EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0044

Kommissionens direktiv 2010/42/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande (Text av betydelse för EES)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/28


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/42/EU

av den 1 juli 2010

om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (1), särskilt artiklarna 43.5, 60.6 a och c, 61.3, 62.4, 64.4 a och 95.1, och

av följande skäl:

(1)

Den information som enligt artikel 43.1 i direktiv 2009/65/EG ska lämnas till andelsägarna vid en fusion bör spegla de olika behoven hos andelsägarna i det överlåtande och det övertagande fondföretaget och förbättra deras förståelse.

(2)

Det överlåtande fondföretaget eller det övertagande fondföretaget bör inte åläggas att ta med annan information i informationsdokumentet än den som avses i artikel 43.3 i direktiv 2009/65/EG och artiklarna 3–5 i detta direktiv. Det överlåtande fondföretaget eller det övertagande fondföretaget får dock lägga till annan information av relevans för den föreslagna fusionen.

(3)

När informationsdokumentet enligt artikel 43.1 i direktiv 2009/65/EG kompletteras av en sammanfattning bör detta inte befria fondföretaget från skyldigheten att undvika långa eller tekniska förklaringar i resten av informationsdokumentet.

(4)

Den information som enligt artikel 43.1 i direktiv 2009/65/EG ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget bör utgå ifrån att dessa andelsägare redan är relativt bekanta med det övertagande fondföretagets särdrag, sina rättigheter i förhållandet till det och dess verksamhet. Informationen bör därför fokuseras på hur fusionen ska genomföras och hur den kan komma att påverka det övertagande fondföretaget.

(5)

Informationen enligt artiklarna 43 och 64 i direktiv 2009/65/EG ska lämnas till andelsägarna på ett harmoniserat sätt. Informationens syfte är att hjälpa andelsägarna att fatta väl underbyggda beslut om huruvida de vill fortsätta med sin investering eller om de vill begära inlösen av fondandelar, i de fall då ett fondföretag antingen deltar i en fusion, omvandlas till ett feederfondföretag eller byter masterfondföretag. Andelsägarna bör vara medvetna om att fondföretaget genomgår en sådan genomgripande förändring och ha möjlighet att läsa informationen. Därför bör informationen tillsändas andelsägarna personligen, antingen på papper eller via annat varaktigt medium som e-post. Med hjälp av elektronisk kommunikation kan fondföretaget tillhandahålla informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Detta direktiv bör inte ålägga fondföretagen att informera sina andelsägare direkt, utan bör ta vederbörlig hänsyn till de specifika förhållandena i vissa medlemsstater där fondföretag eller deras förvaltningsbolag, av juridiska eller praktiska skäl, inte kan ta direktkontakt med andelsägarna. Fondföretagen bör också kunna tillhandahålla informationen genom att lämna den till förvaringsinstitut eller mellanhänder, om det säkerställs att alla andelsägare sedan får den. Detta direktiv bör endast harmonisera sättet att lämna information enligt artiklarna 43 och 64 i direktiv 2009/65/EG till andelsägarna. Medlemsstaterna får genom nationella bestämmelser reglera tillhandahållandet av andra typer av information till andelsägarna.

(6)

Avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget bör ta hänsyn till de särskilda behoven hos feederfondföretaget, som investerar minst 85 % av sina tillgångar i masterfondföretaget, samtidigt som det omfattas av alla skyldigheter som åligger ett fondföretag. Avtalet bör därför säkerställa att masterfondföretaget förser feederfondföretaget med all nödvändig information i så god tid att feederfondföretaget kan fullgöra sina egna skyldigheter. Avtalet bör också fastställa övriga rättigheter och skyldigheter för båda parter.

(7)

Medlemsstaterna bör inte kräva att avtalet mellan masterfondföretag och feederfondföretag enligt artikel 60.1 första stycket omfattar andra aspekter än de som avses i kapitel VIII direktiv 2009/65/EG och artiklarna 8–14 i detta direktiv. Avtalet får dock omfatta andra aspekter, om masterfondföretaget och feederfondföretaget stipulerar detta.

(8)

Om avräkningsavtalen mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget inte skiljer sig från dem som tillämpas på alla andra andelsägare i masterfondföretaget, och om dessa fastställs i masterfondföretagets prospekt, behöver avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget inte vara identiskt med dessa standardavtal, men får hänvisa till relevanta delar i masterfondföretagets prospekt för att hjälpa branschen att sänka kostnaderna och minska det administrativa arbetet.

(9)

Avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget bör omfatta lämpliga förfaranden för hantering av frågor och klagomål från andelsägare så att korrespondens som av misstag sänts till masterfondföretaget i stället för till feederfondföretaget eller tvärtom kan hanteras.

(10)

För att sänka transaktionskostnaderna och undvika negativa skattekonsekvenser kan masterfondföretaget och feederfondföretaget vilja överenskomma om överföring av apporttillgångar, om detta inte är förbjudet enligt nationell lagstiftning eller ej förenligt med masterfondföretagets eller feederfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning. Möjligheten att överföra apporttillgångar till masterfondföretaget bör särskilt hjälpa de feederfondföretag som redan har bedrivit verksamhet som fondföretag, inklusive som feederfondföretag för ett annat masterfondföretag, att undvika transaktionskostnaderna för försäljning av sådana tillgångar som både feederfondföretaget och masterfondföretaget har investerat i. Feederfondföretaget bör, om det så önskar, även kunna erhålla apporttillgångar från masterfondföretaget, eftersom detta kan bidra till att minska transaktionskostnaderna och motverka negativa skattekonsekvenser. Överföringen av apporttillgångar till feederfondföretaget bör inte begränsas till de tillfällen då masterfondföretaget är föremål för likvidation, fusion eller delning, utan bör också vara möjlig under andra omständigheter.

(11)

För att bevara den flexibilitet som är nödvändig, och samtidigt ta hänsyn till investerarnas intressen, bör ett feederfondföretag som erhållit tillgångar genom en överföring av apporttillgångar antingen kunna överföra en del av eller samtliga dessa tillgångar till sitt masterfondföretag, om masterfondföretaget godkänner detta, eller realisera dessa tillgångar mot kontant betalning för att investera pengarna i masterfondföretaget.

(12)

På grund av master-feederstrukturens särdrag bör avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget innehålla lagvalsregler som avviker från artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (2) på ett sådant sätt att det är antingen lagstiftningen i den medlemsstat där feederfondföretaget är etablerat eller den där masterfondföretaget är etablerat som är tillämplig på detta avtal. Parterna bör vara fria att ta ställning till fördelarna och nackdelarna med detta val och beakta om masterfondföretaget har flera feederfondföretag och om dessa feederfondföretag är etablerade i endast en medlemsstat eller i flera.

