Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0115

Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010 om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten (Text av betydelse för EES)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 241 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj

10.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 115/2010

av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (1), särskilt artikel 4.1 c och artikel 12 d,

med beaktande av Europeiska livsmedelsmyndighetens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003 om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft (2) fastställs ett gränsvärde för fluorid i naturligt mineralvatten. För källvatten har ett sådant gränsvärde fastställts genom rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (3).

(2)

För att aktörerna ska kunna uppfylla kraven i ovannämnda direktiv bör en behandling för att avlägsna fluorid från naturligt mineralvatten och källvatten med hjälp av aktiverad aluminiumoxid (nedan kallat avlägsnande av fluorid) tillåtas.

(3)

Avlägsnande av fluorid får inte resultera i halter av restprodukter i det behandlade vattnet i mängder som kan utgöra en risk för folkhälsan.

(4)

Avlägsnande av fluorid bör anmälas till de behöriga myndigheterna, så att de har möjlighet att företa de kontroller som krävs för att se till att behandlingen utförs på ett korrekt vis.

(5)

I märkningen av det behandlade vattnet bör det anges att fluorid har avlägsnats.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Behandling av naturligt mineralvatten och källvatten för att avlägsna fluorid med aktiverad aluminiumoxid, nedan kallat avlägsnande av fluorid, ska vara tillåtet.

Naturligt mineralvatten och källvatten kallas nedan, med en gemensam beteckning, vatten.

2.   Avlägsnande av fluorid ska utföras i överensstämmelse med de tekniska kraven i bilagan.

Artikel 2

Halterna av restprodukter som frigörs i vattnet som en följd av avlägsnandet av fluorid ska vara så låga som det är tekniskt möjligt att åstadkomma med bästa praxis, och får inte utgöra någon risk för folkhälsan. För att säkerställa detta ska aktören genomföra och övervaka de kritiska behandlingssteg som anges i bilagan.

Artikel 3

1.   Avlägsnande av fluorid ska anmälas till de behöriga myndigheterna minst tre månader innan behandlingen börjar användas.

2.   I anmälan ska aktören till de behöriga myndigheterna lämna relevanta uppgifter, handlingar och analysresultat rörande behandlingen, vilka visar att den överensstämmer med bilagan.

Artikel 4

Märkningen på vatten från vilket fluorid har avlägsnats ska innehålla följande uppgift, som ska placeras i närheten av uppgiften om vattnets analytiska sammansättning: ”Vatten behandlat med en tillåten adsorptionsmetod”.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Produkter som har släppts ut på marknaden senast den 10 augusti 2010 och som inte överensstämmer med artikel 4, får fortsätta att saluföras fram till och med den 10 augusti 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 164, 26.6.2009, s. 45.

(2)  EUT L 126, 22.5.2003, s. 34.

(3)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.


BILAGA

Tekniska krav för användningen av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från naturligt mineralvatten och källvatten

Följande kritiska steg i processen ska genomföras och övervakas på lämpligt sätt:

1.

Innan den aktiverade aluminiumoxiden används för att behandla vatten, ska den genomgå en förbehandling som omfattar användning av sura eller alkaliska kemikalier för att avlägsna eventuella restprodukter och en backspolning för att avlägsna små partiklar.

2.

En regenereringsprocess ska tillämpas med intervaller på från en till fyra veckor, beroende på vattenkvalitet och genomströmningsvolym. Vid regenereringen ska det användas kemikalier som är lämpliga för att avlägsna de adsorberande jonerna, så att den aktiverade aluminiumoxidens adsorptionsförmåga återskapas, och för att avlägsna biofilm som eventuellt kan ha bildats. Denna process ska utföras i följande tre steg:

Behandling med natriumhydroxid för att avlägsna fluoridjoner och ersätta dem med hydroxidjoner.

Behandling med en syra för att avlägsna rester av natriumhydroxid och aktivera mediet.

Sköljning med dricksvatten eller demineraliserat vatten och slutsköljning med vattnet som sista steg för att säkerställa att filtret inte påverkar det behandlade vattnets totala mineralinnehåll.

3.

De kemikalier och reagens som används vid initialisering och regenerering ska följa de relevanta europeiska standarderna (1) eller tillämpliga nationella standarder för renheten hos de kemiska reagens som används för behandling av dricksvatten.

4.

Den aktiverade aluminiumoxiden ska följa den europeiska standarden för laktest (EN 12902) (2) så att det säkerställs att det i vattnet inte frigörs några restprodukter som leder till halter som överskrider gränsvärdena i direktiv 2003/40/EG eller, om sådana saknas i det direktivet, gränsvärdena i direktiv 98/83/EG eller i tillämplig nationell lagstiftning. Den totala mängden aluminiumjoner i det behandlade vattnet till följd av frigörelse av aluminium, den huvudsakliga beståndsdelen i aktiverad aluminiumhydroxid, får inte överstiga 200 mikrogram/L enligt direktiv 98/83/EG. Denna mängd ska kontrolleras regelbundet i enlighet med rådets direktiv.

5.

De enskilda processtegen ska omfattas av god tillverkningssed och de HACCP-principer (Hazard Analysis Critical Control Point) som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (3).

6.

Aktören ska utarbeta ett övervakningsprogram för att se till att de olika processtegen fungerar som avsett, i synnerhet när det gäller att bevara vattnets väsentliga egenskaper och dess fluoridinnehåll.


(1)  Europeiska standarder som utarbetats av den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN).

(2)  Europeisk standard EN 12902 (2004): Produkter som används för behandling av vatten avsett som dricksvatten. Oorganiska stödjande och filtrerande material.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.


Top