EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0065

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG Text av betydelse för EES

OJ L 283, 29.10.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 218 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/65/oj

29.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/65/EU

av den 20 oktober 2010

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (4) föreskrivs att medlemsstaterna ska godkänna vissa standardiserade förenklingsformulär (nedan kallade FAL-formulär) för att underlätta fartygstrafiken i den bemärkelse som avses i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart (nedan kallad FAL-konventionen), som antogs den 9 april 1965, i dess ändrade lydelse.

(2)

För att underlätta för sjöfarten och minska de administrativa bördorna för rederierna behöver de rapporteringsformaliteter som krävs enligt unionsrättsakter och av medlemsstaterna förenklas och harmoniseras i så stor utsträckning som möjligt. Detta direktiv bör emellertid inte påverka den erforderliga informationens beskaffenhet och innehåll, och bör inte införa några ytterligare rapporteringskrav för fartyg som inte redan har en sådan skyldighet enligt lagstiftning som är tillämplig i medlemsstaterna. Det bör uteslutande behandla hur informationsförfarandena kan förenklas och harmoniseras samt hur informationen kan insamlas på ett mer ändamålsenliga sätt.

(3)

Överföring av de uppgifter som krävs då fartyg ankommer till och/eller avgår från hamnar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (7), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (8) och, i tillämpliga fall, den internationella koden för sjötransport av farligt gods som antogs 1965, med de ändringar som antagits och trätt i kraft, omfattar de uppgifter som krävs enligt FAL-formulären. Om dessa uppgifter uppfyller kraven i de ovannämnda rättsakterna bör lämnandet av uppgifterna med hjälp av FAL-formulär följaktligen accepteras.

(4)

Med tanke på sjöfartens globala dimension måste unionsrättsakter ta hänsyn till kraven från IMO om en förenkling ska kunna genomföras.

(5)

Medlemsstaterna bör fördjupa samarbetet mellan behöriga myndigheter, såsom deras tull-, gränsbevaknings-, folkhälso- och transportmyndigheter, så att arbetet med förenkling och harmonisering av rapporteringsformaliteter inom unionen kan fortsätta och så att elektroniska system för dataöverföring och informationsutbyte används på effektivast möjliga sätt, i syfte att i största möjliga utsträckning simultant undanröja hinder för sjötransporten och inrätta ett europeiskt område för sjötransport utan hinder.

(6)

Det bör finnas tillgång till detaljerad statistik om sjötransport så att effektiviteten hos, och behovet av, strategiska åtgärder för att underlätta för sjöfarten inom unionen kan bedömas, med beaktande av behovet av att inte ställa onödiga extra krav på medlemsstaterna beträffande statistikinsamling och att utnyttja Eurostat till fullo. Med avseende på tillämpningen av detta direktiv skulle det vara viktigt att samla in relevanta uppgifter om fartygstrafik i unionen och/eller om fartyg som anlöper en tredjelandshamn eller en frizon.

(7)

Det bör vara enklare för rederier att dra fördel av ställningen ”godkänd reguljär fartygslinje”, i enlighet med kommissionens meddelande av den 21 januari 2009 med rubriken ”Meddelande och handlingsplan för att inrätta ett europeiskt område för sjötransport utan hinder”.

(8)

Elektronisk överföring av uppgifter bör så snart som möjligt tillämpas generellt för alla rapporteringsformaliteter, dock senast den 1 juni 2015, med som utgångspunkt de internationella standarder som tagits fram av FAL-konventionen, närhelst detta är möjligt. För att överföringen av informationsmängder som kan komma att bli mycket omfattande ska kunna rationaliseras och ske snabbare bör elektroniska format för rapporteringsformaliteter användas närhelst detta är möjligt. Inom unionen bör uppgifter endast i undantagsfall lämnas in via FAL-formulär i pappersformat och förfarandet bör accepteras endast under en begränsad tidsperiod. Medlemsstaterna uppmanas att med administrativa medel, inklusive ekonomiska incitament, främja användning av elektroniska format. Av de ovannämnda skälen bör informationsutbytet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter göras på elektronisk väg. För att underlätta en sådan utveckling måste de elektroniska systemen bli mer driftskompatibla, om möjligt inom samma tidsfrist, för att säkerställa att det europeiska området för sjötransport fungerar väl utan hinder.

