EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0268

Kommissionens förordning (EU) nr 268/2010 av den 29 mars 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor

EUT L 83, 30.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj

30.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 83/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 268/2010

av den 29 mars 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser tillgången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (1), särskilt artikel 17.8, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2007/2/EG ska medlemsstaterna ge gemenskapens institutioner och organ tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor.

(2)

För att bestämmelsen om tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster ska tillämpas på ett enhetligt sätt bör det i denna förordning definieras ett antal minimivillkor som ska uppfyllas.

(3)

Enligt artikel 17.7 i direktiv 2007/2/EG ges möjlighet till undantag från kravet på datadelning. Men även om medlemsstaterna tillämpar dessa undantag bör de ha möjlighet att ange vilka åtgärder, t.ex. säkerhetsåtgärder, gemenskapens institutioner och organ ska vidta för att ändå få tillgång till dessa datamängder och datatjänster.

(4)

Den terminologi som definieras i artikel 3 i direktiv 2007/2/EG bör användas i överenskommelser, däribland licensavtal, avtal och e-postkorrespondens eller andra arrangemang som rör tillgång för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas och deras offentliga myndigheters rumsliga datamängder och datatjänster inom ramen för denna förordning.

(5)

För att gemenskapens institutioner och organ ska kunna fullgöra sina offentliga plikter och bidra till genomförandet av Europeiska unionens miljöpolitik bör de kunna göra rumsliga datamängder och datatjänster tillgängliga för uppdragstagare som arbetar för deras räkning.

(6)

Som ett allmänt krav bör arrangemangen överensstämma med denna förordning 18 månader efter dess ikraftträdande. En övergångsbestämmelse krävs dock eftersom tidigare inrättade arrangemang fortfarande kan vara i kraft. Därför ska de arrangemang som finns när denna förordning träder i kraft bringas i överensstämmelse med denna förordning i samband med att de förnyas eller löper ut, men inte senare än tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 22 i direktiv 2007/2/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas harmoniserade villkor för tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/2/EG.

Artikel 2

Begränsning av tillgången

Om gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet så begär ska medlemsstaterna uppge skälen för eventuella begränsningar av datadelningen enligt artikel 17.7 i direktiv 2007/2/EG.

Medlemsstaterna får ange under vilka omständigheter tillgången kan tillåtas trots begränsningar i artikel 17.7.

Artikel 3

Arrangemang

1.   Arrangemang som rör tillgången till rumsliga datamängder och datatjänster ska vara helt förenliga med kraven i denna förordning.

2.   Definitionerna i artikel 3 i direktiv 2007/2/EG ska användas i alla arrangemang som rör tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster.

Artikel 4

Användning av rumsliga datamängder och datatjänster

1.   Gemenskapens institutioner eller organ får göra rumsliga datamängder och datatjänster tillgängliga för uppdragstagare som agerar för deras räkning.

2.   Då rumsliga datamängder och datatjänster görs tillgängliga enligt punkt 1 ska gemenskapens institutioner och organ göra allt vad som står i deras makt för att undvika obehörig användning av rumsliga datamängder och datatjänster.

3.   Då en rumslig datamängd eller datatjänst har gjort tillgänglig enligt punkt 1 får den part som mottar den inte göra den rumsliga datamängden eller datatjänsten tillgänglig för någon annan part utan skriftligt samtycke från den ursprungliga leverantören av datamängden eller datatjänsten.

Artikel 5

Metadata

De villkor som gäller för gemenskapens institutioner och organ i enlighet med denna förordning ska anges i metadataelement 8.1, som beskrivs i del B av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 (2).

Artikel 6

Insyn

1.   Då en gemenskapsinstitution eller ett gemenskapsorgan begär att få tillgång till en rumslig datamängd eller datatjänst ska medlemsstaterna på begäran också ge tillgång till information för utvärdering av användbarhet, såsom system för insamling, bearbetning, framställning och kvalitetskontroll samt förutsättningar för tillgång till de rumsliga datamängderna och datatjänsterna, när dessa ytterligare upplysningar finns tillgängliga och det är rimligt att ta fram och tillhandahålla dem.

2.   När så efterfrågas ska erbjudanden från medlemsstaterna om att ge gemenskapens institutioner och organ tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster innehålla grund för avgiftssättning.

Artikel 7

Svarstider

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål, och senast 20 dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran, ge tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster, om inget annat överenskommits genom ett ömsesidigt avtal mellan medlemsstaten och gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska se till att arrangemangen överensstämmer med denna förordning 18 månader efter dess ikraftträdande.

Om arrangemang för tillhandahållande av rumsliga datamängder och datatjänster finns när denna förordning träder i kraft ska medlemsstaterna se till att dessa arrangemang bringas i överensstämmelse med denna förordning i samband med att de förnyas eller löper ut, men inte senare än tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 326, 4.12.2008, s. 12.


Top