EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010Q0423(01)

Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt

EUT L 103, 23.4.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/423/oj

23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/1


ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT

INNEHÅLL

AVDELNING I –   REVISIONSRÄTTENS ORGANISATION

KAPITEL I:

REVISIONSRÄTTEN

Artikel 1

Revisionsrätten ett kollegium

AVSNITT 1:

LEDAMÖTERNA

Artikel 2

Datum för mandattidens början

Artikel 3

Ledamöternas skyldigheter och ämbetsutövning

Artikel 4

Avsättning och berövande av rätten till pension eller andra förmåner

Artikel 5

Rangordning

Artikel 6

Tillfällig ersättning av ledamöter

AVSNITT 2:

ORDFÖRANDEN

Artikel 7

Val av ordförande

Artikel 8

Tillfällig ersättning av ordföranden

Artikel 9

Ordförandens uppgifter

AVSNITT 3:

AVDELNINGAR OCH KOMMITTÉER

Artikel 10

Inrättande av avdelningar

Artikel 11

Avdelningarnas ansvarsområden

Artikel 12

Kommittéer

AVSNITT 4:

GENERALSEKRETERAREN

Artikel 13

Generalsekreteraren

KAPITEL II:

REVISIONSRÄTTENS UTÖVANDE AV VERKSAMHETEN

Artikel 14

Delegering

Artikel 15

Utanordnarens befogenheter

Artikel 16

Revisionsrättens organisatoriska struktur

AVDELNING II –   REVISIONSRÄTTENS ARBETSRUTINER

KAPITEL I:

REVISIONSRÄTTENS OCH AVDELNINGARNAS SAMMANTRÄDEN

AVSNITT 1:

REVISIONSRÄTTEN

Artikel 17

Sammanträdeskalender

Artikel 18

Fastställande av dagordning

Artikel 19

Beslutsförfarande

Artikel 20

Ordförandeskap för sammanträden

Artikel 21

Beslutsmässighet

Artikel 22

Icke offentliga sammanträden

Artikel 23

Sammanträdesprotokoll

AVSNITT 2:

AVDELNINGARNA

Artikel 24

Avdelningarnas sammanträden

KAPITEL II:

BESLUT AV REVISIONSRÄTTEN, AVDELNINGARNA OCH KOMMITTÉERNA

Artikel 25

Beslut av revisionsrätten

Artikel 26

Beslut av avdelningarna

Artikel 27

Beslut av kommittéerna

Artikel 28

Språk och bestyrkande

Artikel 29

Översändande och offentliggörande

KAPITEL III:

REVISIONER SAMT UTARBETANDE AV RAPPORTER, YTTRANDEN, IAKTTAGELSER OCH REVISIONSFÖRKLARINGAR

Artikel 30

Genomförande av revisioner

Artikel 31

Föredragande ledamot

AVDELNING III –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

Antal som uttrycks i bråkform

Artikel 33

Könsneutralt språk

Artikel 34

Tillämpningsföreskrifter

Artikel 35

Tillgång till dokument

Artikel 36

Ikraftträdande

Artikel 37

Offentliggörande

EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT HAR FASTSTÄLLT DENNA ARBETSORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 287.4 femte stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

efter rådets godkännande av den 22 februari 2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

REVISIONSRÄTTENS ORGANISATION

KAPITEL I

Revisionsrätten

Artikel 1

Revisionsrätten ett kollegium

I enlighet med bestämmelserna i fördragen och i budgetförordningen och enligt bestämmelserna i denna arbetsordning ska revisionsrätten vara organiserad som ett kollegium och fungera som ett sådant.

Avsnitt 1

Ledamöterna

Artikel 2

Datum för mandattidens början

Mandattiden för revisionsrättens ledamöter löper från den dag som anges i utnämningsakten. Om inget datum anges, gäller det datum då utnämningsakten antogs.

