EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0061

Kommissionens direktiv 2010/61/EU av den 2 september 2010 om anpassning för första gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen Text av betydelse för EES

EUT L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj

3.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 233/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/61/EU

av den 2 september 2010

om anpassning för första gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna I.1, II.1 och III.1 till direktiv 2008/68/EG hänvisas det till bestämmelser i internationella avtal om inrikestransporter av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar i enlighet med artikel 2 i det direktivet.

(2)

Dessa internationella avtal uppdateras vartannat år. Därför gäller från och med den 1 januari 2011 ändrade versioner av dessa avtal, med en övergångsperiod fram till och med den 30 juni 2011.

(3)

Bilaga I avsnitt I.1, bilaga II avsnitt II.1 och bilaga III avsnitt III.1 till direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för inrikes transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2008/68/EG

Bilagorna till direktiv 2008/68/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt I.1 i bilaga I ska ersättas med följande:

”I.1   ADR

I bilagorna A och B till ADR som gäller från och med den 1 januari 2011, ska ’kontraktsslutande part’ i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

2.

Avsnitt II.1 i bilaga II ska ersättas med följande:

”III.1   RID

Bilaga till RID, som återfinns i bihang C till COTIF, och som gäller från och med den 1 januari 2011. ’Kontraktsslutande part’ ska i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

3.

Avsnitt III.1 i bilaga III ska ersättas med följande:

”III.1   ADN

Bestämmelser som bifogas ADN, som gäller från och med den 1 januari 2011, samt artiklarna 3 f, 3 h, 8.1 och 8.3 i ADN. ’Kontraktsslutande part’ ska i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2011. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.


Top