EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0035

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (Text av betydelse för EES)

EUT L 165, 30.6.2010, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/35/oj

30.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/35/EU

av den 16 juni 2010

om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2),

och av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar (3) antogs som en första åtgärd för att öka transportsäkerheten för transportabla tryckbärande anordningar, samtidigt som fri rörlighet för transportabla tryckbärande anordningar på en gemensam transportmarknad säkerställs.

(2)

Mot bakgrund av hur transportsäkerheten har utvecklats måste vissa tekniska bestämmelser i direktiv 1999/36/EG uppdateras.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (4) utvidgades tillämpningsområdet för bestämmelserna i vissa internationella avtal till att omfatta nationell trafik, i syfte att harmonisera villkoren för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar i unionen.

(4)

Därför är det nödvändigt att uppdatera bestämmelserna i direktiv 1999/36/EG så att inga motstridiga regler finns, i synnerhet när det gäller överensstämmelsekrav, bedömning av överensstämmelse och förfaranden för att bedöma överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar.

(5)

För att förbättra säkerheten när det gäller transportabla tryckbärande anordningar som är certifierade för transporter av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar samt säkerställa fri rörlighet, inklusive utsläppande på marknaden, tillhandahållande på marknaden och användning av sådana transportabla tryckbärande anordningar i unionen, krävs det detaljerade regler om de olika operatörernas skyldigheter och de krav som anordningarna i fråga ska uppfylla.

(6)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (5) utgör en allmän ram av övergripande karaktär för framtida lagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter. Denna ram ska när så är lämpligt tillämpas på sektorn transportabla tryckbärande anordningar, i linje med målet att harmonisera reglerna för fri rörlighet för varor.

(7)

Detta direktiv bör inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som enbart används för transport av farligt gods mellan unionens territorium och tredjeländers territorier, för att inte hindra transporter mellan en medlemsstat och ett tredjeland.

(8)

Olika ekonomiska aktörers skyldigheter i fråga om transportabla tryckbärande anordningar, däribland de skyldigheter som ägare och operatörer har, bör klart definieras i syfte att öka transportsäkerheten och garantera fri rörlighet för transportabla tryckbärande anordningar.

(9)

De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att transportabla tryckbärande anordningar överensstämmer med reglerna för säkerhet och marknadstillträde.

(10)

Att nya transportabla tryckbärande anordningar överensstämmer med de tekniska kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och detta direktiv bör visas genom en bedömning av överensstämmelse som bevisar att de transportabla tryckbärande anordningarna är säkra.

(11)

Periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller av transportabla tryckbärande anordningar bör utföras i enlighet med bilagorna till direktiv 2008/68/EG och med det här direktivet, för att se till att säkerhetskraven uppfylls.

(12)

Transportabla tryckbärande anordningar bör ha en markering som visar att de överensstämmer med direktiv 2008/68/EG och detta direktiv för att säkerställa fri rörlighet och fri användning.

(13)

Detta direktiv bör inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som släpptes ut på marknaden innan direktiv 1999/36/EG blev tillämpligt i relevanta delar och som inte har varit föremål för någon förnyad bedömning av överensstämmelse.

(14)

Befintliga transportabla tryckbärande anordningar vilkas överensstämmelse med direktiv 1999/36/EG inte tidigare har bedömts bör, för att kunna åtnjuta fri rörlighet och fri användning, vara föremål för en förnyad bedömning av överensstämmelse.

(15)

Det måste ställas upp krav på de myndigheter som ansvarar för bedömning, anmälning och övervakning av anmälda organ, för att skapa en jämn kvalitet på de anmälda organens verksamhet.

(16)

Enligt förfarandena för bedömning av överensstämmelse i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet ska inspektionsorgan fastställa detaljerade operativa krav för att säkerställa en enhetlig nivå i unionen. Dessa inspektionsorgan bör sedan anmälas till kommissionen av medlemsstaterna.

(17)

Den anmälande myndigheten bör ha ansvar för att övervaka det anmälda organet oavsett var dess verksamhet bedrivs, så att ansvaret för den löpande övervakningen klargörs.

(18)

Gemensamma regler måste fastställas för ömsesidigt erkännande av anmälda organ så att överensstämmelse med direktiv 2008/68/EG och detta direktiv säkerställs. Dessa gemensamma regler ska leda till att onödiga kostnader och administrativa förfaranden för att få anordningarna godkända samt tekniska handelshinder elimineras.

(19)

Medlemsstaterna bör kunna vidta åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och användning av anordningar i fall där sådana under vissa specificerade omständigheter utgör en säkerhetsrisk, inbegripet när anordningarna motsvarar kraven i direktiv 2008/68/EG och detta direktiv.

(20)

Kommissionen bör utarbeta särskilda riktlinjer för att underlätta det praktiska genomförandet av de tekniska bestämmelserna i detta direktiv, med hänsyn till resultaten av det utbyte av erfarenheter som anges i artiklarna 28 och 29.

(21)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), med avseende på vissa anpassningar av bilagorna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(22)

Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (6), rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål (7), rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor (8), rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål (9) samt direktiv 1999/36/EG har blivit inaktuella och bör därför upphävas.

(23)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (10) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som, så långt det är möjligt, visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv innehåller detaljerade regler för transportabla tryckbärande anordningar i syfte att öka säkerheten och säkerställa fri rörlighet för sådana anordningar i unionen.