Artikel 3

Ledamöternas skyldigheter och ämbetsutövning

Ledamöterna ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med artikel 286.1, 286.3 och 286.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 4

Avsättning och berövande av rätten till pension eller andra förmåner

1.   När revisionsrätten genom beslut av en majoritet av sina ledamöter anser att den information som lämnats till revisionsrätten visar att en ledamot inte längre uppfyller de förutsättningar som krävs eller de skyldigheter som följer av ämbetet (artikel 286.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), ska de uppdra åt ordföranden, eller, om ordföranden är den berörda ledamoten, den ledamot som i rang kommer efter ordföranden enligt artikel 5 i denna arbetsordning, att utarbeta en preliminär rapport.

2.   Den preliminära rapporten ska tillsammans med underlag överlämnas till alla ledamöter, inbegripet den berörda ledamoten. Den berörda ledamoten ska lämna sina kommentarer skriftligen inom en rimlig tidsfrist som fastställs av ordföranden eller, om det är ordföranden som är den berörda ledamoten, den ledamot som i rang kommer efter ordföranden.

3.   Den berörda ledamoten ska även uppmanas att muntligen förklara sig inför revisionsrätten.

4.   Ett beslut om att hänskjuta ärendet till domstolen i syfte att skilja en ledamot från ämbetet eller beröva honom rätten till pension eller andra förmåner ska fattas, genom sluten omröstning, med fyra femtedels majoritet av revisionsrättens ledamöter. Den berörda ledamoten ska inte delta i omröstningen.

Artikel 5

Rangordning

1.   Ledamöternas rangordning efter ordföranden ska bestämmas med ledning av hur länge de har innehaft sitt ämbete. Om det rör sig om en utnämning på nytt, ska tidigare ämbetsutövning beaktas, oavsett om utnämningen sker i anslutning till denna.

2.   För ledamöter med lika lång ämbetstid ska åldern avgöra rangordningen.

Artikel 6

Tillfällig ersättning av ledamöter

1.   Om en ledamots mandat blir vakant, ska revisionsrätten utse den ledamot eller de ledamöter som ska ansvara för dennes uppgifter tills en ny ledamot utses.

2.   Om en ledamot är frånvarande eller har förhinder, ska ledamoten ersättas av en ledamot eller flera ledamöter i enlighet med bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

Avsnitt 2

Orföranden

Artikel 7

Val av ordförande

1.   Revisionsrätten ska välja en ny ordförande före utgången av den sittande ordförandens mandattid. När utgången av ordförandens mandattid infaller samtidigt med att en del av ledamöterna byts ut i enlighet med artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska valet emellertid ske omedelbart efter och senast inom 15 arbetsdagar efter det att den nya revisionsrätten har tillträtt.

2.   Revisionsrättens ordförande ska utses genom sluten omröstning. Den ledamot som i första omröstningen erhåller en majoritet på två tredjedelar av revisionsrättens ledamöters röster ska väljas till ordförande. Om ingen kandidat erhåller en sådan majoritet, ska det utan dröjsmål hållas en andra omröstning, och den kandidat som erhåller en majoritet av ledamöternas röster ska väljas till ordförande. Om ingen kandidat erhåller en majoritet av ledamöternas röster i andra omröstningen, ska flera omröstningar hållas enligt det förfarande som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 8

Tillfällig ersättning av ordföranden

1.   Om ordförandeposten blir vakant, ska ordförandeskapet under en övergångsperiod utövas av den avgående ordföranden under förutsättning att denne fortfarande är ledamot av revisionsrätten, utom i händelse av förhinder. I varje annat fall ska ordförandeskapet under övergångsperioden utövas av den ledamot av revisionsrätten som har högst rang enligt artikel 5.

2.   Den ställföreträdande ordföranden ska sköta den löpande verksamheten inom institutionen under övergångsperioden och anordna valet av ny ordförande i enlighet med artikel 7. Om ordförandeposten blir vakant mindre än sex månader före utgången av ordförandens ordinarie mandattid, ska ordföranden ersättas av den ledamot som har högst rang enligt artikel 5.

3.   Om ordföranden är frånvarande eller har förhinder, ska ordföranden ersättas av den ledamot som har högst rang enligt artikel 5.

