Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0088

Rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

OJ L 326, 10.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 361 - 362

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/1


RÅDETS DIREKTIV 2010/88/EU

av den 7 december 2010

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 97.1 i rådets direktiv 2006/112/EG (1) föreskrivs att normalskattesatsen under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 inte får vara lägre än 15 %.

(2)

De normalskattesatser för mervärdesskatt som nu gäller i olika medlemsstaterna har, i kombination med övergångsordningens bestämmelser, säkerställt att detta system har fungerat på ett godtagbart sätt. Med de nya regler om platsen för tillhandahållande av tjänster som gynnar beskattning på konsumtionsplatsen har möjligheterna att utnyttja olika mervärdesskattesatser genom omlokalisering begränsats ytterligare och potentiell snedvridning av konkurrensen minskat.

(3)

För att förhindra att ökande skillnader mellan medlemsstaternas normalskattesatser för mervärdesskatt leder till strukturella obalanser i EU och snedvridning av konkurrensen inom vissa branscher är det sedvanligt att fastställa minimiskattesatser när det gäller indirekt beskattning. Detta är fortfarande nödvändigt i fråga om mervärdesskatt.

(4)

I avvaktan på resultatet av samrådet om en ny mervärdesskattestrategi som väntas behandla framtida bestämmelser och motsvarande harmoniseringsnivåer är det för tidigt att fastställa en permanent normalskattesats eller att överväga att ändra minimiskattesatsen.

(5)

Följaktligen bör den gällande miniminivån för normalskattesatsen på 15 % behållas under en ytterligare period, som är tillräckligt lång för att garantera rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare översyn blir möjlig.

(6)

Detta utesluter inte att mervärdesskattelagstiftningen ändras ytterligare före den 31 december 2015 med anledning av resultatet av den nya mervärdesskattestrategin.

(7)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller

(8)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 97 i direktiv 2006/112/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 97

Från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2015 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2011. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top