(13)

Vid en sådan likvidering, fusion eller delning av masterfondföretaget som enligt direktiv 2009/65/EU ger andelsägarna i feederfondföretaget rätt att begära inlösen av fondandelar, bör inte feederfondföretaget undergräva den rätten genom att tillfälligt senarelägga återköp eller inlösen, om inte exceptionella omständigheter föranleder feederfondföretaget att göra detta för att skydda andelsägarnas intressen eller om de behöriga myndigheterna instruerar feederfondföretaget att göra det.

(14)

Eftersom en fusion eller delning av masterfondföretaget kan träda i kraft inom 60 dagar kan den tidsfrist på 30 dagar som feederfondföretaget har för att ansöka om och erhålla godkännande för sina nya investeringsplaner och för att bevilja feederfondföretagets andelsägare rätten att begära återköp eller inlösen av andelar under exceptionella omständigheter vara för kort för att feederfondföretaget med säkerhet ska kunna veta hur många av dess andelsägare som kommer att begära inlösen. Under sådana omständigheter bör feederfondföretaget i princip vara skyldigt att begära inlösen av alla andelar i masterfondföretaget. För att undvika onödiga transaktionskostnader bör dock feederfondföretaget ha rätt att använda andra metoder för att säkerställa att dess andelsägare kan utnyttja sin rätt att begära inlösen av fondandelar och samtidigt minska transaktionskostnaderna eller undvika andra negativa effekter. Feederfondföretaget bör i synnerhet ansöka om godkännande så snart som möjligt. Feederfondföretaget bör inte vara skyldigt att begära inlösen i den mån som dess egna andelsägare väljer att inte utnyttja den möjligheten. Om feederfondföretaget begär inlösen från masterfondföretaget bör det ta ställning till om en inlösen i form av apporttillgångar skulle kunna minska transaktionskostnaderna och motverka andra negativa effekter.

(15)

Avtalet om informationsutbyte mellan masterfondföretagets och feederfondföretagets förvaringsinstitut bör innebära att feederfondföretagets förvaringsinstitut får all relevant information och alla relevanta dokument som det behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Med tanke på det här avtalets särdrag bör det innehålla samma lagvalsregler som avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget, som ett undantag från artiklarna 3 och 4 i Rome I-förordningen. Avtalet om informationsutbyte bör dock inte kräva att masterfondföretagets eller feederfondföretagets förvaringsinstitut utför uppgifter som är förbjudna eller som inte föreskrivs enligt nationell lagstiftning i deras hemmedlemsstat.

(16)

Rapporteringen av oegentligheter som masterfondföretagets förvaringsinstitut upptäcker i samband med utförandet av sin förvaringsinstitutsfunktion enligt hemmedlemsstatens nationella lagstiftning syftar till att skydda feederfondföretaget. Därför bör ingen rapportering krävas när dessa oegentligheter inte har några negativa konsekvenser för feederfondföretaget. I de fall då oegentligheter som avser masterfondföretaget har negativa konsekvenser för feederfondföretaget bör feederfondföretaget även informeras om huruvida och i så fall hur dessa oegentligheter har åtgärdats. Masterfondföretagets förvaringsinstitut bör därför informera feederfondföretagets förvaringsinstitut om hur masterfondföretaget har åtgärdat eller avser att åtgärda oegentligheten. Om feederfondföretagets förvaringsinstitut inte är övertygat om att den valda lösningen ligger i feederfondföretagets andelsägares intresse bör det utan dröjsmål rapportera sin åsikt till feederfondföretaget.

(17)

Avtalet om informationsutbyte mellan masterfondföretagets och feederfondföretagets revisorer bör innebära att feederfondföretagets revisor får all relevant information och alla relevanta dokument som denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Med tanke på det här avtalets särdrag bör det innehålla samma lagvalsregler som avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget, som ett undantag från artiklarna 3 och 4 i Rome I-förordningen.

(18)

Omfattningen på den information som ska göras tillgänglig i elektronisk form i enlighet med artikel 91.3 i direktiv 2009/65/EG bör specificeras för att skapa rättslig säkerhet om vilka informationskategorier som ska omfattas.

(19)

För att säkra en gemensam strategi för hur de dokument som avses i artikel 93.2 i direktiv 2009/65/EG bör göras tillgängliga i elektronisk form för de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat, bör det krävas att varje fondföretag eller dess förvaltningsbolag utser en webbplats där sådana dokument tillhandahålls i ett vedertaget elektroniskt format. Ett förfarande bör också fastställas för elektronisk anmälan av ändringar av dessa dokumentet till de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat, i enlighet med artikel 93.7 i det direktivet.

(20)

För att fondföretagen och deras förvaltningsbolag ska kunna anpassa sig till de nya krav om när och hur andelsägarna ska förses med information i de fall som avses i artiklarna 7 och 29, bör medlemsstaterna beviljas en förlängd frist för att införliva dessa krav i sina nationella rättssystem. Detta är särskilt viktigt i de fall då fondföretagen eller deras förvaltningsbolag av juridiska eller praktiska skäl inte kan informera andelsägarna direkt. Fondföretag med dematerialiserade innehavaraktier bör ha möjlighet att göra alla förberedelser som är nödvändiga för att säkerställa att andelsägarna får information i de fall som anges i artiklarna 8 och 32. Fondföretag med fysiska innehavaraktier bör kunna omvandla dessa till registrerade aktier eller dematerialiserade innehavaraktier, om de vill fusionera, omvandlas till feederfondföretag eller byta masterfondföretag.

(21)

Europeiska värdepapperstillsynskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2009/77/EG (3), har rådfrågats i tekniska frågor.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med Europeiska värdepapperskommitténs ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNT

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs genomförandebestämmelser för artiklarna 43.5, 60.6 a och c, 61.3, 62.4, 64.4 a och 95.1 i direktiv 2009/65/EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

(1)

återviktning av portföljen: en betydande ändring av sammansättningen av ett fondföretags portfölj,

(2)

samlingsindikator för risk och avkastning: samlingsindikatorer enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls via annat varaktigt medium än papper eller via en webbplats] (4).

KAPITEL II

FUSION AV FONDFÖRETAG

AVSNITT 1

Innehåll i fusionsinformationen

Artikel 3

Allmänna bestämmelser om innehållet i informationen till andelsägarna

1.   Medlemsstaterna ska kräva att informationen till andelsägarna enligt artikel 43.1 är koncist skriven och formulerad på ett icke-tekniskt sätt, så att andelsägarna kan göra en väl underbyggd bedömning av den föreslagna fusionens påverkan på deras investeringar.

När en gränsöverskridande fusion föreslås ska det överlåtande fondföretaget respektive det övertagande fondföretaget i klartext förklara alla begrepp eller förfaranden förknippade med det andra fondföretaget som skiljer sig från dem som vanligen används i den andra medlemsstaten.

2.   Informationen till andelsägarna i det överlåtande fondföretaget ska fylla behoven för investerare utan förhandskunskaper om det övertagande fondföretagets särdrag eller verksamhet. Den bör rikta deras uppmärksamhet mot basfakta för investerare i det övertagande fondföretaget och betona att dessa basfakta bör läsas.