2.   Detta direktiv ska tillämpas på

a)

de nya transportabla tryckbärande anordningar som definieras i artikel 2.1 och som inte har överensstämmelsemarkeringar i enlighet med direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG, med avseende på deras tillhandahållande på marknaden,

b)

de transportabla tryckbärande anordningar som definieras i artikel 2.1 som har överensstämmelsemarkeringar i enlighet med direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG, med avseende på periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner, exceptionella kontroller och användning,

c)

de transportabla tryckbärande anordningar som definieras i artikel 2.1 som inte har överensstämmelsemarkeringar i enlighet med direktiv 1999/36/EG, med avseende på förnyade bedömningar av överensstämmelse.

3.   Detta direktiv ska inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som släpptes ut på marknaden innan direktiv 1999/36/EG blev tillämpligt och som inte har varit föremål för någon förnyad bedömning av överensstämmelse.

4.   Detta direktiv ska inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som uteslutande används för transporter av farligt gods mellan medlemsstater och tredjeländer vilka genomförs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2008/68/EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.

transportabla tryckbärande anordningar:

a)

alla tryckbehållare, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.2 i bilagorna till direktiv 2008/68/EG,

b)

tankar, batterifordon/-vagnar och gasbehållare bestående av flera element (MEGC), i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.8 i bilagorna till direktiv 2008/68/EG,

när de anordningar som avses i leden a och b används i enlighet med bilagorna för transport av gas av klass 2, förutom gas eller produkter med siffrorna 6 och 7 i klassificeringskoden, samt för transport av farliga ämnen i andra klasser som specificeras i bilaga I till detta direktiv.

Transportabla tryckbärande anordningar ska anses omfatta gaspatroner (FN-nummer 2037) förutom aerosoler (FN-nummer 1950), öppna kryokärl, gasflaskor för andningsapparater, eldsläckare (FN-nummer 1044), transportabla tryckbärande anordningar undantagna enligt punkt 1.1.3.2 i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och transportabla tryckbärande anordningar undantagna från bestämmelserna om tillverkning och provning av förpackningar i enlighet med särskilda bestämmelser i punkt 3.3 i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

2.

bilagor till direktiv 2008/68/EG: bilaga I, avsnitt I.1, bilaga II, avsnitt II.1, och bilaga III, avsnitt III.1, till direktiv 2008/68/EG.

3.

utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av transportabla tryckbärande anordningar på unionsmarknaden.

4.

tillhandahållande på marknaden: varje leverans av transportabla tryckbärande anordningar för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.

5.

användning: fyllning, tillfällig lagring i samband med transport, tömning och återfyllning av transportabla tryckbärande anordningar.

6.

tillbakadragande: varje åtgärd för att förhindra att transportabla tryckbärande anordningar tillhandahålls på marknaden eller används.

7.

återkallelse: varje åtgärd för att dra tillbaka transportabla tryckbärande anordningar som redan tillhandahållits slutanvändaren.

8.

tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav, eller som låter konstruera eller tillverka sådana anordningar och saluför dessa i eget namn eller under eget varumärke.

9.

tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

10.

importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav från ett tredjeland på unionsmarknaden.

11.

distributör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav på marknaden.

12.

ägare: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som äger transportabla tryckbärande anordningar.

13.

operatör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som använder transportabla tryckbärande anordningar.

14.

ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören, distributören, ägaren eller operatören som agerar i samband med en kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.

15.

bedömning av överensstämmelse: den bedömning och det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

16.

pi-märkning: en märkning som visar att transportabla tryckbärande anordningar överensstämmer med tillämpliga krav på bedömning av överensstämmelse i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i detta direktiv.

17.

förnyad bedömning av överensstämmelse: det förfarande som på ägarens eller operatörens begäran genomförs för senare bedömning av överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar som tillverkats och släppts ut på marknaden före datumet för genomförande av direktiv 1999/36/EG.

18.

periodisk inspektion: de periodiska inspektioner och förfaranden för dessa som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

19.

mellanliggande inspektion: de mellanliggande inspektioner och förfaranden för dessa som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

20.

exceptionell kontroll: de exceptionella kontroller och förfaranden för dessa som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

21.

nationellt ackrediteringsorgan: det organ i en medlemsstat som utför ackreditering på statens uppdrag.

22.

ackreditering: ett nationellt ackrediteringsorgans intygande av att ett anmält organ uppfyller kraven i punkt 1.8.6.8 andra stycket i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

23.

anmälande myndighet: den myndighet som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 17.

24.

anmält organ: ett inspektionsorgan som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och villkoren i artiklarna 20 och 26 i det här direktivet, och som har anmälts i enlighet med artikel 22 i det här direktivet.

25.

anmälning: utseende av ett inspektionsorgan till anmält organ samt översändande av information om detta till kommissionen och medlemsstaterna.

26.

marknadskontroll: de aktiviteter som utförs och de åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter för att se till att transportabla tryckbärande anordningar under sina livscykler uppfyller kraven i direktiv 2008/68/EG och detta direktiv och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse.

Artikel 3

Krav på anläggningar

Medlemsstaterna får på sina territorier uppställa krav på anläggningar för medellång eller långsiktig lagring eller för användning av transportabla tryckbärande anordningar. Medlemsstaterna får dock inte uppställa ytterligare krav på de transportabla tryckbärande anordningarna i sig.