(9)

Parter som är delaktiga i handel och transport bör kunna lämna standardiserad information via en enda elektronisk kontaktpunkt för att uppfylla alla rapporteringskrav. Individuella dataelement bör endast lämnas in en gång.

(10)

De SafeSeaNet-system som inrättas på medlemsstats- och unionsnivå bör underlätta mottagandet, utbytet och spridningen av uppgifter mellan medlemsstaternas informationssystem för sjöfarten. SafeSeaNet-systemet bör vara driftskompatibelt med andra unionssystem för rapporteringsformaliteter, för att underlätta för sjötransporten och minska dess administrativa bördor. SafeSeaNet-systemet bör användas för ytterligare informationsutbyte med ändamålet att underlätta för sjötransporten. Det bör inte vara nödvändigt att i SafeSeaNet-systemet föra in rapporteringsformaliteter som avser uppgifter som endast är avsedda för nationella ändamål.

(11)

När nya unionsåtgärder antas bör man försäkra sig om att medlemsstaterna kan upprätthålla den elektroniska dataöverföringen och inte är skyldiga att använda sig av pappersformat.

(12)

Samtliga fördelar med den elektroniska dataöverföringen kan endast uppnås genom en snabb och effektiv kommunikation mellan SafeSeaNet, e-tull (elektroniskt tullsystem) och de elektroniska system som används för insamling och begäran av uppgifter. För detta ändamål bör i första hand tillämpliga standarder användas i syfte att begränsa de administrativa bördorna.

(13)

FAL-formulären uppdateras regelbundet. Detta direktiv bör således hänvisa till den aktuella versionen av dessa formulär. All information som är nödvändig enligt medlemsstaternas lagstiftning som går utöver de krav som FAL-konventionen ställer bör meddelas i ett format utvecklat på basis av FAL-konventionens normer.

(14)

Detta direktiv bör inte påverka rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9), kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (10), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (11), eller nationell lagstiftning om gränsövervakning för de medlemsstater som inte tillämpar Schengenregelverket om gränsövervakning, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) (12).

(15)

För att göra elektronisk informationsöverföring till standard och för att underlätta för sjötransporten bör medlemsstaterna utöka användningen av elektroniska hjälpmedel för dataöverföring i enlighet med en adekvat tidsplan samt tillsammans med kommissionen diskutera möjligheten att harmonisera användningen av elektroniska hjälpmedel för dataöverföring. Därför bör arbetet i styrgruppen på hög nivå för SafeSeaNet-systemet beaktas med avseende på färdplanen för SafeSeaNet, när denna har antagits, och på de konkreta finansieringskraven och särskilda anslagen av finansiella medel från unionen till arbetet med utveckling av elektronisk dataöverföring.

(16)

Fartyg som går mellan hamnar inom unionens tullområde bör undantas från kravet på att lämna in den information som anges i FAL-formulären om fartygen inte kommer från, anlöper eller går till en hamn utanför detta område eller en frizon av kontrolltyp 1 enligt tullagstiftningen, utan att detta påverkar tillämpliga unionsrättsakter och den information som medlemsstaterna kan tänkas begära för att upprätthålla intern ordning och säkerhet och för att genomföra lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälsoområdet.

(17)

Undantag från administrativa förfaranden bör tillåtas även på grundval av fartygets last, och inte enbart på grundval av fartygets ankomst- och/eller avgångsort. Detta är nödvändigt för att säkerställa att extra formaliteter för fartyg som har anlöpt en tredjelandshamn eller en frizon kan hållas på ett minimum. Kommissionen bör granska denna fråga inom ramen för rapporten till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

(18)

Det bör införas ett nytt tillfälligt formulär för att harmonisera de uppgifter som erfordras för den sjöfartsskyddsdeklaration som föreskrivs i förordning (EG) nr 725/2004.

(19)

Nationella språkkrav utgör ofta ett hinder för utvecklingen av ett närsjöfartsnät. Medlemsstaterna bör göra allt som står i deras makt för att i enlighet med internationell praxis underlätta för skriftlig och muntlig kommunikation i sjöfarten mellan medlemsstaterna, i syfte att hitta gemensamma kommunikationsmedel.