3.   Informationen till andelsägarna i det övertagande fondföretaget bör fokuseras på hur fusionen ska gå till och på dess potentiella konsekvenser för det övertagande fondföretaget.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser om innehållet i informationen till andelsägarna

1.   Medlemsstaterna ska kräva att den information som enligt artikel 43.3 b i direktiv 2009/65/EG ska lämnas till andelsägarna i det överlåtande fondföretaget också ska omfatta följande:

a)

Uppgifter om eventuella skillnader i rättigheter för det överlåtande fondföretagets andelsägare före respektive efter det att den föreslagna fusionen fått verkan.

b)

Om baskfakta för investerare i det överlåtande fondföretaget och det övertagande fondföretaget innehåller olika kategorier samlingsindikatorer för risk- och avkastning, eller pekar på olika väsentliga risker i den åtföljande beskrivningen, en jämförelse av dessa skillnader.

c)

En jämförelse av alla avgifter, arvoden och utgifter för båda fondföretagen, baserat på de belopp som anges i deras respektive basfakta för investerare.

d)

Om det överlåtande fondföretaget tillämpar en resultatbaserad avgift, en förklaring om hur den kommer att tillämpas fram till den punkt då fusionen får verkan.

e)

Om det övertagande fondföretaget tillämpar en resultatbaserad avgift, hur denna sedan kommer att tillämpas för att säkerställa en rättvis behandling av de andelsägare som tidigare haft andelar i det överlåtande fondföretaget.

f)

I de fall då artikel 46 i direktiv 2009/65/EG tillåter att kostnader i samband med förberedandet och genomförandet av en fusion belastar antingen det överlåtande eller det övertagande fondföretaget eller någon av deras andelsägare, uppgifter om hur dessa kostnader ska fördelas.

g)

En förklaring där det anges om det överlåtande fondföretagets förvaltnings- eller investeringsbolag avser att genomföra någon omfördelning av portföljen innan fusionen får verkan.

2.   Medlemsstaterna ska kräva att den information som enligt artikel 43.3 b i direktiv 2009/65/EG ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget också innehåller en förklaring där det anges om det övertagande fondföretagets förvaltnings- eller investeringsbolag förväntar sig att fusionen ska ha någon väsentlig inverkan på det övertagande fondföretagets portfölj, och om det avser att genomföra någon omfördelning av portföljen antingen före eller efter det att fusionen fått verkan.

3.   Medlemsstaterna ska kräva att den information som ska tillhandahållas enligt artikel 43.3 c i direktiv 2009/65/EG även omfattar

a)

uppgifter om hur eventuella upplupna intäkter i respektive fondföretag ska behandlas, och

b)

en angivelse av hur den rapport från den oberoende revisorn eller förvaringsinstitutet som avses i artikel 42.3 i direktiv 2009/65/EG kan erhållas.

4.   Om villkoren för den föreslagna fusionen omfattar bestämmelser om en kontant utbetalning i enlighet med artikel 2.1 p i och ii i direktiv 2009/65/EG ska medlemsstaterna kräva att informationen till andelsägarna i det överlåtande fondföretaget innehåller uppgifter om den föreslagna utbetalningen, inbegripet när och hur det överlåtande fondföretagets andelsägare kommer att erhålla den kontanta utbetalningen.

5.   Medlemsstaterna ska kräva att den information som ska tillhandahållas enligt artikel 43.3 d även ska omfatta

a)

om det är relevant enligt nationell lagstiftning för det berörda fondföretaget, det förfarande genom vilket andelsägarna kommer att ombes att godkänna fusionsförslaget, och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att informera dem om resultatet,

b)

uppgifter om varje planerat avbrott i handeln med andelar för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, och

c)

uppgifter om när fusionen kommer att få verkan i enlighet med artikel 47.1 i direktiv 2009/65/EG.

6.   I de fall då det enskilda fondföretagets nationella lagstiftning föreskriver att fusionsförslaget måste godkännas av andelsägarna ska medlemsstaterna säkerställa att informationen får innehålla en rekommendation från respektive förvaltningsbolag eller från investeringsbolagets styrelse.

7.   Medlemsstaterna ska kräva att informationen till andelsägarna i det överlåtande fondföretaget omfattar

a)

den period då andelsägarna ska kunna fortsätta att teckna och begära inlösen av andelar i det överlåtande fondföretaget,

b)

den tidpunkt då de andelsägare som inte utnyttjar sina rättigheter enligt artikel 45.1 i direktiv 2009/65/EG inom den tillämpliga tidsfristen ska kunna utöva sina rättigheter som andelsägare i det övertagande fondföretaget, och

c)

en förklaring där det anges att i de fall då fusionsförslaget måste godkännas av andelsägarna i det överlåtande fondföretaget enligt nationell lagstiftning, och förslaget godkänns av den erforderliga majoriteten, ska de andelsägare som röstar mot förslaget eller som inte alls röstar, och som inte utnyttjar sina rättigheter enligt artikel 45.1 i direktiv 2009/65/EG inom den tillämpliga tidsfristen, bli andelsägare i det övertagande fondföretaget.

8.   Om en sammanfattning av de viktigaste punkterna i fusionsförslaget tillhandahålls i början av informationsdokumentet måste den innehålla hänvisningar till de delar av informationsdokumentet där ytterligare information finns.

Artikel 5

Basfakta för investerare

1.   Medlemsstaterna ska se till att en aktuell version av det övertagande fondföretagets basfakta för investerare tillhandahålls befintliga andelsägare i det överlåtande fondföretaget.

2.   Det övertagande fondföretagets basfakta för investerare ska tillhandahållas befintliga andelsägare i det övertagande fondföretaget om dessa basfakta har ändrats i samband med den föreslagna fusionen.

Artikel 6

Nya andelsägare

Mellan det datum då informationsdokumentet enligt artikel 43.1 i direktiv 2009/65/EG tillhandahålls andelsägarna och det datum då fusionen får verkan, ska informationsdokumentet och aktuella basfakta för investerare för det övertagande fondföretaget lämnas till varje person som köper eller tecknar andelar i antingen det överlåtande fondföretaget eller det övertagande fondföretaget eller som begär att få kopior av endera fondföretagets fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller basfakta för investerare.

AVSNITT 2

Metod för tillhandahållande av information

Artikel 7

Metod för tillhandahållande av information till andelsägarna

1.   Medlemsstaterna ska se till att det överlåtande och det övertagande fondföretaget tillhandahåller informationen enligt artikel 43.1 i direktiv 2009/65/EG till andelsägarna i pappersform eller via annat varaktigt medium.

