Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0002

Europeiska centralbankens riktlinje av den 21 april 2010 om TARGET2-Securities (ECB/2010/2)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; upphävd genom 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/2/oj

12.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/65


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 21 april 2010

om TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 3.1, 12.1, 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 juli 2006 beslutade ECB-rådet att tillsammans med värdepapperscentraler och andra marknadsaktörer undersöka möjligheten att upprätta en ny tjänst i Eurosystemet som avvecklar värdepapper i centralbankspengar och som ska få namnet TARGET2-Securities (T2S). Som en del av arbetsuppgifterna enligt artiklarna 17, 18 och 22 i ECBS-stadgan vill Eurosystemet med T2S tillhandahålla en tjänst som underlättar integrationen av transaktionsavveckling genom att den möjliggör grundläggande, neutral och gränslös kontant- och värdepappersavveckling i Europa så att värdepapperscentraler kan tillhandahålla sina kunder harmoniserade och standardiserade avvecklingstjänster i centralbankspengar med leverans mot betalning i en tekniskt integrerad miljö. Eftersom tillhandahållandet av centralbankspengar är en av Eurosystemets huvuduppgifter är T2S till sitt väsen en offentlig tjänst. Inom ramen för T2S kommer de nationella centralbankerna inom euroområdet att erbjuda tjänster som rör hanteringen av säkerheter samt avveckling i centralbankspengar.

(2)

Enligt artikel 22 i ECBS-stadgan har Eurosystemet i uppdrag att ”säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen”. Avveckling i centralbankspengar förhindrar dessutom likviditetsrisker och är därför viktig för en sund transaktionsavveckling av värdepapper samt för hela finansmarknaden.

(3)

Den 17 juli 2008 beslutade ECB-rådet att lansera T2S-projektet och tillhandahålla de resurser som behövs fram till dess att projektet fullbordats. På grundval av ett erbjudande från Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d’Italia (nedan tillsammans kallade de fyra centralbankerna) beslutade ECB-rådet även att T2S ska utvecklas och drivas av de fyra centralbankerna.

(4)

ECB-rådet antog beslut ECB/2009/9 av den 19 mars 2009 om att inrätta en styrelse för TARGET2-Securities (1) som ett väl fungerande ledningsorgan inom Eurosystemet, som för ECB-rådets räkning ska ta fram förslag om viktiga strategiska frågor och utföra uppgifter av rent teknisk karaktär. Mandatet för T2S-styrelsen, som framgår av bilagan till beslut ECB/2009/6, utgör en av hörnstenarna för ledningen av T2S. Samtidigt anförtroddes styrelsen för T2S vissa genomförandeuppgifter av centralbankerna i Eurosystemet, så att styrelsen kan arbeta obehindrat och agera å hela Eurosystemets vägnar.

(5)

I denna riktlinje fastställs den grundläggande strukturen för T2S-programmet under specifikations- och utvecklingsfasen. Den är resultatet av de tidigare nämnda besluten från ECB-rådet och specificerar framför allt rollerna och ansvarsområdena för T2S-styrelsen och de fyra centralbankerna samt deras inbördes förhållande. I takt med att T2S-programmet vidareutvecklas kommer den här riktlinjen att kompletteras med ytterligare rättsakter och avtal för vilka ECB-rådet har det slutliga ansvaret.

(6)

I enlighet med ECB-rådets ovan nämnda beslut ska T2S-programmet omfattas av tre olika ledningsnivåer. På den första nivån fattas slutliga beslut avseende T2S av ECB-rådet, som har det övergripande ansvaret för T2S-programmet och som enligt artikel 8 i ECBS-stadgan är beslutsfattare för hela Eurosystemet. På den andra nivån har styrelsen för T2S inrättats för att bistå ECB:s beslutande organ när det gäller att framgångsrikt genomföra T2S-programmet enligt tidsplanen. Den tredje nivån slutligen utgörs av de fyra centralbankerna.

(7)

Eftersom T2S-tjänsterna riktar sig till värdepapperscentraler är det viktigt att strukturera relationen till dessa under utvecklings-, övergångs- samt driftsfasen för T2S. En kontaktgrupp för värdepapperscentralerna kommer att bildas för detta syfte. Nationella användargrupper är forum för kommunikation och samarbete med leverantörer och användare av värdepappersavvecklingstjänster på en nationell marknad. Den rådgivande gruppen för T2S fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal mellan Eurosystemet och externa T2S-parter.

(8)

T2S är ingen kommersiell verksamhet och har inte till syfte att konkurrera med värdepapperscentraler eller andra marknadsaktörer. Syftet med finansieringssystemet för T2S är visserligen att få full kostnadstäckning, men T2S-tjänsterna tillhandahålls inte i vinstsyfte. Ett internt beslut kommer att fattas om Eurosystemets totala investering i T2S, medan full kostnadstäckning kommer att eftersträvas när beslut ska fattas om prissättningen av T2S-tjänster. Eurosystemet bör strikt tillämpa konkurrensneutrala lösningar gentemot värdepapperscentralerna och ska eftersträva att alla värdepapperscentraler som väljer att flytta över sin avvecklingsplattform till T2S behandlas likvärdigt.

(9)

T2S är en teknisk plattform som inte enbart kommer att användas för avveckling i euro, utan även ska vara öppen för nationella centralbanker utanför euroområdet samt andra centralbanker som önskar delta genom att göra sin valuta tillgänglig för avveckling i centralbankspengar i T2S i enlighet med denna riktlinje.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och omfattning

1.   T2S ska baseras på en gemensam teknisk plattform som integreras med centralbankernas system för bruttoavveckling i realtid. Det ska vara en tjänst som tillhandahålls av Eurosystemet till värdepapperscentralerna och som möjliggör grundläggande, neutral och gränslös avveckling av värdepapperstransaktioner i centralbankspengar med leverans mot betalning.

2.   I denna riktlinje anges vilka regler som gäller för ledningen av T2S-programmet. Här fastställs också huvuddragen i T2S-programmet, roller och ansvarsområden för T2S-styrelsen och de fyra centralbankerna samt deras inbördes relationer under specifikations- och utvecklingsfasen. Här anges även vilka huvudsakliga beslut som ska fattas av ECB-rådet i fråga om T2S. I denna riktlinje fastställs vidare de grundläggande principerna för T2S när det gäller a) finansieringssystem, rättigheter och garantier, b) hur värdepapperscentralernas tillträde samt avtal med värdepapperscentralerna ska upprättas, c) hur andra valutor än euron kan bli godkända att användas i T2S samt d) T2S-programmets utveckling.

Artikel 2

Definitioner

I denna riktlinje gäller följande definitioner:

—   värdepapperscentral: en enhet som a) möjliggör att värdepapperstransaktioner hanteras och avvecklas genom kontoföring, b) tillhandahåller förvaringstjänster, dvs. hanterar bolagshändelser och inlösen, samt c) spelar en aktiv roll för att säkerställa integriteten vid värdepappersemissioner.

—   leverans mot betalning: en mekanism som kopplar samman en överföring av värdepapper och en betalning på ett sådant sätt att leveransen av värdepapperna endast sker om betalning erläggs.

—   nationell centralbank i euroområdet: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

—   centralbank i Eurosystemet: beroende på omständigheterna antingen en nationell centralbank i euroområdet eller ECB.

—   ramavtal: det avtal som ingås av en värdepapperscentral och Eurosystemet avseende utvecklings- och driftsfasen.

