EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0479

Kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 av den 1 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 135, 2.6.2010, p. 26–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 275 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/479/oj

2.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 479/2010

av den 1 juni 2010

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 192.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 192.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska medlemsstaterna och kommissionen ge varandra den information som behövs för att tillämpa den förordningen. I kommissionens förordning (EG) nr 562/2005 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (3) vad gäller meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter.

(2)

Eftersom förordning (EG) nr 562/2005 redan har ändrats och ytterligare ändringar krävs, i synnerhet för att aktualisera hänvisningarna till andra rättsakter, bör förordning (EG) nr 562/2005 av tydlighetsskäl upphävas och ersättas med en ny förordning.

(3)

Exportbidragen och stödet för skummjölk bearbetad till kasein kan fastställas endast på grundval av uppgifter om prisändringar både på den inre marknaden och inom den internationella handeln.

(4)

Det är nödvändigt att kunna jämföra prisnoteringarna för produkter, särskilt i samband med beräkningen av bidrag och stödbelopp. Det är också nödvändigt att göra prisnoteringarna mer tillförlitliga genom att vikta dem.

(5)

För att förenkla och minska de nationella myndigheternas administrativa arbete bör de meddelanden om priser som ska lämnas varje vecka begränsas till produkter där uppgifterna behövs för en noggrann övervakning av mejerimarknaden. För övriga produkter bör meddelanden lämnas varje månad, och för produkter där uppgifterna inte är nödvändiga bör meddelandena upphöra.

(6)

Meddelandena om priser på produkter som produceras av färre än tre producenter per medlemsstat bör markeras som konfidentiella, användas endast av kommissionen och inte redovisas någon annanstans.

(7)

För en bättre övervakning av mejerimarknaden krävs uppgifter om import av produkter som kräver importlicens. Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (4), krävs från och med den 1 juli 2008 importlicenser endast vid import som omfattas av förmånstullar.

(8)

Enligt artikel 11.1 b och c i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) ska kommissionen underrättas om de kvantiteter för vilka det har utfärdats importlicenser och de kvantiteter som omfattas av outnyttjade eller endast delvis utnyttjade importlicenser inom ramen för importtullkvoter. Dessa övergripande bestämmelser gäller samma uppgifter som dem som hittills omfattats av artikel 7.1 och 7.6 i förordning (EG) nr 562/2005. Skyldigheten att meddela dessa uppgifter bör därför inte finnas med i den nya förordningen.

(9)

I artikel 1.2 a i i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6) fastställs när och för vilka produkter exportlicenser ska uppvisas. I del K i bilaga II till den förordningen förtecknas de mejeriprodukter som importeras enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter, och för vilka det krävs en importlicens. För dessa produkter ska meddelanden skickas till kommissionen.

(10)

Enligt avdelning 2 kapitel III i förordning (EG) nr 2535/2001 ska vissa importkvoter förvaltas på grundval av IMA 1-intyg som utfärdas av myndigheter i tredjeländer. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdats på grundval av IMA 1-intyg. Erfarenheten har visat att dessa meddelanden inte alltid möjliggör exakt övervakning av varje etapp av denna import. Det bör föreskrivas att ytterligare uppgifter ska lämnas.

(11)

För exakta och regelbundna observationer av handeln som gör det möjligt att bedöma effekterna av bidragen krävs uppgifter om export av produkter för vilka det har fastställts bidrag, särskilt när det gäller kvantiteter som säljs inom ramen för en anbudsinfordran.

(12)

För genomförandet av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (nedan kallat jordbruksavtalet), och som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (7), krävs en mängd detaljerade uppgifter om import och export, särskilt i fråga om licensansökningar och licensernas användning, för att åtagandena enligt jordbruksavtalet ska kunna fullgöras. För att åtagandena ska kunna utnyttjas till fullo är det nödvändigt med snabb information om exportutvecklingen.

(13)

I kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (8) fastställs särskilda regler för export av vissa mjölkprodukter till Kanada, Förenta staterna och Dominikanska republiken. Det bör föreskrivas att uppgifter ska lämnas om detta.

(14)

Genom förordning (EG) nr 1187/2009 införs bestämmelser om ett särskilt system för beviljande av bidrag på grundval av ingredienser, med ursprung i EU, som ingår i smältost som framställts enligt systemet med aktiv förädling. Det bör föreskrivas att uppgifter ska lämnas om detta.

(15)

Tidigare års erfarenheter av att handlägga de uppgifter som kommer in till kommissionen har visat att vissa uppgifter kan skickas in mer sällan utan att viktig information går förlorad.