2.   Om informationen till samtliga eller vissa andelsägare tillhandahålls via annat varaktigt medium än papper ska följande villkor uppfyllas:

a)

Tillhandahållandet av information är anpassat till det sammanhang där handeln mellan andelsägaren och det överlåtande eller övertagande fondföretaget, eller respektive förvaltningsbolag, äger rum eller ska äga rum.

b)

Den andelsägare som ska informeras har möjlighet att välja mellan information på papper och information via ett annat varaktigt medium och väljer då uttryckligen ett annat hållbart medium än papper.

3.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska tillhandahållandet av information i elektronisk form anses vara lämplig för det sammanhang där handeln mellan det överlåtande och det övertagande fondföretaget eller deras respektive förvaltningsbolag och andelsägaren äger rum, eller ska äga rum, om det är styrkt att andelsägaren har regelbunden tillgång till Internet. Om andelsägaren har lämnat en e-postadress som används i samband med denna handel ska detta betraktas som bevis.

KAPITEL III

MASTER/FEEDERFONDFÖRETAG

AVSNITT 1

Avtal och interna uppföranderegler mellan feederfondföretag och masterfondföretag

Underavsnitt 1

Innehåll i avtalet mellan masterfondföretag och feederfondföretag

Artikel 8

Tillgång till information

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande bestämmelser om tillgång till information:

a)

Nät och hur masterfondföretaget ska förse feederfondföretaget med en kopia av sina fondbestämmelser eller bolagsordning, prospekt och basfakta för investerare eller eventuella ändringar av dessa.

b)

När och hur masterfondföretaget ska informera feederfondföretaget om en delegering av portföljförvaltnings- eller riskhanteringsfunktioner till tredje part i enlighet med artikel 13 i direktiv 2009/65/EG.

c)

I förekommande fall, när och hur masterfondföretaget ska tillhandahålla feederfondföretaget interna operativa dokument, såsom dess riskhanteringsprocess och rapporter om regelefterlevnad.

d)

Vilka uppgifter om masterfondföretagets brott mot lagar, fondbestämmelser eller bolagsordning och avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som masterfondföretaget ska meddela feederfondföretaget samt när och hur detta ska ske.

e)

Om feederfondföretaget använder finansiella derivatinstrument för att säkra tillgångar, när och hur masterfondföretaget kommer att tillhandahålla feederfondföretaget information om sin faktiska exponering mot finansiella derivatinstrument, så att feederfondföretaget kan beräkna sin egen totala exponering såsom föreskrivs i artikel 58.2 andra stycket led a i direktiv 2009/65/EG.

f)

En försäkran om att masterfondföretaget kommer att informera feederfondföretaget om varje annan överenskommelse om informationsutbyte som ingås med tredje part och, om tillämpligt, när och hur masterfondföretaget kommer att göra dessa överenskommelser tillgängliga för feederfondföretaget.

Artikel 9

Bas för feederfondföretagets investeringar och avyttringar

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande när det gäller basen för feederfondföretagets investeringar och avyttringar:

a)

En förklaring om vilka av masterfondföretagets aktieslag som är tillgängliga för feederfondföretaget att investera i.

b)

De avgifter och utgifter som ska belasta feederfondföretaget, och uppgifter om varje rabatt eller återbetalning som masterfondföretaget medger avseende avgifter eller utgifter.

c)

Om tillämpligt, villkoren för varje inledande eller senare överföring av apporttillgångar som får göras från feederfondföretaget till masterfondföretaget.

Artikel 10

Standardåtgärder vid handel

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande när det gäller standardåtgärder vid handel:

a)

Samordning av intervaller och tidpunkt för processen för beräkning av fondandelsvärdet och offentliggörandet av andelspriserna.

b)

Feederfondföretagets samordning av handelsorder, inbegripet, om tillämpligt, vilken roll fondföretagets ombud för registrering av värdepapper eller annan tredje part ska spela.

c)

Om tillämpligt, varje åtgärd som är nödvändig för att ta hänsyn till att ett av fondföretagen eller båda är börsnoterade eller omfattas av handel på en andrahandsmarknad.

d)

Om nödvändigt, andra åtgärder som krävs för att säkerställa att kraven i artikel 60.2 i direktiv 2009/65/EG uppfylls.

e)

Om feederfondföretaget och masterfondföretagets andelar är denominerade i olika valutor, basen för omräkning av handelsorder.

f)

Avvecklingscykler och betalningsuppgifter för köp eller teckning och återköp eller inlösen av andelar i masterfondföretaget inbegripet, om parterna överenskommit om detta, villkoren för när masterfondföretaget får avräkna begäran om inlösen genom en överföring av apporttillgångar till feederfondföretaget, i synnerhet i sådana fall som avses i artikel 60.4 och 60.5 i direktiv 2009/65/EG.

g)

Förfaranden som säkerställer att frågor och klagomål från andelsägarna hanteras på lämpligt sätt.

h)

Om masterfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och prospekt ger det vissa rättigheter eller befogenheter i förhållande till andelsägarna, och masterfondföretaget väljer att begränsa eller avstå från att utöva samtliga eller en del av dessa rättigheter och befogenheter i förhållande till feederfondföretaget, en förklaring om villkoren för detta.

Artikel 11

Händelser som påverkar åtgärder vid handel

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande när det gäller händelser som påverkar åtgärder vid handel:

a)

När och hur endera fondföretaget ska anmäla tillfälligt avbrott och återupptagande av återköp, inlösen, köp eller teckning av andelar i det fondföretaget.

b)

Åtgärder för att anmäla och åtgärda prissättningsfel i masterfondföretaget.

Artikel 12

Standardåtgärder för revisionsberättelsen

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande när det gäller standardåtgärder för revisionsberättelsen:

a)

Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har samma räkenskapsår, samordningen av sammanställningen av deras periodiska rapporter.

b)

Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har olika räkenskapsår, åtgärder som innebär att feederfondföretaget får all den information från masterfondföretaget som det behöver för att kunna sammanställa sina periodiska rapporter i tid och som säkerställer att masterfondföretagets revisor kan upprätta en särskild rapport med feederfondföretagets slutdatum i enlighet med artikel 62.2 första stycket i direktiv 2009/65/EG.

Artikel 13

Ändringar av stående arrangemang

Medlemsstaterna ska kräva att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller följande när det gäller ändringar av stående arrangemang:

a)

När och hur masterfondföretaget ska meddela föreslagna och genomförda ändringar av fondbestämmelser eller bolagsordning, prospekt och basfakta för investerare, om dessa uppgifter skiljer sig från de standardarrangemang för underrättelser till andelsägarna som fastställs i masterfondföretagets fondbestämmelser, bolagsordning eller prospekt.

b)

När och hur masterfondföretaget ska meddela en planerad eller föreslagen likvidation, fusion eller delning.

c)

När och hur respektive fondföretag ska meddela att det har upphört eller kommer att upphöra att uppfylla kraven för att räknas som feederfondföretag respektive masterfondföretag.

d)

När och hur respektive fondföretag ska meddela att det avser att ersätta sitt förvaltningsbolag, sitt förvaringsinstitut, sin revisor eller eventuell tredje part som har fått i uppdrag att utföra portföljförvaltnings- eller riskhanteringsfunktioner.

e)

När och hur masterfondföretaget ska anmäla andra ändringar av stående arrangemang.