KAPITEL 2

EKONOMISKA AKTÖRERS SKYLDIGHETER

Artikel 4

Tillverkarnas skyldigheter

1.   När tillverkarna släpper ut sina transportabla tryckbärande anordningar på marknaden ska de se till att anordningarna har konstruerats, tillverkats och dokumenterats i enlighet med kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i detta direktiv.

2.   När det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i detta direktiv har visat att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med tillämpliga krav ska tillverkarna anbringa pi-märken i enlighet med artikel 15 i det här direktivet.

3.   Tillverkarna ska bevara den tekniska dokumentation som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG. Denna dokumentation ska bevaras under den period som där anges.

4.   Tillverkare som anser eller har skäl att tro att transportabla tryckbärande anordningar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få de transportabla tryckbärande anordningarna att överensstämma med kraven, dra tillbaka eller återkalla dem, beroende på vad som är lämpligt. När de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit de transportabla tryckbärande anordningarna om detta och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5.   Tillverkarna ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och korrigerande åtgärder.

6.   Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på dess begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de transportabla tryckbärande anordningar som de har släppt ut på marknaden.

7.   Tillverkarna ska till operatörer endast tillhandahålla sådan information som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

Artikel 5

Tillverkarens representant

1.   Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

De skyldigheter som anges i artikel 4.1 och 4.2 och upprättandet av teknisk dokumentation får inte delegeras till tillverkarens representant.

2.   Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att

a)

inneha den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa denna för nationella övervakningsmyndigheter under åtminstone den period som anges i bilagorna till direktiv 2008/68/EG för tillverkare,

b)

på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten,

c)

på de behöriga nationella myndigheternas begäran samarbeta med dem om åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de transportabla tryckbärande anordningar som fullmakten omfattar.

3.   Representantens identitet och adress ska anges på det intyg om överensstämmelse som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

4.   Tillverkarens representant ska till operatörer endast tillhandahålla sådan information som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

Artikel 6

Importörernas skyldigheter

1.   Importörerna får endast släppa ut sådana transportabla tryckbärande anordningar på unionsmarknaden som överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG och med det här direktivet.

2.   Innan importörerna släpper ut transportabla tryckbärande anordningar på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen och att de transportabla tryckbärande anordningarna är pi-märkta och försedda med det intyg om överensstämmelse som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

Om en importör anser eller har skäl att tro att de transportabla tryckbärande anordningarna inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller med det här direktivet får han inte släppa ut de transportabla tryckbärande anordningarna på marknaden förrän de överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Importörer ska ange sitt namn och den adress där de kan kontaktas antingen i eller som bilaga till det intyg om överensstämmelse som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

4.   Importörer ska under den tid då de har ansvar för de transportabla tryckbärande anordningarna se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar deras överensstämmelse med kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

5.   Importörer som anser eller har skäl att tro att transportabla tryckbärande anordningar som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller med det här direktivet ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få de transportabla tryckbärande anordningarna att överensstämma med kraven, dra tillbaka eller återkalla dem, beroende på vad som är lämpligt. Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit de transportabla tryckbärande anordningarna om detta och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Importörerna ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och korrigerande åtgärder.

6.   Importörerna ska under åtminstone den period som anges i bilagorna till direktiv 2008/68/EG för tillverkarens räkning kunna uppvisa en kopia av den tekniska dokumentationen för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

7.   Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på dess begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de transportabla tryckbärande anordningar som de har släppt ut på marknaden.

8.   Importörerna ska till operatörer endast tillhandahålla sådan information som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

Artikel 7

Distributörernas skyldigheter

1.   Distributörerna får endast tillhandahålla sådana transportabla tryckbärande anordningar på unionsmarknaden som överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG och med det här direktivet. Innan distributörerna tillhandahåller transportabla tryckbärande anordningar på marknaden ska de kontrollera att anordningarna är pi-märkta och försedda med det intyg om överensstämmelse och den kontaktadress som avses i artikel 6.3 i det här direktivet.

När en distributör anser eller har skäl att tro att de transportabla tryckbärande anordningarna inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller med det här direktivet får han inte tillhandahålla de transportabla tryckbärande anordningarna på marknaden förrän de överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

2.   Distributörer ska, så länge de har ansvar för de transportabla tryckbärande anordningarna, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar deras överensstämmelse med kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

3.   Distributörer som anser eller har skäl att tro att transportabla tryckbärande anordningar som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller med det här direktivet ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få de transportabla tryckbärande anordningarna att överensstämma med kraven, dra tillbaka eller återkalla dem, beroende på vad som är lämpligt. Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart informera tillverkaren, importören i förekommande fall samt de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit de transportabla tryckbärande anordningarna och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Distributörerna ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och korrigerande åtgärder.

4.   Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på dess begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de transportabla tryckbärande anordningar som de har tillhandahållit på marknaden.

5.   Distributörerna ska till operatörer endast tillhandahålla sådan information som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

Artikel 8

Ägarnas skyldigheter

1.   När en ägare anser eller har skäl att tro att de transportabla tryckbärande anordningarna inte överensstämmer med bilagorna till direktiv 2008/68/EG, däribland kraven på periodiska inspektioner, eller med det här direktivet får han inte tillhandahålla eller använda dem förrän de överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska ägaren dessutom informera tillverkaren eller importören eller distributören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Ägarna ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och korrigerande åtgärder.

