EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0165

Kommissionens förordning (EU) nr 165/2010 av den 26 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel vad gäller aflatoxiner (Text av betydelse för EES)

OJ L 50, 27.2.2010, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 244 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; tyst upphävande genom 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/165/oj

27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 165/2010

av den 26 februari 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel vad gäller aflatoxiner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för aflatoxin B1 och för den totala aflatoxinhalten (aflatoxin B1 + G1 + B2 + G2) i en rad livsmedel.

(2)

Vissa aflatoxingränsvärden för vissa livsmedel måste anpassas efter ändringar i Codex Alimentarius och uppgifter som nyligen lagts fram i vetenskapliga utlåtanden.

(3)

I Codex Alimentarius fastställdes gränsvärdet för den totala aflatoxinhalten till 15 μg/kg i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar avsedda för vidare bearbetning och till 10 μg/kg i konsumtionsfärdiga mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar (3).

(4)

Vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) antog den 25 januari 2007 ett yttrande rörande en möjlig ökning av hälsorisken för konsumenterna om de befintliga gränsvärdena för aflatoxiner i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar samt produkter framställda därav skulle höjas (4). Panelen kom fram till att en ändring av gränsvärdena för den totala aflatoxinhalten i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar från 4 till 8 eller 10 μg/kg skulle få små effekter på den uppskattade exponeringen via kosten, cancerrisken och de beräknade exponeringsmarginalerna. Den konstaterar även att exponeringen för aflatoxiner bör vara så låg som rimligtvis är möjligt från alla källor eftersom aflatoxiner är genotoxiska och cancerogena. Panelens data pekar på att den totala exponeringen för aflatoxiner via kosten kan sänkas om mängden livsmedel med höga kontamineringshalter som når marknaden minskar genom strängare tillsyn, och om exponeringen minskar från andra livsmedelskällor än mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar.

(5)

Panelen antog den 16 juni 2009 ett uttalande om effekterna på folkhälsan vid en ökning av gränsvärdet för den totala halten aflatoxin från 4 μg/kg till 10 μg/kg för andra trädnötter än mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar (5). Panelen konstaterar att utifrån de uppgifter som var tillgängliga 2007 skulle folkhälsan inte påverkas negativt om man ökade gränsvärdena för den totala aflatoxinhalten från 4 μg/kg till 10 μg/kg för andra trädnötter, inklusive paranötter. I ljuset av de aktuella diskussionerna i Codex Alimentarius rörande gränsvärden för aflatoxiner i paranötter bör gränsvärdet för paranötter anpassas till gränsvärdet för mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar i Codex Alimentarius.

(6)

Codex Alimentarius fastställer endast ett gränsvärde för den totala aflatoxinhalten. Den motsvarande aflatoxin B1-halten beräknades med hjälp av den databas för förekomst av aflatoxiner i livsmedel som Efsa använder för att bedöma exponering.

(7)

I sitt yttrande om aflatoxiner noterar Efsa att oljeväxtfrön och produkter framställda därav är en viktig bidragande faktor till människors exponering för aflatoxin. Efsa konstaterar att exponering för aflatoxiner från alla källor bör vara så låg som rimligtvis är möjligt. Dessutom indikerar anmärkningar till systemet för snabb varning för livsmedel och foder höga halter av aflatoxiner i oljeväxtfrön såsom solrosfrön och melonfrön. Därför föreslås införandet av ett gränsvärde för andra oljeväxtfrön än jordnötter, i linje med de befintliga gränsvärdena för jordnötter. Eftersom aflatoxiner emellertid nästan helt försvinner vid produktionen av raffinerade vegetabiliska oljor bör oljeväxtfrön, inklusive jordnötter, avsedda att krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja samt raffinerad vegetabilisk olja undantas.

(8)

Ett gränsvärde på 2 μg/kg för aflatoxin B1 och 4 μg/kg för den totala aflatoxinhalten har införts för all spannmål och alla produkter framställda av spannmål, med undantag för majs som ska sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt innan den används som livsmedel, för vilken ett gränsvärde på 5 μg/kg för aflatoxin B1 och 10 μg/kg för den totala aflatoxinhalten har införts. Ris med ytterskal innehåller inte sällan aflatoxinhalter som ligger just över gränsvärdena. När risets ytterskal har avlägsnats understiger emellertid aflatoxinhalterna i vitt, slipat ris gränsvärdena. Därför bör samma regler gälla för ris som för majs, och ett högre gränsvärde bör fastställas för aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten för ris som ska sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt innan det används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel.

