.   Unionsregistret och alla andra KP-register ska innehålla de konton som förtecknas under rubriken ”I – KP-partskonton i KP-register” i bilaga I.

3.   I bilaga I anges vilka enhetstyper som kan hållas på varje enskild kontotyp och i bilaga II anges vilka transaktionstyper som kan inledas eller mottas på varje enskild kontotyp.

Artikel 9

Kontostatus

1.   Kontostatus ska vara en av följande: öppet, inaktivt, spärrat eller avslutat.

2.   Inga processer får inledas från spärrade konton, utom överlämnande av enheter, införande av kontrollerade utsläpp och uppdatering av kontots uppgifter.

3.   Inga processer får inledas från avslutade konton. Ett avslutat konto får inte öppnas på nytt och det får inte ta emot enhetsöverföringar.

Artikel 10

Förvaltning av konton

1.   Varje konto ska ha en administratör som har ansvaret för att administrera kontot för en medlemsstats del eller för unionens del.

2.   I den tredje kolumnen i tabell I-1 i bilaga I anges för varje enskild kontotyp vem som är kontots administratör.

3.   Administratören för ett konto ska ha ansvar för att öppna, stänga av tillträdesrätt till eller avsluta ett konto, att godkänna behöriga ombud, att tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver administratörens godkännande, samt att inleda transaktioner om kontoinnehavaren begär detta i enlighet med artikel 19.4.

4.   Användarkontona ska regleras genom lagar och omfattas av jurisdiktionen för kontoadministratörens medlemsstat, och enheterna på kontot ska anses vara belägna inom den medlemsstatens territorium.

Artikel 11

Underrättelser från administratörerna

Den centrala förvaltaren ska underrätta innehavaren av och administratören för ett unionsregisterkonto om inledning och slutförande eller avslutning av processer som berör kontot, genom en automatisk mekanism som beskrivs i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

AVSNITT 2

Öppnande och uppdatering av konton

Artikel 12

Öppnande av KP-partskonton och förvaltningskonton

1.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att öppna unionens KP-partskonton och alla förvaltningskonton i unionsregistret utom de nationella depåkontona.

2.   Medlemsstatens behöriga organ ska ålägga den nationella administratören att öppna det nationella depåkontot i unionsregistret.

3.   De ålägganden som avses i punkterna 1 och 2 ska innehålla den information som anges i bilaga III.

4.   Inom tjugo arbetsdagar från åläggandet ska registeradministratören eller den centrala förvaltaren öppna KP-partskontot eller förvaltningskontot.

Artikel 13

Öppnande av persondepåkonto i unionsregistret

1.   Ansökan om att öppna ett persondepåkonto i unionsregistret ska lämnas till medlemsstatens nationella administratör. Den sökande ska lämna den information som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som förtecknas i bilaga IV.

2.   Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att EU-medborgare som ansöker om att öppna konto har permanent adress eller är registrerade i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

3.   Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den information som krävs enligt punkterna 1 och 2 och efter godkännande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20, ska den nationella administratören öppna ett persondepåkonto i unionsregistret eller underrätta den sökande om att öppnande av kontot vägras.

4.   Om den nationella administratören vägrar att öppna kontot kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten eller relevant myndighet enligt nationell lag, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till vägran att öppna ett konto kan vara ett den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl enligt nationell lag.

Artikel 14

Öppnande av en handelsplattform som innehar konton i unionsregistret

1.   En handelsplattform kan lämna ansökan om att öppna ett handelsplattformskonto i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den nationella administratören i en medlemsstat som tillåter öppnande av handelsplattformskonton. Den sökande ska lämna den information som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV och bilaga V.

2.   Handelsplattformar ska uppfylla de tekniska krav som beskrivs i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att EU-medborgare som ansöker om öppnande av konto har permanent adress eller är registrerade i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

3.   Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den information som krävs enligt punkterna 1 och 2 och efter godkännande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20, ska den nationella administratören öppna ett handelsplattformskonto i unionsregistret eller underrätta den sökande om att öppnande av kontot vägras.

4.   Om den nationella administratören vägrar att öppna kontot kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten eller relevant myndighet enligt nationell lag, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till vägran att öppna ett konto kan vara ett den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl enligt nationell lag.

Artikel 15

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret

1.   Inom tjugo arbetsdagar efter det att tillståndet för utsläpp av växthusgaser har trätt i kraft för en ny anläggning ska den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet förse sin medlemsstats nationella administratör med den information som anges i bilaga VII, och verksamhetsutövaren ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

2.   Om den behöriga myndigheten så beslutar kan verksamhetsutövaren även lämna den information som avses i punkt 1 till den nationella administratören inom den tidsfrist som anges i punkt 1.

3.   Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all information som avses i punkt 1 och efter godkännande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören öppna ett anläggningsbestämt verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

Artikel 16

Öppnande av luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret

1.   Inom tjugo arbetsdagar från godkännande av övervakningsplanen för en luftfartygsoperatör eller senast den 1 januari 2012, beroende på vilket som infaller senast, ska den behöriga myndigheten förse sin nationella administratör med den information som anges i bilaga VIII och luftfartygsoperatören ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret. Varje luftfartygsoperatör ska ha ett luftfartygsoperatörskonto.

2.   Om den behöriga myndigheten så beslutar ska luftfartygsoperatören även lämna den information som avses i punkt 1 till den nationella administratören inom den tidsfrist som anges i punkt 1.

3.   Inom fyrtio arbetsdagar från mottagandet av all information som avses i punkt 1 och efter godkännande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören för varje luftfartygsoperatör öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

Artikel 17

Öppnande av kontrollörskonton i unionsregistret

1.   Ansökan om öppnande av kontrollörskonto i unionsregistret ska lämnas till den nationella administratören. Den sökande ska lämna den information som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV och bilaga V.

2.   Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all information som avses i punkt 1 och efter godkännande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören öppna ett kontrollörskonto i unionsregistret.

Artikel 18

Villkor för kontoinnehav

Denna artikel innehåller inga bestämmelser.

Artikel 19

Behöriga ombud

1.   Varje konto ska ha minst två behöriga ombud. Ett behörigt ombud ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens del via registrets webbplats.

2.   Kontots administratör kan tillåta att kontot har extra behöriga ombud som har insyn på kontot eller vars medgivande behövs utöver medgivandet från ett behörigt ombud för att begära att en process genomförs.

3.   Kontots administratör kan tillåta att innehavare av användarkonton definierar sina konton så att de kan nås via en handelsplattform. Kontoinnehavare som låter sina konton nås via en handelsplattform ska som behörigt ombud utse en person som redan är behörigt ombud för ett handelsplattformskonto.

4.   Om det behöriga ombudet inte har tillgång till Internet, kan ombudet också begära att kontots administratör inleder transaktioner på ombudets vägnar, förutsatt att administratören tillåter ett sådant förfarande och att tillträdesrätten till kontot inte har stängts av enligt artikel 27.

5.   Det kan också i specifikationerna för datautbyte och teknik finnas en angivelse om högsta antal behöriga ombud och extra behöriga ombud för varje enskild kontotyp. En nationell administratör kan fastställa ett lägre högsta antal för sitt konto, men antalet behöriga ombud ska vara minst tre.

6.   Behöriga ombud och extra behöriga ombud ska vara fysiska personer som har fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt ombud för flera konton. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för ett användarkonto har permanent adress i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

Artikel 20

Nominering och godkännande av behöriga ombud och extra behöriga ombud

1.   En person som ansöker om att öppna ett konto ska nominera minst två behöriga ombud, och kan nominera extra behöriga ombud om kontots administratör tillåter detta.

2.   En person som ansöker om att öppna ett konto och nominerar ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska tillhandahålla den information som administratören kräver. Informationen ska minst omfatta de handlingar och ID-uppgifter som enligt bilaga IX krävs för de nominerade.

3.   Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den information som krävs enligt punkt 2 ska den nationella administratören godkänna det behöriga ombudet eller extra behöriga ombud, eller underrätta den sökande om att godkännande vägras. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören göra en förlängning av tidsfristen med högst tjugo extra arbetsdagar och underrätta den sökande om detta.

4.   Om den nationella administratören inte godkänner ett behörigt ombud eller extra behöriga ombud, kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att ge sitt godkännande eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till att vägra godkännande kan vara att den person som nominerats som behörigt ombud eller extra behörigt ombud är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl som anges i nationell lag.

5.   Det behöriga ombudet för clearingkontot i systemet för handel med utsläppsrätter ska agera som behörigt ombud för den centrala förvaltaren. Det nationella depåkontots behöriga ombud ska agera som behörigt ombud för den nationella administratören för den medlemsstat som är innehavare av det nationella depåkontot.

Artikel 21

Uppdatering av kontouppgifter och uppgifterna om behöriga ombud

1.   Kontoinnehavarna ska inom tio arbetsdagar underrätta kontoadministratören om ändringar i de uppgifter som lämnats för öppnande av ett konto eller för nominering av behöriga ombud eller extra behöriga ombud. Luftfartygsoperatörer ska inom tio arbetsdagar underrätta administratören för sina konton om de har varit föremål för en sammanslagning av två eller flera luftfartygsoperatörer eller uppdelning i två eller flera luftfartygsoperatörer. Om kontoinnehavaren har varit skyldig att styrka vissa uppgifter vid öppnandet av kontot eller nomineringen av behörigt ombud eller extra behöriga ombud, ska även underrättelsen om ändringar av dessa uppgifter styrkas på lämpligt sätt. Kontoadministratören ska inom femton arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse och styrkande handlingar uppdatera uppgifterna om kontoinnehavaren eller vägra uppdateringen och underrätta kontoinnehavaren om detta. Invändningar mot en sådan vägran kan lämnas till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag i enlighet med artiklarna 13.4, 14.4 eller 20.4.

2.   En innehavare av persondepåkonto, handelsplattformskonto, kontrollörskonto eller luftfartygsoperatörskonto får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person. En innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med de anläggningar som är kopplade till kontot.

3.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som ombud till en annan person.

4.   En kontoinnehavare kan underrätta kontoadministratören om återkallandet av behöriga ombud, förutsatt att minst två behöriga ombud blir kvar. Den ansvariga administratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse stryka det behöriga ombudet.

5.   En kontoinnehavare kan nominera nya behöriga ombud eller extra behöriga ombud genom att följa förfarandet enligt artikel 20.

6.   Om den administrerande medlemsstaten för en luftfartygsoperatör ändras, genom det förfarande som beskrivs i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG eller till följd av utvidgning av Europeiska unionen, ska den centrala förvaltaren ändra den nationella administratören för motsvarande luftfartygsoperatörskonto. Om administratören för ett luftfartygsoperatörskonto ändras, kan den nya administratören kräva att luftfartygsoperatören lämnar in de kontoöppningsuppgifter som en administratör kan kräva enligt artikel 16 och den information som en administratör kan kräva om behöriga ombud enligt artikel 20.

7.   Den medlemsstat som har ansvar för att administrera kontot kan inte ändras, annat än av de undantagsskäl som anges i punkt 6.

AVSNITT 3

Avslutande av konton

Artikel 22

Avslutande av KP-partskonton, förvaltningskonton, persondepåkonton och handelsplattformskonton

Inom tio arbetsdagar från mottagande av en begäran från kontoinnehavaren om att avsluta ett KP-partskonto i unionsregistret, ett förvaltningskonto, ett persondepåkonto eller ett handelsplattformskonto, ska kontoadministratören avsluta kontot i fråga.

Artikel 23

Avslutande av ett verksamhetsutövardepåkonto

1.   Om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller överlämnats för en anläggning som därmed inte längre täcks av något sådant tillstånd, ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören. Likaså ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om den får kännedom om att en anläggning har stängts utan underrättelse till den behöriga myndigheten. Den nationella administratören ska inom tio arbetsdagar från underrättelse från den behöriga myndigheten uppdatera unionsregistret med det datum då tillståndet för utsläpp av växthusgaser löper ut. Om en anläggning stängs utan att tillståndet har löpt ut ska det stängningsdatum som den behöriga myndigheten har angett införas som slutdatum för tillståndet.

2.   Den nationella administratören kan avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto senast den 30 juni året efter det år då tillståndet löpt ut, om anläggningen i fråga har överlämnat en mängd utsläppsrätter och Kyotoenheter som minst motsvarar de kontrollerade utsläppen.