2.   Ägarna ska, så länge de har ansvar för de transportabla tryckbärande anordningarna, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar deras överensstämmelse med kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

3.   Ägarna ska till operatörer endast tillhandahålla sådan information som uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

4.   Denna artikel ska inte gälla för enskilda personer som avser att använda eller använder transportabla tryckbärande anordningar för privat bruk eller hushållsbruk eller för fritids- eller sportaktiviteter.

Artikel 9

Operatörernas skyldigheter

1.   Operatörerna får endast använda sådana transportabla tryckbärande anordningar som överensstämmer med kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

2.   Om de transportabla tryckbärande anordningarna utgör en risk ska operatören underrätta ägaren samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Artikel 10

Fall då importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare med avseende på tillämpningen av detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 4 när han i eget namn eller under eget varumärke släpper ut transportabla tryckbärande anordningar på marknaden eller ändrar transportabla tryckbärande anordningar som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Artikel 11

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten under en period av minst 10 år identifiera

a)

alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla tryckbärande anordningar till dem,

b)

alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla tryckbärande anordningar till.

KAPITEL 3

ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TRANSPORTABLA TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

Artikel 12

Överensstämmelse och bedömning av överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar

1.   De transportabla tryckbärande anordningar som avses i artikel 1.2 a ska uppfylla de relevanta krav på bedömningar av överensstämmelse, periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller som fastställs i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i kapitlen 3 och 4 i det här direktivet.

2.   De transportabla tryckbärande anordningar som avses i artikel 1.2 b ska uppfylla specifikationerna i den dokumentation som anordningarna har tillverkats efter. Anordningarna ska omfattas av periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller i enlighet med bilagorna till direktiv 2008/68/EG samt kraven i kapitlen 3 och 4 i det här direktivet.

3.   Intyg om bedömning av överensstämmelse, intyg om förnyad bedömning av överensstämmelse och rapporter från periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller utförda av ett anmält organ ska vara giltiga i alla medlemsstater.

En separat bedömning av överensstämmelse kan göras för demonterbara delar av återfyllningsbara, transportabla tryckbärande anordningar.

Artikel 13

Förnyad bedömning av överensstämmelse

Den förnyade bedömning av överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar som avses i artikel 1.2 c tillverkade och tagna i bruk innan direktiv 1999/36/EG genomförts ska göras i enlighet med det förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse som beskrivs i bilaga III till det här direktivet.

Pi-märket ska anbringas i enlighet med bilaga III till det här direktivet.

Artikel 14

Allmänna principer för pi-märkning

1.   Pi-märket får endast anbringas av tillverkaren, eller vid förnyad bedömning av överensstämmelse, i enlighet med bilaga III. När det gäller gasflaskor som tidigare överensstämt med direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG eller 84/527/EEG ska pi-märket anbringas av eller under övervakning av det anmälda organet.

2.   Pi-märket får bara anbringas på transportabla tryckbärande anordningar

a)

som uppfyller kraven för bedömning av överensstämmelse i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet, eller

b)

som uppfyller de krav för förnyad bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 13.

Det får inte anbringas på några andra transportabla tryckbärande anordningar.

3.   Genom att anbringa eller låta anbringa pi-märket visar tillverkaren att han tar ansvar för att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med alla tillämpliga krav i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

4.   Med avseende på tillämpningen av detta direktiv ska pi-märkningen vara den enda märkning som utvisar att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med tillämpliga krav i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

5.   Anbringande av märken, skyltar och inskriptioner på transportabla tryckbärande anordningar som kan förväntas vilseleda tredje parter om pi-märkningens innebörd eller form ska vara förbjudet. Eventuella andra märken ska anbringas på de transportabla tryckbärande anordningarna på ett sådant sätt att de inte påverkar pi-märkets synlighet, läslighet och innebörd.

6.   Demonterbara delar av återfyllningsbara, transportabla tryckbärande anordningar som har direkta säkerhetsfunktioner ska pi-märkas.

7.   Medlemsstaterna ska se till att reglerna om pi-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder om märkena används på ett olämpligt sätt. Medlemsstaterna ska också fastställa påföljder vid överträdelse av bestämmelserna, vilka kan inkludera straffrättsliga påföljder vid allvarliga överträdelser. Dessa påföljder ska stå i proportion till hur allvarlig överträdelsen är och effektivt avskräcka från felaktig användning.

Artikel 15

Regler och villkor för anbringande av pi-märket

1.   Pi-märket ska bestå av nedanstående symbol i nedanstående form:

Image

2.   Pi-märket ska vara minst 5 mm högt. För transportabla tryckbärande anordningar som har en diameter som understiger eller är lika med 140 mm ska minimihöjden vara 2,5 mm.

3.   Proportionerna i måttritningen i punkt 1 ska behållas. Rutnätet ingår inte i märkningen.

4.   Pi-märket ska anbringas synligt, läsligt och permanent på de transportabla tryckbärande anordningarna eller deras märkplåtar samt på demonterbara delar av återfyllningsbara, transportabla tryckbärande anordningar som har en direkt säkerhetsfunktion.

5.   Pi-märket ska anbringas innan nya transportabla tryckbärande anordningar eller demonterbara delar av återfyllningsbara, transportabla tryckbärande anordningar som har en direkt säkerhetsfunktion släpps ut på marknaden.