(20)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller bilagorna till detta direktiv. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(21)

I de olika rättsakter som antagits av unionen och som bland annat innehåller krav på formaliteter i samband med förhandsanmälan när ett fartyg anlöper en hamn, till exempel direktiv 2009/16/EG, kan det föreskrivas skilda tidsfrister i fråga om fullgörandet av dessa formaliteter i samband med förhandsanmälan. Kommissionen bör undersöka möjligheten att förkorta och harmonisera dessa tidsfrister, och i samband med detta utnyttja den pågående utvecklingen inom elektronisk databehandling, inom ramen för rapporten till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, vilken, om så är lämpligt, bör innehålla ett lagstiftningsförslag.

(22)

Inom ramen för rapporten till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv bör kommissionen överväga i vilken utsträckning syftet med detta direktiv, nämligen förenklingen av de administrativa formaliteterna för fartyg som ankommer till och/eller avgår från medlemsstaternas hamnar, bör utvidgas till att gälla även för inlandet, främst för flodtransporter, för att få till stånd en snabbare och smidigare sjöfart i inlandet och en hållbar lösning på problemet med för många fartyg i och runt kusthamnarna.

(23)

Eftersom målen för detta direktiv, särskilt att underlätta sjöfarten på ett harmoniserat sätt inom hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(24)

Enligt rättspraxis från Europeiska unionens domstol är det inte obligatoriskt att införliva ett direktiv om införlivandet är meningslöst av geografiska skäl. Därför är inte kraven i detta direktiv relevanta för medlemsstater som saknar hamnar till vilka fartyg som omfattas av detta direktiv normalt kan ankomma.

(25)

De åtgärder som planeras i detta direktiv bidrar till att uppnå de mål som uppställs i Lissabonagendan.

(26)

Åtkomsten till SafeSeaNet och andra elektroniska system bör regleras i syfte att säkra kommersiell och konfidentiell information och utan att påverka tillämplig lagstiftning om skyddet av kommersiell information och, när det gäller personuppgifter, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (13) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (14). Medlemsstaterna och unionens institutioner och organ bör särskilt uppmärksamma behovet av att skydda kommersiell och konfidentiell information genom lämpliga system för åtkomstkontroll.

(27)

I enlighet med led 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (15) uppmanas medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa.

(28)

För tydlighetens skull bör direktiv 2002/6/EG ersättas med det här direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta direktiv är att förenkla och harmonisera de administrativa förfaranden som gäller för sjötransporten genom en allmän övergång till elektronisk överföring av uppgifter och genom en förenkling av rapporteringsformaliteterna.

2.   Detta direktiv ska tillämpas på rapporteringsformaliteter för sjötransport som är tillämpliga på fartyg som ankommer till och fartyg som avgår från hamnar i medlemsstaterna.

3.   Detta direktiv ska inte tillämpas på fartyg som är undantagna från rapporteringsformaliteter.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   rapporteringsformaliteter: information som anges i bilagan som, i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i en medlemsstat, ska tillhandahållas av administrativa och förfarandemässiga skäl när ett fartyg ankommer till eller avgår från en hamn i denna medlemsstat,

b)   FAL-konventionen: IMO:s konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart som antogs den 9 april 1965, i dess ändrade lydelse,

c)   FAL-formulär: de standardiserade formulären, i enlighet med FAL-konventionen,

d)   fartyg: alla havsgående fartyg eller farkoster,

e)   SafeSeaNet: unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten, såsom det definieras i direktiv 2002/59/EG,

f)   elektronisk dataöverföring: överföring av digitalt kodad information i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer.

Artikel 3

Harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteter

1.   Varje enskild medlemsstat ska vidta åtgärder för att se till att rapporteringsformaliteter begärs på ett harmoniserat och samordnat sätt inom den medlemsstaten.

2.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utveckla metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna inom unionen.

Artikel 4

Förhandsanmälan innan ett fartyg ankommer till en hamn

Medlemsstaterna ska, med förbehåll för specifika föreskrifter om anmälan enligt tillämpliga unionsrättsakter eller i internationella rättsliga instrument som är tillämpliga på sjötransport och som är bindande för medlemsstaterna, inklusive föreskrifter om kontroll av personer och varor, se till att befälhavaren eller en annan person som vederbörligen förordnats av fartygsoperatören, innan ett fartyg ankommer till en hamn i en medlemsstat, lämnar en anmälan till den av medlemsstaten utsedda behöriga myndigheten med de uppgifter som krävs enligt rapporteringsformaliteterna

a)

minst 24 timmar i förväg, eller

b)

senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller

c)

så snart som dessa uppgifter är tillgängliga, om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan.