Artikel 24

Avslutande av luftfartygsoperatörskonto

Den nationella administratören ska avsluta ett luftfartygsoperatörskonto endast om den har ålagts detta av den behöriga myndigheten till följd av att den behöriga myndigheten har fått kännedom om att luftfartygsoperatören har gått samman med en annan luftfartygsoperatör eller om luftfartygsoperatören har upphört slutligt med all verksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG, antingen genom underrättelse från kontoinnehavaren eller genom andra underlag.

Artikel 25

Avslutande av kontrollörskonton

1.   Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från en kontrollör om att avsluta dennes kontrollörskonto, ska den nationella administratören avsluta kontot i fråga.

2.   Den behöriga myndigheten kan också ålägga den nationella administratören att avsluta ett kontrollörskonto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontrollörens ackreditering har löpt ut eller dragits tillbaka.

b)

Kontrollören har upphört med sin verksamhet.

Artikel 26

Överskott på konton som ska avslutas

1.   Om ett konto som administratören ska avsluta i enlighet med artiklarna 22–25 och 28 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska administratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat av administratörens konton till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna kan överföras. Om kontoinnehavaren inte besvarar uppmaningen inom fyrtio arbetsdagar kan administratören överföra utsläppsrätterna till sitt nationella depåkonto i unionsregistret och Kyotoenheterna till ett KP-partsdepåkonto i sitt KP-register.

2.   Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på ett konto vars tillträdesrätt har stängts av enligt artikel 27.3 kan den behöriga myndigheten i sin uppmaning enligt artikel 28.1 kräva att dessa utsläppsrätter omedelbart flyttas till relevant nationellt depåkonto och Kyotoenheterna omedelbart flyttas till relevant KP-partsdepåkonto.

AVSNITT 4

Avstängning av tillträdesrätt till konton

Artikel 27

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud till konton i sitt register eller till processer som det behöriga ombudet annars skulle ha tillträdesrätt till, om administratören vet eller har rimliga skäl att anta att det behöriga ombudet

a)

har försökt få tillträde till konton eller processer som inte omfattas av behörigheten,

b)

upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller processer med användning av en felaktig kombination av användarnamn och lösenord,

c)

har försökt eller försöker underminera säkerheten i registret eller registersystemet.

2.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud till ett specifikt konto om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare eller har upphört att existera som juridisk person.

b)

Kontoinnehavaren har inte erlagt sina avgifter.

c)

Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för kontot.

d)

Kontoinnehavaren har inte godtagit de ändringar av villkoren som fastställts av den nationella administratören och den centrala förvaltaren.

e)

Kontoinnehavaren har inte lämnat styrkande handlingar rörande ändringar av kontouppgifter eller styrkande handlingar för att uppfylla nya krav avseende kontouppgifter.

f)

Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det minsta tillåtna antalet behöriga ombud.

g)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att ett behörigt ombud ska ha permanent adress i kontoadministratörens medlemsstat.

h)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

3.   Den nationella administratören kan stänga av tillträdesrätten till ett persondepåkonto eller ett handelsplattformskonto om administratören anser att öppnande av kontot borde ha vägrats enligt artikel 13.3 eller artikel 14.3.

4.   Kontoadministratören ska omedelbart upphäva avstängningen när den omständighet som ledde till avstängningen inte längre föreligger.

5.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen av sin tillträdesrätt enligt punkterna 1 och 3 till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut.

6.   Den behöriga myndigheten eller, i fråga om konton i unionsregistret, den centrala förvaltaren kan också ålägga administratören att genomföra en avstängning.

7.   När tillträdesrätten till ett handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av tillträdesrätt som handelsplattformen har till användarkonton enligt artikel 19.3. När tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av deras tillträdesrätt till användarkonton via handelsplattformen enligt artikel 19.3.

8.   När en innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto på grund av avstängning enligt punkterna 1 och 2 är förhindrad att genomföra överlämnande under de tio arbetsdagar som föregår den tidsfrist för överlämnande som anges i artikel 12.2a och 12.3 i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören på kontoinnehavarens begäran och efter att ha mottagit styrkande av det behöriga ombudets identitet, överlämna det antal utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som kontoinnehavaren anger.

Artikel 28

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1.   Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 27 trots upprepade underrättelser inte rättas till inom en rimlig period, kan den behöriga myndigheten uppmana den nationella administratören att avsluta de persondepåkonton eller handelsplattformskonton vars tillträdesrätt har stängts av.

2.   Om saldot på ett persondepåkonto är noll och inga transaktioner har registrerats under ett år, kan den nationella administratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom fyrtio arbetsdagar, om den nationella administratören inte dessförinnan får en begäran från kontoinnehavaren om att kontot ska vara kvar. Om det inte kommer in någon sådan begäran från kontoinnehavaren kan den nationella administratören avsluta kontot.

3.   Den nationella administratören ska avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto när den behöriga myndigheten har ålagt den nationella administratören att avsluta kontot på grund av att det inte finns några rimliga förväntningar på att anläggningens verksamhetsutövare kommer att överlämna ytterligare utsläppsrätter.

4.   Den nationella administratören kan stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud om administratören anser att godkännandet av det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet borde ha vägrats enligt artikel 20.3, och särskilt om administratören upptäcker att de handlingar och ID-uppgifter som lämnats vid nomineringen är bedrägliga eller innehåller fel.

5.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar till den behöriga myndigheten om att kontot avslutats enligt punkt 1 eller att ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud har strukits enligt punkt 4, och den behöriga myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att återställa kontot, det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet, eller vidhålla avslutandet eller strykningen i ett motiverat beslut.

KAPITEL V

KONTROLLERADE UTSLÄPP OCH EFTERLEVNAD

Artikel 29

Uppgifter om kontrollerade utsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör

1.   Varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör ska före inlämning av årliga utsläppsuppgifter välja en kontrollör bland de kontrollörer som finns registrerade hos den nationella administratören. En luftfartygsoperatör som också agerar som kontrollör får inte välja sig själv som kontrollör.

2.   Den nationella administratören ska notera ett visst års utsläppsuppgifter mellan den 1 januari och den 31 mars följande år. De årliga utsläppsuppgifterna för en anläggning kan också införas under pågående år om anläggningens tillstånd att släppa ut växthusgaser redan har löpt ut. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontoinnehavaren eller kontrollören (inbegripet behöriga myndigheter som agerar som kontrollörer) ska ansvara för notering av utsläppsuppgifterna inom den ovan angivna tidsfristen, i stället för den nationella administratören.

3.   De årliga utsläppsuppgifterna ska lämnas in med användning av det format som anges i bilaga X.

4.   När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett föregående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören godkänna de årliga kontrollerade utsläppen.

5.   Den nationella administratören ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregistret. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret.

6.   Den behöriga myndigheten kan ålägga den nationella administratören att korrigera en anläggnings eller en luftfartygsoperatörs kontrollerade årsutsläpp, i syfte att säkerställa efterlevnad av de detaljerade krav som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG, genom att föra in de korrigerade kontrollerade eller beräknade årsutsläppen för anläggningen eller luftfartygsoperatören och året i fråga i unionsregistret.

7.   Om det den 1 maj varje år inte har noterats utsläppsuppgifter för föregående år i unionsregistret för en anläggning eller en luftfartygsoperatör eller om uppgifterna om de kontrollerade utsläppen har konstaterats vara felaktiga, ska ersättande uppskattningar som noteras i unionsregistret beräknas så nära som möjligt enligt de detaljerade krav som fastställts av medlemsstaten enligt bilaga V i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 30

Spärrande av konton på grund av försummelse att notera kontrollerade utsläpp

1.   Om föregående års kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör inte har noterats i unionsregistret den 1 april varje år, ska unionsregistret ställa statusen för verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens depåkonto till spärrat.

2.   När alla försenade noteringar av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller luftfartygsoperatör har gjorts i unionsregistret ska unionsregistret ställa statusen för kontot till öppet.

Artikel 31

Beräkning av fullgörandestatustalet

1.   Den 1 maj varje år ska unionsregistret fastställa fullgörandestatustalet för föregående år för varje anläggning och luftfartygsoperatör som har ett öppet eller spärrat verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto, genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som har överlämnats för perioden i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp under perioden fram till och inklusive det aktuella året, plus en korrektionsfaktor.

2.   Den ovan nämnda korrektionsfaktorn ska vara noll om föregående års fullgörandestatustal är större än noll, men ska vara lika med fullgörandestatustalet för den föregående periodens sista år om detta tal är mindre än eller lika med noll.

3.   Unionsregistret ska notera fullgörandestatustalet för varje anläggning och luftfartygsoperatör för varje år.

Artikel 32

Inaktiva luftfartygsoperatörskonton

1.   Om det inom den tidsfrist som anges i artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG rörande överlämnande av utsläppsrätter noteras värdet noll för kontrollerade utsläpp i unionsregistret för en luftfartygsoperatör för föregående år enligt artikel 29, ska unionsregistret ställa statusen för motsvarande luftfartygsoperatörskonto till inaktivt.

2.   Unionsregistret ska ställa kontots status till öppet när värdet för de kontrollerade utsläppen för året före det innevarande är annat än noll.

KAPITEL VI

TRANSAKTIONER

AVSNITT 1

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 33

Nationella fördelningsplanstabeller

1.   EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en nationell fördelningsplanstabell för varje medlemsstat för perioden 2008–2012. De nationella fördelningsplanstabellerna ska innehålla följande information:

a)

Det totala antalet utsläppsrätter att utfärda till anläggningar: i en enskild cell det totala antalet utsläppsrätter som kommer att utfärdas till anläggningar för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

b)

Det totala antalet utsläppsrätter som inte har fördelats till deltagande anläggningar (reserv): i en enskild cell det totala antalet utsläppsrätter (utfärdade eller förvärvade) som har avdelats för nya deltagande anläggningar och för auktionsförsäljning för den period som den nationella fördelningsplanen omfattar.

c)

År: i enskilda celler och i stigande ordning för varje år som den nationella fördelningsplanen omfattar.

d)

ID-kod för varje anläggning som vid tidpunkten har giltigt tillstånd: i enskilda celler i stigande ordning. De uppräknade anläggningarna ska inbegripa unilateralt införlivade anläggningar enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och ska inte inbegripa anläggningar som undantas tillfälligt enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

e)

Fördelade utsläppsrätter: de utsläppsrätter som för ett specifikt år ska fördelas till en specifik anläggning ska anges i den cell som kopplar det året till den berörda anläggningens ID-kod.

2.   De nationella fördelningsplanstabellerna ska följa det format som anges i bilaga XI.

Artikel 34

Fördelningstabell för unionens luftfart

1.   EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en samlad fördelningstabell för unionens luftfart (nedan kallad fördelningstabellen för luftfart) för året 2012. Denna tabell ska innehålla följande information:

a)

Det totala antalet kapitel II-utsläppsrätter som ska fördelas inom unionen år 2012.

b)

Antalet kapitel II-utsläppsrätter som redan har fördelats kostnadsfritt till varje kontoinnehavare som förtecknas i tabellen.

c)

Antalet kapitel II-utsläppsrätter som ännu inte har fördelats av medlemsstaterna, separat per medlemsstat.

d)

Fördelningsmottagarnas identitet (för utsläppsrätter som fördelas genom auktion ska mottagaren vara auktionsförrättare).

2.   Fördelningstabellen för luftfart ska följa det format som anges i bilaga XII.

Artikel 35

Införande av nationella fördelningsplanstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Varje medlemsstat ska minst 12 månader före början av perioden 2008–2012 anmäla sin nationella fördelningsplanstabell till kommissionen, i enlighet med de beslut som har fattats enligt artikel 11.2 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om den nationella fördelningsplanstabellen baserar sig på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och planen inte har avslagits på grundval av artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller kommissionen har godkänt föreslagna ändringar i planen, ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningsplanstabellen i EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 36

Införande av fördelningsbeslut i fördelningstabellen för luftfart

Om de beslut rörande kapitel II-utsläppsrätter för år 2012 som medlemsstaterna har fattat enligt artikel 3e.4 i direktiv 2003/87/EG följer direktiv 2003/87/EG, ska kommissionen uppmana den centrala förvaltaren att föra in fördelningsbesluten i fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 37

Korrigering av nationella fördelningsplanstabeller

1.   För perioden 2008–2012 ska den nationella administratören genomföra korrigeringar av den nationella fördelningsplanstabellen i EU:s transaktionsförteckning utan att underrätta kommissionen, om

a)

en ny deltagare har beviljats en fördelning,

b)

medlemsstaten har fyllt på reserven genom inköp av utsläppsrätter,

c)

en anläggnings tillstånd har löpt ut och tilldelningar som ännu inte har levererats till anläggningens konto flyttas till reserven,

d)

en anläggning har delats upp i två eller flera anläggningar,

e)

två eller flera anläggningar har sammanslagits till en enda anläggning.