6.   Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltar i de inledande inspektionerna och kontrollerna.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av detta organ eller av tillverkaren efter organets anvisningar.

7.   Märkningen med datum för den periodiska inspektionen eller, i förekommande fall, den mellanliggande inspektionen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarade för den.

8.   När den första periodiska inspektionen genomförs i enlighet med detta direktiv av gasflaskor som tidigare överensstämt med direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG eller 84/527/EEG men som inte är pi-märkta ska det ansvariga anmälda organets identifikationsnummer föregås av pi-märket.

Artikel 16

Fri rörlighet för transportabla tryckbärande anordningar

Utan att det inverkar på tillämpningen av skyddsåtgärderna i artiklarna 30 och 31 i detta direktiv och ramen för marknadskontroll i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (11) får ingen medlemsstat på sitt territorium förbjuda, begränsa eller hindra fri rörlighet för, tillhandahållande på marknaden eller användning av transportabla tryckbärande anordningar som överensstämmer med detta direktiv.

KAPITEL 4

ANMÄLANDE MYNDIGHETER OCH ANMÄLDA ORGAN

Artikel 17

Anmälande myndigheter

1.   Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet som ska ansvara för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning, anmälan och kontroll av anmälda organ.

2.   Medlemsstaterna får bestämma att den bedömning och kontroll som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan i den betydelse som anges i och i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

3.   Om den anmälande myndigheten delegerar eller på annat sätt överlåter den kontroll som avses i punkt 1 till ett organ som inte är offentligt ska det organet vara en juridisk person och i tillämpliga delar uppfylla kraven i artikel 18.1–18.6. Dessutom ska organet i fråga ha vidtagit åtgärder för att kunna hantera ansvarsskyldighet som kan uppstå i samband med dess verksamhet.

4.   Den anmälande myndigheten ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av det organ som avses i punkt 3.

Artikel 18

Krav på de anmälande myndigheterna

1.   Den anmälande myndigheten ska inrättas på ett sådant sätt att det inte uppstår några intressekonflikter med anmälda organ.

2.   Den anmälande myndigheten ska organiseras och fungera på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk.

3.   Den anmälande myndigheten ska organiseras på ett sådant sätt att alla beslut som rör anmälan av anmälda organ fattas av andra behöriga personer än de som utförde bedömningen.

4.   Den anmälande myndigheten får inte på kommersiell eller konkurrensmässig grund erbjuda eller utföra sådan verksamhet eller sådana konsulttjänster som anmälda organ utför.

5.   Den anmälande myndigheten ska skydda erhållen konfidentiell information.

6.   Den anmälande myndigheten ska ha tillräckligt många anställda med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 19

De anmälande myndigheternas informationsskyldighet

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina nationella förfaranden för bedömning, anmälning och kontroll av anmälda organ samt om eventuella ändringar.

Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 20

Krav avseende anmälda organ

1.   När det gäller anmälan ska ett anmält organ uppfylla kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet.

2.   En behörig myndighet i den mening som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG får vara ett anmält organ under förutsättning att den uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet och inte också fungerar som anmälande myndighet.

3.   Ett anmält organ ska inrättas i enlighet med nationell lag och vara en juridisk person.

4.   Ett anmält organ ska delta i, eller se till att dess bedömningspersonal känner till, det relevanta standardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordningsgruppen för anmälda organ, som har inrättats i enlighet med artikel 29, och det ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och dokument som är resultatet av gruppens arbete.

Artikel 21

Ansökan om anmälan

1.   Ett inspektionsorgan ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.

2.   Ansökan ska åtföljas av en beskrivning av

a)

den verksamhet som rör bedömning av överensstämmelse, periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner, exceptionella kontroller och förnyad bedömning av överensstämmelse,

b)

förfaranden rörande led a,

c)

de transportabla tryckbärande anordningar som organet anser sig ha kompetens för,

d)

ett ackrediteringsintyg utfärdat av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i förordning (EG) nr 765/2008, där det intygas att inspektionsorganet uppfyller kraven i artikel 20 i det här direktivet.

Artikel 22

Anmälningsförfarande

1.   Anmälande myndigheter får endast anmäla de organ som har uppfyllt kraven i artikel 20.

2.   De ska anmäla detta till kommissionen och till de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av kommissionen.

3.   Anmälan ska innehålla de uppgifter som krävs enligt artikel 21.2.

4.   Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de andra medlemsstaterna inte har rest invändningar inom två veckor efter anmälan.

Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ med avseende på tillämpningen av detta direktiv.

5.   Kommissionen och de andra medlemsstaterna ska hållas underrättade om alla relevanta ändringar av anmälan.

6.   Sökandens interna inspektionstjänster som definieras i bilagorna till direktiv 2008/68/EG ska inte anmälas.

Artikel 23

Identifikationsnummer och förteckningar över anmälda organ

1.   Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifikationsnummer.

Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls i enlighet med flera unionsrättsakter.

2.   Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts i enlighet med detta direktiv, inklusive de identifikationsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att denna förteckning hålls uppdaterad.

Artikel 24

Ändringar i anmälningar

1.   Om en anmälande myndighet har konstaterat eller informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller kraven i artikel 20 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten i förekommande fall, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa eller återkalla anmälan tillfälligt eller slutgiltigt. Den ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

2.   I händelse av begränsning, tillfällig återkallelse eller återkallelse av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med sin verksamhet, ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att det anmälda organets dokumentation antingen behandlas av ett annat anmält organ eller hålls tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 25

Ifrågasättande av anmälda organs kompetens

1.   Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

2.   Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller det berörda organets fortsatta kompetens.