Artikel 14

Lagval

1.   Om feederfondföretaget och masterfondföretaget är etablerade i samma medlemsstat ska medlemsstaterna se till att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG föreskriver att lagstiftningen i den medlemsstaten ska tillämpas på avtalet och att bägge parter godkänner att domstolarna i den medlemsstaten är exklusivt behöriga.

2.   Om feederfondföretaget och masterfondföretaget är etablerade i olika medlemsstater ska medlemsstaterna se till att det avtal mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget som avses i artikel 60.1 första stycket i direktiv 2009/65/EG föreskriver att det antingen är lagstiftningen i den medlemsstat där feederfondföretaget är etablerat eller lagstiftningen i den medlemsstat där masterfondföretaget är etablerat som ska tillämpas och att båda parter godkänner att domstolarna i den medlemsstat vars lagstiftning de har föreskrivit som tillämplig på avtalet ska vara exklusivt behöriga.

Underavsnitt 2

Innehållet i de interna uppförandereglerna

Artikel 15

Intressekonflikter

Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsbolagets interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktiv 2009/65/EG ska omfatta lämpliga åtgärder för att minska sådana intressekonflikter som kan uppstå mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget, eller mellan feederfondföretaget och andra andelsägare i masterfondföretaget, i den mån som dessa inte åtgärdas tillräckligt genom de åtgärder som förvaltningsbolaget vidtar för att uppfylla kraven i artiklarna 12.1 b och 14.1 d i direktiv 2009/65/EG och kapitel III i kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (5).

Artikel 16

Bas för feederfondföretagets investeringar och avyttringar

Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsbolagets interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller minst följande med avseende på basen för feederfondföretagets investeringar och avyttringar:

a)

En förklaring där det anges vilka av masterfondföretagets aktieslag som är tillgängliga för feederfondföretaget att investera i.

b)

Vilka avgifter och utgifter som ska belasta feederfondföretaget, och uppgifter om varje rabatt eller retrocession som avser avgifter eller utgifter från masterfondföretaget.

c)

Om tillämpligt, villkoren för varje inledande eller senare överföring av apporttillgångar som får göras från feederfondföretaget till masterfondföretaget.

Artikel 17

Standardåtgärder vid handel

Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsbolagets interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller minst följande med avseende på åtgärder vid handel:

a)

Samordning av intervaller och tidpunkt för processen för beräkningen av fondandelsvärdet och offentliggörandet av andelspriserna.

b)

Feederfondföretagets samordning av handelsorder inbegripet, om tillämpligt, vilken roll fondföretagets ombud för registrering av värdepapper eller annan tredje part ska spela.

c)

Om tillämpligt, varje åtgärd som är nödvändig för att ta hänsyn till att ett av fondföretagen eller båda är börsnoterade eller omfattas av handel på en andrahandsmarknad.

d)

Åtgärder som krävs för att säkerställa att kraven i artikel 60.2 i direktiv 2009/65/EG uppfylls.

e)

Om feederfondföretagets och masterfondföretagets andelar är denominerade i olika valutor, basen för omräkning av handelsorder.

f)

Avvecklingscykler och betalningsuppgifter för köp och inlösen av andelar i masterfondföretaget inbegripet, om parterna överenskommit om detta, villkoren för när masterfondföretaget får avräkna begäran om inlösen genom en överföring av apporttillgångar till feederfondföretaget, i synnerhet i sådana fall som avses i artikel 60.4 och 60.5 i direktiv 2009/65/EG.

g)

Om masterfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning och prospekt ger det vissa rättigheter eller befogenheter i förhållande till andelsägarna, och masterfondföretaget väljer att begränsa eller avstå från att utöva samtliga eller en del av dessa rättigheter och befogenheter i förhållande till feederfondföretaget, en förklaring om villkoren för detta.

Artikel 18

Händelser som påverkar åtgärder vid handel

Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsbolagets interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller minst följande med avseende på händelser som påverkar åtgärder vid handel:

a)

När och hur respektive fondföretag ska meddela tillfälligt avbrott och återupptagande av återköp, inlösen eller teckning av andelar i fondföretag.

b)

Åtgärder för att anmäla och åtgärda prissättningsfel i masterfondföretaget.

Artikel 19

Standardåtgärder för revisionsberättelsen

Medlemsstaterna ska se till att förvaltningsbolagets interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktiv 2009/65/EG innehåller minst följande med avseende på standardåtgärder för revisionsberättelsen:

a)

Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har samma räkenskapsår, samordningen av sammanställningen av deras periodiska rapporter.

b)

Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har olika räkenskapsår, åtgärder som innebär att masterfondföretaget får all information från feederfondföretaget som det behöver för att kunna sammanställa sina periodiska rapporter i tid och som säkerställer att masterfondföretagets revisor kan upprätta en särskild rapport med feederfondföretagets slutdatum i enlighet med artikel 62.2 första stycket i direktiv 2009/65/EG.

AVSNITT 2

Likvidation, fusion eller delning av masterfondföretag

Underavsnitt 1

Förfaranden vid livkvidation

Artikel 20

Ansökan om godkännande

1.   Medlemsstaterna ska kräva att feederfondföretaget lämnar följande till sina behöriga myndigheter senast två månader efter det datum då masterfondföretaget informerat det om sitt bindande likvidationsbeslut:

a)

Om feederfondföretaget avser att investera minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat masterfondföretag i enlighet med artikel 60.4 a i direktiv 2009/65/EG:

i)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av den investeringen.

ii)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av de föreslagna ändringarna av sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

iii)

Ändringar av feederfondföretagets prospekt och basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 74 och 82 i direktiv 2009/65/EG.

iv)

Övriga dokument som krävs enligt artikel 59.3 i direktiv 2009/65/EG.

b)

Om feederfondföretaget avser att omvandlas till ett fondföretag som inte är ett feederfondföretag i enlighet med artikel 60.4 b i direktiv 2009/65/EG.

i)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av de föreslagna ändringarna av sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

ii)

Ändringar av feederfondföretagets prospekt och basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 74 och 82 i direktiv 2009/65/EG.

c)

Om feederfondföretaget avser att likvideras, en anmälan av denna avsikt.

2.   Om masterfondföretaget informerat feederfondföretaget om sitt bindande likvidationsbeslut mer än fem månader före det datum då likvidationen kommer att inledas, ska feederfondföretaget, med avvikelse från punkt 1, till de behöriga myndigheterna lämna sin ansökan eller anmälan i enlighet med ett av leden a, b eller c i punkt 1 senast tre månader före det datumet.