(16)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

STÖDÅTGÄRDER FÖR SKUMMJÖLK OCH SKUMMJÖLKSPULVER

Artikel 1

1.   När det gäller stöd som i enlighet med artikel 99.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 beviljas för skummjölk och skummjölkspulver som är avsedda att användas som foder ska medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad lämna följande uppgifter för den föregående månaden till kommissionen:

a)

De kvantiteter skummjölk som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

b)

De kvantiteter denaturerat skummjölkspulver för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

c)

De kvantiteter skummjölkspulver som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

2.   När det gäller stöd som i enlighet med artikel 100 i förordning (EG) nr 1234/2007 beviljas för skummjölk som bearbetats till kasein och kaseinater ska medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad lämna uppgifter till kommissionen om de kvantiteter skummjölk för vilka ansökningar om stöd har lämnats under den föregående månaden. Dessa kvantiteter ska fördelas efter kvaliteten på det kasein eller de kaseinater som framställts.

KAPITEL II

PRISER

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska varje vecka senast onsdag kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) meddela kommissionen följande om de priser fritt fabriken som under den föregående veckan gällde för de produkter som förtecknas i bilaga IA:

a)

Priser för varje produkt som avses i punkterna 1–6, där den nationella produktionen utgör minst 1 % av produktionen i EU.

b)

Priser för ostsorter som utgör minst 4 % av den sammanlagda nationella ostproduktionen.

Den nationella produktionen och EU-produktionen av smör som avses i bilaga IA punkterna 4 och 5 och som ska beaktas enligt första stycket punkt a, ska vara den sammanlagda produktionen för båda de produkter som avses i dessa punkter.

2.   Senast den tionde dagen i varje månad och för de priser fritt fabriken som noterats under föregående månad för de produkter som förtecknas i bilaga IB ska medlemsstaterna lämna följande uppgifter för den föregående månaden till kommissionen:

a)

Priser för varje produkt, andra än ostar, där den nationella produktionen utgör minst 2 % av produktionen i EU.

b)

Priser för ostsorter, andra än dem som anges i 1 b, som utgör minst 8 % av den sammanlagda nationella ostproduktionen.

3.   Medlemsstaterna ska så snart som möjligt, men senast vid månadsslutet, lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Det pris på råmjölk, med verkligt fett- och proteininnehåll, som betalats till mjölkproducenter på deras territorium för leveranser under den föregående månaden.

b)

Det beräknade priset för leveranser under den innevarande månaden, om det är tillgängligt.

4.   I denna artikel avses med ”pris fritt fabriken” det pris till vilket produkten köps från företaget, exklusive avgifter (moms) och alla andra kostnader (transport, lastning, hantering, lagring, lastpallar, försäkring, osv.). Priset ska avse försäljning som har fakturerats under referensperioden.

Artikel 3

1.   De priser som meddelas enligt artikel 2 ska uttryckas som vägda medeltal, i nationell valuta per 100 kg.

2.   När det gäller uppgifter om priserna ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att uppgifterna är representativa, tillförlitliga och fullständiga. I detta syfte ska medlemsstaterna senast den 15 augusti 2010 lämna en rapport till kommissionen som grundas på förlagan i bilaga II. En ny rapport ska lämnas in varje gång en del i den föregående rapporten behöver uppdateras.

3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de ekonomiska aktörerna skickar in nödvändiga uppgifter inom gällande tidsfrister.

4.   Före den 15 augusti 2010 ska medlemsstaterna översända följande uppgifter till kommissionen med hjälp av förlagorna i bilagorna IA och IB:

a)

Om ett pris som ska meddelas gäller en produkt som produceras av färre än tre producenter i en medlemsstat ska ordet ”konfidentiell” visas i kolumnen ”kommentarer” i bilagorna IA och IB. Dessa uppgifter ska anses vara konfidentiella och ska användas endast i sammanställningssyfte.

b)

För ostarna, den representativa förpackningsenhet som priset avser.

c)

Om ett pris för en annan produkt än ost avser en annan förpackningsenhet än den som visas i kolumnen ”representativ förpackningsenhet” ska den förpackningsenhet som priset avser visas i kolumnen ”kommentarer” i bilagorna IA och IB.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen varje gång en av de uppgifter som anges i första stycket leden a–c behöver uppdateras.