—   allmänna funktionsspecifikationer (GFS): en allmän beskrivning av de funktioner som ska tas fram för att uppfylla användarkraven för T2S. Dessa kommer att omfatta bl.a. den funktionella uppbyggnaden (domäner, moduler och interaktion), de konceptuella modellerna, datamodellerna eller de olika dataflödena.

—   nivå 2/nivå 3-avtal: det leverans- och driftsavtal som förhandlas mellan styrelsen för T2S och de fyra centralbankerna, som godkänns av ECB-rådet och som därefter undertecknas av centralbankerna i Eurosystemet och de fyra centralbankerna. Avtalet innehåller ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet.

—   medlemsstat: ett land som är medlem i Europeiska unionen.

—   nationell centralbank utanför euroområdet: en nationell centralbank i en medlemsstat som inte har euron som valuta.

—   driftsfas: den tidsperiod som inleds när den första värdepapperscentralen har övergått till att använda T2S.

—   annan centralbank: en centralbank i ett land utanför EU.

—   betalningsplan: en plan som anger när de olika delbeloppen som utgör ersättningen till de fyra centralbankerna ska betalas ut.

—   avtal om servicenivå: både det avtal som anger vilken servicenivå som de fyra centralbankerna ska tillhandahålla Eurosystemet samt det avtal som anger vilken servicenivå som Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentralerna i fråga om T2S.

—   specifikations- och utvecklingsfas: den tidsperiod som inleds i och med ECB-rådets godkännande av användarkravsdokumentet och som upphör i och med att driftsfasen inleds.

—   T2S-programvara: den programvara som utvecklas och administreras av de fyra centralbankerna för Eurosystemets räkning så att Eurosystemet kan tillhandahålla T2S-tjänster på T2S-plattformen.

—   förfarande för förändrings- och versionshantering av T2S: en uppsättning regler och förfaranden som ska tillämpas när en förändring av T2S-tjänster initieras.

—   finansieringsramen för T2S: den övre gräns för totalkostnaderna för T2S som ska ersättas. Finansieringsramen för T2S anger a) det maxbelopp som de deltagande nationella centralbankerna ska betala för T2S, b) det belopp som de fyra centralbankerna erhåller från de deltagande nationella centralbankerna vid leverans, med beaktande av betalningsplanen.

—   T2S-plattform: avser i denna riktlinje, och utan hinder av hur termen används i annan T2S-relaterad dokumentation, hårdvaran och alla programvarukomponenter (dvs. all programvara som används utom T2S-programvaran) som krävs för att driva T2S-programvaran.

—   T2S-program: de åtgärder och förväntade resultat som krävs för att utveckla T2S fram till dess att alla värdepapperscentraler som ingått ramavtalet med Eurosystemet helt övergått till T2S.

—   styrelsen för T2S: ett ledningsorgan inom Eurosystemet som har inrättats i enlighet med beslut ECB/2009/6 som har till uppgift att för ECB-rådets räkning ta fram förslag om viktiga strategiska frågor och utföra uppgifter av teknisk karaktär i fråga om T2S.

—   T2S-projektkonto: det T2S-konto som används för att samla och fördela delbetalningar, ersättningar och avgifter. Projektkontot kan ha underkonton för att skilja olika kassaflöden åt. Kontot är inte av budgetkaraktär.

—   T2S-tjänster: tjänster som Eurosystemet ska tillhandahålla värdepapperscentraler på basis av ramavtalet för T2S.

—   T2S-användare: juridiska personer som, inom ramen för T2S, har ingått ett avtal med en värdepapperscentral som i sin tur har ingått ramavtalet med Eurosystemet. Detta omfattar även betalningsbanker som har ingått ett avtal med centralbanker och tillhandahåller likviditet på ett särskilt T2S-konto för likvida medel via ett konto i ett system för bruttoavveckling av betalningar i realtid till ett finansinstitut som genomför avveckling i T2S.

—   detaljerade funktionsspecifikationer för användare (UDFS): en detaljerad beskrivning av de funktioner som styr de externa dataflödena inom T2S (från tillämpning till tillämpning). Specifikationerna ska innehålla den information som krävs för att användarna ska kunna anpassa eller utveckla sitt interna informationssystem inför anslutningen till T2S.

—   användarhandbok: dokument i vilket det beskrivs hur T2S-användare kan använda ett antal programfunktioner inom T2S som är tillgängliga användare-till-applikation (skärmbaserat).

—   användarkravsdokument (URD): dokument som innehåller användarkraven för T2S i enlighet med vad som offentliggjordes av ECB den 3 juli 2008 och som därefter kan ändras inom ramen för T2S-förfarandet för förändrings- och versionshantering.

AVSNITT II

LEDNING AV T2S-PROGRAMMET

Artikel 3

Ledningsnivåer

T2S-programmet ska omfattas av tre ledningsnivåer, som beskrivs i detta avsnitt av riktlinjen. Nivå 1 ska utgöras av ECB-rådet, nivå 2 av styrelsen för T2S och nivå 3 av de fyra centralbankerna.

Artikel 4

ECB-rådet

1.   ECB-rådet ska ansvara för ledningen, den övergripande administrationen och kontrollen av T2S-programmet. Det ska även ansvara för slutliga beslut som rör T2S-programmet samt besluta om fördelningen av arbetsuppgifter som inte specifikt hänför sig till nivåerna 2 och 3.

2.   ECB-rådet ska särskilt ha följande mandat:

a)

Ansvara för ledningen av T2S-programmet under följande aktiviteter:

i)

Beslut i alla frågor som rör ledningen av T2S och ansvar för det övergripande T2S-programmet, vilket innebär att ECB-rådet fattar det slutliga avgörandet vid eventuella tvister.

ii)

Ad hoc-beslut om arbetsuppgifter som ska utföras av styrelsen för T2S eller de fyra centralbankerna.

iii)

Delegering av senare eller tillkommande specifika arbetsuppgifter som rör T2S-programmet till styrelsen för T2S och/eller till de fyra centralbankerna samt fastställande av vilka beslut i anslutning till detta som ska vara förbehållna ECB-rådet.

iv)

Antagande av eventuella beslut som rör T2S-styrelsens organisation.

b)

Hantera förfrågningar från ledamöter av den rådgivande gruppen för T2S, som läggs fram i enlighet med bestämmelserna för den rådgivande gruppen för T2S.

c)

Besluta om det grundläggande finansieringssystemet för T2S, dvs.:

i)

Prissättningspolicyn för T2S-tjänster.

ii)

Kostnadsmetoden för T2S.

iii)

De ekonomiska arrangemangen enligt artikel 12.

d)

Besluta om tillträdeskrav för värdepapperscentralerna.

e)

Validera och godkänna T2S-programplanen, följa T2S-programmets utveckling samt besluta om åtgärder för att minska eventuella förseningar i genomförandet av T2S.

f)

Besluta om de grundläggande operativa aspekterna av T2S, dvs.:

i)

Driftsramen för T2S, inklusive strategin för incident- och krishantering.

ii)

T2S-ramverket för informationssäkerhet.

iii)

T2S-förfarandet för förändrings- och versionshantering.

iv)

Strategin för testning av T2S.

v)

Strategin för övergången till T2S.

vi)

Ramverket för riskhantering inom T2S.

g)

Godkänna den grundläggande avtalsrättsliga ramen, dvs.:

i)

Avtal mellan nivåerna 2 och 3.

ii)

Avtal om servicenivå som förhandlas mellan styrelsen för T2S och värdepapperscentralerna och centralbankerna i Eurosystemet samt med de fyra centralbankerna.

iii)

Avtal med värdepapperscentralerna som förhandlas mellan å ena sidan styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet och å andra sidan värdepapperscentralerna.

iv)

Avtal med nationella centralbanker utanför euroområdet, andra centralbanker eller andra behöriga monetära myndigheter, inklusive respektive avtal om servicenivå.

h)

Ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att säkerställa att tillsynsregler och -principer efterlevs.

i)

Besluta om vilket datum som värdepapperscentralerna ska inleda övergången till T2S.