3.   Feederfondföretaget ska informera sina andelsägare om sin avsikt att likvideras utan onödigt dröjsmål.

Artikel 21

Godkännande

1.   Feederfondföretaget ska informeras inom 15 arbetsdagar från det att alla dokument som avses i artikel 20.1 a eller b inkommit, om huruvida de behöriga myndigheterna har beviljat de godkännanden som krävs.

2.   När feederfondföretaget får de behöriga myndigheternas godkännande enligt punkt 1 ska feederfondföretaget informera masterfondföretaget om detta.

3.   Feederfondföretaget ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i artikel 64 i direktiv 2009/65/EG snarast möjligt efter det att de behöriga myndigheterna har beviljat de nödvändiga godkännandena enligt artikel 20.1 a i detta direktiv.

4.   Om behållningen från likvidationen av masterfondföretaget ska betalas ut före det datum då feederfondföretaget avser att börja investera i antingen ett annat masterfondföretag enligt artikel 20.1 a eller i enlighet med sina nya investeringsmål eller sin nya investeringspolicy enligt artikel 20.1 b, ska feederfondföretagets behöriga myndigheter bevilja godkännande enligt följande villkor:

a)

Feederfondföretaget ska erhålla behållningen från likvidationen

i)

kontant, eller

ii)

en del eller hela behållningen som överföring av apporttillgångar, om feederfondföretaget så önskar och om avtalet mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget eller de interna uppförandereglerna och det bindande likvidationsbeslutet föreskriver detta.

b)

Kontanter som innehas eller erhålls i enlighet med den här punkten får endast återinvesteras för en effektiv likviditetsförvaltning före det datum då feederfondföretaget ska börja investera i antingen ett annat masterfondföretag eller i enlighet med sina nya investeringsmål och sin nya investeringspolicy.

Om första stycket led a.ii är tillämpligt, får feederfondföretaget realisera varje del av de överförda apporttillgångarna mot kontanter vid varje tidpunkt.

Underavsnitt 2

Förfaranden vid fusion eller delning

Artikel 22

Ansökan om godkännande

1.   Medlemsstaterna ska kräva att feederfondföretaget lämnar följande till sina behöriga myndigheter senast en månad efter det datum då feederfondföretaget informerades om den planerade fusionen eller delningen i enlighet med artikel 60.5 andra stycket i direktiv 2009/65/EG:

a)

Om feederfondföretaget planerar att fortsätta som feederfondföretag till samma masterfondföretag:

i)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av detta.

ii)

Om tillämpligt, feederfondföretagets ansökan om godkännande av de föreslagna ändringarna av sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

iii)

Om tillämpligt, ändringar av feederfondföretagets prospekt och basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 74 respektive 82 i direktiv 2009/65/EG.

b)

Om feederfondföretaget avser att bli ett feederfondföretag till ett annat masterfondföretag som blir resultatet av den föreslagna fusionen eller delningen av masterfondföretaget, eller om feederfondföretaget avser att investera minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat masterfondföretag som inte blir resultatet av fusionen eller delningen:

i)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av den investeringen.

ii)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av de föreslagna ändringarna av sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

iii)

Ändringar av feederfondföretagets prospekt och basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 74 respektive 82 i direktiv 2009/65/EG.

iv)

Övriga dokument som krävs enligt artikel 59.3 i direktiv 2009/65/EG.

c)

Om ett feederfondföretag avser att omvandlas till ett fondföretag som inte är ett feederfondföretag enligt artikel 60.4 b i direktiv 2009/65/EG:

i)

Feederfondföretagets ansökan om godkännande av de föreslagna ändringarna av sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

ii)

Ändringar av feederfondföretagets prospekt och basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 74 respektive 82 i direktiv 2009/65/EG.

d)

Om feederfondföretaget avser att likvideras, en anmälan av denna avsikt.

2.   För tillämpningen av artikel 23.1 a och b bör följande beaktas:

Uttrycket ”fortsätta som feederfondföretag till samma masterfondföretag” avser följande fall:

a)

Masterfondföretaget är övertagande fondföretag i en föreslagen fusion.

b)

Masterfondföretaget kommer att fortsätta i allt väsentligt oförändrat som ett av de fondföretag som blir resultatet av en föreslagen delning.

Uttrycket ”bli ett feederfondföretag till ett annat masterfondföretag som blir resultatet av den föreslagna fusionen eller delningen av masterfondföretaget” avser följande fall:

a)

Masterfondföretaget är överlåtande fondföretag och feederfondföretaget blir till följd av fusionen andelsägare i det övertagande fondföretaget.

b)

Feederfondföretaget blir till följd av en delning andelsägare i ett fondföretag som i allt väsentligt är ett annat än masterfondföretaget.

3.   Om masterfondföretaget försett feederfondföretaget med den information som avses i eller är jämförbar med artikel 43 i direktiv 2009/65/EG mer än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen planeras få verkan, ska feederfondföretaget, med avvikelse från punkt 1, till sina behöriga myndigheter lämna sin ansökan eller anmälan i enlighet med ett av leden 1 a–d i denna artikel senast tre månader före det datum då fusionen eller delningen av masterfondföretaget planeras få verkan.

4.   Feederfondföretaget ska utan onödigt dröjsmål informera sina andelsägare och masterfondföretaget om sin avsikt att likvideras.

Artikel 23

Godkännande

1.   Feederfondföretaget ska informeras inom 15 arbetsdagar från det att alla de dokument som avses i artikel 22.1 a–c inkommit, oavsett om de behöriga myndigheterna har beviljat de godkännanden som krävs.

2.   När feederfondföretaget har mottagit de behöriga myndigheternas godkännande enligt punkt 1 ska feederfondföretaget informera masterfondföretaget om detta.

3.   När feederfondföretaget har informerats om att de behöriga myndigheterna har beviljat de nödvändiga godkännandena enligt artikel 22.1 b i detta direktiv, ska feederfondföretaget utan onödigt dröjsmål vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i artikel 64 i direktiv 2009/65/EG.

4.   I de fall som avses i artikel 22.1 b och c i detta direktiv ska feederfondföretaget utöva rätten att begära återköp och inlösen av sina andelar i masterfondföretaget i enlighet med artikel 60.5 tredje stycket och artikel 45.1 i direktiv 2009/65/EG, om de behöriga myndigheterna för feederfondföretaget inte har beviljat de godkännanden som krävs enligt artikel 22.1 i detta direktiv senast den arbetsdag som föregår den sista dag då feederfondföretaget kan begära återköp eller inlösen av sina andelar i masterfondföretaget innan fusionen eller delningen verkställs.

Feederfondföretaget ska också utöva denna rätt för att säkerställa att dess egna andelsägares rätt att begära återköp eller inlösen av sina andelar i feederfondföretaget i enlighet med artikel 64.1 d i direktiv 2009/65/EG inte påverkas.

Innan feederfondföretaget utövar sin rätt enligt första stycket ska det överväga tillgängliga alternativa lösningar som kan bidra till att undvika eller minska transaktionskostnader eller andra negativa effekter för dess egna andelsägare.