3.   Kommissionen ska se till att all känslig information som erhållits i samband med undersökningarna behandlas konfidentiellt.

4.   Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, kraven för anmälan ska den meddela detta till den anmälande medlemsstaten och anmoda medlemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov återta anmälan.

Artikel 26

De anmälda organens operativa skyldigheter

1.   Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse, periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller i enlighet med villkoren i anmälan och de förfaranden som fastställs i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

2.   Anmälda organ ska utföra förnyade bedömningar av överensstämmelse i enlighet med bilaga III.

3.   Organ som anmälts av en medlemsstat ska ha tillstånd att arbeta i alla medlemsstater. Den anmälande myndighet som genomförde den inledande kontrollen och anmälan ansvarar för att övervaka det anmälda organets löpande verksamhet.

Artikel 27

De anmälda organens informationsskyldighet

1.   Anmälda organ ska informera den anmälande myndigheten om följande:

a)

Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av ett intyg.

b)

Omständigheter som inverkar på omfattningen av och villkoren för anmälan.

c)

Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om den verksamhet som har bedrivits.

d)

På begäran, verksamhet som har bedrivits inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2.   De anmälda organen ska ge de andra organ som anmälts i enlighet med detta direktiv, och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse, periodiska inspektioner, mellanliggande inspektioner och exceptionella kontroller som omfattar samma transportabla tryckbärande anordningar, relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse.

Artikel 28

Erfarenhetsutbyte

Kommissionen ska se till att det förekommer utbyte av erfarenhet mellan de av medlemsstaternas nationella myndigheter som inom ramen för detta direktiv ansvarar för

a)

anmälningspolicy,

b)

marknadskontroll.

Artikel 29

Samordning av anmälda organ

Kommissionen ska se till att det upprättas samordning och samarbete mellan de organ som anmälts i enlighet med detta direktiv och att samordningen och samarbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom en sektorsövergripande grupp av anmälda organ.

Medlemsstaterna ska se till att de av dem anmälda organen deltar i denna grupps arbete, direkt eller genom utsedda representanter.

KAPITEL 5

FÖRFARANDEN I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 30

Förfarande för att hantera transportabla tryckbärande anordningar som utgör en risk på nationell nivå

1.   Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av detta direktiv utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av de transportabla tryckbärande anordningarna i fråga som omfattar alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska vid behov samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna, bland annat genom att ge tillträde till sina lokaler och tillhandahålla prover, beroende på vad som är lämpligt.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att de transportabla tryckbärande anordningarna inte uppfyller kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att de transportabla tryckbärande anordningarna ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka de transportabla tryckbärande anordningarna från marknaden eller återkalla dem inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda anmälda organet om detta.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de korrigerande åtgärder som avses i andra stycket i den här punkten.

2.   Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om resultaten av utvärderingen och om de åtgärder som de har ålagt den ekonomiska aktören att vidta.

3.   Den ekonomiska aktören ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om transportabla tryckbärande anordningar som denne har tillhandahållit på unionsmarknaden.

4.   Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av de transportabla tryckbärande anordningarna på deras nationella marknad, dra tillbaka dem från denna marknad eller återkalla dem.

De ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5.   Den information som avses i punkt 4 ska omfatta alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera de transportabla tryckbärande anordningar som inte uppfyller kraven, anordningarnas ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk anordningarna utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på

a)

att de transportabla tryckbärande anordningarna inte uppfyller de krav med avseende på människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som fastställs i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet, eller

b)

brister i de standarder eller tekniska koder som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG eller i andra bestämmelser i det direktivet.

6.   Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på de berörda transportabla tryckbärande anordningarnas bristande överensstämmelse samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.

7.   Åtgärden ska anses vara berättigad om ingen medlemsstat eller kommissionen har rest invändningar inom två månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 mot en provisorisk åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.

8.   Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder vidtas mot de berörda transportabla tryckbärande anordningarna utan dröjsmål, t.ex. att de transportabla tryckbärande anordningarna dras tillbaka från marknaden.

Artikel 31

Unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder

1.   Om det, efter att förfarandet i artikel 30.3 och 30.4 har slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att den nationella åtgärden strider mot en rättsligt bindande unionsrättsakt, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och berörda ekonomiska aktörer och därefter utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

2.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de transportabla tryckbärande anordningar som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader, och underrätta kommissionen om detta.

Om den nationella åtgärden anses vara oberättigad ska den berörda medlemsstaten dra tillbaka den.

3.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och de transportabla tryckbärande anordningarnas bristande överensstämmelse kan tillskrivas brister i de standarder som avses i artikel 30.5 b ska kommissionen informera berörda europeiska standardiseringsorgan och får ta upp frågan i den kommitté som inrättats genom artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (12). Denna kommitté får samråda med berörda europeiska standardiseringsorgan innan den avger sitt yttrande.