Dessa korrigeringar ska inte medföra ändring av den totalt utfärdade mängden utsläppsrätter i den nationella fördelningsplanstabellen.

2.   En medlemsstat ska på förhand underrätta kommissionen om alla andra korrigeringar av sin nationella fördelningsplan än de som avses i punkt 1, tillsammans med alla motsvarande korrigeringar i sin nationella fördelningsplanstabell. Om korrigeringen i den nationella fördelningsplanstabellen görs med utgångspunkt i en plan som har anmälts till kommissionen och som inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godkänt ändringar, och korrigeringen har gjorts till följd av bättre data, ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att införa motsvarande korrigering i den nationella fördelningsplanstabell som hålls i EU:s transaktionsförteckning.

3.   Efter korrigeringar enligt punkt 2 som görs efter att utsläppsrätter har utfärdats eller fördelats och som leder till minskning av den totala mängden utsläppsrätter för perioden 2008–2012, ska den nationella administratören överföra det antal och den typ av utsläppsrätter som specificerats av unionsregistret till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter för den relevanta perioden.

Artikel 38

Rättelser i fördelningstabellen för luftfart

1.   Den nationella administratören kan genomföra motsvarande korrigeringar av fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning utan att underrätta kommissionen, om

a)

en ny luftfartygsoperatör har inlett verksamhet,

b)

en auktionsförrättare har beviljats kapitel II-utsläppsrätter för auktionsförsäljning,

c)

en luftfartygsoperatör har delats upp i två eller flera luftfartygsoperatörer,

d)

två eller flera luftfartygsoperatörer har sammanslagits till en enda luftfartygsoperatör.

2.   Sådana korrigeringar ska inte leda till ändring av den totala mängden kapitel II-utsläppsrätter i fördelningstabellen för luftfart.

3.   En medlemsstat ska underrätta kommissionen om alla korrigeringar, utom dem som avses i punkt 1, av ett beslut om fördelning av kapitel II-utsläppsrätter som antagits enligt artikel 3e.4 i direktiv 2003/87/EG för att rätta till en överfördelning till följd av kommissionens eller medlemsstatens misstag. Om korrigeringen är förenlig med direktiv 2003/87/EG ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att korrigera fördelningstabellen för luftfart på grundval av beslutet och föra in den i EU:s transaktionsförteckning.

4.   Efter korrigeringarna enligt punkt 2, som görs efter att kapitel II-utsläppsrätter har fördelats i enlighet med artikel 41 och som leder till minskning av den totala mängden kapitel II-utsläppsrätter för perioden 2008–2012, ska den nationella administratören överföra det antal kapitel II-utsläppsrätter som specificerats av den centrala förvaltaren till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter för den relevanta perioden.

5.   Om det görs en sammanslagning mellan luftfartygsoperatörer som administreras av olika medlemsstater, ska korrigeringen enligt punkt 1 d inledas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör vars tilldelning ska införlivas i en annan luftfartygsoperatörs tilldelning. Innan korrigeringen genomförs ska den godkännas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör i vars tilldelning den andra luftfartygsoperatörens tilldelning kommer att införlivas.

Artikel 39

Utfärdande av kapitel III-utsläppsrätter

1.   Efter att den nationella fördelningsplanstabellen har noterats i EU:s transaktionsförteckning ska den nationella administratören senast den 28 februari det första året av perioden 2008–2012 göra följande:

a)

Överföra tilldelade utsläppsenheter som utfärdats för perioden 2008–2012 i en mängd som motsvarar mängden kapitel III-utsläppsrätter som ska utfärdas från ett KP-partsdepåkonto, till depositionskontot för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter.

b)

Utfärda den totala mängd kapitel III-utsläppsrätter som anges i den nationella fördelningsplanstabellen och föra in dem på det nationella depåkontot i unionsregistret.

2.   Före genomförandet av den åtgärd som avses i punkt 1 ska KP-registeradministratören underrätta den centrala förvaltaren om konto-ID för sitt KP-registers utsedda depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter.

3.   Unionsregistret ska ge varje utsläppsrätt en unik ID-kod vid utfärdandet i enlighet med punkt 1.

4.   Medlemsstater utan KP-register ska inte genomföra åtgärden enligt punkt 1 a.

Artikel 40

Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37 och artikel 47 ska den nationella administratören senast den 28 februari varje år överföra från det nationella depåkontot till relevant öppet verksamhetsutövardepåkonto den andel av det totala antalet utfärdade utsläppsrätter som har fördelats till anläggningen för året i fråga enligt relevant avsnitt i den nationella fördelningsplanstabellen.

2.   Den nationella administratören får överföra en viss anläggnings andel senare på året om detta är tillåtet enligt medlemsstatens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

3.   Om en anläggning blir tilldelad ytterligare kapitel III-utsläppsrätter i den nationella fördelningsplanstabellen till följd av korrigeringar enligt artikel 37, ska den nationella administratören vid den tidpunkt som anvisas av den behöriga myndigheten överföra de ytterligare fördelade kapitel III-utsläppsrätterna för det aktuella året från det nationella depåkontot till relevant öppet verksamhetsutövardepåkonto.

Artikel 41

Fördelning av kapitel II-utsläppsrätter

1.   Efter att fördelningstabellen för luftfart har noterats i EU:s transaktionsförteckning ska den nationella administratören senast den 28 februari 2012 skapa en mängd kapitel II-utsläppsrätter på varje öppet luftfartygsoperatörskonto som motsvarar den fördelning som anges i fördelningstabellen för luftfart för innehavaren av det kontot för det året.

2.   Unionsregistret ska ge varje utsläppsrätt en unik ID-kod när utsläppsrätter skapas i enlighet med punkt 1.

3.   Om en kontoinnehavare till följd av korrigeringar enligt artikel 38 blir tilldelad ytterligare kapitel II-utsläppsrätter i fördelningstabellen för luftfart, ska den nationella administratören på uppmaning från den behöriga myndigheten skapa en ytterligare mängd fördelade kapitel II-utsläppsrätter på varje öppet luftfartygsoperatörskonto och den mängden ska motsvara den ytterligare fördelning som anges i fördelningstabellen för luftfart för innehavaren av det kontot för det aktuella året.

4.   Om ett inaktivt luftfartygsoperatörskonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 1, ska dessa utsläppsrätter inte skapas på kontot även om kontots status senare ändras till öppet.

Artikel 42

Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter efter det att de sålts av en medlemsstat

Under perioden 2008–2012 och på uppmaning från den behöriga myndigheten ska den nationella administratören efter det att en medlemsstat har sålt kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 överföra en mängd kapitel III-utsläppsrätter från det nationella depåkontot till det depåkonto som den behöriga myndigheten anvisar.

AVSNITT 2

Överföringar av utsläppsrätter och kyotoenheter

Artikel 43

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter

Unionsregistret ska på begäran av en kontoinnehavare genomföra överföringar av utsläppsrätter som hålls på innehavarens konto i unionsregistret till anvisat annat konto i unionsregistret, utom om överföringen förhindras av det inledande kontots status eller typen av utsläppsrätter som får hållas på det mottagande kontot enligt artikel 8.3.

Artikel 44

Kontoinnehavares överföring av Kyotoenheter

Unionsregistret ska på begäran av en kontoinnehavare genomföra överföringar av Kyotoenheter som hålls på innehavarens konto i unionsregistret till anvisat annat konto i unionsregistret eller ett KP-register, utom om överföringen förhindras av det inledande kontots status eller typen av Kyotoenheter som får hållas på det mottagande kontot enligt artikel 8.3.

Artikel 45

Minsta innehav av kapitel III-utsläppsrätter på unionsregistrets depåkonton som administreras av en och samma medlemsstat

1.   Om en överföring som en kontoinnehavare har föreslagit enligt artikel 43 skulle leda till att den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 som hålls på alla de konton i unionsregistret som administreras av den nationella administratören i en viss medlemsstat sjunker under den mängd Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 ska hållas i den medlemsstatens KP-register som reserv för åtagandeperioden, minus mängden Kyotoenheter som för närvarande hålls i den medlemsstatens KP-register utanför depositionskontot för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontot, ska EU:s transaktionsförteckning avvisa den föreslagna överföringen.

2.   Om en överföring som en kontoinnehavare har föreslagit enligt artikel 43 skulle leda till att den totala mängden av kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 som hålls på alla de konton i unionsregistret som administreras av de nationella administratörerna i de femton äldsta medlemsstaterna sjunker under den mängd Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 ska hållas i dessa medlemsstaters KP-register som Europeiska unionens reserv för åtagandeperioden, minus mängden Kyotoenheter som för närvarande hålls i dessa medlemsstaters KP-register utanför handelssystemets depositionskonton för tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontona, ska EU:s transaktionsförteckning avvisa den föreslagna överföringen.

AVSNITT 3

Överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

Artikel 46

Överlämnande av utsläppsrätter

1.   En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska överlämna utsläppsrätter för perioden 2008–2012 genom att lämna förslag till unionsregistret om att

a)

flytta angivet antal utsläppsrätter för perioden 2008–2012 från relevant verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto till unionsregistrets konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet och typen av överförda utsläppsrätter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning eller utsläppen från luftfartygsoperatörens verksamhet under den aktuella perioden.

2.   Kapitel II-utsläppsrätter får endast överlämnas av luftfartygsoperatörer.

3.   En överlämnad utsläppsrätt får inte överlämnas på nytt.

Artikel 47

Överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig myndighet

På den behöriga myndighetens uppmaning ska den nationella administratören delvis eller helt överlämna den andel av det sammanlagda antalet utfärdade utsläppsrätter som har fördelats till en anläggning eller en luftfartygsoperatör för ett visst år, genom att notera antalet överlämnade utsläppsrätter för anläggningen eller luftfartygsoperatören och perioden i fråga.

Artikel 48

Överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter

1.   En verksamhetsutövares överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG ska ske genom att verksamhetsutövaren lämnar förslag till unionsregistret om något av följande:

a)

Att flytta angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter för perioden 2008–2012 från relevant verksamhetsutövardepåkonto till

i)

ett av den administrerande medlemsstatens KP-partsdepåkonton, när det gäller konton som administreras av medlemsstater med ett KP-register,

ii)

annulleringskontot i unionsregistret, när det gäller konton som administreras av medlemsstater utan KP-register.

b)

Att notera antalet överförda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning och den aktuella perioden.

2.   En luftfartygsoperatörs överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG ska ske genom att luftfartygsoperatören lämnar förslag till unionsregistret om att

a)

flytta angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter för perioden 2008–2012 från relevant luftfartygsoperatörskonto till luftfartens avsättningskonto i unionsregistret,

b)

notera antalet överförda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning och den aktuella perioden.

3.   Unionsregistret ska endast tillåta överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter upp till

a)

det högsta antal som har fastställts av den nationella administratören för ett verksamhetsutövardepåkonto, när det gäller verksamhetsutövare,

b)

15 % av antalet utsläppsrätter som enligt artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG ska överlämnas för 2012, när det gäller luftfartygsoperatörer.

4.   Unionsregistret ska avvisa alla ansökningar om att överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som skulle leda till överskridande av den högsta mängden certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som verksamhetsutövarna i en medlemsstat får överlämna enligt medlemsstatens nationella fördelningsplan.

5.   Unionsregistret ska avvisa alla ansökningar om att överlämna certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter som är förbjudna att användas i systemet för handel med utsläppsrätter enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG.

6.   En certifierad utsläppsminskning eller utsläppsminskningsenhet som har överlämnats får inte överlämnas på nytt eller överföras till ett verksamhetsutövar- eller persondepåkonto i systemet för handel med utsläppsrätter.

7.   Unionsregistret ska ha automatiska processer för att säkerställa att kontoinnehavarna inte kan överlämna enheter till inkorrekta konton enligt artiklarna 46 och 48.

AVSNITT 4

Borttagning av utsläppsrätter och annullering av kyotoenheter

Artikel 49

Borttagning av utsläppsrätter

1.   Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas ansökningar enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter, och

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för året i fråga.

2.   Borttagna utsläppsrätter ska inte noteras såsom överlämnade för utsläpp.

3.   Unionsregistret ska avvisa begäran om borttagning av utsläppsrätter om denna inleds av ett konto som administreras av en medlemsstat utan KP-register och om borttagningen skulle leda till att den minsta deponerade mängden som beräknas för den medlemsstaten enligt artikel 52 är lägre än den gateway-mängd som beräknas för medlemsstaten enligt artikel 53.