5.   Om feederfondföretaget begär att dess andelar i masterfondföretaget ska återköpas eller lösas in ska det erhålla antingen

a)

behållningen från återköpet eller inlösen i kontanter, eller

b)

en del av eller hela behållningen från återköpet eller inlösen i form av en överföring av apporttillgångar, om feederfondföretaget så önskar och om detta föreskrivs i avtalet mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget.

Om första stycket led b tillämpas, får feederfondföretaget realisera varje del av de överförda apporttillgångarna mot kontanter vid varje tidpunkt.

6.   Feederfondföretagets behöriga myndigheter ska bevilja godkännande under förutsättning att alla kontanter som erhålls i enlighet med punkt 5 endast får återinvesteras för en effektiv likviditetsförvaltning före det datum då feederfondföretaget ska börja investera i antingen ett annat masterfondföretag eller i enlighet med sina nya investeringsmål och sin nya investeringspolicy.

AVSNITT 3

Förvaringsinstitut och revisorer

Underavsnitt 1

Förvaringsinstitut

Artikel 24

Innehåll i avtalet om informationsutbyte mellan förvaringsinstitut

Det avtal om informationsutbyte mellan masterfondföretagets förvaringsinstitut och feederfondföretagets förvaringsinstitut som avses i artikel 61.1 i direktiv 2009/65/EG ska innehålla följande:

a)

Angivelse av vilka dokument och informationskategorier som rutinmässigt ska utbytas mellan de båda förvaringsinstituten och huruvida förvaringsinstituten ska förse varandra med sådan information eller sådana dokument eller om detta ska tillhandahållas på begäran.

b)

När och hur som masterfondföretagets revisor ska överföra information till feederfondföretagets revisor, inklusive eventuella tillämpliga tidsfrister.

c)

Samordningen av de båda förvaringsinstitutens deltagande, i den utsträckning som detta är lämpligt med tanke på deras respektive förpliktelser enligt nationell lagstiftning, när det gäller operativa frågor inbegripet

i)

förfarandet för att beräkna fondandelsvärdet för vart och ett av fondföretagen, inbegripet eventuella ändamålsenliga åtgärder som skyddar mot utnyttjande av tidszonsskillnader mellan olika marknader (market timing) i enlighet med artikel 60.2 i direktiv 2009/65/EG, och

ii)

behandlingen av instruktioner från feederfondföretaget om att köpa, teckna eller begära återköp eller inlösen av andelar i masterfondföretaget samt avvecklingen av sådana transaktioner, inklusive åtgärder för att överföra apporttillgångar.

d)

Samordningen av förfarandena vid räkenskapsårets slut.

e)

Vilka uppgifter om masterfondföretagets överträdelser av lagstiftning och fondbestämmelser eller bolagsordning som masterfondföretagets förvaringsinstitut ska lämna till feederfondföretagets förvaringsinstitut samt när och hur dessa ska tillhandahållas.

f)

Förfarandet för hantering av en begäran om bistånd från det ena förvaringsinstitutet till det andra.

g)

Angivelse av särskilda oförutsebara händelser som bör anmälas av ett förvaringsinstitut till ett annat på ad hoc-basis, samt när och hur detta ska göras.

Artikel 25

Lagval

1.   När feederfondföretaget och masterfondföretaget har slutit ett avtal i enlighet med artikel 60.1 i direktiv 2009/65/EG ska medlemsstaterna se till att avtalet mellan masterfondföretagets och feederfondföretagets förvaringsinstitut föreskriver att den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på det avtalet enligt artikel 14 i detta direktiv även ska tillämpas på avtalet om informationsutbyte mellan de båda förvaringsinstituten och att båda förvaringsinstituten godkänner att domstolarna i den medlemsstaten är exklusivt behöriga.

2.   Om avtalet mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget har ersatts av interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktivet 2009/65/EG ska medlemsstaterna se till att avtalet mellan masterfondföretagets och feederfondföretagets revisorer föreskriver att det är antingen lagstiftningen i den medlemsstat där feederfondföretaget är etablerat eller, om en annan, lagstiftningen i den medlemsstat där masterfondföretaget är etablerat som ska tillämpas på avtalet om informationsutbyte mellan de båda revisorerna, och att båda revisorerna godkänner att domstolarna i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig på avtalet om informationsutbyte är exklusivt behöriga.

Artikel 26

Rapportering av masterfondföretagets förvaringsinstitut om oegentligheter

De oegentligheter enligt artikel 61.2 i direktiv 2009/65/EG som masterfondföretagets förvaringsinstitut upptäcker i samband med utförande av sina uppgifter enligt nationell lagstiftning och som kan få negativa återverkningar på feederfondföretaget ska innefatta men inte begränsas till

a)

fel i beräkningen av fondandelsvärdet för masterfondföretaget,

b)

fel i transaktioner för eller avveckling av köp, teckning eller begäran om återköp eller inlösen av andelar i masterfondföretaget som görs av feederfondföretaget,

c)

fel i betalningen eller kapitaliseringen av inkomster från masterfondföretaget, eller i beräkningen av relaterade källskatter,

d)

överträdelser av masterfondföretagets investeringsmål, investeringspolicy eller investeringsstrategi, enligt beskrivningen i dess fondbestämmelser, prospekt eller basfakta för investerare, och

e)

överträdelser av investerings- och lånegränser enligt nationell lagstiftning eller fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller basfakta för investerare.

Underavsnitt 2

Revisorer

Artikel 27

Avtal om informationsutbyte mellan revisorer

1.   Det avtal om informationsutbyte mellan masterfondföretagets revisor och feederfondföretagets revisor som avses i artikel 62.1 i direktiv 2009/65/EG ska innehålla följande:

a)

Angivelse av vilka dokument och informationskategorier som rutinmässigt ska utbytas mellan de båda revisorerna.

b)

Om den information eller de dokument som avses i punkt a ska tillhandahållas en revisor av en annan eller göras tillgänglig på begäran.

c)

När och hur, inklusive eventuella tillämpliga tidsfrister, som masterfondföretagets revisor ska överföra information till feederfondföretagets revisor.

d)

Samordningen av de båda revisorernas deltagande i respektive fondföretags förfaranden vid räkenskapsårets slut.

e)

Angivelse av vilka ärenden som ska behandlas som oegentligheter redovisade i revisionsberättelsen från masterfondföretagets revisor för de syften som avses i artikel 62.2 andra stycket i direktiv 2009/65/EG.

f)

När och hur man ska hantera en begäran om bistånd från en revisor till en annan, inklusive förfrågningar om ytterligare information om oegentligheter som redovisas i revisionsberättelsen från masterfondföretagets revisor.

2.   Det avtal som avses i punkt 1 ska innehålla bestämmelser om utarbetandet av revisionsberättelser enligt artiklarna 62.2 och 73 i direktiv 2009/65/EG samt ange när och hur masterfondföretagets revisionsberättelse och dess utkast ska lämnas till feederfondföretagets revisor.