Artikel 5

Styrelsen för T2S

1.   Sammansättning och mandat för styrelsen för T2S fastställs i beslut ECB/2009/6. Styrelsen för T2S ska ansvara för de arbetsuppgifter som ska utföras av nivå 2 inom de allmänna ramar som fastställts av ECB-rådet.

2.   I mandatet för styrelsen för T2S ingår även att

a)

diskutera och godkänna de allmänna funktionsspecifikationerna (GFS), de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS) och användarhandböckerna,

b)

genomföra driftsramen för T2S, inklusive strategin för incident- och krishantering, inom ramen för de parametrar som har fastställts av ECB-rådet,

c)

förhandla om de avtal om valutasamarbete som avses i artikel 18.1 och 18.2,

d)

tillhandahålla information till relevanta behöriga reglerings- och tillsynsmyndigheter,

e)

förhandla nivå 2/nivå 3-avtal med de fyra centralbankerna, för godkännande av ECB-rådet.

Artikel 6

De fyra centralbankerna

1.   De fyra centralbankerna ska ansvara för utveckling och drift av T2S samt informera styrelsen för T2S om sin interna organisation och arbetsfördelning.

De fyra centralbankerna ska framför allt utföra följande uppgifter:

a)

På grundval av användarkravsdokumentet och under vägledning av styrelsen för T2S utarbeta de allmänna funktionsspecifikationerna (GFS), de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS) och användarhandböckerna i enlighet med T2S-programplanen.

b)

Utveckla och skapa T2S för Eurosystemets räkning och tillhandahålla de tekniska komponenterna till T2S-plattformen i enlighet med T2S-programplanen, användarkravsdokumentet, de allmänna funktionsspecifikationerna (GFS) och de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS) samt andra specifikationer och servicenivåer.

c)

Göra T2S tillgängligt för styrelsen för T2S i enlighet med godkänd tidplan och godkända specifikationer och servicenivåer.

d)

Inlämna följande till styrelsen för T2S avseende de ekonomiska arrangemangen för T2S enligt artikel 12:

i)

En beräkning av kostnaderna för utveckling och drift av T2S, i en sådan form att den kan bedömas och/eller granskas av relevanta kommittéer inom ECBS/Eurosystemet och/eller externa revisorer.

ii)

Ett ekonomiskt anbud, där det även anges vilken typ, betalningsplan samt tidsperiod som omfattas.

e)

Införskaffa alla licenser som krävs för att skapa och driva T2S och för att göra det möjligt för Eurosystemet att tillhandahålla T2S-tjänster till värdepapperscentralerna.

f)

Genomföra förändringar i T2S i enlighet med förfarandet för förändrings- och versionshantering av T2S.

g)

Inom sitt behörighetsområde svara på frågor som har ställts av ECB-rådet eller styrelsen för T2S.

h)

Tillhandahålla utbildning samt tekniskt och operativt stöd vid tester och övergång under samordning av styrelsen för T2S.

i)

Förhandla nivå 2/nivå 3-avtal med styrelsen för T2S.

2.   De fyra centralbankerna ska vara solidariskt ansvariga gentemot Eurosystemet när det gäller utförandet av sina uppgifter. Ansvaret ska omfatta bedrägeri, avsiktlig försummelse och grov vårdslöshet. Ansvarsfrågorna ska specificeras närmare i nivå 2/nivå 3-avtalet.

3.   Om de fyra centralbankerna lägger ut dessa arbetsuppgifter på externa leverantörer, ska detta inte påverka deras ansvar gentemot Eurosystemet och andra aktörer samt ske så att det är öppet för insyn för styrelsen för T2S.

Artikel 7

Förbindelser med externa aktörer

1.   Den rådgivande gruppen för T2S fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal mellan Eurosystemet och externa T2S-parter. Den rådgivande gruppen för T2S ska rapportera till styrelsen för T2S och får i undantagsfall underrätta ECB-rådet om olika frågor.

Den rådgivande gruppen för T2S ska ledas av ordföranden i styrelsen för T2S. Sammansättning och mandat för den rådgivande gruppen för T2S fastställs i bilagan till denna riktlinje.

Den rådgivande gruppen ska fullgöra sin uppgift enligt den arbetsordning som har godkänts av ECB-rådet.

2.   Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal med värdepapperscentralerna. Den ska göra det lättare att utarbeta och förhandla ramavtalet mellan å ena sidan Eurosystemet och å andra sidan de värdepapperscentraler som vill delta i T2S. Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska ledas av ordföranden i styrelsen för T2S. Sammansättning och mandat för kontaktgruppen för värdepapperscentralerna fastställs i bilagan.

3.   Nationella användargrupper fungerar som en kommunikations- och interaktionskanal med leverantörer och användare av värdepappersavvecklingstjänster på en nationell marknad med syftet att stödja utvecklingen och genomförandet av T2S samt bedöma hur T2S påverkar de nationella marknaderna. De nationella användargrupperna ska ledas av respektive nationella centralbank. Sammansättning och mandat för de nationella användargrupperna fastställs i bilagan.

Artikel 8

God förvaltning

1.   För att undvika intressekonflikter mellan Eurosystemets tjänsteleverantörs- och kontrollfunktioner inom T2S ska centralbankerna i Eurosystemet säkerställa följande:

a)

I enlighet med vad som framgår av arbetsordningen för styrelsen för T2S, vilken har godkänts av ECB-rådet får ledamöterna i styrelsen för T2S inte delta i någon typ av tillsynsverksamhet som deras respektive centralbank utför i förhållande till T2S. De får inte vara ledamöter i kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC), IT-kommittén (ITC) eller Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor (EISC).

b)

Det ska göras åtskillnad mellan tillsynen över T2S och den operativa verksamheten inom T2S.

2.   Styrelsen för T2S ska omfattas av rapporteringsskyldigheter, kontroll och revision i enlighet med vad som fastställs i denna riktlinje. Revision som rör utveckling, drift och kostnad i fråga om T2S ska initieras och utföras på basis av de principer och arrangemang som framgår av ECB-rådets ECBS-revisionsriktlinjer som gäller när den aktuella revisionen äger rum.

Artikel 9

Samarbete och information

1.   De fyra centralbankerna och styrelsen för T2S ska samarbeta med varandra, utbyta information och ge varandra tekniskt och annat stöd under arbetet med att utveckla T2S-programmet.

2.   De fyra centralbankerna, de andra centralbankerna i Eurosystemet och styrelsen för T2S ska omedelbart informera varandra om alla aspekter som skulle kunna påverka utvecklings- och uppbyggnadsarbetet av T2S i väsentlig grad och ska arbeta för att minska varje sådan risk.