Artikel 50

Annullering av Kyotoenheter

Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas ansökningar enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att annullera Kyotoenheter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att överföra angiven typ och angivet antal Kyotoenheter från relevant konto till annulleringskontot i kontoadministratörens KP-register.

AVSNITT 5

Transaktionsåterkallelse

Artikel 51

Återkallande av slutgiltigt godkända processer som har inletts felaktigt

1.   Om en kontoinnehavare eller en registeradministratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som förtecknas i punkt 2, kan kontoinnehavaren genom en skriftlig begäran föreslå att kontoadministratören genomför en återkallelse av den slutförda transaktionen. Begäran ska vara korrekt undertecknad av kontoinnehavarens behöriga ombud, som ska vara behörigt eller behöriga att inleda den typ av transaktion som ska återkallas, och begäran ska postas inom fem arbetsdagar från det slutgiltiga slutförandet av processen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2.   En kontoinnehavare kan föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter.

b)

Fördelning av kapitel II-utsläppsrätter.

c)

Överlämnande av utsläppsrätter.

d)

Överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter.

e)

Borttagning av utsläppsrätter.

f)

Annullering av Kyotoenheter.

3.   Om kontots administratör konstaterar att begäran uppfyller villkoren enligt punkt 1 och administratören instämmer i begäran, kan administratören föreslå att transaktionen återkallas i unionsregistret.

4.   Unionsregistret ska godta förslaget till återkallande, spärra de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebefordra förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att alla av följande villkor är uppfyllda:

a)

Slutförandet av transaktionen som ska återkallas har skett mindre än trettio arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3.

b)

Återkallandet leder inte till att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven på fullgörande för ett tidigare år.

c)

Mottagarkontot för den transaktion som ska återkallas innehåller fortfarande den mängd enheter och av den typ som gäller för den transaktion som ska återkallas.

d)

Transaktionen som ska återkallas har ännu inte följts upp genom en minskning enligt artikel 52 från den minsta deponerade mängden efter en redovisningsöverföring som görs på grundval av den transaktion som ska återkallas.

e)

Fördelningen av kapitel III-utsläppsrätter som ska återkallas har genomförts efter att anläggningens tillstånd löpte ut.

5.   Den centrala förvaltaren ska godkänna förslaget inom tio arbetsdagar. Om den transaktion som ska återkallas omfattar överföringar av Kyotoenheter från ett KP-register till ett annat KP-register, ska godkännande ges endast om administratören för klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har godtagit att återkalla transaktionen i klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning.

6.   Unionsregistret kan genomföra återkallandet med olika enheter av samma enhetstyp som finns på mottagarkontot för den transaktion som återkallas.

AVSNITT 6

Redovisningsmekanismer

Artikel 52

Minsta deponerade mängd på depositionskontot för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter

1.   EU:s transaktionsförteckning ska notera en minsta deponerad mängd för varje medlemsstat. För medlemsstater med KP-register hindrar EU:s transaktionsförteckning överföringar av Kyotoenheter från deras depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter, om överföringarna leder till att deponeringen av Kyotoenheter på detta depositionskonto sjunker under den minsta deponerade mängden. I fråga om medlemsstater utan KP-register är den minsta deponerade mängden ett värde som används i clearingprocessen.

2.   EU:s transaktionsförteckning ska efter det utfärdande av kapitel III-utsläppsrätter som har gjorts enligt artikel 39 lägga till en mängd till den minsta deponerade mängden, och tillägget ska motsvara den mängd kapitel III-utsläppsrätter som har utfärdats.

3.   EU:s transaktionsförteckning ska dra av en mängd från den minsta deponerade mängden omedelbart efter att

a)

en överföring av kapitel III-utsläppsrätter har gjorts till unionens konto för borttagning till följd av en nedåtkorrigering av kapitel III-utsläppsrätter efter fördelning av dem enligt artikel 37.3, och avdraget ska motsvara den mängd kapitel III-utsläppsrätter som har överförts,

b)

en avsättning av Kyotoenheter mot överlämnande av kapitel III-utsläppsrätter som görs av luftfartygsoperatörer enligt artikel 54 har gjorts, och avdraget ska motsvara den mängd som avsatts,

c)

en annullering av Kyotoenheter mot borttagningar av kapitel III-utsläppsrätter har gjorts enligt artikel 55.1, och avdraget ska motsvara den mängd som annullerats,

d)

en borttagning av utsläppsrätter enligt artikel 55.2 har gjorts, och avdraget ska motsvara den mängd som borttagits.

4.   Efter att clearingtransaktioner enligt artikel 56 har genomförts ska den centrala förvaltaren genomföra ett avdrag från den minsta deponerade mängden som noterats i EU:s transaktionsförteckning. Avdraget ska motsvara totalmängden kapitel III-utsläppsrätter som har överlämnats från användarkonton som förvaltas av medlemsstatens nationella administratör för perioden 2008–2012, plus det clearingvärde som beräknas enligt artikel 56.3.

Artikel 53

Gateway-mängd och gateway-depositionskonto

1.   EU:s transaktionsförteckning ska notera en gateway-mängd för varje medlemsstat utan KP-register.

2.   Efter att kapitel III-utsläppsrätter har överförts från ett användarkonto som förvaltas av en medlemsstat utan KP-register till ett användarkonto som förvaltas av en annan medlemsstat, ska EU:s transaktionsförteckning göra ett tillägg till gateway-mängden och tillägget ska motsvara mängden överförda kapitel III-utsläppsrätter.

3.   Efter att kapitel III-utsläppsrätter har överförts från ett användarkonto som administreras av en medlemsstat till ett användarkonto som administreras av en medlemsstat utan KP-register ska EU:s transaktionsförteckning göra ett avdrag från gateway-mängden, och avdraget ska motsvara mängden överförda kapitel III-utsläppsrätter.

4.   EU:s transaktionsförteckning kommer inte att tillåta överföringar av kapitel III-utsläppsrätter från konton som administreras av en medlemsstat utan KP-register, om detta leder till att gateway-mängden på medlemsstatens gateway-depositionskonto är större än mängden Kyotoenheter på det kontot.

5.   Fram till den 1 juni 2013 eller vid slutförande av den clearing som anges i artikel 56, beroende på vilket som inträffar senast, kommer EU:s transaktionsförteckning inte att tillåta överföringar av Kyotoenheter från gateway-depositionskontot för en viss medlemsstat utan KP-register, om detta leder till att medlemsstatens innehav på gateway-depositionskontot är mindre än gateway-mängden.

6.   Efter den 1 juli 2013 eller efter slutförande av den clearing som anges i artikel 56, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren återställa gateway-mängden till noll och tömma gateway-depositionskontot genom överföringar som genomförs i följande företrädesordning:

a)

Överföringar enligt artikel 54.2.

b)

Överföringar till medlemsstatens depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter, som matas av gateway-kontot, upp till den mängd som behövs för sparande av alla kapitel III-utsläppsrätter i enlighet med artikel 57.

c)

Överföringar till Europeiska unionens KP-partsdepåkonto upp till den mängd som motsvarar tidigare överföringar från det kontot till gateway-depositionskontot.

d)

Överföringar till medlemsstatens KP-partsdepåkonto som matas av gateway-depositionskontot.

Artikel 54

Avsättning av tilldelade utsläppsenheter mot luftfartygsoperatörers överlämnande av kapitel III-utsläppsrätter

1.   Senast den 5 maj 2013 och varje år därefter ska KP-registeradministratörerna i medlemsstater med KP-register överföra en mängd tilldelade utsläppsenheter till luftfartens avsättningskonto i unionsregistret, som motsvarar den mängd kapitel III-utsläppsrätter som har överlämnats för den aktuella perioden av luftfartygsoperatörer enligt artikel 46 mellan den 1 maj föregående år och den 30 april innevarande år.

2.   Senast den 1 juli 2013 eller när clearingprocessen enligt artikel 56 har slutförts, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren överföra från gateway-depositionskontot för en medlemsstat utan KP-register till luftfartens avsättningskonto i unionsregistret en mängd Kyotoenheter som motsvarar den mindre mängden av följande:

a)

Den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter som överlämnats från luftfartygsoperatörskonton som administreras av medlemsstaten utan KP-register.

b)

Den totala mängden enheter som hålls på gateway-kontot.

Artikel 55

Annullering av Kyotoenheter mot borttagningar av kapitel III-utsläppsrätter

1.   Senast den 5 maj 2013 och varje år därefter ska varje KP-registeradministratör överföra en mängd tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, till annulleringskontot i unionsregistret. Den överförda mängden ska motsvara mängden kapitel III-utsläppsrätter som tagits bort enligt artikel 49 från användarkonton som administreras av medlemsstaten mellan den 1 maj föregående år och den 30 april innevarande år.

2.   Genom undantag från punkt 1 är en registeradministratör inte skyldig att till annulleringskontot i unionsregistret överföra tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar om mängderna motsvarar borttagningar som uppfyller ett av följande villkor:

a)

Borttagningen genomfördes på ett konto som administreras av en medlemsstat utan KP-register.

b)

Borttagningen gjordes efter den 30 april under året som följer efter periodens sista år.

Artikel 56

Clearing av överföringar av utsläppsrätter

1.   Efter slutet av perioden 2008–2012 och i syfte att säkerställa att överföringar av kapitel III-utsläppsrätter mellan konton som administreras av nationella administratörer i olika medlemsstater följs upp med en motsvarande mängd Kyotoenheter som överförs mellan KP-register, ska punkterna 2–4 tillämpas.

2.   På den första arbetsdagen efter den 1 juni 2013 eller dagen efter att alla ändringar av de minsta depositionsmängderna som är kopplade till nedåtkorrigeringar av utsläppsrätter enligt artikel 52.3 har slutförts, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren beräkna ett clearingvärde för varje medlemsstat och underrätta den nationella administratören om detta.

3.   För medlemsstater med ett KP-register ska clearingvärdet motsvara

a)

minsta deponerade mängd den 1 juni, minus

b)

den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter som överlämnats av verksamhetsutövare och som administreras av medlemsstatens nationella administratörer för perioden 2008–2012.

4.   För medlemsstater utan KP-register ska clearingvärdet motsvara den gateway-mängd som beräknas enligt artikel 53 den 1 juni 2013.

5.   Inom fem arbetsdagar från den underrättelse som anges i punkt 2 ska varje KP-registeradministratör vars medlemsstat har ett positivt clearingvärde överföra den mängd tilldelade utsläppsenheter som motsvarar clearingvärdet till handelssystemets centrala clearingkonto i unionsregistret. För medlemsstater utan KP-register ska denna överföring göras av den centrala förvaltaren från medlemsstatens gateway-depositionskonto.

6.   Inom fem arbetsdagar från slutförandet av de överföringar som anges i punkt 5 ska den centrala förvaltaren överföra tilldelade utsläppsenheter från handelssystemets centrala clearingkonto i unionsregistret till ett KP-partsdepåkonto i KP-registret för de medlemsstater som har ett negativt clearingvärde, och den överförda mängden ska vara lika stor som clearingvärdets motsvarande positiva värde. I fråga om medlemsstater utan KP-register ska denna mängd överföras till gateway-depositionskontot.

Artikel 57

Sparande mellan perioder

Inom tio arbetsdagar från slutförandet av de clearingtransaktioner som anges i artikel 56 ska unionsregistret ta bort de kapitel III-utsläppsrätter och kapitel II-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2008–2012 och som hålls på användarkonton i unionsregistret, och utfärda motsvarande mängd kapitel III-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2013–2020 till samma konton.

Artikel 58

Återlösen av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar mot inrikes luftfartsutsläpp från luftfartygsoperatörer

1.   Senast den 30 september under det år som följer på året då denna förordning träder i kraft ska den centrala förvaltaren överföra Kyotoenheter från luftfartens avsättningskonto i unionsregistret till varje stats partsdepåkonto, och den överförda mängden ska motsvara de kontrollerade utsläpp från luftfartygsoperatörer som ingår i den nationella inventeringen enligt klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning för den medlemsstaten och det året. De mängder som överförs på detta sätt ska i den mån det är möjligt bestå av tilldelade utsläppsenheter. Om utsläppsrätterna på luftfartens avsättningskonto inte räcker till för att slutföra alla överföringar, ska den centrala förvaltaren i första hand överföra tilldelade utsläppsenheter till sådana medlemsstater vars inrikes luftfartsutsläpp är mindre än den mängd tilldelade utsläppsenheter som de överförde till luftfartens avsättningskonto enligt artikel 54.1.