3.   När feederfondföretagets och masterfondföretagets räkenskapsår har olika slutdatum ska det avtal som avses i punkt 1 fastställa när och hur masterfondföretagets revisor ska upprätta den särskilda rapport som krävs enligt artikel 62.2 första stycket i direktiv 2009/65/EG och lämna denna rapport och dess utkast till feederfondföretagets revisor.

Artikel 28

Lagval

1.   Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har slutit ett avtal i enlighet med artikel 60.1 i direktiv 2009/65/EG ska medlemsstaterna se till att avtalet mellan masterfondföretaget och feederfondföretaget föreskriver att det är den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på det avtalet i enlighet med artikel 14 i detta direktiv som även ska tillämpas på avtalet om informationsutbyte mellan de båda revisorerna och att båda revisorerna godkänner att domstolarna i den medlemsstaten är exklusivt behörig.

2.   Om avtalet mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget har ersatts av interna uppföranderegler enligt artikel 60.1 tredje stycket i direktivet 2009/65/EG ska medlemsstaterna se till att avtalet mellan masterfondföretagets och feederfondföretagets revisorer föreskriver att det är antingen lagstiftningen i den medlemsstat där feederfondföretaget är etablerat eller, om en annan, lagstiftningen i den medlemsstat där masterfondföretaget är etablerat som ska tillämpas på avtalet om informationsutbyte mellan de båda revisorerna, och att båda revisorerna godkänner att domstolarna i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig på avtalet om informationsutbyte är exklusivt behörigt.

AVSNITT 4

Hur information ska lämnas till andelsägarna

Artikel 29

Hur information ska lämnas till andelsägarna

Medlemsstaterna ska se till att feederfondföretagen tillhandahåller andelsägarna informationen i enlighet med artikel 64.1 i direktiv 2009/65/EG på det sätt som föreskrivs i artikel 7 i detta direktiv.

KAPITEL IV

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE

Artikel 30

Omfattningen på den information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 91.3 i direktiv 2009/65/EG

1.   Medlemsstaterna ska se till att följande kategorier information om tillämpliga lagar och andra författningar görs tillgängliga i enlighet med artikel 91.3 i direktiv 2009/65/EG:

a)

Definitionen av begreppet ”marknadsföring av andelar i fondföretag” eller motsvarande juridiskt begrepp antingen som det formuleras i nationell lagstiftning eller som det utvecklats i praxis.

b)

Krav på innehåll, format och sätt att presentera marknadsföringskommunikation, inklusive alla obligatoriska varningar och begränsningar av användningen av vissa ord eller fraser.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel IX i direktiv 2009/65/EG, uppgifter om all ytterligare information som ska redovisas för investerarna.

d)

Uppgifter om alla undantag från bestämmelser eller krav avseende arrangemang för marknadsföring som i den medlemsstaten är tillämpliga på vissa fondföretag, vissa av fondföretagens aktieslag eller vissa kategorier investerare.

e)

Krav avseende rapportering eller överföring av information till de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten och förfarandet för att inkomma med uppdaterade versioner av de dokument som krävs.

f)

Krav avseende avgifter eller andra belopp som ska betalas till de behöriga myndigheterna eller annan ansvarig myndighet i den medlemsstaten, antingen när marknadsföringen inleds eller periodiskt därefter.

g)

Krav avseende de åtgärder som ska vidtas för andelsägarnas räkning enligt artikel 92 i direktiv 2009/65/EG.

h)

Villkor för när marknadsföringen av andelar i ett fondföretag i den medlemsstaten avslutas av ett fondföretag som är beläget i en annan medlemsstat.

i)

Detaljerade uppgifter om innehållet i den information som enligt medlemsstatens krav ska ingå i del B i den skriftliga anmälan som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller form och innehåll i den skriftliga anmälan och fondföretagsanmälan, användning av elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter vid anmälan, och förfaranden för kontroller och utredningar på plats samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter (6).

j)

Den elektroniska adress (e-postadress) som utsetts för de syften som avses i artikel 32.

2.   Medlemsstaterna ska ge den information som anges i punkt 1 i form av en skriftlig redogörelse, eller en kombination av en skriftlig redogörelse och ett antal hänvisningar eller länkar till källdokument.

Artikel 31

Tillgång till dokument för fondföretagets värdmedlemsstat

1.   Medlemsstaterna ska kräva att fondföretagen ser till att en elektronisk kopia av varje dokument som anges i artikel 93.2 i direktiv 2009/65/EG finns tillgänglig på fondföretagets webbplats, eller annan webbplats som anges av fondföretaget i den skriftliga anmälan som lämnas i enlighet artikel 93.1 i direktiv 2009/65/EG eller eventuella uppdateringar av denna. Alla dokument som tillhandahålls på en webbplats ska tillhandahållas i ett vedertaget elektroniskt format.

2.   Medlemsstaterna ska ålägga fondföretag att se till att fondföretagets värdmedlemsstat har tillgång till den webbplats som avses i punkt 1.

Artikel 32

Uppdateringar av dokument

1.   De behöriga myndigheter ska ange en e-postadress för mottagande av anmälningar om uppdateringar och ändringar av de dokument som avses i artikel 93.2 i direktiv 2009/65/EG, i enlighet med artikel 93.7 i det direktivet.

2.   Medlemsstaterna ska tillåta att fondföretag anmäler alla uppdateringar eller ändringar av de dokument som avses i artikel 93.2 i direktiv 2009/65/EG, i enlighet med artikel 93.7 i direktiv 2009/65/EG, per e-post till den e-postadress som avses i punkt 1.

E-postmeddelanden för anmälan av sådana uppdateringar eller ändringar får antingen beskriva den uppdatering eller ändring som har gjorts eller innehålla en ny version av det berörda dokumentet som bilaga.

3.   Medlemsstaterna ska kräva att sådana dokument som bifogas ett e-postmeddelande enligt punkt 2 ska tillhandahållas av fondföretaget i ett vedertaget elektroniskt format.

Artikel 33

Utveckling av gemensamma databehandlingssystem

1.   För att de behöriga myndigheterna i fondföretagens värdmedlemsstater enklare ska få tillgång till information eller dokument enligt artikel 93.1, 93.2 och 93.3 i direktiv 2009/65/EG, för tillämpningen av artikel 93.7 i det direktivet, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samordna införandet av sofistikerade system för elektronisk databehandling och centrala lagringssystem som är gemensamma för alla medlemsstater.

2.   Den samordning mellan medlemsstaterna som avses i punkt 1 ska ske i europeiska värdepapperstillsynskommittén.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2011.

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2013 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 7 och 29.

De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 35

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 36

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

(3)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 18.

(4)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(5)  Se sidan 42 i detta nummer av EUT.

(6)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


Top