KAPITEL III

HANDEL

AVSNITT 1

Import

Artikel 4

Medlemsstaterna ska senast den tionde dagen i varje månad meddela kommissionen de kvantiteter mjölk och mjölkprodukter som under den föregående månaden importerats enligt andra förmånsvillkor än tullkvoter, och för vilka importlicenser har utfärdats enligt bilaga II del I K till förordning (EG) nr 376/2008, indelade efter KN-nummer och ursprungsland.

Anmälningarna ska omfatta nollimport och nollexport.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska för det föregående året lämna följande uppgifter till kommissionen, indelade efter KN-nummer, beträffande de importlicenser som har utfärdats efter uppvisande av ett IMA 1-intyg, i enlighet med avdelning 2 kapitel III avsnitt 1 i förordning (EG) nr 2535/2001, med angivande av IMA 1-intygens nummer:

a)

Den produktkvantitet som täcks av intyget samt det datum då importlicensen utfärdades.

b)

Den produktkvantitet för vilken säkerheten har frisläppts.

Anmälningarna ska omfatta nollimport och nollexport.

AVSNITT 2

Export

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ska varje arbetsdag före kl. 18.00 lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om licenser

i)

som avses i artikel 1.2 b ii i förordning (EG) nr 376/2008, med undantag för dem som avses i artiklarna 15 och 29 i förordning (EG) nr 1187/2009,

ii)

som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 1187/2009.

b)

I tillämpliga fall att inga ansökningar har lämnats in den dagen, förutom då inget bidrag eller nollbidragssats fastställs för någon av de produkter som avses i bilaga I del 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (9).

c)

De kvantiteter, fördelade per ansökan och på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter samt på destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om tillfälliga licenser enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1187/2009, med uppgift om

i)

sista dag för inlämnande av anbud samt en kopia av det dokument som bekräftar infordran av anbud för de kvantiteter som begärts,

ii)

den kvantitet produkter som omfattas av anbudsförfarandet.

d)

De kvantiteter, fördelade på nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och kod för bestämmelseort, för vilka sådana licenser som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1187/2009 har utfärdats slutgiltigt eller annullerats samma dag, samt datum och kvantitet för den tillfälliga licensen.

e)

I förekommande fall, den ändrade produktkvantitet som omfattas av den anbudsinfordran som avses i c.

f)

De kvantiteter, fördelade på nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka licenser har utfärdats i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1187/2009.

2.   När det gäller det meddelande som avses i 1 c i räcker det med ett meddelande per medlemsstat, om flera ansökningar har lämnats in för samma anbudsinfordran.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna ska före den sextonde dagen i varje månad lämna följande uppgifter till kommissionen för den föregående månaden:

a)

De kvantiteter, fördelade på nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka licensansökan har annullerats i enlighet med artikel 10.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1187/2009.

b)

De outnyttjade kvantiteter på licenser som löpt ut och återlämnats under föregående månad och som har utfärdats sedan den 1 juli det innevarande Gatt-året, indelade efter nummer i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter.

c)

De kvantiteter mjölkprodukter, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland, som inte tillhör någon av de kategorier som avses i artikel 28.2 i fördraget och som har importerats för att användas för framställning av produkter enligt KN-nummer 0406 30, i enlighet med artikel 12.5 c i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (10), och för vilka ett tillstånd enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1187/2009 har beviljats.

d)

De kvantiteter indelade efter KN-nummer för vilka licenser har utfärdats och ingen ansökan om bidrag har inkommit enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1187/2009.

2.   Medlemsstaterna ska före den 31 december anmäla till kommission de kvantiteter indelade efter KN-nummer för vilka licenser har utfärdats för det följande kvotåret i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 1187/2009.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA OCH SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 8

1.   Meddelandena till kommissionen enligt den här förordningen ska göras av medlemsstaterna på elektronisk väg enligt de metoder som kommissionen ställt till förfogande.

2.   Meddelandenas utformning och innehåll ska följa de förlagor eller metoder som kommissionen ställt till de behöriga myndigheternas förfogande. Förlagorna och metoderna ska anpassas och uppdateras efter det att den förvaltningskommitté som avses i artikel 195.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och de berörda behöriga myndigheterna har underrättats om detta.

Artikel 9

Kommissionen ska ställa de uppgifter och dokument som den erhållit till medlemsstaternas förfogande.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 562/2005 ska upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 562/2005 ska emellertid fortsätta att gälla för översändande av uppgifter och dokument som avser den period som föregår tillämpningen av den här förordningen.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 11.

(3)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(4)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(8)  EUT L 318, 4.12.2009, s. 1.