2.   Om innehavet på luftfartens avsättningskonto inte räcker till för att genomföra överföringen enligt punkt 1, ska alla överföringsmängder minskas med en faktor som motsvarar den totala mängden enheter som hålls på luftfartens avsättningskonto dividerad med den totala mängden enheter erforderliga överföringar.

KAPITEL VII

TEKNISKA KRAV PÅ REGISTERSYSTEMET

AVSNITT 1

Tillgänglighet

Artikel 59

Tillgänglighet och tillförlitlighet i fråga om unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning

1.   EU:s transaktionsförteckning ska reagera på meddelanden från olika register inom 24 timmar från mottagandet.

2.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a)

unionsregistret är tillgängligt för kontoinnehavarna dygnet runt sju dagar i veckan,

b)

kommunikationslänkarna enligt artikel 5.1 och 5.2 mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning fungerar dygnet runt sju dagar i veckan,

c)

det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie maskin- eller programvara inte skulle fungera,

d)

unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning reagerar snabbt när en kontoinnehavare lämnar en begäran.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd som snabbt kan återställa alla data och alla funktioner i händelse av ett systemhaveri.

4.   Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 60

Hjälpcentraler

1.   De nationella administratörerna ska via nationella hjälpcentraler tillhandahålla hjälp och stöd för innehavarna av de konton som administratörerna administrerar i unionsregistret.

2.   Den centrala förvaltaren ska via en central hjälpcentral tillhandahålla stöd för de nationella administratörerna när dessa tillhandahåller stöd enligt punkt 1.

AVSNITT 2

Säkerhet och autentisering

Artikel 61

Autentisering av register och EU:s transaktionsförteckning

1.   Identiteten för unionsregistret ska autentiseras mot EU:s transaktionsförteckning med digitala certifikat, användarnamn och lösenord enligt specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

2.   Medlemsstaterna och unionen ska använda de digitala certifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller av detta utsedd enhet för att autentisera sina register mot klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning för att etablera den kommunikationslänk som anges i artikel 5.

Artikel 62

Tillträde till konton i unionsregistret

1.   Kontoinnehavarna ska ha tillträde till sina konton i unionsregistret genom det säkra området i unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att det säkra området på unionsregistrets webbplats kan nås via Internet. Registrets webbplats ska vara tillgänglig på Europeiska unionens alla språk.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att konton i unionsregistret där tillträde via handelsplattformar enligt artikel 19.3 har aktiverats och ett behörigt ombud också är det behöriga ombudet för ett handelsplattformskonto, kan nås av handelsplattformen som drivs av innehavaren av detta handelsplattformskonto.

3.   Kommunikationerna mellan behöriga ombud eller handelsplattformar och det säkra området i unionsregistret ska krypteras enligt de säkerhetskrav som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

4.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det säkra området på unionsregistrets webbplats.

5.   Om identifieringsuppgifterna för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud inte längre är säkra, ska det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet omedelbart underrätta kontoadministratören om detta och begära nya identifieringsuppgifter.

Artikel 63

Autentisering och auktorisering av behöriga ombud i unionsregistret

1.   Unionsregistret ska ge varje behörigt ombud och extra behörigt ombud användarnamn och lösenord för autentisering vid tillträde till registret.

2.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska endast ha tillträdesrätt till de konton i unionsregistret som autentiseringen omfattar, och ska endast kunna begära att sådana processer inleds som ombudet är auktoriserat för enligt artikel 19. Tillträde och begäran om inledande av processer ska ske via ett säkert område på unionsregistrets webbplats.

3.   Utöver användarnamn och lösenord enligt punkt 1 ska de nationella administratörerna tillhandahålla sekundär autentisering till alla konton som de administrerar. De typer av mekanismer för sekundär autentisering som kan användas för tillträde till unionsregistret ska anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

4.   Administratören för ett konto får förutsätta att en användare som har autentiserats av unionsregistret är det behöriga ombud eller extra behöriga ombud för vilket identifieringsuppgifterna har registrerats, utom om det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet underrättar kontots administratör om att identifieringsuppgifterna inte längre är säkra och därför ska ersättas.

Artikel 64

Avstängning av behöriga ombuds alla tillträdesrätter på grund av säkerhetsbrister

1.   Den centrala förvaltaren kan stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning om säkerheten i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning brister på ett sätt som hotar registersystemens integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 59.

2.   Administratören för ett KP-register kan stänga av tillträdesrätten för alla användare till sitt KP-register om säkerheten i KP-registret brister på ett sätt som hotar registersystemens integritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 59.

3.   Om säkerheten brister på ett sätt som kan leda till avstängning av tillträdesrätter ska den administratör som får kännedom om bristerna snarast underrätta den centrala förvaltaren om de risker som kan beröra andra delar av registersystemet. Den centrala förvaltaren ska därefter underrätta alla andra administratörer.

4.   En administratör som får kännedom om en situation som innebär att alla tillträdesrätter till administratörens system måste stängas av ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna om detta. Därefter ska den centrala förvaltaren så snart som möjligt underrätta alla andra administratörer.

5.   I den underrättelse som avses i punkt 3 ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av det berörda KP-registrets webbplats eller EU:s transaktionsförtecknings webbplats.

Artikel 65

Avstängning av processer

1.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från ett KP-register, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, och ska omedelbart underrätta administratören för KP-registret om detta.

2.   Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från unionsregistret, om detta inte drivs och underhålls i enlighet med denna förordning, och ska omedelbart underrätta de nationella administratörerna om detta.

3.   Administratören för ett KP-register kan begära att den centrala förvaltaren tillfälligt stänger av överföringen av alla eller vissa processer till sitt KP-register i syfte att genomföra underhåll i sitt KP-register.

4.   Den centrala förvaltaren kan tillfälligt stänga av funktionerna för inledning eller godkännande av vissa eller alla processer i unionsregistret, i syfte att genomföra schemalagt underhåll i unionsregistret.

5.   En administratör för ett KP-register kan begära att den centrala förvaltaren återställer en process som stängts av enligt punkt 1 om administratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Den centrala förvaltaren ska så snart som möjligt underrätta registeradministratören om sitt beslut.

AVSNITT 3

Automatisk kontroll, notering och slutförande av processer

Artikel 66

Automatisk kontroll av processer

1.   Alla processer ska uppfylla de allmänna informationstekniska krav som gäller för elektroniska meddelanden och som ska säkerställa att processerna i unionsregistret läses, kontrolleras och noteras på rätt sätt. Alla processer ska uppfylla de särskilda processrelaterade krav som anges i kapitlen IV–VI i denna förordning.

2.   EU:s transaktionsförteckning ska genomföra automatiska kontroller av alla processer i syfte att hindra avvikelser (nedan kallade diskrepanser) som gör att den föreslagna processen inte uppfyller kraven enligt direktiv 2003/87/EG och denna förordning.

Artikel 67

Upptäckta diskrepanser

1.   När det gäller processer som görs via den direkta kommunikationslänken mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning enligt artikel 5.2 och den senare upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 66.2 ska EU:s transaktionsförteckning avsluta alla processer och meddela detta till unionsregistret och administratören för de konton som berörs av de avslutade transaktionerna, genom returnering av en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

2.   När det gäller transaktioner som görs genom klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning enligt artikel 5.1 och klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning eller EU:s transaktionsförteckning upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 66.2 ska klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning avbryta alla berörda processer. Efter att klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har avbrutit en transaktion ska även EU:s transaktionsförteckning avbryta den. Klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar administratörerna för de berörda registren om att transaktionen har avbrutits genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Om unionsregistret är ett av de berörda registren ska unionsregistret också underrätta administratören för de konton i unionsregistret som berörs av den avslutade transaktionen genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 68

Diskrepanser upptäckta av registren

1.   Unionsregistret och alla andra KP-register ska innehålla kontrollkoder för indata och utdata för att säkerställa korrekt tolkning av den information som utbyts under varje process. Kontrollkoderna ska motsvara de koder som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

2.   Före och under körningen av alla processer ska unionsregistret genomföra lämpliga automatiska kontroller för att säkerställa att diskrepanser upptäcks och felaktiga processer avbryts före de automatiska kontrollerna som görs av EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 69

Dataredovisning – inkonsekvenser upptäckta av EU:s transaktionsförteckning

1.   EU:s transaktionsförteckning ska regelbundet inleda dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret. För detta ändamål ska EU:s transaktionsförteckning notera alla processer.

2.   Klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning inleder regelbundet dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för innehav av Kyotoenheter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret och varje annat KP-register.

3.   Om en avvikelse (nedan kallad inkonsekvens) upptäcks av EU:s transaktionsförteckning under den redovisning som avses i punkt 1 och inkonsekvensen innebär att informationen om konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter i unionsregistret vid den periodiska redovisningsprocessen inte stämmer överens med informationen i EU:s transaktionsförteckning, ska den senare säkerställa att inga ytterligare processer kan slutföras med de konton, utsläppsrätter eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen. EU:s transaktionsförteckning ska omedelbart underrätta den centrala förvaltaren och administratörerna för berörda konton om alla inkonsekvenser.

Artikel 70

Slutgiltigt godkännande av processer

1.   Alla transaktioner som kommuniceras till klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i enlighet med artikel 5.1 ska vara slutliga när klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning underrättar EU:s transaktionsförteckning om att processen är slutförd.

2.   Alla transaktioner och andra processer som kommuniceras till EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 5.3 ska vara slutliga när EU:s transaktionsförteckning underrättar unionsregistret om att processen är slutförd.

3.   Dataredovisningsprocessen som avses i artikel 69.1 ska vara slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan informationen i unionsregistret och informationen i EU:s transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och slutförts för registret.

AVSNITT 4

Specifikationer och hantering av ändringar

Artikel 71

Specifikationer för datautbyte och teknik

Efter ett yttrande från kommittén för klimatförändringar enligt artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG (14) ska kommissionen anta de specifikationer för datautbyte och teknik som behövs för utbyte av information mellan register och transaktionsförteckningar, inbegripet ID-koder, koder för automatiska kontroller och svar samt de testningsförfaranden och säkerhetskrav som krävs för att inleda datautbytet. Specifikationerna för datautbyte och teknik ska följa de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

Artikel 72

Hantering av ändringar

Om det krävs en ny version av ett KP-register, inbegripet unionsregistret, ska det berörda registret genomföra de testningsförfaranden som definieras i specifikationerna för datautbyte och teknik enligt artikel 71 innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan registrets nya version och EU:s transaktionsförteckning eller klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning.

KAPITEL VIII

UPPGIFTSLAGRING, RAPPORTER, SEKRETESS OCH AVGIFTER

Artikel 73

Uppgiftslagring

1.   Unionsregistret och varje annat KP-register ska lagra uppgifterna rörande alla processer och kontoinnehavare till dess att eventuella genomförandefrågor rörande processer eller innehavare har lösts, dock minst 15 år.

2.   De nationella administratörerna ska ha tillträde till alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar samt ha möjlighet att använda sökfunktioner och exportera uppgifter.

3.   Uppgifterna ska lagras i enlighet med de krav på uppgiftslagring som beskrivs i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

Artikel 74

Rapportering

1.   Den centrala förvaltaren ska på EU:s transaktionsförtecknings webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XIII, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren ska inte ge ut ytterligare information som hålls i EU:s transaktionsförteckning eller unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 75.

2.   De nationella administratörerna kan också på en allmänt tillgänglig webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den del av informationen som förtecknas i bilaga XIII och som de har tillträde till enligt artikel 73, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. De nationella administratörerna ska inte ge ut ytterligare information som hålls i unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 75.

3.   På EU:s transaktionsförtecknings webbplats ska det finnas möjligheter för mottagarna till de rapporter som anges i bilaga XIII att använda sökfunktioner på rapporterna.

4.   KP-registeradministratörerna ska inom en vecka efter utfärdandet av utsläppsminskningsenheter enligt specifikationen i punkt 46 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra information om utfärdandet.

5.   Unionsregistret och varje KP-register ska den 1 januari under det femte året efter notering av informationen som specificeras i leden a, d, f och l i punkt 47 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra informationen.

6.   Unionsregistret och varje KP-register ska den 1 januari under det första året efter notering av informationen som specificeras i leden b, c, e, och g–k i punkt 47 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra informationen.

Artikel 75

Sekretess

1.   All information i EU:s transaktionsförteckning och i unionsregistret och varje annat KP-register, inbegripet information om kontosaldon och genomförda transaktioner, ska vara sekretessbelagd utom för syften som rör tillämpningen av denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller nationell rätt.