3.   Styrelsen för T2S ska kvartalsvis rapportera till ECB-rådet om hur T2S-programmet utvecklas. Utkast till rapporter ska sändas till PSSC och EISC för synpunkter innan de lämnas till ECB-rådet via direktionen.

4.   Styrelsen för T2S ska informera PSSC:s ledamöter om dagordning, mötesreferat och annan relevant dokumentation från mötena för att dessa ledamöter vid behov ska kunna inkomma med synpunkter.

5.   Styrelsen för T2S får samråda med behöriga kommittéer i ECBS och omvänt, om detta krävs.

6.   De fyra centralbankerna ska lämna regelbundna rapporter om T2S-programmet till styrelsen för T2S.

7.   Innehåll och detaljerat förfarande när det gäller rapporteringsskyldigheterna för styrelsen för T2S och de fyra centralbankerna fastställs i nivå 2/nivå 3-avtalet.

AVSNITT III

FINANSIERINGSSYSTEM

Artikel 10

Prissättningspolicy

1.   Prissättningspolicyn för T2S ska följa de grundläggande principerna om icke-vinstdrivande verksamhet, full kostnadstäckning och konkurrensneutrala lösningar gentemot värdepapperscentralerna.

2.   Inom sex månader efter det att denna riktlinje har antagits ska styrelsen för T2S lägga fram ett förslag för ECB-rådet om prissättningspolicyn för T2S-tjänster, inklusive allmänna förfaranden, samt en rapport om i vilken grad T2S uppfyller målet om icke-vinstdrivande verksamhet och full kostnadstäckning, inklusive en bedömning av eventuella resulterande finansiella risker som Eurosystemet kan utsättas för. Prissättningspolicyn ska diskuteras med värdepapperscentraler och användare innan den lämnas till ECB-rådet.

Artikel 11

Kostnads- och redovisningsmetod

1.   Om inte ECB-rådet beslutar något annat ska T2S omfattas av Eurosystemets gemensamma kostnadsmetod och riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (2).

2.   Styrelsen för T2S ska på ett mycket tidigt stadium involvera relevanta kommittéer inom ECBS/Eurosystemet för att kontrollera

a)

att Eurosystemets gemensamma kostnadsmetod i samband med kostnadsberäkningar för T2S och beräkning av årliga T2S-kostnader använts på ett korrekt sätt, och

b)

att ECB:s riktlinje ECB/2006/16 tillämpats korrekt av ECB och de fyra centralbankerna i samband med redovisningen av T2S kostnader och tillgångar.

Artikel 12

Ekonomiska arrangemang

1.   Styrelsen för T2S ska till ECB-rådet inlämna ett budgetförslag för T2S som inkluderar kostnaderna för T2S, dvs. de fyra centralbankernas och ECB:s kostnader för att utveckla, underhålla och driva T2S.

2.   Förslaget ska även innehålla

a)

typ av erbjudande,

b)

betalningsplan,

c)

tidsperiod som omfattas,

d)

mekanism för att dela kostnaderna,

e)

kapitalkostnaderna.

3.   ECB-rådet ska fatta beslut om de ekonomiska arrangemangen.

Artikel 13

Betalningar

1.   Ett T2S-projektkonto ska föras hos ECB för Eurosystemets räkning. Detta konto har ingen budgetkaraktär, utan ska användas för att samla och distribuera samtliga förskottsbetalningar, delbetalningar och ersättningar som rör T2S-kostnader såväl som användaravgifterna för T2S.

2.   Styrelsen för T2S ska administrera T2S-projektkontot för Eurosystemets räkning. Under förutsättning att de fyra centralbankernas resultat har validerats och godkänts ska styrelsen för T2S godkänna varje delbetalning till de fyra centralbankerna i enlighet med den betalningsplan som har godkänts av ECB-rådet och som framgår av nivå 2/nivå 3-avtalet.

Artikel 14

Eurosystemets rättigheter till T2S

1.   T2S-programvaran ska ägas till 100 procent av Eurosystemet.

2.   För detta ändamål ska de fyra centralbankerna tilldela Eurosystemet licenser för de immateriella rättigheter som krävs för att Eurosystemet ska kunna tillhandahålla hela utbudet av T2S-tjänster till värdepapperscentralerna inom ramen för tillämpliga regler, gemensamma servicenivåer samt på lika villkor. De fyra centralbankerna ska ersätta Eurosystemet för tredje parts eventuella intrångsanspråk som rör sådana immateriella rättigheter.

3.   Närmare detaljer om Eurosystemets rättigheter till T2S ska avtalas mellan de fyra centralbankerna och styrelsen för T2S i nivå 2/nivå 3-avtalet. Rättigheterna för myndigheter som har ingått ett avtal om valutasamarbete enligt artikel 18 ska fastställas i ett sådant avtal.

AVSNITT IV

VÄRDEPAPPERSCENTRALER

Artikel 15

Tillträdeskrav för värdepapperscentralerna

1.   Värdepapperscentraler ska vara tillträdesberättigade till T2S-tjänster under förutsättning att de

a)

har anmälts till Europeiska kommissionen enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (3) eller, om det rör sig om en värdepapperscentral från en jurisdiktion utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), bedriver sin verksamhet inom en rättslig ram motsvarande den som gäller i EU,

b)

av de behöriga myndigheterna har bedömts positivt i förhållande till CESR/ECBS-rekommendationerna för system för värdepappersavveckling,

c)

på begäran gör alla värdepapper/ISIN-koder som de är emittent (eller tekniskt sett är emittent) för tillgängliga för andra värdepapperscentraler i T2S,

d)

åtar sig att erbjuda andra värdepapperscentraler i T2S grundläggande förvaringstjänster på icke-diskriminerande grunder,

e)

gentemot andra värdepapperscentraler i T2S åtar sig att utföra deras avveckling i centralbankspengar i T2S om valutan är tillgänglig i T2S.

2.   Regler som rör tillträdeskraven för värdepapperscentraler ska införlivas i avtalen mellan centralbankerna i Eurosystemet och värdepapperscentralerna.

3.   ECB ska på sin webbplats upprätthålla en förteckning över de värdepapperscentraler som har fått tillstånd att avveckla i T2S.

Artikel 16

Avtal med värdepapperscentralerna

1.   Avtal mellan centralbankerna i Eurosystemet och värdepapperscentralerna, inklusive avtal om servicenivå, ska vara helt harmoniserade.

2.   Styrelsen för T2S ska tillsammans med centralbankerna i Eurosystemet förhandla avtalen med värdepapperscentralerna.

3.   Avtal med värdepapperscentralerna ska godkännas av ECB-rådet och därefter undertecknas av den centralbank i Eurosystemet som är belägen i det land där värdepapperscentralen har sitt säte, eller av ECB när det gäller värdepapperscentraler utanför euroområdet, vilka i båda fallen ska agera för samtliga centralbanker i Eurosystemet. Vad gäller Irland ska avtalet undertecknas av den centralbank i Eurosystemet vars medlemsstat har anmält systemet för värdepappersavveckling till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 10 i direktiv 98/26/EG.

Artikel 17

Efterlevnad av rättsliga krav

1.   Styrelsen för T2S ska arbeta för att stödja värdepapperscentralernas kontinuerliga efterlevnad av relevanta rättsliga och tillsynsrelaterade krav.