Artikel 32

Transportabla tryckbärande anordningar som uppfyller kraven men utgör en risk för hälsa och säkerhet

1.   Om en medlemsstat, efter en utvärdering i enlighet med artikel 30.1, konstaterar att transportabla tryckbärande anordningar visserligen uppfyller kraven i direktiv 2008/68/EG och detta direktiv, men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att de berörda transportabla tryckbärande anordningarna när de har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk, eller för att dra tillbaka eller återkalla anordningarna från marknaden inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2.   Den ekonomiska aktören ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om alla berörda transportabla tryckbärande anordningar som denne har tillhandahållit på marknaden eller använder i unionen.

3.   Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera de berörda transportabla tryckbärande anordningarna, deras ursprung och leveranskedja, den risk anordningarna utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och berörda ekonomiska aktörer och därefter utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om åtgärden är berättigad eller inte och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

5.   Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Artikel 33

Formell bristande överensstämmelse

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överensstämmelsen.

a)

Pi-märket har anbringats i strid med artikel 12, 13, 14 eller 15.

b)

Pi-märket har inte anbringats.

c)

Den tekniska dokumentationen är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

d)

Kraven i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet har inte uppfyllts.

2.   Om den bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 fortsätter ska den berörda medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av de transportabla tryckbärande anordningarna på marknaden eller se till att de återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

KAPITEL 6

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får behålla de bestämmelser som förtecknas i bilaga II på sina territorier.

Medlemsstater som behåller sådana bestämmelser ska informera kommissionen om detta. Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna.

Artikel 35

Anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling

Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på anpassningar av bilagorna till detta direktiv till vetenskaplig och teknisk utveckling, i synnerhet med hänsyn till ändringar av bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

Förfarandena i artiklarna 36, 37 och 38 ska tillämpas på de delegerade akter som avses i denna artikel.

Artikel 36

Utövande av delegering

1.   Befogenheter att anta de delegerade akter som avses i artikel 35 ska ges till kommissionen tills vidare.

2.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.   Befogenheter att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 37 och 38.

Artikel 37

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 35 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla, och det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 38

Invändningar mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna period om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändning.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 39

Upphävande

Direktiven 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 juli 2011.

Hänvisningar till det upphävda direktivet 1999/36/EG ska tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 40

Erkännande av likvärdighet

1.   Intyg om EEG-typgodkännande för transportabla tryckbärande anordningar utfärdade i enlighet med direktiven 84/525/EEG, 84/526/EEG och 84/527/EEG samt EG-intyg om konstruktionskontroll utfärdade i enlighet med direktiv 1999/36/EG ska erkännas som likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsat erkännande av typgodkännande som fastställs i de bilagorna.

2.   De ventiler och tillbehör som avses i artikel 3.3 i direktiv 1999/36/EG och som har den märkning som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG (13) i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 1999/36/EG får fortfarande användas.

Artikel 41

Medlemsstaternas skyldigheter

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de berörda ekonomiska aktörerna följer de bestämmelser som anges i kapitlen 2 och 5. Medlemsstaterna ska också se till att nödvändiga tillämpningsåtgärder vidtas i fråga om artiklarna 12–15.

Artikel 42

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2011. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att artikel 21.2 d tillämpas senast från och med den 1 januari 2012.

4.   Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser i lagar och andra författningar som avses i punkt 1 tillämpas på tryckbehållare, deras ventiler och andra tillbehör som används för befordran av FN-nummer 1745, FN-nummer 1746 och FN-nummer 2495 senast den 1 juli 2013.

Artikel 43

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 44

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 juni 2010.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BUZEK

På rådets vägnar

Ordförande

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Yttrandet avgivet den 17 februari 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 maj 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 31 maj 2010.

(3)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 20.

(4)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.

(5)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 153.

(7)  EGT L 300, 19.11.1984, s. 1.

(8)  EGT L 300, 19.11.1984, s. 20.

(9)  EGT L 300, 19.11.1984, s. 48.

(10)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37).

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över farligt gods som inte tillhör klass 2

FN-nummer

Klass

Farligt ämne

1051

6.1

STABILISERAD VÄTECYANID

som innehåller mindre än 3 % vatten

1052

8

VATTENFRI VÄTEFLUORID

1745

5.1

BROMPENTAFLUORID

Utom vid transport i tankar

1746

5.1

BROMTRIFLOURID

Utom vid transport i tankar

1790

8

FLUORVÄTESYFLUORVÄTESYRA

med mer än 85 % vätefluorid

2495

5.1

JODPENTAFLUORID

Utom vid transport i tankar


BILAGA II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

1.   Medlemsstaterna får behålla de nationella bestämmelser om anordningar avsedda för anslutning till andra anordningar och de färgkoder som gäller för transportabla tryckbärande anordningar till dess att användningsstandarder läggs till i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

2.   Medlemsstater där omgivningstemperaturen regelbundet understiger –20 °C får fastställa strängare temperaturstandarder för användning av material avsett för transportabla tryckbärande anordningar för användning för nationella transporter av farligt gods på deras territorium, till dess att bestämmelser om lämpliga referenstemperaturer för bestämda klimatzoner införs i bilagorna till direktiv 2008/68/EG.

I detta fall ska identifikationsnumret i de transportabla tryckbärande anordningarnas pi-märkning, och i pi-märkningen av demonterbara delar som har en direkt säkerhetsfunktion, följas av ”–40 °C” eller någon annan relevant märkning som godkänts av den behöriga myndigheten.