2.   Följande enheter kan ta del av uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning:

a)

Medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europol.

d)

Medlemsstaternas nationella administratörer.

3.   Uppgifter kan lämnas till de enheter som förtecknas i punkt 2 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, om begäran är motiverad och nödvändig för undersökning, avslöjande av och åtal för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller allvarlig brottslighet eller för skatteförvaltnings- eller skatteindrivningsändamål.

4.   En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 3 ska se till att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 3 och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifterna tillgängliga för övriga enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 3.

5.   Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma transaktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster. Enheter med sådant tillträde kan underrätta de övriga enheter som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktionsmönster.

6.   De nationella administratörerna ska för alla övriga nationella administratörer och med användning av säkra metoder tillhandahålla namn och identiteter tillhörande personer som de har vägrat öppnande av ett konto enligt artikel 13.3 eller 14.3 eller som de har vägrat att utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.3.

7.   De nationella administratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören, liksom om alla konton som inom 24 timmar berörs av ett antal transaktioner som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören.

8.   En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den nationella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter som motsvarar raderna 2–12 i tabell VII-II i bilaga VII.

9.   En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den nationella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter som motsvarar raderna 3–15 i tabell IX-I i bilaga IX.

10.   Varken EU:s transaktionsförteckning eller KP-registren ska begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rörande utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

Artikel 76

Avgifter

1.   Den centrala förvaltaren får inte debitera avgifter av innehavarna av konton i unionsregistret.

2.   De nationella administratörerna får debitera rimliga avgifter av innehavarna av konton som dessa administratörer administrerar.

3.   Inga avgifter ska debiteras för de transaktioner som beskrivs i kapitel VI.

4.   De nationella administratörerna ska underrätta den centrala förvaltaren om avgifter som debiteras och inom tio dagar underrätta den centrala förvaltaren om ändringar av avgifterna. Den centrala förvaltaren ska på sin offentliga webbplats visa alla avgifter som den centrala förvaltaren har fått underrättelse om.

KAPITEL IX

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 77

Migrering och frikoppling

1.   När denna förordning genomförs ska följande migreringsprocess tillämpas:

a)

Alla kontons utsläppsrätter som av klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning erkänns som tilldelade utsläppsenheter ska KP-registeradministratörerna omvandla till tilldelade utsläppsenheter, genom att ta bort elementet för utsläppsrätt från deras unika ID-kod och överföra dem till handelssystemets depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter i sina KP-register.

b)

Den centrala förvaltaren ska

i)

i unionsregistret skapa en mängd utsläppsrätter som av klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning inte erkänns som tilldelade utsläppsenheter, och denna mängd ska motsvara den mängd som har överförts enligt punkt 1 a,

ii)

i unionsregistret tillgängliggöra en uppsättning konton som motsvarar den uppsättning från vilken utsläppsrätter överfördes enligt punkt 1 a,

iii)

överföra den mängd utsläppsrätter som skapats enligt i) till de konton som avses i led ii. Den mängd utsläppsrätter som överförts till varje sådant konto ska motsvara den mängd som överförts från motsvarande konto i enlighet med punkt 1 a.

2.   KP-registeradministratörerna och den centrala förvaltaren ska se till att relevanta historiska uppgifter som är kopplade till ett konto överförs från medlemsstatens register till unionsregistret.

3.   Migreringsprocessen ska genomföras enligt de förfaranden som definieras i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71. Medan migreringsförfarandet pågår kan den centrala förvaltaren stänga av registersystemets funktion för en period på högst 14 kalenderdagar.

Artikel 78

Ändringar av förordning (EG) nr 2216/2004

Förordning (EG) nr 2216/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska följande stycke 4 läggas till:

”4.   Den centrala förvaltaren får etablera en begränsad kommunikationslänk mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registret i ett kandidatland, så att sådana register kan kommunicera med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning genom gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och notera uppgifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Sådana register ska ha klarat alla testnings- och initialiseringsförfaranden som krävs för register.”

2.

I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med följande punkter 2–2e:

”2.   Följande enheter får ta del av uppgifterna i registren och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning:

a)

En medlemsstats rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europol.

d)

Medlemsstaternas registeradministratörer.

2a.   Den centrala förvaltaren eller en registeradministratör kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillgång till transaktionsuppgifter, om begäran är motiverad och nödvändig för undersökning, avslöjande av och åtal för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller allvarlig brottslighet eller för skatteförvaltnings- eller skatteindrivningsändamål.

2b.   En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 2a ska se till att dessa uppgifter endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 2a och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifter tillgängliga för andra enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 2a.

2c.   Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma transaktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster. Enheter med sådant tillträde kan underrätta de övriga enheterna som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktionsmönster.

2d.   Registeradministratörerna ska för alla övriga registeradministratörer och med användning av säkra metoder tillhandahålla namn och identiteter tillhörande personer som de har vägrat öppnande av ett konto eller som de har vägrat att utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud.

2e.   Registeradministratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av registeradministratören, liksom om alla konton som inom 24 timmar berörs av ett antal transaktioner som överskrider en mängd som fastställts av registeradministratören.”

3.

I artikel 11 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

”6.   Innehavaren av ett persondepåkonto, ett kontrollörskonto eller ett luftfartygsoperatörskonto får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person. Innehavaren av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med de anläggningar som är kopplade till detta konto.”

4.

I artikel 19 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Inom tio dagar från mottagandet av en ansökan enligt punkt 1 ska registeradministratören skapa ett persondepåkonto i sitt register, i enlighet med den process för att skapa ett konto som beskrivs i bilaga VIII, eller underrätta den sökande om att öppnande av kontot vägras.”

5.

I artikel 19 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Om det uppstår förändringar i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1, ska den sökande inom tio dagar underrätta registeradministratören. Registeradministratören ska inom tio dagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen i enlighet med den process för uppdatering av konton som beskrivs i bilaga VIII eller vägra uppdateringen och underrätta kontoinnehavaren om detta.”

6.

I artikel 19 ska följande punkter läggas till som punkterna 5 och 6:

”5.   Om registeradministratören vägrar öppnande av kontot eller uppdatering av informationen som hör samman med kontot, kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till att vägra att öppna ett konto kan vara att den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller någon annan orsak som anges i nationell lag.

6.   Registeradministratören kan kräva att EU-medborgare som ansöker om öppnande av konto har permanent adress eller är registrerade i registrets medlemsstat.”

7.

Följande artikel ska införas som artikel 21a:

”Artikel 21a

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1.   Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 67 inte rättas till inom en rimlig period trots upprepade underrättelser, kan den behöriga myndigheten uppmana registeradministratören att avsluta de persondepåkonton vars tillträdesrätt har stängts av.

2.   Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avslutandet av sitt konto enligt punkt 1 till den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga registeradministratören att återställa kontot eller vidhålla avslutandet i ett motiverat beslut.

3.   Om ett konto som registeradministratören ska avsluta efter avstängning i enlighet med artikel 67.1 har ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska registeradministratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat av administratörens konton till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna kan överföras. Om kontoinnehavaren inte har besvarat administratörens uppmaning inom fyrtio arbetsdagar kan administratören överföra utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna till sitt nationella depåkonto.

4.   Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter på ett konto som har stängts av enligt artikel 67.1b kan den behöriga myndigheten i sin uppmaning enligt punkt 1 kräva att dessa utsläppsrätter eller Kyotoenheter omedelbart flyttas till relevant nationellt depåkonto och KP-partsdepåkonto.”

8.

I artikel 23 ska följande punkter läggas till som punkterna 5–10:

”5.   Ett behörigt ombud ska vara en fysisk person som fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt ombud för flera konton. Registeradministratören kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för verksamhetsutövardepåkonton eller persondepåkonton har permanent adress i registrets medlemsstat.

6.   Vid nominering av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska kontoinnehavaren tillhandahålla den information som registeradministratören kräver. Informationen ska minst omfatta de handlingar och ID-uppgifter för de nominerade som anges i bilaga IVa.

7.   Registeradministratören ska utvärdera den mottagna informationen och ska, om den är tillfredsställande, godkänna den nominerade inom tjugo arbetsdagar från mottagande av informationen eller underrätta den person som ansöker om öppnande av konto om att godkännande vägras. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören göra en förlängning av tidsfristen med högst tjugo extra arbetsdagar och underrätta kontoinnehavaren om detta.

8.   Om registeradministratören inte godkänner utnämningen av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud kan den person som ansöker om öppnande av konto lämna invändningar mot detta hos den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga registeradministratören att genomföra godkännandet eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till att vägra godkännande kan vara att den person som nominerats som behörigt ombud eller extra behörigt ombud är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl som anges i nationell lag.

9.   Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som sådant ombud till en annan person.

10.   Registeradministratören kan stryka ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud om administratören anser att godkännandet av det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet borde ha vägrats enligt punkt 7 eller om administratören upptäcker att de handlingar och ID-uppgifter som lämnats vid nomineringen är bedrägliga eller innehåller fel. Kontoinnehavaren kan lämna invändningar mot detta hos den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga registeradministratören att på nytt godkänna det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet eller vidhålla strykningen i ett motiverat beslut. Skäl till att stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud kan vara att personen har dömts för delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller någon annan orsak som anges i nationell lag”.

9.

I artikel 34a ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a.   Om en registeradministratör oavsiktligt eller felaktigt har inlett en fördelning enligt artikel 46 som har lett till att utsläppsrätter har fördelats till en anläggning som inte längre är i drift vid tidpunkten för fördelningstransaktionen, kan den behöriga myndigheten inom de tidsfrister som anges i punkt 2 lämna en begäran till den centrala förvaltaren om att manuellt återkalla transaktionen.”

10.

Avsnitt 1 i kapitel V ska utgå.

11.

Artikel 49.1 b ska utgå.

12.

Artikel 53 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Registeradministratören ska bara acceptera ansökningar om överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter upp till den procentandel av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i sin lagstiftning. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska avvisa varje begäran om att överlämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som skulle överskrida den högsta tillåtna mängden certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som får överlämnas i medlemsstaten eller som skulle leda till överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG inte får överlämnas.”

b)

Följande stycken ska läggas till:

”En certifierad utsläppsminskning eller utsläppsminskningsenhet som redan har överlämnats får inte överlämnas på nytt eller överföras till ett verksamhetsutövar- eller persondepåkonto i systemet för handel med utsläppsrätter.

Överlämnade certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter får endast överföras till ett återlösenskonto.”

13.

Artikel 54 ska utgå.

14.

Artikel 58 ska utgå.

15.

Avsnitt 7 i kapitel V ska utgå.

16.

Artikel 62.2 ska utgå.

17.

I artikel 67 ska följande punkter läggas till som punkterna 1a, 1b och 1c:

”1a.   En administratör kan stänga av tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett specifikt konto om en av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare eller har upphört att existera som juridisk person.

b)

Kontoinnehavaren har inte erlagt sina avgifter.

c)

Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för kontot.

d)

Kontoinnehavaren har inte godtagit ändringarna av villkoren.

e)

Kontoinnehavaren har inte styrkt uppgifterna rörande ändringar till kontoinformationen.

f)

Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det minsta tillåtna antalet behöriga ombud.

g)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att ha ett behörigt ombud som har permanent adress i kontoadministratörens medlemsstat.

h)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

1b.   Registeradministratören kan stänga av tillträdesrätten till ett persondepåkonto om administratören bedömer att öppnandet av kontot borde ha vägrats på grundval av artikel 19.2. Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen hos den behöriga myndigheten eller relevant myndighet enligt nationell lagstiftning, och denna ska antingen ålägga registeradministratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut.

1c.   Den behöriga myndigheten eller, i fråga om konton i unionsregistret, den centrala förvaltaren kan också uppmana administratören att genomföra en avstängning enligt punkt 1a.”.

18.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande persondepåkonto

1.

Den information som förtecknas i tabell IV-I (kontots ID och den alfanumeriska identifieraren ska vara unik inom registret).

Tabell IV-I

1

Kontots ID (utfärdas av registret)

2

Kontots typ

3

Åtagandeperiod

4

Kontoinnehavarens ID (utfärdas av registret)

5

Kontoinnehavarens namn

6

Kontots identifierare (ges av kontoinnehavaren)

7

Kontoinnehavarens adress – land

8

Kontoinnehavarens adress – region eller stat

9

Kontoinnehavarens adress – stad

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

11

Kontoinnehavarens adress – gata

12

Kontoinnehavarens adress – gatunummer

13

Kontoinnehavarens adress – företagsregisternummer eller ID-nummer

14

Kontoinnehavarens adress – telefon 1

15

Kontoinnehavarens adress – telefon 2

16

Kontoinnehavarens adress – e-postadress

17

Födelsedatum (fysiska personer)

18

Födelseort (fysiska personer)

19

Skattenummer med landskod

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om öppnande av konto har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om den permanenta adressen.

b)

Någon annan statligt utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om den permanenta adressen.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress behövs ett utlåtande från de lokala myndigheterna med intygande om den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som kontoadministratörens medlemsstat normalt godtar för att styrka den nominerades permanenta adress.