(9)

Gränsvärdena gäller för den ätliga delen av trädnötterna. Det finns emellertid nya vetenskapliga rön som har visat att en del av aflatoxinkontamineringen kan förekomma på paranötters skal. Därför bör den fotnot i bilagan där förfarandet för analys av trädnötter med skal fastställs ändras, för att ta hänsyn till dessa nya vetenskapliga rön.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs

Jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs vars aflatoxinhalter överskrider gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan får släppas ut på marknaden, förutsatt att dessa livsmedel

a)

inte är avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel,

b)

inte innehåller högre aflatoxinhalter än respektive gränsvärden enligt punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 och 2.1.12 i bilagan,

c)

genomgår sortering eller annan mekanisk behandling och att gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan inte överskrids efter denna behandling, samt att behandlingen inte resulterar i andra skadliga restsubstanser,

d)

har en märkning som klart anger hur de ska användas och innehåller uppgiften att ’produkten måste sorteras eller behandlas mekaniskt på annat sätt så att halten aflatoxiner minskas innan produkten används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel’. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Identifikationskoden för partiet/sändningen ska märkas outplånligt på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen och på det ursprungliga medföljande dokumentet.”

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, produkter som framställts därav och spannmål

En tydlig märkning som anger avsett användningsområde ska finnas på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Det medföljande dokumentet måste tydligt kunna kopplas till sändningen genom att sändningsidentifikationskoden anges på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen. Dessutom måste den affärsverksamhet som anges för sändningens mottagare på det medföljande dokumentet vara förenlig med avsett användningsområde.

Om det inte tydligt anges att sändningen är avsedd att användas som annat än livsmedel ska de gränsvärden som anges i punkterna 2.1.5 och 2.1.11 i bilagan gälla för alla jordnötter, andra oljeväxtfrön och produkter som framställts därav samt spannmål som släpps ut på marknaden.

När det gäller undantaget för jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas och tillämpningen av de gränsvärden som fastställs i punkt 2.1.1 i bilagan, gäller undantaget endast för sändningar med en tydlig märkning som anger deras användningsområde och innehåller uppgiften ’produkt avsedd att krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja’. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning, och på det eller de ursprungliga medföljande dokumenten. Slutdestinationen måste vara en krossanläggning.”

3.

Bilagan ska ändras enligt följande:

a)

Underavsnitt 2.1 (aflatoxiner) ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

b)

Fotnot 5 ska ersättas med följande:

”(5)

Gränsvärdena gäller den ätliga delen av jordnötter och trädnötter. Om jordnötter och trädnötter med skal analyseras, ska man vid beräkningen av aflatoxinhalten anta att hela föroreningen finns i den ätliga delen, med undantag för paranötter.”

c)

Följande fotnoter ska läggas till:

”(40)

Oljeväxtfrön enligt KN-nummer 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 och 1207 samt produkter framställda därav enligt KN-nummer 1208; melonfrön omfattas av KN-nummer ex 1207 99.

(41)

Om produkter framställda därav eller bearbetade produkter framställs/bearbetas uteslutande eller nästan uteslutande från berörda trädnötter gäller de gränsvärden som fastställts för motsvarande trädnötter även för de framställda/bearbetade produkterna. I andra fall gäller artikel 2.1 och 2.2 för de framställda/bearbetade produkterna.”

Artikel 2

Denna förordning ska inte tillämpas på aprikoskärnor, andra oljeväxtfrön än jordnötter och bearbetade produkter därav som släppts ut på marknaden före tillämpningsdagen enligt då gällande bestämmelser.

Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden ska åligga livsmedelsföretagaren.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  ”Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods” (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

(4)  The EFSA Journal, nr 446, s. 1–127, 2007. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_en.pdf?ssbinary=true

(5)  ”Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on the effects on public health of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for tree nuts other than almonds, hazelnuts and pistachios”, The EFSA Journal, nr 1168, s. 1–11, 2009. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_treenuts_en,0.pdf?ssbinary=true


BILAGA

Livsmedel (1)

Gränsvärden (μg/kg)

”2.1

Aflatoxiner

B1

Summan av B1, B2, G1 och G2

M1

2.1.1

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (40) avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3

Hasselnötter och paranötter avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.2 och 2.1.3, avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (40) samt bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

oraffinerade vegetabiliska oljor avsedda för raffinering,

raffinerade vegetabiliska oljor

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (41)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7

Hasselnötter och paranötter avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (41)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.6 och 2.1.7, och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.9

Torkad frukt avsedd att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan den används för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.10

Torkad frukt och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

4,0

2.1.11

Alla spannmål och alla produkter framställda därav inklusive bearbetade spannmålsprodukter, med undantag för livsmedel som förtecknas i 2.1.12, 2.1.15 och 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Majs och ris avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.13

Obehandlad mjölk (6), värmebehandlad mjölk och mjölk avsedd för framställning av mjölkbaserade produkter

0,050

2.1.14

Följande arter av kryddväxter:

 

Capsicum spp. (torkade frukter, hela eller malda, inklusive chili, chilipulver, kajennpeppar och paprika)

 

Piper spp. (frukter, inklusive vitpeppar och svartpeppar)

 

Myristica fragrans (muskot)

 

Zingiber officinale (ingefära)

 

Curcuma longa (gurkmeja)

Kryddblandningar som innehåller en eller flera av ovannämnda kryddor

5,0

10,0

2.1.15

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

0,10

2.1.16

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn inklusive modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk och tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk (4) (8)

0,025

2.1.17

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (9) (10) avsedda specifikt för spädbarn

0,10

0,025”


Top