Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Kommissionens förordning (EU) nr 850/2010 av den 27 september 2010 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 850/2010

av den 27 september 2010

om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen) (1), särskilt artikel 11.4,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran om översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Begäran ingavs av TRL China Ltd (nedan kallad sökanden), som är en exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina eller det berörda landet).

B.   PRODUKT

(2)

Den produkt som berörs av översynen är kemiskt bundna, obrända tegelstenar av magnesia där beståndsdelen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller utan magnesit, med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten), som klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90 (Taric-nummer 6815910010, 6815991020 och 6815999020).

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(3)

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1659/2005 (2), enligt vilken import till unionen av den berörda produkten med ursprung i Kina, inklusive den berörda produkt som tillverkas av sökanden, omfattas av en slutgiltig antidumpningstull på 39,9 %, med undantag av de särskilt omnämnda företag som omfattas av individuella tullsatser.

D.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(4)

Sökanden gör gällande att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen eller, alternativt, begär individuell behandling enligt artikel 9.5 i grundförordningen. Sökanden gör vidare gällande att företaget inte exporterade den berörda produkten till unionen under den undersökningsperiod som låg till grund för antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden 1 april 2003–31 mars 2004 (nedan kallad den ursprungliga undersökningsperioden) och att företaget inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av den produkt som omfattas av de ovannämnda antidumpningsåtgärderna.

(5)

Sökanden gör vidare gällande att företaget började exportera den berörda produkten till unionen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

E.   FÖRFARANDE

(6)

De unionstillverkare som såvitt känt är berörda har underrättats om ansökan i fråga och givits tillfälle att lämna synpunkter.

(7)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drar kommissionen slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera inledandet av en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter det att den ansökan som anges i skäl 13 tagits emot, kommer det att fastställas om sökanden är verksam under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller, alternativt, om sökanden uppfyller kraven för en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen. Om så är fallet, kommer en individuell dumpningsmarginal för sökanden att beräknas samt, om dumpning skulle konstateras, nivån på den tull som kommer att tillämpas på importen till unionen av den berörda produkten från sökanden.

(8)

Om det fastställs att sökanden uppfyller kraven för en individuell tull, kan det bli nödvändigt att ändra den tullsats som för närvarande tillämpas på import av den berörda produkten från de företag som inte omnämns i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1659/2005.

a)   Frågeformulär

(9)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer ett frågeformulär att sändas till sökanden.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(10)

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter skriftligen och lägga fram bevisning till stöd för dessa.

(11)

Kommissionen kan vidare höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

(12)

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i den här förordningen.

c)   Marknadsekonomisk status och individuell behandling

(13)

Om sökanden lägger fram tillräcklig bevisning för att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En väl underbyggd ansökan om detta måste lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 4.3 i den här förordningen. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till sökanden och till myndigheterna i Kina. Sökanden kan också använda denna ansökningsblankett för att ansöka om individuell behandling, dvs. om sökanden anser sig uppfylla kriterierna i artikel 9.5 i grundförordningen.

d)   Val av land med marknadsekonomi

(14)

Om sökanden inte beviljas marknadsekonomisk status, men uppfyller kraven för fastställande av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att användas för att fastställa normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att på nytt använda Förenta staterna för detta ändamål, i likhet med vad den gjorde vid den undersökning som ledde till införandet av åtgärder på import av den berörda produkten från Kina. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfrist som anges i artikel 4.2 i den här förordningen lämna synpunkter på lämpligheten av detta val.

(15)

Om sökanden skulle beviljas marknadsekonomisk behandling, kan kommissionen dessutom vid behov använda slutsatser beträffande normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi, t.ex. för att ersätta otillförlitliga, kinesiska uppgifter om de kostnader eller priser som krävs för fastställandet av normalvärdet, om det skulle visa sig att nödvändiga, tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Förenta staterna även för detta ändamål.

F.   UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORT

(16)

I enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen bör den gällande antidumpningstullen upphävas för import av den berörda produkten som tillverkas och säljs på export till unionen av sökanden. Samtidigt bör denna import registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen för att antidumpningstullar ska kunna tas ut retroaktivt från och med den dag när översynen inleddes, i det fall översynen skulle visa att sökanden har sålt produkten till dumpade priser. Storleken på sökandens eventuella framtida betalningsförpliktelser kan inte uppskattas i detta skede av förfarandet.

G.   TIDSFRISTER

(17)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara det frågeformulär som anges i skäl 8 a i den här förordningen eller lämna andra uppgifter som bör beaktas i samband med undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen,

berörda parter kan lämna synpunkter på lämpligheten av att Förenta staterna, i det fall sökanden inte beviljas marknadsekonomisk behandling, väljs som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina,

sökanden bör inge en väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk behandling.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(18)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(19)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det skulle ha gjort om parten hade samarbetat.

I.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(20)

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

J.   FÖRHÖRSOMBUD

(21)

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Trade) ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgång till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandling av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare information och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En översyn av förordning (EG) nr 1659/2005 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 i syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av kemiskt bundna, obrända tegelstenar av magnesia där beståndsdelen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller utan magnesit, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90 (Taric-nummer 6815910010, 6815991020 och 6815999020), som tillverkas och säljs på export till unionen av TRL China Ltd (Taric-tilläggsnummer A985) ska omfattas av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005 ska upphävas när det gäller import av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna ska, i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 1225/2009, vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen av den produkt som anges i artikel 1 i den här förordningen. Registreringen ska upphöra nio månader efter den dag då den här förordningen träder i kraft.

Artikel 4

1.   Om de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen, ska parterna, om inget annat anges, ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och svaret på det frågeformulär som anges i skäl 8 a i den här förordningen eller lämna andra uppgifter inom 37 dagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.   De parter som berörs av undersökningen och som önskar lämna synpunkter på lämpligheten av valet av Förenta staterna som ett tredjeland med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Folkrepubliken Kina, måste lämna sina synpunkter senast 10 dagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

3.   Väl underbyggda ansökningar om marknadsekonomisk behandling ska ha inkommit till kommissionen senast 15 dagar efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

4.   Alla inlagor eller framställningar från berörda parter ska inges skriftligen (inte i elektronisk form såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i den här förordningen, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas Limited  (4) och i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning med påskriften For inspection by interested parties.

Alla uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd ska sändas till nedanstående adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

N105 4/92

1049 Bryssel

BELGIEN

Fax +32 22956505

Artikel 5

Den här förordningen träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


Top