(9)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(10)  EUT L 186, 17.7.2009, s. 1.


BILAGA IA

VECKOMEDDELANDEN

Artikel 2.1 i förordning (EU) nr 479/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN – GD JORDBRUK C.4 – ANIMALISKA PRODUKTER

 

Medlemsstat: …

 

Kontaktperson: …

 

Tfn …

 

Fax …

 

E-post: …


Produkt

KN-nummer

Representativ förpackningsenhet

Kommentarer

1.

Vasslepulver

0404 10 02

25 kg

 

2.

Skummjölkspulver som uppfyller kraven avseende interventionskvalitet

0402 10 19

25 kg

 

3.

Helmjölkspulver

0402 21 19

25 kg

 

4.

Smör – osaltat

0405 10 19

25 kg

 

5.

Smör – osaltat

0405 10 11

250 g

 

6.

Smörolja

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar, 45–50 % fetthalt i torrsubstansen

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gouda, 45–50 % fetthalt i torrsubstansen

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edamer, 40–45 % fetthalt i torrsubstansen

0406 90 23

 (1)

 

10.

Emmentaler, 45–50 % fetthalt i torrsubstansen

0406 90 13

 (1)

 


(1)  För ostar ska meddelandet avse den mest representativa förpackningsenheten.


BILAGA IB

MÅNATLIGA MEDDELANDEN

Artikel 2.2 i förordning (EU) nr 479/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN – GD JORDBRUK C.4 – ANIMALISKA PRODUKTER

Medlemsstat: …

Kontaktperson: …

Tfn …

Fax …

E-post: …


Produkt

KN-nummer

Representativ förpackningsenhet

Kommentarer

1.

Skummjölkspulver avsett att användas som foder

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Kasein

3501 10

25 kg (säckar)

 

3.

Ostsorter:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  För ostar ska meddelandet avse den mest representativa förpackningsenheten.


BILAGA II

Uppgifter som ska finnas med i den rapport om priset på råmjölk och mejeriprodukter som ska lämnas in till kommissionen  (1) enligt artikel 3

1.

Marknadsreglering och marknadsstruktur:

Allmän översikt över marknadsstrukturen för den berörda produkten.

2.

Produktdefinition:

Sammansättning (fetthalt, torrsubstansinnehåll, vattenhalt i den fettfria substansen), kvalitetsklass, ålder eller lagringsperiod, presentation och förpackning (t.ex. i lös vikt, i säckar på 25 kg), andra kännetecken.

3.

Plats och förfarande för prisnotering:

a)

Organ som ansvarar för prisstatistiken (adress, fax, e-post).

b)

Antal noteringsställen och geografiskt område eller region som priserna gäller för.

c)

Undersökningsmetod (t.ex. direkt utfrågning av de första köparna). Om priserna fastställs av ett försäljningsorgan bör det anges om priserna baserar sig på en uppskattning eller fakta. Om sekundärt material används bör källorna anges (t.ex. användning av marknadsrapporter).

d)

Statistisk bearbetning av priser, däribland de faktorer som används för att räkna om produkternas vikt till den representativa vikt som anges i bilaga I.

4.

Produktion:

Årlig (beräknad) produktion i medlemsstaten.

5.

Representativitet:

Den noterade volymens andel (t.ex. i % av årsproduktionen).

6.

Övriga relevanta aspekter.


(1)  Rapporten ska sändas till följande adress: Europeiska Kommissionen – GD JORDBRUK C.4 – Animaliska produkter.


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 562/2005

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 1

Artikel 6.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 6.2

Artiklarna 2.3 och 3.1

Artikel 6.3

Artikel 3.2

Artikel 6.4

Artikel 3.3

Artikel 6.5

Artikel 2.4

Artikel 3.4

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 4

Artikel 7.5

Artikel 4

Artikel 7.6

Artikel 8

Artikel 5

Artikel 9.1

Artikel 6.1

Artikel 9.2

Artikel 6.2

Artikel 9.3

Artikel 10

Artikel 11 a

Artikel 7.1 a

Artikel 11 b

Artikel 7.1 b

Artikel 11 c

Artikel 11 d

Artikel 7.1 c

Artikel 11 e

Artikel 7.1 d

Artikel 11 e

Artikel 7.2

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 8

Artikel 15

Artikel 9

Artikel 16

Artikel 10

Artikel 17

Artikel 11

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga IA och IB

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga XI

Bilaga XII

Bilaga II

Bilaga XIII

Bilaga III


Top