5.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för en juridisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Den juridiska personens stiftelseurkund.

b)

Handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

6.

För handlingar som lämnas in enligt punkterna 4 och 5 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av notarius publicus.

7.

Registeradministratören kan kräva att handlingarna åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.”

19.

Följande ska införas som bilaga IVa:

”BILAGA IVa

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

Tabell IVa-I:   Uppgifter om behörigt ombud

1

Personens ID

2

Typ av behörigt ombud

3

Förnamn

4

Efternamn

5

Titel

6

Befattning

7

Adress – land

8

Adress – region eller stat

9

Adress – stad

10

Adress – postnummer

11

Adress – gata

12

Adress – gatunummer

13

Telefon 1

14

Telefon 2

15

E-postadress

16

Födelsedatum

17

Födelseort

18

Språkval

19

Sekretessnivå

20

Extra behöriga ombuds rättigheter

1.

Informationen som förtecknas i tabell IVa-I.

2.

En undertecknad förklaring i vilken kontoinnehavaren uttrycker sin önskan att nominera en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud.

3.

Handlingar som styrker att den nominerade har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.

Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

5.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 4 om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan statligt utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka den nominerades permanenta adress.

6.

För styrkande handlingar enligt punkt 5 som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av notarius publicus.

7.

Registeradministratören kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.”

20.

Bilaga XIa ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell XIa-3 ska meningen ”De utsläppsrätter som tilldelats för åren före innevarande år har värdet noll.” utgå.

b)

I tabell XIa-4 ska meningen ”De utsläppsrätter som tilldelats för åren före innevarande år ändras inte.” utgå.

c)

I tabell XIa-7 ska koden ”7215” utgå.

21.

I bilaga XII ska beskrivningen bredvid svarskod 7701 i tabell XII-I ersättas med följande:

”Tilldelning ska tillhandahållas för alla år.”

22.

Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Den centrala förvaltaren ska på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats och enligt fastställt tidsschema visa och uppdatera den information om registersystemet som anges i punkterna 2–4b nedan, och varje registeradministratör ska på den offentliga delen av registrets webbplats och enligt fastställt tidsschema visa och uppdatera den information om registret som anges i punkterna 2–4b nedan.”

2.

Punkt 2 a ska ersättas med följande:

”a)

kontoinnehavarens namn, adress, stad, postnummer, land, telefonnummer och e-postadress.”

3.

Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c)

namn, adress, stad, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för det primära och sekundära behöriga ombud som kontoinnehavaren har angivit för kontot, förutsatt att kontoinnehavaren skriftligen har begärt att administratören visar denna information eller delar av den.”

4.

Punkt 4 a och 4 b ska ersättas med följande:

”a)

Uppgift om kontrollerade utsläpp, tillsammans med korrigeringar, för de anläggningar som är kopplade till verksamhetsutövardepåkontot för år X ska visas från och med den 1 april år X+1 eller, om den 1 april infaller under ett veckoslut eller på en helgdag, från och med den första arbetsdagen efter den 1 april.

b)

Enheter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52–53 för år X ska anges ordnade efter enhetskod (i fråga om utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar) från och med den 1 maj år X+1.”

5.

Följande punkt ska läggas till som punkt 4c:

”4c.

Det ska finnas en förteckning som uppdateras varje dygn och som visar enhetskoderna för alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som har överlämnats. I fråga om certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter ska även projektnamn, ursprungsland och projekt-ID visas.”

6.

Punkt 12a ska ersättas med följande:

”12a.

Den 30 april varje år ska gemenskapens oberoende transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

Procentandelen utsläppsrätter som överlämnades i varje medlemsstat under föregående kalenderår och som överlämnades från det konto som de fördelades till.

Summan av kontrollerade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, angiven som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

Den procentandel som tillhör konton som administreras av en viss medlemsstat av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår.

Den procentandel som tillhör konton som administreras av en viss medlemsstat av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater.”

Artikel 79

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2214/2004 och (EG) nr 994/2008 ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.

Artikel 80

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 2–76 och bilagorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(4)  EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

(5)  EUT L 271, 11.10.2008, s. 3.

(6)  EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

(7)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(8)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.

(13)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(14)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA I

Tabell I-I:   Kontotyper och enhetstyper som kan hållas på olika slags konton

Kontotypens namn

Kontoinnehavare

Kontotsadministratör

Antalet konton av denna typ

Utsläppsrätter (inte Kyotoenheter)

Kyotoenheter

Kapitel III-utsläppsrätter

Kapitel II-utsläppsrätter

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/RMU

I.   KP-partskonton i KP-register (inbegripet unionsregistret)

Partsdepåkonto

KP-part

KP-registrets administratör (i unionsregistret: den centrala förvaltaren)

Minst 1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Annulleringskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Återlösenskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

II.   Förvaltningskonton i unionsregistret

Nationellt depåkonto

Medlemsstat

Nationell administratör för den medlemsstat som har kontot

1 för varje medlemsstat

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Centralt clearingkonto i systemet för handel med utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Gateway-depositionskonto

1 för varje medlemsstat utan KP-register

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Unionens konto för borttagning

1

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Luftfartens avsättningskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

III.   Användarkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövardepåkonto

Verksamhetsutövare

Nationell administratör i den medlemsstat där anläggningen finns

Ett för varje anläggning eller luftfartygsoperatör eller person eller handelsplattform i medlemsstaten

Ja

Nej

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Luftfartygsoperatörskonto

Luftfartygsoperatör

Nationell administratör för den medlemsstat som administrerar luftfartygsoperatören

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Persondepåkonton

Person

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Handelsplattformskonto

Handelsplattform

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Ja

Ja

Per medlemsstat (1)

Kontrollörskonto

Kontrollör

Ett för varje kontrollör

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej


(1)  Medlemsstatens nationella administratör kan avgöra om kontot (eller kontotypen) kan hålla denna typ av enhet.


BILAGA II

Transaktionstyper som kan inledas och mottas per kontotyp (med den typ av enheter som kan delta)

Kontotypens namn

Transaktionens namn och åtgärdens typ (I = Inledande, M = Mottagande)

Överföring av enheter

Överlämnande av enheter

Borttagning av utsläppsrätter

Annullering av Kyotoenheter

Från ett konto i unionsregistret

Till ett konto i unionsregistret (från ett konto utanför unionsregistret)

Mellan två konton utanför unionsregistret (i EES)

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I.   KP-partskonton i unionsregistret och alla andra KP-register

KP-partsdepåkonto

Ej tillämpl.

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Annulleringskonto

Ej tillämpl.

Ja

Nej

Ej tillämpl.

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Återlösenskonto

Ej tillämpl.

Ja

Nej

Ej tillämpl.

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsenheter

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

II.   Förvaltningskonton i unionsregistret

Centralt clearingkonto i systemet för handel med utsläppsrätter

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Gateway-depåkonto (för medlemsstaterutan KP-register)

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nationella depåkonton (endast för medlemsstatermed KP-register)

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Unionens konto för borttagning

Nej

Nej

Ej tillämpl.

Nej

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Luftfartens avsättningskonto

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

III.   Användarkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövardepåkonto

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Luftfartygsoperatörskonto

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Persondepåkonton

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Handelsplattformskonto

Ja

Ja

Ej tillämpl.

Ja

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kontrollörskonto

Nej

Nej

Ej tillämpl.

Nej

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej


BILAGA III

Information som ska åtfölja ansökan om att öppna KP-partskonton och förvaltningskonton

1.

Informationen som förtecknas i tabell III-I.

Tabell III-I:   Kontouppgifter för alla konton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontots ID (ges av unionsregistret)

O

För-inställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Kontots typ

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

3

Åtagandeperiod

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

4

Kontoinnehavarens ID (utfärdas av unionsregistret)

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Kontoinnehavarens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontots identifierare (ges av kontoinnehavaren)

O

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontoinnehavarens adress – land

O

Urval

Ja

Ja

Ja

8

Kontoinnehavarens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontoinnehavarens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontoinnehavarens adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Kontoinnehavarens adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Kontoinnehavarens företags registreringsnummer eller ID-nummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

14

Kontoinnehavarens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Ja

15

Kontoinnehavarens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Ja

16

Kontoinnehavarens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Födelsedatum (fysiska personer)

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort (fysiska personer)

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Skattenummer med landskod

F

Fri

Ja

Ja

Nej

20

Kontots öppningsdatum

O

För-inställd

Nej

Ej tillämpligt

Ja

21

Kontots avslutningsdatum

F

För-inställd

Ja

Ja

Ja

2.

Kontots identifierare ska vara unik inom registersystemet.


BILAGA IV

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande persondepåkonton, handelsplattformskonton och kontrollörskonton

1.

Den information som förtecknas i tabell III-I (kontots ID och den alfanumeriska identifieraren ska vara unika inom registersystemet).

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om öppnande av konto har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

4.

Handlingar som styrker identiteten för den juridiska person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Den juridiska personens stiftelseurkund.

b)

Handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

5.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den permanenta adressen.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

6.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 4.

7.

För handlingar som lämnas in enligt punkterna 3, 4 eller 5 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av notarius publicus.

8.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

9.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att styrka handlingarna enligt punkterna 3, 4 och 5.


BILAGA V

Ytterligare information som ska lämnas till den nationella administratören rörande handelsplattformskonton

1.

En undertecknad förklaring från de behöriga finansmyndigheterna i medlemsstaten för den administratör som öppnar kontot, i vilken intygas att den person som ansöker om öppnande av ett konto är auktoriserad i den medlemsstaten som något av följande:

a)

En reglerad marknad enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse.

b)

En multilateral handelsplattform enligt artikel 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse.

c)

Någon annan plattform som är ett multilateralt system som drivs och/eller administreras av en marknadsplatsoperatör och som sammanför eller underlättar sammanförandet av olika slags tredjepartsintressen när det gäller köp och försäljning av utsläppsrätter eller Kyotoenheter, inbegripet olika clearing- eller avvecklingssystem som sköter betalning och leverans av utsläppsrätter och förvaltning av säkerheter för den relevanta reglerade marknaden eller multilaterala handelsplattformen eller någon annan plattform.

Ytterligare information som ska lämnas till den nationella administratören rörande kontrollörskonton

2.

En handling som styrker att den person som ansöker om att öppna ett konto är ackrediterad som kontrollör i den medlemsstat vars administratör tar emot ansökan.


BILAGA VI

Basvillkor

Basvillkorens utformning och verkan

1.

Förhållandet mellan kontoinnehavare och registeradministratörer.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser

2.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser i fråga om säkerhet, användarnamn, lösenord och tillträde till registrets webbplats.

3.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att föra in uppgifter på webbplatsen och se till att uppgifterna är korrekta.

4.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att följa bestämmelserna för användning av registrets webbplats.

Registeradministratörens förpliktelser

5.

Registeradministratörens förpliktelse att genomföra kontoinnehavarens instruktioner.

6.

Registeradministratörens förpliktelse att registrera uppgifter om kontoinnehavaren.

7.

Registeradministratörens förpliktelse att öppna, uppdatera och avsluta ett konto i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Genomförandet av processer

8.

Bestämmelser om slutgiltigt godkännande av processer och bekräftelse.

Betalning

9.

Villkor rörande avgifter för öppnande och innehav av konton.

Driften av registrets webbplats

10.

Bestämmelser om registeradministratörens rätt att göra ändringar på registrets webbplats.

11.

Villkor för användning av webbplatsen.

Garantier och skadestånd

12.

Informationens tillförlitlighet.

13.

Behörighet att inleda processer.

Revidering av basvillkoren om förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras

Säkerhet och motåtgärder vid säkerhetsbrott

14.

En angivelse om att de nationella administratörerna kan vidarebefordra alla misstänkta meddelanden som rör transaktioner till nationella rättsvårdande myndigheter.

Tvistlösning

15.

Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare.

Ansvar

16.

Ansvarsbegränsning för registeradministratören.

17.

Ansvarsbegränsning för kontoinnehavaren.