Artikel 5

Elektronisk dataöverföring

1.   Medlemsstaterna ska godkänna att rapporteringsformaliteter fullgörs i elektroniskt format och att de lämnas via en enda kontaktpunkt så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 1 juni 2015.

Denna enda kontaktpunkt, som knyter samman SafeSeaNet, e-tull och andra elektroniska system, ska vara det ställe där all information i enlighet med detta direktiv rapporteras en gång och görs tillgänglig för olika behöriga myndigheter och medlemsstaterna.

2.   Utan att detta påverkar det relevanta format som anges i FAL-konventionen ska det format som avses i punkt 1 överensstämma med artikel 6.

3.   I de fall då unionsrättsakter ställer krav på rapporteringsformaliteter, och i den utsträckning som krävs för att den enda kontaktpunkt som avses i punkt 1 ska fungera väl, ska de elektroniska system som anges i punkt 1 vara inbördes driftskompatibla, tillgängliga och förenliga med det SafeSeaNet-system som inrättats enligt direktiv 2002/59/EG och med de elektroniska system som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (16).

4.   Utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser om tull- och gränskontroller som fastställs i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EG) nr 562/2006 ska medlemsstaterna samråda med marknadsaktörerna och informera kommissionen om de framsteg som gjorts enligt de metoder som fastställs i beslut nr 70/2008/EG.

Artikel 6

Utbyte av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som mottagits enligt de rapporteringsformaliteter som gäller i enlighet med en rättsligt unionsrättsakt förs in i deras nationella SafeSeaNet-system och ska göra relevanta delar av sådana uppgifter tillgängliga för andra medlemsstater via SafeSeaNet-systemet. Om inget annat stadgas av en medlemsstat ska detta inte gälla för den information som erhållits i enlighet med förordning (EEG) nr 2913/92, förordning (EEG) nr 2454/93, förordning (EG) nr 562/2006 och förordning (EG) nr 450/2008.

2.   Medlemsstaterna ska se till att uppgifter som mottagits i enlighet med punkt 1 på begäran görs tillgängliga för relevanta nationella myndigheter.

3.   Det underliggande digitala formatet för de meddelanden som ska användas inom nationella SafeSeaNet-system i enlighet med punkt 1 ska fastställas i enlighet med artikel 22a i direktiv 2002/59/EG.

4.   Medlemsstater får ge relevant åtkomst till de uppgifter som avses i punkt 1 genom en enda nationell kontaktpunkt via ett system för elektroniskt utbyte av uppgifter eller genom de nationella SafeSeaNet-systemen.

Artikel 7

Information i FAL-formulär

Medlemsstaterna ska godkänna FAL-formulär för fullgörandet av rapporteringsformaliteterna. Medlemsstaterna får endast godkänna att uppgifter som ska lämnas i enlighet med en unionsrättsakt tillhandahålls i pappersformat fram till den 1 juni 2015.

Artikel 8

Sekretess

1.   Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med tillämpliga unionsrättsakter eller nationell lagstiftning vidta de åtgärder som krävs för att garantera sekretessen för kommersiella och andra konfidentiella uppgifter som utbyts i enlighet med detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska särskilt se till att kommersiella uppgifter som samlas in enligt detta direktiv skyddas. När det gäller personuppgifter ska medlemsstaterna säkerställa att de följer direktiv 95/46/EG. Unionens institutioner och organ ska säkerställa att de följer förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 9

Undantag

Medlemsstaterna ska säkerställa att fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/59/EG och som går mellan hamnar inom unionens tullområde utan att härröra från, anlöpa eller gå till en hamn utanför detta territorium eller en frizon av kontrolltyp 1 enligt tullagstiftningen undantas från kravet på att tillhandahålla de uppgifter som uppges i FAL-formulären utan att det påverkar tillämpliga unionsrättsakter och möjligheten för medlemsstaterna att begära sådana uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1–6 i del B i bilagan till det här direktivet som är nödvändiga för att upprätthålla intern ordning och säkerhet och genomföra lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- och folkhälsoområdet.

Artikel 10

Ändringsförfarande

1.   Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller bilagan till detta direktiv, för att säkerställa att den anpassas efter alla ändringar i FAL-formulären som görs av IMO. Dessa ändringar får inte leda till att detta direktivs tillämpningsområde utökas.