2.   Styrelsen för T2S ska överväga om ECB bör utfärda rekommendationer för att stimulera till anpassningar av lagstiftningen med syftet att värdepapperscentralerna ska få lika tillträdesrättigheter till tjänster inom T2S samt lägga fram förslag om detta till ECB-rådet.

AVSNITT V

ANDRA VALUTOR ÄN EURON

Artikel 18

Villkor för användning i T2S

1.   Andra EES-valutor än euron får användas i T2S under förutsättning att den nationella centralbanken utanför euroområdet, annan centralbank eller annan myndighet med ansvar för denna valuta ingår ett avtal om valutasamarbete med Eurosystemet och att ECB-rådet har godkänt att denna valuta får användas.

2.   En annan valuta än en EES-valuta får användas i T2S under förutsättning att ECB-rådet godkänt att denna valuta får användas, om

a)

det rättsliga och tillsynsrelaterade regelverket som gäller för avveckling i den valutan på alla väsentliga punkter ger åtminstone samma rättssäkerhet som gäller inom EU,

b)

införandet av denna valuta i T2S skulle inverka positivt på det som T2S kan bidra med till EU-marknaden för värdepappersavveckling,

c)

den andra centralbanken eller andra myndigheten med ansvar för denna valuta ingår ett ömsesidigt tillfredsställande avtal om valutasamarbete med Eurosystemet.

3.   I enlighet med mandatet för styrelsen för T2S får nationella centralbanker utanför euroområdet företrädas av styrelsen för T2S.

AVSNITT VI

T2S-PROGRAMMETS UTVECKLING

Artikel 19

T2S-programplanen

1.   När denna riktlinje har antagits ska styrelsen för T2S lägga fram förslag för ECB-rådet om en T2S-programplan som baseras på användarkravsdokumentet och består av en strukturerad förteckning över projektresultat och verksamheter i anslutning till T2S-programmet samt deras inbördes påverkan och avsett start- och slutdatum.

2.   På basis av de förslag som styrelsen för T2S har lagt fram ska ECB-rådet bedöma, validera och godkänna T2S-programplanen.

3.   På basis av T2S-programplanen ska styrelsen för T2S upprätta en detaljerad tidsplan för programmet där milstolparna i T2S-programmet fastställs. Tidsplanen ska offentliggöras och delges T2S-aktörerna.

4.   Om det finns en allvarlig risk för att en milstolpe i T2S-programmet inte kommer att uppnås, ska styrelsen för T2S omedelbart informera ECB-rådet om detta och föreslå åtgärder för att minska eventuella förseningar i genomförandet av T2S-programmet.

AVSNITT VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Nivå 2/nivå 3-avtal

1.   Om inte annat följer av denna riktlinje ska ett nivå 2/nivå 3-avtal innehålla ytterligare information om uppgifter och ansvarsområden för de fyra centralbankerna, styrelsen för T2S och centralbankerna i Eurosystemet.

2.   Utkastet till nivå 2/nivå 3-avtal ska lämnas till ECB-rådet för godkännande och därefter undertecknas av Eurosystemet och de fyra centralbankerna.

Artikel 21

Tvistlösning

1.   Om en tvist avseende en fråga som regleras genom denna riktlinje inte kan lösas genom överenskommelse mellan de berörda parterna, kan endera berörda parten hänskjuta frågan till ECB-rådet för avgörande.

2.   I nivå 2/nivå 3-avtalet ska det fastställas att styrelsen för T2S eller de fyra centralbankerna kan hänskjuta eventuella tvister som uppstår till följd av detta avtal till ECB-rådet.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 1 maj 2010.

Artikel 23

Adressater och genomförandeåtgärder

Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 21 april 2010.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 102, 22.4.2009, s. 12.

(2)  EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.

(3)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.


BILAGA

DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN FÖR T2S

Mandat och sammansättning

1.   Mandat och behörighet

Den rådgivande gruppen för T2S har mandat att

a)

stödja Eurosystemets granskning av de allmänna specifikationerna (GS) och de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS) för att säkerställa att dessa överensstämmer med användarkravsdokumentet (URD),

b)

stödja Eurosystemets granskning av förslag att ändra användarkravsdokumentet,

c)

bistå med rådgivning avseende den ytterligare definitionen av de rättsliga grunderna för de allmänna specifikationerna och de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare,

d)

stödja Eurosystemets arbete i dess fortsatta utformning av prissättningen,

e)

fortsätta harmoniseringsarbetet inom området värdepappersavveckling som berör T2S,

f)

stödja genomförandearbetet på marknaden,

g)

bistå med rådgivning om, och stödja genomförandet av, överenskommelser och riktlinjer som bidrar till en effektiv och kostnadseffektiv transaktionsavveckling mellan T2S och värdepapperscentralerna för att på så sätt uppmuntra värdepapperscentraler att engagera sig och marknadsaktörer att flytta över sin verksamhet till T2S,

h)

bistå med rådgivning om övergången och olika faser.

2.   Sammansättning

2.1

Den rådgivande gruppen består av ordföranden, sekreteraren, ordinarie ledamöter samt observatörer.

2.2

Vid behov får ordföranden på ad hoc-basis bjuda in ytterligare experter till den rådgivande gruppens möten och informera den rådgivande gruppen om detta.

3.   Ordinarie ledamöter

3.1

Ordinarie ledamöter får delta i den rådgivande gruppens beslutsfattande.

3.2

Varje grupp som är berättigad till ordinarie ledamotskap enligt punkt 3.3 ska tilldelas samma antal ordinarie ledamöter. Antalet ordinarie ledamöter i varje annan intressegrupp motsvarar antalet ordinarie ledamöter i centralbankernas intressegrupp.

3.3

En representant för var och en av följande grupper kan utses till ordinarie ledamot i den rådgivande gruppen:

a)

Centralbanker – ECB och varje nationell centralbank i euroområdet ska representeras av en ordinarie ledamot. När en medlemsstat inför euron ska den berörda nationella centralbanken också delta som ordinarie ledamot i den rådgivande gruppen fr.o.m. dagen för tillträdet till euroområdet. En centralbank utanför euroområdet som beslutat att inkludera sin valuta i T2S ska också representeras av en ordinarie ledamot fr.o.m. dagen för beslutet. I egenskap av offentlig myndighet är Europeiska kommissionen också ordinarie ledamot och ingår i centralbankernas intressegrupp.

b)

Värdepapperscentraler – varje grupp av värdepapperscentraler, som kan bestå av en eller flera värdepapperscentraler, som avvecklar sina eurotransaktioner och/eller sina transaktioner i sin nationella valuta och har uppfyllt nedanstående kriterier är en ordinarie ledamot av den rådgivande gruppen för T2S och får nominera en representant som

har uttalat sitt stöd för T2S,

är beredd att ingå ett avtal med Eurosystemet,

har uttalat avsikten att använda sig av T2S när systemet är operativt.

Enligt punkterna 3.2 och 3.3 a ska värdepapperscentralerna och centralbankerna företrädas av samma antal representanter. Följaktligen har större grupper av värdepapperscentraler och större värdepapperscentraler ett högre antal representanter beroende på sin avvecklingsvolym. Antalet extra representanter bestäms av värdepapperscentralerna som ingår i den rådgivande gruppen för T2S samt av gruppens ordförande, i enlighet med d’Hondts metod för proportionell representation.

c)

Användare – nomineringskommittén utser ledamöter bland användarna med utgångspunkt i ansökningar som inkommit till sekreteraren enligt följande nyckel:

Minst elva ordinarie ledamöter som representerar stora affärsbanker som bedriver värdepappershandel i valutor som kan avvecklas i T2S, oavsett var dessa banker har sitt säte.