Artikel 9

Ordförandens uppgifter

1.   Revisionsrättens ordförande ska

a)

vara sammankallande till och ordförande vid revisionsrättens sammanträden samt se till att debatterna förs i god ordning,

b)

se till att revisionsrättens beslut verkställs,

c)

se till att de olika enheterna fungerar väl och att revisionsrättens olika verksamheter bedrivs på ett riktigt sätt,

d)

utse en person som ska företräda revisionsrätten i varje tvistemål där revisionsrätten är inbegripen,

e)

företräda revisionsrätten i alla förbindelser med omvärlden, särskilt i förbindelserna med den myndighet som beviljar ansvarsfrihet, med unionens övriga institutioner och med medlemsstaternas revisionsorgan.

2.   Ordföranden kan delegera delar av sina uppgifter till en eller flera ledamöter.

Avsnitt 3

Avdelningar och kommittéer

Artikel 10

Inrättande av avdelningar

1.   Revisionsrätten ska inrätta avdelningar för att anta vissa kategorier av rapporter och yttranden enligt artikel 287.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Avdelningarnas ansvarsområden ska beslutas av revisionsrätten på ordförandens förslag.

3.   På ordförandens förslag ska revisionsrätten placera varje ledamot i en avdelning.

4.   Varje avdelning ska välja en av sina ledamöter till doyen eller doyenne i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 11

Avdelningarnas ansvarsområden

1.   Avdelningarna ska anta rapporter och yttranden, med undantag av årsrapporten om Europeiska unionens allmänna budget och årsrapporten om Europeiska utvecklingsfonden, i enlighet med bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

2.   Den avdelning som ansvarar för antagandet av ett dokument i enlighet med punkt 1 kan hänskjuta antagandet till revisionsrätten, i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

3.   Avdelningarna ska ha ett beredningsansvar för dokument som revisionsrätten ska anta, bland annat förslag till iakttagelser och yttranden, förslag till arbetsprogram och andra dokument på revisionsområdet, utom dokument som de avdelningar som inrättas enligt artikel 12 har beredningsansvar för.

4.   Avdelningarna ska fördela sina uppgifter mellan ledamöterna i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

5.   Ledamöterna ska vara ansvariga inför avdelningen och inför revisionsrätten för hur de uppgifter som anförtrotts dem har utförts.

Artikel 12

Kommittéer

1.   Kommittéer ska inrättas och deras sammansättning beslutas i enlighet med bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

2.   Kommittéerna ska ansvara för de ärenden som inte ingår i avdelningarnas ansvarsområden enligt artikel 11, i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

Avsnitt 4

Generalsekreteraren

Artikel 13

Generalsekreteraren

1.   Revisionsrätten ska utse sin generalsekreterare genom sluten omröstning, enligt det förfarande som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

2.   Generalsekreteraren ska vara ansvarig inför revisionsrätten och ska rapportera regelbundet till denna om sin tjänsteutövning.

3.   Under revisionsrättens överinseende ska generalsekreteraren ansvara för revisionsrättens sekretariat.

4.   Om inte annat anges i revisionsrättens beslut om utövande av de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten och den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal, ska generalsekreteraren utöva de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt artikel 2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, samt ha befogenhet att sluta de anställningsavtal som anges i artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

5.   Generalsekreteraren ska vara ansvarig för personaladministrationen och för revisionsrättens administration samt för de övriga uppgifter som revisionsrätten ålägger honom.

6.   Om generalsekreteraren är frånvarande eller har förhinder, ska han eller hon ersättas i enlighet med bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

KAPITEL II

Revisionsrättens utövande av verksamheten

Artikel 14

Delegering

1.   Revisionsrätten kan, under förutsättning att principen om kollektivt ansvar iakttas, bemyndiga en eller flera ledamöter att i revisionsrättens namn och under dess överinseende vidta tydligt definierade åtgärder av administrativ art, bland annat beredning av beslut som senare ska fattas av kollegiet. De berörda ledamöterna ska för kollegiet redogöra för de åtgärder som vidtagits.

2.   Ledamöterna kan bemyndiga en eller flera tjänstemän eller övriga anställda att underteckna dokument i ärenden som ingår i ledamöternas ansvarsområde i enlighet med bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 15

Utanordnarens befogenheter

1.   Befogenheten som utanordnare ska utövas av revisionsrättens ledamöter och av generalsekreteraren, såsom delegerad utanordnare, enligt revisionsrättens interna bestämmelser för budgetens genomförande.