2.   Förfarandena i artiklarna 11, 12 och 13 ska tillämpas på de delegerade akter som avses i denna artikel.

Artikel 11

Utövande av delegering

1.   Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från den 18 november 2010. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 12.

2.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 12 och 13.

Artikel 12

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenheter som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Invändning mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den ursprungliga tvåmånadersperioden eller, där så är tillämpligt, den förlängda perioden har invänt mot den delegerade akten ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna tvåmånadersperiod eller, där så är tillämpligt, den förlängda perioden löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 14

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 19 maj 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 maj 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Rapportering

Kommissionen ska senast den 19 november 2013 till Europaparlamentet och rådet rapportera om tillämpningen av detta direktiv, bl.a. om

a)

möjligheten att utvidga den förenkling som införs genom detta direktiv till att gälla transport på inre vattenvägar,

b)

förenligheten mellan RIS (River Information Services) och det elektroniska dataöverföringsförfarande som anges i detta direktiv,

c)

de framsteg som med hänvisning till artikel 3 har gjorts för att harmonisera och samordna rapporteringsformaliteter,

d)

möjligheten att undvika eller förenkla formaliteter för fartyg som har anlöpt en tredjelandshamn eller en frizon,

e)

tillgängliga uppgifter om fartygstrafik/fartygsrörelser i unionen, och/eller fartyg som anlöper till tredjelandshamnar eller frizoner.

Om det är lämpligt ska denna rapport att åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 16

Upphävande av direktiv 2002/6/EG

Direktiv 2002/6/EG ska upphöra att gälla den 19 maj 2012. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 17

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 20 oktober 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  EUT C 128, 18.5.2010, s. 131.

(2)  EUT C 211, 4.9.2009, s. 65.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 12 oktober 2010.

(4)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 31.

(5)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 81.

(6)  EGT L 208, 5.8.2002, s. 10.

(7)  EUT L 129, 29.4.2004, s. 6.

(8)  EUT L 131, 28.5.2009, s. 57.

(9)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(12)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

(13)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(14)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(15)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER RAPPORTERINGSFORMALITETER SOM AVSES I DETTA DIREKTIV

A.   Rapporteringsformaliteter som följer av unionsrättsakter

Denna kategori av rapporteringsformaliteter inbegriper de uppgifter som ska lämnas i enlighet med nedanstående bestämmelser.

1.

Anmälan om fartyg som ankommer till och/eller avgår från medlemsstaternas hamnar

Artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

2.

In- och utresekontroll av personer

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

3.

Anmälan av farligt eller förorenande gods som transporteras ombord

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen.

4.

Anmälan av avfall och lastrester

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).

5.

Tillhandahållande av skyddsinformation

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).

I väntan på att ett sådant harmoniserat formulär antas internationellt ska formuläret i tillägget till denna bilaga användas för överföring av de uppgifter som krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 725/2004. Formuläret kan överföras elektroniskt.

6.

Summarisk införseldeklaration

Artikel 36a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1) och artikel 87 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

B.   FAL-formulär och formaliteter som härrör från internationella rättsliga instrument

Denna kategori av rapporteringsformaliteter inbegriper de uppgifter som ska lämnas i enlighet med FAL-konventionen och andra relevanta internationella rättsliga instrument.

1.

FAL-formulär 1: Allmän deklaration

2.

FAL-formulär 2: Lastdeklaration

3.

FAL-formulär 3: Deklaration om fartygsförråd

4.

FAL-formulär 4: Deklaration om besättningens tillhörigheter

5.

FAL-formulär 5: Besättningslista

6.

FAL-formulär 6: Passagerarlista

7.

FAL-formulär 7: Farligt gods

8.

Hälsodeklaration för sjöfolk

C.   Relevant nationell lagstiftning

I denna kategori får medlemsstaterna ta med de uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet med deras nationella lagstiftning. Sådana uppgifter ska överföras elektroniskt.