Minst två ordinarie ledamöter som representerar internationella investmentbanker.

Minst två ordinarie ledamöter som representerar banker verksamma inom området värdepappersavveckling för att serva sina lokala kunder.

Minst en ordinarie ledamot som representerar en central motpart.

4.   Observatörer

4.1

Observatörer får närvara vid de möten som den rådgivande gruppen för T2S håller, men inte delta i beslutsprocessen.

4.2

En representant för var och en av följande grupper/institutioner kan utses till observatör i den rådgivande gruppen för T2S:

a)

Europeiska värdepapperskommittén.

b)

Europeiska bankföreningen.

c)

European Savings Bank Group.

d)

European Association of Co-operative Banks.

e)

European Securities Services Forum.

f)

Federation of European Securities Exchanges.

g)

Värdepapperscentraler som stöder T2S och som drivs av en nationell centralbank.

h)

Ordförandena i undergrupperna till den rådgivande gruppen för T2S.

4.3

Eurosystemets centralbanker som kommer att skapa och driva T2S-plattformen (de fyra centralbankerna) får nominera en representant per individuell centralbank för att delta som observatör i den rådgivande gruppen för T2S. Dessa representanter ska delge den rådgivande gruppen för T2S sina åsikter på ett enhetligt sätt.

5.   Nomineringsförfaranden

5.1

Följande nomineringsförfaranden ska gälla för ordinarie ledamöter och observatörer:

a)

En centralbanksrepresentant nomineras av den berörda centralbankens chef/ordförande i enlighet med respektive centralbanksstadga.

b)

En representant för en värdepapperscentral nomineras av chefen för den berörda värdepapperscentralen.

c)

En representant för användarna nomineras av respektive organisation med utgångspunkt i individuella ansökningar. De utses av nomineringskommittén enligt för nomineringskommittén gällande regler och kriterier.

d)

En observatör nomineras av chefen för den berörda gruppen/institutionen.

5.2

Varje person som nomineras ska ha omfattande erfarenhet och relevant teknisk expertis. De nominerande enheterna ansvarar för att de personer som nomineras kan avsätta tillräckligt mycket tid för att aktivt delta i arbetet i den rådgivande gruppen för T2S.

5.3

Sekreteraren ska skriftligen informeras om varje nominering.

6.   Deltagande

6.1

Ordinarie ledamöter och observatörer i den rådgivande gruppen för T2S deltar i den rådgivande gruppen uteslutande på personliga meriter. Närvaro vid den rådgivande gruppens möten ses vara ett tecken på personligt engagemang i projektet.

6.2

Ordinarie ledamöter och observatörer får utse en ersättare (med motsvarande erfarenhet och expertis) som i undantagsfall deltar i den rådgivande gruppens möten och där får framföra sina åsikter eller, om det gäller en ordinarie ledamot, får rösta för den frånvarande ledamoten. De ordinarie ledamöter och observatörer som berörs ska informera sekreteraren om detta i god tid.

6.3

Om en ordinarie ledamot eller observatör lämnar den enhet som han representerar, upphör deras medlemskap omedelbart.

6.4

Ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S kommer att uppmana den ansvariga nomineringsorganisationen eller nomineringskommittén att utse nya ledamöter varje gång en ordinarie ledamot eller en observatör avgår eller deras medlemskap upphör, i enlighet med det tillämpliga nomineringsförfarandet som framgår av artikel 5.

7.   Ordförande

7.1

Ordföranden ska inneha en högre chefspost inom ECB och utnämns av ECB-rådet. Ordföranden får utse en ersättare som i undantagsfall ersätter denne.

7.2

Ordföranden ska organisera och leda de möten som den rådgivande gruppen för T2S håller. I denna funktion beslutar ordföranden, med beaktande av förslag från ledamöterna i den rådgivande gruppen för T2S, om dagordningen för mötena och beslutar om vilka dokument som ska skickas till den rådgivande gruppen för T2S.

7.3

Ordföranden avgör huruvida en fråga faller inom kompetensområdet för den rådgivande gruppen för T2S (enligt punkt 1.2) och informerar den rådgivande gruppen om han beslutar att en fråga faller utanför gruppens kompetensområde.

7.4

Ordföranden utför alla de uppgifter som framgår av ECB-rådets beslut samt alla andra uppgifter som den rådgivande gruppen för T2S sedermera delegerar till denne.

7.5

Ordföranden nominerar ordföranden och ordinarie ledamöter i de undergrupper som inrättas under överinsyn av den rådgivande gruppen för T2S.

7.6

Ordföranden är den enda person som representerar den rådgivande gruppen för T2S externt. Den rådgivande gruppen för T2S ska på lämpligt vis på förhand informeras innan ordföranden representerar den rådgivande gruppen externt. Den rådgivande gruppen för T2S kommer i god tid att informeras om all planerad extern kommunikation från den rådgivande gruppen.

8.   Sekreteraren

8.1

Sekreteraren ska vara en mycket erfaren tjänsteman inom ECB och utnämns av ordföranden. Ordföranden får utse en ersättare som i undantagsfall ersätter sekreteraren.

8.2

Sekreteraren erhåller operativt och administrativt stöd från ECB.

8.3

Sekreteraren arbetar under ordförandens ledning. Sekreterarens uppgifter omfattar bl.a. att

a)

stödja ordföranden i dennes arbete,

b)

organisera möten och skriva mötesprotokoll,

c)

bistå vid utformningen av dokument som antagits av den rådgivande gruppen för T2S,

d)

samordna konsultationer,

e)

organisera extern kommunikation avseende det arbete som den rådgivande gruppen för T2S och övriga grupper bedriver (t.ex. offentliggöra dokument från den rådgivande gruppen för T2S),

f)

utföra alla andra uppgifter som uppdras honom/henne enligt denna arbetsordning, den rådgivande gruppen för T2S eller dess ordförande.

8.4

I sekreterarens roll ingår även att vara ledamot av nomineringskommittén. Sekreteraren får även delta i annat arbete som bedrivs i undergrupperna till den rådgivande gruppen för T2S.

8.5

Sekreteraren får inte delta i beslut som den rådgivande gruppen för T2S fattar.

9.   Anvisningar för arbetet

9.1

Enligt huvudregeln träffas den rådgivande gruppen för T2S en gång per kvartal. Ordföranden får kalla till extra möten, dock måste datum för dessa sammankomster meddelas den rådgivande gruppen i god tid. Gruppen möts normalt i ECB:s lokaler.

9.2

Arbetsspråket är engelska.

9.3

Ett preliminärt protokoll som innehåller de viktigaste resultaten från ett möte med den rådgivande gruppen för T2S offentliggörs på ECB:s webbplats senast tre arbetsdagar efter mötet. Ordföranden ansvarar för att detta preliminära protokoll offentliggörs (och att den preliminära karaktären tydligt anges) utan att involvera den rådgivande gruppen för T2S. Efter varje möte med den rådgivande gruppen för T2S tar sekreteraren fram en lista över åtgärder som mötet har beslutat om och som även anger det datum då dessa åtgärder ska vara slutförda. Efter varje möte med den rådgivande gruppen för T2S tar sekreteraren fram ett utkast till protokoll som skickas till gruppens ledamöter inom sex arbetsdagar. Ledamöter av den rådgivande gruppen för T2S ska inkomma med sina synpunkter på utkastet till protokoll inom tre arbetsdagar. Det officiella protokollet offentliggörs när det godkänts av den rådgivande gruppen för T2S. Det ersätter då ordförandens preliminära protokoll som tas bort från webbplatsen när det officiella protokollet offentliggörs. Det officiella protokollet ska ange vilka frågor som behandlats samt resultatet av diskussionerna.