2.   Revisionsrätten ska i ett beslut om interna bestämmelser för budgetens genomförande fastställa bestämmelser för kontroll av hur utanordnarens och den delegerade utanordnarens befogenheter utövas.

Artikel 16

Revisionsrättens organisatoriska struktur

1.   Revisionsrätten ska fastställa sin organisatoriska struktur.

2.   På generalsekreterarens förslag ska revisionsrätten fördela tjänsterna i tjänsteförteckningen i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

AVDELNING II

REVISIONSRÄTTENS ARBETSRUTINER

KAPITEL I

Revisionsrättens och avdelningarnas sammanträden

Avsnitt 1

Revisionsrätten

Artikel 17

Sammanträdeskalender

1.   Revisionsrätten ska fastställa en preliminär sammanträdeskalender en gång om året och före utgången av det innevarande året.

2.   Ytterligare sammanträden kan anordnas på ordförandens initiativ eller på begäran av minst en fjärdedel av revisionsrättens ledamöter.

Artikel 18

Fastställande av dagordning

1.   Ordföranden ska fastställa ett förslag till dagordning för varje sammanträde.

2.   I början av varje sammanträde ska revisionsrätten fastställa dagordningen utifrån förslaget till dagordning och eventuella ändringsförslag.

Tidsfrister för distribution av dagordningen och därmed sammanhängande dokument fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 19

Beslutsförfarande

Revisionsrätten ska fatta sina beslut vid formella sammanträden, utom då det skriftliga förfarande som anges i artikel 25.5 tillämpas.

Artikel 20

Ordförandeskap för sammanträden

Revisionsrättens sammanträden ska ledas av ordföranden. Om ordföranden har förhinder eller är frånvarande, ska de ledas av den ledamot som ersätter ordföranden enligt bestämmelserna i artikel 8.

Artikel 21

Beslutsmässighet

Minst två tredjedelar av ledamöterna ska vara närvarande för att beslutsmässighet ska uppnås.

Artikel 22

Icke offentliga sammanträden

Revisionsrättens sammanträden ska inte vara offentliga, om inte revisionsrätten beslutar något annat.

Artikel 23

Sammanträdesprotokoll

Protokoll ska upprättas för revisionsrättens samtliga sammanträden.

Avsnitt 2

Avdelningarna

Artikel 24

Avdelningarnas sammanträden

Om inte annat anges i tillämpningsföreskrifterna, ska bestämmelserna i avsnitt 1 även gälla avdelningarnas sammanträden.

KAPITEL II

Beslut av revisionsrätten, avdelningarna och kommittéerna

Artikel 25

Beslut av revisionsrätten

1.   Revisionsrätten ska fatta sina beslut i kollegium efter avdelningens eller kommitténs behandling, utom när det gäller beslut som den fattar i sin egenskap av tillsättningsmyndighet eller myndighet med befogenhet att sluta anställningsavtal.

2.   Med undantag av de dokument som antas av avdelningarna i enlighet med artikel 11.1, ska revisionsrätten anta de dokument som anges i artikel 287.4 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och den revisionsförklaring som anges i artikel 287.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med en majoritet av sina ledamöter.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 och artikel 7.2 ska övriga beslut fattas av en majoritet av de ledamöter som är närvarande vid revisionsrättens sammanträde. Revisionsrätten får emellertid på förslag av en ledamot, med en majoritet av de ledamöter som är närvarande vid sammanträdet, förklara att en viss fråga som hänskjutits till revisionsrätten ska avgöras av en majoritet av revisionsrättens ledamöter.

4.   När en majoritet av de närvarande ledamöternas röster krävs för ett beslut, ska ordföranden ha utslagsröst i händelse av lika röstetal.

5.   Revisionsrätten ska från fall till fall avgöra vilka beslut som ska fattas genom skriftligt förfarande. Detaljerade bestämmelser för detta förfarande fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 26

Beslut av avdelningarna

1.   En avdelning ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. I händelse av lika röstetal ska doyenen eller doyennen eller den ledamot som ersätter honom eller henne ha utslagsröst.