Tillägg

FÖRHANDSUPPLYSNINGAR OM FARTYGETS SKYDDSANORDNINGAR FÖR ALLA FARTYG INNAN DE ANLÖPER EN HAMN I EN EU-MEDLEMSSTAT

(1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas), Regel 9 i Kapitel XI-2 och Artikel 6.3 I Förordning (EG) nr 725/2004)

Uppgifter om fartyget och kontaktuppgifter

IMO-nummer

 

Fartygets namn

 

Registrerings hamn

 

Flaggstat

 

Typ av fartyg

 

Radioanropssignal

 

Bruttotonnage

 

Inmarsatnummer (om de finns tillgängliga)

 

Företagets namn och företagets identifikationsnummer

 

Namn på fartygets skyddschef och kontaktuppgifter för dygnet-runt-kontakt

 

Ankomsthamn

 

Hamnanläggning för ankomsten (om känd)

 

Uppgifter om hamn- och hamnanläggning

Beräknad dag och tid för fartygets ankomst till hamn

 

Huvudsaklig anledning till anrop

 

Information som krävs enligt Solas - regel 9.2.1 i kapitel XI-2

Har fartyget ett giltigt internationellt sjöfartsskyddscertifikat (ISSC)?

JA

ISSC

NEJ - varför inte?

Utfärdat av (namn på myndighet eller erkänd sjöfartsskydds-organisation)

Förfallo-datum (dd/mm/åååå)

Har fartyget en godkänd skyddsplan ombord?

JA

NEJ

Den skyddsnivå på vilken fartyget för närvarande drivs?

Skyddsnivå 1

Skyddsnivå 2

Skyddsnivå 3

Fartygets position då denna rapport upprättas

 

Ange de senaste tio anlöpningarna till hamnanläggningar i kronologisk ordning (den senaste anlöpningen först):

Nr

Datum fr.o.m. (dd/mm/åååå)

Datum t.o.m. (dd/mm/åååå)

Hamn

Land

UNLOCODE

(om den finns tillgänglig)

Hamnanlägg ning

Skydds-nivå

1

 

 

 

 

 

 

SN =

2

 

 

 

 

 

 

SN =

3

 

 

 

 

 

 

SN =

4

 

 

 

 

 

 

SN =

5

 

 

 

 

 

 

SN =

6

 

 

 

 

 

 

SN =

7

 

 

 

 

 

 

SN =

8

 

 

 

 

 

 

SN =

9

 

 

 

 

 

 

SN =

10

 

 

 

 

 

 

SN =

Har fartyget vidtagit särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder, utöver åtgärderna i den godkända skyddsplanen?

Om svaret är JA, ange nedan de särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder som vidtagits av fartyget

JA

NEJ

Nr

(som ovan)

Särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder som fartyget vidtagit

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Ange fartyg-till-fartyg-verksamhet, i kronologisk ordning (den senaste först), som genomförts under de tio senaste anlöpningarna till hamnanläggningar som anges ovan. Förläng nedanstående tabell eller fortsätt på en separat sida om så behövs – ange all fartyg-till-fartyg-verksamhet:

Genomfördes alla de sjöfartsskyddsförfaranden som anges i den godkända skyddsplanen under all fartyg-till-fartyg-verksamhet?

Om svaret är NEJ, uppge de skyddsåtgärder som användes i stället i den sista kolumnen nedan.

JA

NEJ

Nr

Datum fr.o.m. (dd/mm/åååå)

Datum t.o.m. (dd/mm/åååå)

Position eller longitud och latitud

Fartyg-till-fartyg-verksamhet

Skyddsåtgärder som användes i stället

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Allmän beskrivning av fartygets last

 

Medför fartyget i sin last något av de farliga ämnen som omfattas av någon av klasserna 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 eller 8 enligt IMDG-koden?

JA

NEJ

Om svaret är JA, bekräftelse av att underrättelsen om farligt gods (eller det relevanta utdraget) bifogas

Bekräftelse av att en kopia av fartygets besättningslista bifogas

JA

Bekräftelse av att en kopia av fartygets passagerarlista bifogas

JA

Andra skyddsrelaterade uppgifter

Finns det några skyddsrelaterade frågor som ni önskar rapportera?

JA

Ge närmare upplysningar:

NEJ

Fartygets ombud vid den planerade ankomsthamnen

Namn:

Kontaktuppgifter (telefonnummer):

Identifieringsuppgifter för den person som tillhandahåller uppgifterna

Titel eller befattning (stryk det som inte är tillämpligt):

Befälhavare/fartygets skyddschef (SSO)/företagets skyddschef (CSO)/fartygets ombud (enligt ovan)

Namn:

Underskrift:

Datum/tidpunkt/plats för avslutande av rapporten

 


Top