9.4

Den rådgivande gruppen för T2S vinnlägger sig om att arbeta på ett öppet och tydligt sätt.

Dagordningen för ett möte och de dokument som ska diskuteras (inklusive synpunkter från den rådgivande gruppens undergrupper) ska skickas ut till ledamöterna och publiceras på ECB:s webbplats senast fem arbetsdagar före mötesdagen. Den rådgivande gruppen för T2S beslutar själv huruvida dokument som skickats ut färre än fem arbetsdagar före mötesdagen ska tas upp till diskussion vid mötet. Kommentarer och andra inlagor som sekreteraren mottagit senast tre arbetsdagar före mötesdagen kommer att skickas ut till den rådgivande gruppen för T2S och normalt även offentliggöras på ECB:s webbplats. Dokument som omfattas av sekretess (t.ex. dokument som marknadsaktörer överlämnat under förutsättning att dessa omfattas av sekretess samt dokument som ordföranden anser ska omfattas av sekretess) kommer inte att offentliggöras.

9.5

Den rådgivande gruppen för T2S fattar beslut antingen i form av råd som skickas direkt till ECB:s beslutsfattande organ, dvs. ECB-rådet och direktionen, eller i form av resolutioner om det berör den rådgivande gruppens arbete eller arbetet i undergrupperna.

9.6

Huvudregeln är att all rådgivning som ges till ECB:s beslutsfattande organ antas genom samförstånd mellan de ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S som deltar i beslutet. Om man inte uppnår samstämmighet avseende en viss rådgivning kan ordföranden fråga hur många av den rådgivande gruppens ordinarie ledamöter som stöder ett visst förslag. ECB:s beslutande organ ska informeras om hur stort stöd en viss åsikt har bland ledamöterna. Om det finns flera olika förslag till rådgivning i samma fråga, kommer endast de förslag som erhåller minst sju röster från ordinarie ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S (eller deras ersättare) att meddelas ECB:s beslutande organ. Ordinarie ledamöter får endast stödja ett förslag i en och samma fråga. I frågor av avgörande betydelse kan sju ordinarie ledamöter begära att ECB:s beslutande organ omedelbart informeras om deras minoritetssynpunkt.

9.7

Den rådgivande gruppen för T2S får inrätta undergrupper som stöder dess arbete inom följande områden: a) det tekniska genomförandet av användarkraven, b) harmoniseringen av T2S-relaterade frågor, c) rättsliga frågor som berör T2S eller d) andra områden där den rådgivande gruppen för T2S anser att den behöver specifik hjälp. Sådana undergruppers mandat ska utformas och antas av den rådgivande gruppen för T2S.

Den rådgivande gruppen för T2S får inrätta undergrupper som omfattar alla intressegrupper som berörs av den rådgivande gruppen för T2S och som arbetar mer långsiktigt. Därutöver får den rådgivande gruppen för T2S inrätta arbetsgrupper som inte måste omfatta alla intressegrupper som berörs av den rådgivande gruppens arbete och/eller är mer kortsiktiga till sin natur. Den rådgivande gruppen för T2S och T2S-projektgruppen får även anordna seminarier för att diskutera speciella frågor.

Beslut som den rådgivande gruppen för T2S fattar om hur undergruppernas arbete ska organiseras ska fattas samstämmigt eller, om detta inte är möjligt, med enkel majoritet.

9.8

Den rådgivande gruppen för T2S ska säkerställa att ett brett spektrum av marknadsaktörer och myndigheter ges möjlighet att inkomma med synpunkter till den rådgivande gruppen och att dessa aktörer informeras om gruppens arbete. Sekreteraren fungerar som samordnare av sådana konsultationer och stöds i sitt arbete av ECB:s T2S-team och vid behov av annan ECB-personal.

För detta ändamål kommer man i varje land att inrätta en nationell användargrupp som ska fungera som förbindelseled mellan den nationella marknaden och den rådgivande gruppen för T2S. Nationella användargrupper får via sekreteraren lämna förslag eller resolutioner till den rådgivande gruppen för T2S.

Den rådgivande gruppen för T2S ska använda lämpliga medel för att konsultera marknadsaktörer, myndigheter samt övriga berörda grupper, t.ex. genom nationella användargrupper, offentliga remissrundor, rundabordsdiskussioner, möten och informationsträffar eller genom att offentliggöra svar på frågor som rests.

Huvudregeln är att kommentarer till alla konsultationer ska kunna ges under minst tre veckor om inte ordföranden beslutar om något annat.

10.   Rapporteringsvägar och förhållandet till Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kommittéer

10.1

ECB-rådet får ge den rådgivande gruppen för T2S allmänna riktlinjer, antingen på eget initiativ eller på anmodan.

10.2

Den rådgivande gruppen för T2S översänder sin rådgivning direkt till ECB:s beslutande organ.

10.3

Den rådgivande gruppen för T2S får ge en undergrupp riktlinjer direkt via respektive ordförande som arbete som ska utföras inom ramen för mandatet, antingen på eget initiativ eller på anmodan.

10.4

Genom ordföranden får den rådgivande gruppen för T2S konsultera en ECBS-kommitté eller dess undergrupper om specifika tekniska frågor inom den kommitténs kompetensområde och expertis (t.ex. rättsliga frågor som berör T2S). Om det inte föreligger särskilda skäl ska en sådan konsultation ge kommittén minst tre veckors betänketid. Ordföranden ska även säkerställa att den rådgivande gruppens arbete inte överlappar mandatet för en av ECBS kommittéer.

KONTAKTGRUPPEN FÖR VÄRDEPAPPERSCENTRALERNA

Mandat och sammansättning

1.   Mandatets omfattning

Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska göra det lättare att förbereda och förhandla ramavtalet mellan å ena sidan Eurosystemet och å andra sidan de värdepapperscentraler som vill delta i T2S. Ramavtalet är ett dokument som ECB-rådet föreslår alla europeiska värdepapperscentraler. Det ska omfatta utvecklings- och driftsfasen av T2S. Det ska godtas separat av varje värdepapperscentral.

2.   Sammansättning

Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna består av projektsponsorerna samt ledamöter och ersättare i styrelsen för T2S.

Projektsponsorerna nomineras av styrelsen för den respektive värdepapperscentral som ingått samförståndsavtalet med Eurosystemet den 16 juli 2009 eller senare ensidigt förklarat sig godta detta. Varje värdepapperscentral får utse en ersättare som representant vid förhinder. Om varken projektsponsorn eller dennes ersättare kan närvara är värdepapperscentralen inte representerad. Om ledamöter i styrelsen för T2S och deras ersättare inte kan delta, kan dessa inte ersättas.