Tredje parts rättigheter

Ombud, underrättelser och tillämplig rätt


BILAGA VII

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande varje verksamhetsutövardepåkonto

1.

Informationen som förtecknas i tabell III-I.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I ska anläggningens verksamhetsutövare anges som kontoinnehavare. Det namn som anges för kontoinnehavaren ska överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

3.

Informationen som förtecknas i tabellerna VII-I och VII-II.

Tabell VII-I:   Kontouppgifter för verksamhetsutövardepåkonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Anläggningens ID

O

Förinställd

Nej

Ja

2

Tillståndets kod

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Datum då tillståndet träder i kraft

O

Fri

Nej

Ja

4

Datum då tillstödet löper ut

F

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Anläggningens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Typ av verksamhet vid anläggningen

O

Urval

Ja

Ja

Ja

7

Anläggningens adress – land

O

Förinställd

Ja

Ja

Ja

8

Anläggningens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anläggningens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anläggningens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anläggningens adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Anläggningens adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Anläggningens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Ja

14

Anläggningens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Ja

15

Anläggningens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Ja

16

Moderbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Dotterbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

18

EPRTR-kod

O

Fri

Ja

Nej

Ja

19

Latitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

20

Longitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

Tabell VII-II:   Uppgifter om kontrollör och kontaktperson för kontot

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Kontrollör

F

Urval

Ja

Nej

Ja

 

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

2

Kontaktperson i medlemsstaten – förnamn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

3

Kontaktperson i medlemsstaten – efternamn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

4

Kontaktpersonens adress – land

F

Förinställd

Ja

Nej

Ja (1)

5

Kontaktpersonens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

6

Kontaktpersonens adress – stad

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

7

Kontaktpersonens adress – postnummer

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

8

Kontaktpersonens adress – gata

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

9

Kontaktpersonens adress – gatunummer

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

10

Kontaktpersonens telefon 1

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

11

Kontaktpersonens telefon 2

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

12

Kontaktpersonens e-postadress

F

Fri

Ja

Nej

Ja (1)

4.

Anläggningens namn ska vara identiskt med namnet i det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.


(1)  Dessa punkter visas inte om kontoinnehavaren vill hålla dem sekretessbelagda enligt artikel 75.


BILAGA VIII

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande varje luftfartygsoperatörskonto

1.

Informationen som förtecknas i tabellerna III-I och VII-II.

2.

I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I ska luftfartygsoperatören anges som kontoinnehavare. Det namn som noteras för kontoinnehavaren ska vara identiskt med namnet i övervakningsplanen. Om namnet i övervakningsplanen inte längre är aktuellt, ska namnet i handelsregistret eller det namn som används av Eurocontrol noteras.

3.

Informationen som förtecknas i tabell VIII-I.

Tabell VIII-I:   Kontouppgifter för luftfartygsoperatörskonton

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Är uppgiften obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Är uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas uppgiften på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Luftfartygsoperatörens ID (tilldelat av unionsregistret)

O

Fri

Nej

Ja

2

Unik kod enligt kommissionens förordning (EG) nr 748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Anropssignal (ICAO-beteckning)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4

ID enligt övervakningsplanen

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Övervakningsplan – första tillämpningsåret

O

Fri

Nej

Ja

6

Övervakningsplan – sista tillämpningsåret

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4.

Anropssignalen är den ICAO-beteckning som anges i fält 7 i färdplanen eller, om sådan saknas, luftfartygets registreringsbeteckning.


BILAGA IX

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

Tabell IX-I:   Uppgifter om behörigt ombud

 

A

B

C

D

E

F

Punkt nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från nationell administratör?

Visas på unionsregistrets offentliga webbplats?

1

Personens ID

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Typ av behörigt ombud

O

Urval

Ja

Nej

Ja

3

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

4

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

5

Titel

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

6

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

 

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

 

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

7

Adress – land

F

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej (1)

8

Adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

9

Adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

10

Adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

11

Adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

12

Adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (1)

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

14

Telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej (1)

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Språkval

F

Urval

Ja

Nej

Nej

19

Sekretessnivå

F

Urval

Ja

Nej

Nej

20

Extra behöriga ombudsrättigheter

O

Flera urval

Ja

Nej

Nej

1.

Informationen som förtecknas i tabell IX-I.

2.

En undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud eller extra behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet har rätt att för kontoinnehavarens del inleda transaktioner, samt eventuella begränsningar av denna rätt.

3.

Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

4.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a)

Identitetshandling enligt punkt 4, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

För styrkande handlingar som lämnas in enligt punkt 4 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av notarius publicus.

6.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.

7.

I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera handlingarna enligt punkterna 3 och 4.


(1)  Dessa punkter visas endast om kontoinnehavaren vill göra dem offentliga enligt artikel 75.


BILAGA X

Format för inlämning av årliga utsläppsuppgifter

1.

Utsläppsuppgifterna för verksamhetsutövare ska innehålla den information som förtecknas i tabell X-I.

Tabell X-I:   Utsläppsuppgifter för verksamhetsutövare

 

A

B

C

1

Anläggningens ID

 

2

Rapporteringsår

 

Utsläpp av växthusgaser

 

i ton

i ton CO2eq

3

CO2-utsläpp

 

 

4

N2O-utsläpp

 

 

5

PFC-utsläpp

 

 

6

Totala utsläpp

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Utsläppsuppgifterna för luftfartygsoperatörer ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkterna 8 och 9 i avsnitt 8 i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG.

3.

Det elektroniska formatet för inlämning av utsläppsuppgifter ska beskrivas i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.


BILAGA XI

Nationell fördelningsplanstabell för perioden 2008–2012

Rad nr

Namn

Antalet kapitel III-utsläppsrätter

Inmatning (”r” står för ”rad”)

 

Medlemsstatens landskod

 

Manuellt

1

Totala antalet utsläppsrätter att utfärda till anläggningar

 

Σ (r5 till r9, r12 till r16)

2

Totala antalet utsläppsrätter i reserv

 

Manuellt

3

 

Kontots ID för anläggning A

 

Manuellt

4

 

Mängd som ska fördelas till anläggning A

 

 

5

 

 

år 2008

 

Manuellt

6

 

 

år 2009

 

Manuellt

7

 

 

år 2010

 

Manuellt

8

 

 

år 2011

 

Manuellt

9

 

 

år 2012

 

Manuellt

10

 

Kontots ID för anläggning B

 

Manuellt

11

 

Mängd som ska fördelas till anläggning B

 

 

12

 

 

år 2008

 

Manuellt

13

 

 

år 2009

 

Manuellt

14

 

 

år 2010

 

Manuellt

15

 

 

år 2011

 

Manuellt

16

 

 

år 2012

 

Manuellt


BILAGA XII

Fördelningstabell för unionens luftfart för perioden 2008–2012

Rad nr

Namn

Antalet kapitel II-utsläppsrätter

Inmatning (”r” står för ”rad”)

1

Mängden kapitel II-utsläppsrätter i hela unionen år 2012

 

Manuellt

2

 

Mängd som återstår att fördela år 2012

 

(r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5)

3

 

 

av medlemsstat 1

 

Manuellt

4

 

 

av medlemsstat 2

 

Manuellt

5

 

 

av medlemsstat n

 

Manuellt

6

 

Mängd som redan fördelats för 2012

 

(r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9)

7

 

 

för luftfartygsoperatör 1

 

Manuellt

8

 

 

för luftfartygsoperatör 2

 

Manuellt

9

 

 

för kontoinnehavare n

 

Manuellt


BILAGA XIII

Krav på rapportering från den centrala förvaltaren

Information tillgänglig för allmänheten

1.

På EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats ska följande information visas för varje enskilt konto:

a)

All information som enligt tabellerna III-I, VII-I, VII-II, VIII-I och IX-I ska visas på unionsregistrets offentliga webbplats. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

b)

Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artikel 40 och 41. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

c)

Kontots status i enlighet med artikel 9.1. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

d)

Antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats enligt artikel 46 och enhets-ID för överlämnade utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som överlämnats under perioden mellan den 1 januari och den 15 maj ska visas först efter den 15 maj. Under perioden mellan den 15 maj till den 31 december ska informationen uppdateras med 24 timmars mellanrum.

e)

Kontrollerade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot ska visas från och med den 1 april år X+1.

f)

En symbol och en förklaring om huruvida anläggningen eller luftfartygsoperatören som är kopplad till det berörda depåkontot före den 30 april har överlämnat ett antal Kyotoenheter eller utsläppsrätter som minst motsvarar alla utsläpp under alla föregående år. De symboler och förklaringar som ska visas framgår av tabell XIII-I. Symbolen ska uppdateras den 1 maj och ska, utöver tillägg av en asterisk * i de fall som anges på rad 5 i tabell XIII-I, inte ändras före nästa 1 maj.

Tabell XIII-I: Förklaringar om fullgörande

Rad nr

Fullgörandestatus enligt artikel 31

Har kontrollerade utsläpp noterats för senaste hela år?

Symbol

Förklaring

som ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats

1

0 eller ett positivt tal

Ja

A

”Antalet utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats fram till den 30 april är större än eller lika med kontrollerade utsläpp”

2

Negativt tal

Ja

B

”Antalet utsläppsrätter och utsläppsminskningsenheter/certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats fram till den 30 april är lägre än kontrollerade utsläpp”

3

Valfritt tal

Nej

C

”Kontrollerade utsläpp noterades inte före den 30 april”

4

Valfritt tal

Nej (eftersom processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register)

X

”Kontrollerade utsläpp kunde inte noteras och/eller överlämnas före den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register”

5

Valfritt tal

Ja eller Nej (men med efterföljande uppdatering som görs av behörig myndighet)

* [läggs till den ursprungliga symbolen]

”De kontrollerade utsläppen har uppskattats eller korrigerats av den behöriga myndigheten.”

2.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information, som ska uppdateras med 24 timmars mellanrum:

a)

Varje medlemsstats nationella fördelningsplanstabell, inklusive uppgifter om korrigeringar i tabellen enligt artikel 37.

b)

EU-fördelningsplanen för luftfart, inklusive uppgifter om korrigeringar i tabellen enligt artikel 38.

c)

Tabeller över reserver som har utarbetats enligt kommissionens beslut 2006/780/EG (1).

d)

Totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på föregående dag hölls på alla användarkonton i unionsregistret.

e)

En förteckning över enhets-ID för alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som överlämnats, med markering av de enheter som flyttats bort från det konto dit de överlämnades och som nu hålls på persondepåkonton eller verksamhetsutövardepåkonton. I fråga om certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter ska även projektnamn, ursprungsland och projekt-ID visas.

f)

En förteckning över de typer av Kyotoenheter som inte är certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter och som kan hållas på användarkonton som administreras av en viss nationell administratör enligt punkt 1 i bilaga I.

g)

Det totala antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som verksamhetsutövarna får använda för perioden i fråga i enlighet med artikel 11a.1 i direktiv 2003/87/EG.

h)

De avgifter som de nationella administratörerna debiterar enligt artikel 76.

3.

Den 30 april varje år ska EU:s transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

a)

Procentandelen utsläppsrätter överlämnade i varje medlemsstat under föregående år och som överlämnades från det konto som de fördelades till.

b)

Summan av kontrollerade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

c)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

d)

Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

4.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin officiella webbplats och för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s transaktionsförteckning visa följande information den 1 januari under det femte året efter det år då informationen noterades:

a)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens ID för det överförande kontot.

b)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens ID för det mottagande kontot.

c)

De utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, sorterade efter enhetskod.

d)

Transaktionskod.

e)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (Centraleuropeisk tid, CET).

f)

Transaktionstyp.

Information tillgänglig för kontoinnehavarna

5.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information, som ska uppdateras i realtid:

a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, med enhetskoder.

b)

En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, och för varje föreslagen transaktion

i)

elementen enligt punkt 4,

ii)

datum och klockslag då transaktionen föreslogs (Centraleuropeisk tid, CET),

iii)

den föreslagna transaktionens aktuella status,

iv)

eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

c)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har förvärvat efter slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

d)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot till följd av slutförda transaktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

Information tillgänglig för nationella administratörer

6.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av nationella administratörer visa följande information:

a)

Aktuellt saldo och transaktionshistoria för det centrala clearingkontot i systemet för handel med utsläppsrätter, gateway-depositionskontot, unionens konto för borttagning av utsläppsrätter och luftfartens avsättningskonto.

b)

Kontoinnehavare och behöriga ombud för vilka en nationell administratör har stängt av tillträdesrätten till ett konto i unionsregistret i enlighet med artikel 27.


(1)  EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.


Top