2.   Alla ledamöter av revisionsrätten får delta i avdelningarnas sammanträden, men de får endast rösta i de avdelningar som de är ledamot av. En ledamot som lägger fram ett dokument för en avdelning som han eller hon inte är ledamot av ska ha rätt att rösta i den avdelningen om det dokumentet.

3.   Doyenen eller doyennen ska underrätta alla revisionsrättens ledamöter om de dokument som avdelningen har antagit enligt artikel 11.1, i enlighet med villkoren i tillämpningsföreskrifterna.

4.   En avdelnings antagande av ett dokument enligt artikel 11.1 ska bli slutgiltigt efter fem arbetsdagar räknat från den underrättelse som anges i punkt 3 i denna artikel, såvida inte det antal ledamöter som fastställs i tillämpningsföreskrifterna inom den tidsperioden har lämnat en motiverad begäran till ordföranden om att det aktuella dokumentet ska debatteras och bli föremål för beslut av revisionsrätten.

5.   En avdelning kan från fall till fall bestämma att beslut ska fattas genom skriftligt förfarande. Detaljerade bestämmelser för detta förfarande fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 27

Beslut av kommittéerna

Om inte annat föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, ska bestämmelserna i artikel 26 även gälla kommittéernas beslutsförfarande.

Artikel 28

Språk och bestyrkande

1.   Rapporter, yttranden, iakttagelser och revisionsförklaringar samt övriga dokument som offentliggörs ska upprättas på alla de officiella språken.

2.   Bestyrkandet av dokument ska ske genom att ordföranden undertecknar alla språkversionerna.

Artikel 29

Översändande och offentliggörande

I överensstämmelse med fördragen, särskilt bestämmelserna i artikel 287.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga bestämmelser i budgetförordningen ska bestämmelser för översändande och offentliggörande av revisionsrättens rapporter samt yttranden, iakttagelser, revisionsförklaringar och övriga beslut fastställas i tillämpningsföreskrifterna.

KAPITEL III

Revisioner samt utarbetande av rapporter, yttranden, iakttagelser och revisionsförklaringar

Artikel 30

Genomförande av revisioner

1.   Revisionsrätten ska fastställa hur den granskning som åligger den enligt fördragen ska genomföras.

2.   Revisionsrätten ska genomföra sina revisioner i enlighet med de mål som fastställts i arbetsprogrammet.

Artikel 31

Föredragande ledamot

1.   För varje granskning ska avdelningen utse föredragande ledamot/ledamöter. För varje granskning som ligger utanför en avdelnings specifika område ska revisionsrätten i varje enskilt fall utse föredragande ledamot/ledamöter.

2.   När revisionsrätten ombeds yttra sig enligt artiklarna 287, 322 eller 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller när den vill framföra iakttagelser enligt artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska revisionsrätten bland sina ledamöter utse en föredragande ledamot med ansvar för att handlägga ärendet och utarbeta förslaget.

AVDELNING III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

Antal som uttrycks i bråkform

Enligt denna arbetsordning ska antal som uttrycks i bråkform avrundas uppåt till närmaste heltal.

Artikel 33

Könsneutralt språk

Ordalydelsen i denna arbetsordning ska uppfattas som könsneutral.

Artikel 34

Tillämpningsföreskrifter

1.   Revisionsrätten ska med en majoritet av sina ledamöter fastställa tillämpningsföreskrifter för denna arbetsordning.

2.   Tillämpningsföreskrifterna ska offentliggöras på revisionsrättens webbplats.

Artikel 35

Tillgång till dokument

I enlighet med principerna om öppenhet och sund förvaltning ska alla EU-medborgare och varje fysisk och juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat, utan att det påverkar artikel 143.2 och artikel 144.1 i budgetförordningen, ha rätt att få tillgång till revisionsrättens handlingar enligt de villkor som fastställs genom beslutet om interna regler för behandling av ansökningar om tillgång till handlingar som revisionsrätten förfogar över.

Artikel 36

Ikraftträdande

Denna arbetsordning upphäver och ersätter den arbetsordning som antogs av revisionsrätten den 8 december 2004.

Den träder i kraft den 1 juni 2010.

Artikel 37

Offentliggörande

Denna arbetsordning ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 11 mars 2010.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande


Top