BILAGA III

FÖRFARANDE FÖR FÖRNYAD BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

1.   I denna bilaga fastställs en metod för att säkerställa att de transportabla tryckbärande anordningar som avses i artikel 1.2 c och som tillverkats och tagits i bruk innan direktiv 1999/36/EG trädde i kraft överensstämmer med relevanta bestämmelser i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet i enlighet med vad som är tillämpligt vid tidpunkten för den förnyade bedömningen.

2.   Ägaren eller operatören ska för ett anmält organ ackrediterat enligt EN ISO/IEC 17020:2004 av typ A som ackrediterats för förnyad bedömning av överensstämmelse, tillhandahålla sådana uppgifter om de transportabla tryckbärande anordningarna som gör en noggrann identifiering möjlig (ursprung, de regler som har tillämpats vid konstruktionen och när det gäller acetylenflaskor även uppgifter om den porösa massan). Uppgifterna ska i förkommande fall inkludera föreskrivna begränsningar av användningen och anteckningar om eventuella skador eller de reparationer som har utförts.

3.   Det anmälda organet av typ A som anmälts för förnyad bedömning av överensstämmelse ska bedöma om de transportabla tryckbärande anordningarna håller minst samma säkerhetsnivå som de transportabla tryckbärande anordningar som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG. Bedömningen ska genomföras på grundval av de uppgifter som hämtats in i enlighet med punkt 2 och om så behövs ska ytterligare kontroller göras.

4.   Om resultaten av bedömningarna i punkt 3 är tillfredsställande ska de transportabla tryckbärande anordningarna undergå den periodiska inspektion som avses i bilagorna till direktiv 2008/68/EG. Om de krav som ställs i samband med den periodiska inspektionen uppfyllts ska pi-märket anbringas av eller under överinseende av det anmälda organ som ansvarar för den periodiska inspektionen i enlighet med artikel 14.1–14.5. Pi-märket ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den periodiska inspektionen. Det anmälda organ som ansvar för den periodiska inspektionen ska utfärda ett intyg om förnyad bedömning i enlighet med punkt 6.

5.   För serietillverkade tryckbehållare kan medlemsstaterna godkänna att en förnyad bedömning av överensstämmelse för enskilda behållare, inklusive ventiler på dessa och andra tillbehör som används för transport, utförs av ett anmält organ som anmälts för periodisk inspektion av de relevanta transportabla tryckbehållarna, förutsatt att ett anmält organ av typ A med ansvar för förnyad bedömning av överensstämmelse har utfört en bedömning av typöverensstämmelse i enlighet med punkt 3. Pi-märket ska följas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den periodiska inspektionen.

6.   I samtliga fall ska det anmälda organ som ansvarar för den periodiska inspektionen utfärda ett intyg om förnyad bedömning, vilket åtminstone ska innehålla

a)

identifiering av det anmälda organ som utfärdar intyget, och identifikationsnumret för det anmälda organ av typ A som ansvarar för den förnyade bedömningen av överensstämmelse om detta är ett annat, i enlighet med punkt 3,

b)

uppgifter om namn och adress för ägaren eller den operatör som avses i punkt 2,

c)

uppgifter för identifiering av intyget för förnyad typbedömning, vid tillämpning av förfarandet i punkt 5,

d)

uppgifter för identifiering av de transportabla tryckbärande anordningar som har pi-märkts, inklusive åtminstone serienumret eller serienumren, och

e)

datum för utfärdande.

7.   Ett intyg om förnyad typbedömning ska utfärdas.

När det förfarande som avses i punkt 5 tillämpas ska organet av typ A, som är ansvarigt för den förnyade bedömningen av överensstämmelse, utfärda intyget om förnyad typbedömning, vilket åtminstone ska innehålla

a)

identifiering av det anmälda organ som utfärdar intyget,

b)

uppgifter om namn och adress för tillverkaren och innehavaren av det ursprungliga typgodkännandet för de transportabla tryckbärande anordningar som undergår en förnyad bedömning om innehavaren och tillverkaren inte är en och samma person,

c)

uppgifter som identifierar de transportabla tryckbärande anordningar som tillhör serien,

d)

datum för utfärdande, och

e)

följande anmärkning: ”detta intyg tillåter inte tillverkning av transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav”.

8.   Genom att anbringa eller låta anbringa pi-märket visar ägaren eller operatören att han tar ansvar för att de transportabla tryckbärande anordningarna överensstämmer med alla tillämpliga krav i bilagorna till direktiv 2008/68/EG och i det här direktivet i de delar som är tillämpliga vid tidpunkten för den förnyade bedömningen.

9.   I tillämpliga fall ska bestämmelserna i bilaga II punkt 2 beaktas, och den köldmärkning som avses i den bilagan ska också anbringas.


Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 290 i EUF-fördraget

Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i detta direktiv inte ska påverka institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i EUF-fördraget eller av enskilda lagstiftningsakter som innehåller sådana bestämmelser.


Uttalande från kommissionen om anmälan av delegerade akter

Europeiska kommissionen noterar att Europaparlamentet och rådet anser att man vid anmälan av delegerade akter ska beakta institutionernas lediga perioder (vinter, sommar och val till Europaparlamentet) förutom när det i lagstiftningsakterna anges att ett skyndsamt förfarande ska tillämpas, så att Europaparlamentet och rådet kan utöva sina befogenheter inom de tidsfrister som fastslagits i den berörda lagstiftningsakten. Kommissionen är beredd att handla i överensstämmelse med detta.


Top