Ordföranden för kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska vara ordföranden för styrelsen för T2S. Ordföranden ska i samråd med värdepapperscentralerna 1) bestämma frekvens, format och dagordning för mötena och 2) inbjuda externa experter och/eller medlemmar av T2S-teamet till möten som rör specifika frågor. Rapportören ska vara ledamot av ECB:s T2S-team. Rapportören ska 1) samordna planeringen av mötena och se till att relevant dokumentation sänds ut i god tid, 2) stödja ordföranden vid mötesförberedelserna, 3) ta fram utkast till mötesprotokoll, 4) stödja ordförandens relationer till relevanta (under-)grupper.

3.   Anvisningar för arbete, samordning och stöd

Anvisningar för arbetet

Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska ha som målsättning att anta sina resolutioner i samförstånd. Om man inte lyckas uppnå samförstånd vid två på varandra följande möten, ska meningsskiljaktigheterna dokumenteras noggrant. I sådana fall ska styrelsen för T2S lämna ett förslag till ECB-rådet. Värdepapperscentraler som inte stöder T2S-styrelsens förslag ska ges möjlighet att förklara sin avvikande mening.

Samarbetet mellan den rådgivande gruppen för T2S och kontaktgruppen för värdepapperscentralerna

Ordföranden för kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska regelbundet informera den rådgivande gruppen för T2S om hur förhandlingarna om ramavtalet fortskrider.

Vid behov kommer kontaktgruppen för värdepapperscentralerna (eventuellt via undergruppen för projektansvariga och arbetsgruppen för kontraktsfrågor) att erhålla information från existerande undergrupper till den rådgivande gruppen för T2S.

Stöd till kontaktgruppen för värdepapperscentralerna

Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna ska erhålla stöd från

undergruppen för projektansvariga, med ansvar att förbereda affärsdelen vid förhandlingen (bl.a. funktionella, tekniska och planeringstekniska aspekter), och

arbetsgruppen för kontraktsfrågor som ska ge kontaktgruppen för värdepapperscentralerna juridiskt stöd och inom ramen för detta kommer att ”översätta” den input som erhålls från kontaktgruppen för värdepapperscentralerna och undergruppen för projektansvariga till juridisk terminologi.

Kontaktgruppen för värdepapperscentralerna kommer att utforma mandatet för dessa två arbetsgrupper och fastställa de övergripande riktlinjerna för dem.

NATIONELLA ANVÄNDARGRUPPER

Mandat och sammansättning

1.   Inledning

Den nationella användargruppen består av tillhandahållare och användare av värdepappersavvecklingstjänster på den nationella marknaden för att främja utvecklingen och genomförandet av TARGET2-Securities (T2S). Den skapar ett forum där nationella marknadsaktörer kan delta i det arbete som den rådgivande gruppen för T2S utför och är den formella länken mellan den rådgivande gruppen för T2S och den nationella marknaden. Den fungerar både som samtalspartner för T2S-projektgruppen och ger den rådgivande gruppen för T2S information om alla frågor som denna är involverad i. Den kan även inkomma med förslag till den rådgivande gruppen för T2S.

Nationella användargrupper kan involveras i arbetet med att förändra användarkravsdokumentet och kan få en viktig roll i samband med bedömningen av hur sådana frågor påverkar den nationella marknaden. De nationella användargrupperna bör stödja T2S princip om att undvika nationella särdrag i T2S och aktivt främja harmonisering.

2.   Mandat

De nationella användargrupperna har följande mandat:

Bedöma konsekvenserna av T2S funktioner, särskilt eventuella ändringar i T2S användarkrav, på den nationella marknaden. I detta arbete bör man särskilt beakta konceptet om ”ett enkelt T2S” som går ut på att undvika nationella särdrag i T2S och främja harmonisering.

Informera den rådgivande gruppen för T2S om allvarliga betänkligheter som den nationella marknaden har.

Öka kunskapen om T2S inom den nationella värdepappersmarknaden.

Ge stöd åt de ledamöter av den rådgivande gruppen för T2S som representerar de nationella aktörerna.

3.   Sammansättning

De nationella användargrupperna består av ordföranden, sekreteraren och ledamöter.

Ordföranden i en nationell användargrupp bör helst vara en ordinarie ledamot eller observatör i den rådgivande gruppen för T2S. Denna roll kan med fördel utföras av en erfaren tjänsteman vid respektive nationella centralbank. Om den nationella centralbanken inte utser ordföranden för en nationell användargrupp ska ordföranden utses av ordföranden för den rådgivande gruppen för T2S som ska vinnlägga sig om att utse en kandidat som har stöd av alla stora marknadsaktörer på den berörda marknaden. Om ordföranden inte är ledamot av den rådgivande gruppen för T2S bör en ledamot av den rådgivande gruppen för T2S fungera som länk mellan den rådgivande gruppen för T2S och ordföranden för den nationella användargruppen så att ett nära samarbete kan uppnås.

Sekreteraren för de nationella användargrupperna tillhandahålls av respektive nationella centralbank i länder som ingår i euroområdet och i andra länder utses sekreteraren för den nationella användargruppen av ordföranden för den nationella användargruppen. Sekreteraren förväntas delta i regelbundna informationsträffar som T2S-teamet anordnar för sekreterarna för de nationella användargrupperna.

De nationella användargrupperna består av den relevanta ledamoten i den rådgivande gruppen för T2S (eller sådan nominerad representant som godtas av ordföranden för den nationella användargruppen) och ytterligare personer med kunskaper som i stora drag representerar alla typer av användare och tjänsteleverantörer på den nationella marknaden. De nationella användargrupperna kan alltså inkludera värdepapperscentraler, mäklare, banker, investmentbanker, förvaringsinstitut, emittenter och/eller deras ombud, centrala motparter, börser och multilaterala handelsplattformar, den relevanta nationella centralbanken, myndigheter och bankföreningar.

4.   Anvisningar för arbetet

Nationella användargrupper arbetar endast med T2S-relevanta frågor. De uppmuntras att aktivt söka information från T2S-teamet om för tillfället aktuella frågor och inkomma med nationella synpunkter i frågor som väckts av sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S eller den nationella användargruppen. T2S-teamet informerar regelbundet de nationella användargrupperna och organiserar möten med sekreterarna för de nationella användargrupperna för att främja samarbetet mellan de nationella användargrupperna och T2S-teamet.

De nationella användargrupperna ska om möjligt samordna sina möten med möteskalendern för den rådgivande gruppen för T2S så att de kan stödja sina nationella ledamöter i den rådgivande gruppen för T2S. Ledamöterna i den rådgivande gruppen för T2S är dock inte bundna av de råd de erhåller. Nationella användargrupper kan också skicka skriftliga inlagor till den rådgivande gruppen för T2S via sekreteraren för den rådgivande gruppen för T2S och inbjuda en ledamot av den rådgivande gruppen för T2S att presentera dess synpunkter.

Sekreteraren för en nationell användargrupp bör skicka ut dagordningen för ett möte och relevant dokumentation senast fem arbetsdagar före mötesdagen. Ett protokoll från de nationella användargruppernas möten kommer att offentliggöras på T2S webbplats – och om det anses lämpligt även på den berörda nationella centralbankens webbplats – på engelska och ett annat unionsspråk inom tre veckor efter varje möte.

Ledamöterna som ingår i de nationella användargrupperna kommer att presenteras på T2S webbplats. Nationella användargrupper ska också offentliggöra en e-postadress under vilken de kan kontaktas på T2S webbplats, så att de nationella marknadsaktörerna vet vem de kan kontakta.


Top