Help Print this page 

Document 32010D0862

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 862/2010/EU av den 22 september 2010 om unionens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) som genomförs av flera medlemsstater Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 256, 30.9.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/862/oj
Multilingual display
Text

30.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 862/2010/EU

av den 22 september 2010

om unionens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) som genomförs av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 185 och 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (3) (sjunde ramprogrammet) ska gemenskapen delta i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater och även delta i de organisationer som inrättas för att verkställa sådana program, i den mening som avses i artikel 169 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget).

(2)

I rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (4) uppmuntras en temaöverskridande verksamhet i fråga om forskningsområden som berör ett eller flera av sjunde ramprogrammets teman och i detta sammanhang anges ett initiativ enligt artikel 169 i EG-fördraget i fråga om gemensam Östersjöforskning som ett av de områden där det är lämpligt att gemenskapen deltar i gemensamt genomförda nationella forskningsprogram.

(3)

Ekosystemet i Östersjön, ett delvis inneslutet europeiskt innanhav, är ett av världens största områden med bräckt vatten, och det har blivit allvarligt påverkat av många naturliga och mänskliga faktorer, som föroreningar från dumpade kemiska vapen, exempelvis stridsgas, från andra världskriget och av tungmetallföreningar, organiska ämnen, radioaktivt material, samt utsläpp av eldningsolja och petroleum. Utvecklingen av jordbruket i Östersjöns avrinningsområde har också orsakat alltför stora utsläpp av gödningsmedel och organiskt material, vilket leder till långt framskriden övergödning, och införsel av icke-endemiska främmande organismer i miljön. Ohållbart utnyttjande av fiskebestånd och klimatförändringarna orsakar förluster i den ursprungliga biologiska mångfalden. Dessa faktorer samt fortsatta mänskliga ingrepp, inbegripet infrastrukturprojekt direkt vid och i omedelbar närhet av kusten och i Östersjöns avrinningsområde, och ekologiskt ohållbar turism, bryter ner den naturliga miljön. Allt detta minskar allvarligt Östersjöns förmåga att på ett hållbart sätt tillhandahålla de varor och tjänster som människor är direkt och indirekt beroende av i såväl socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

(4)

Europeiska rådet lyfte vid sitt möte den 14 december 2007 fram oron för miljön i Östersjön, vilket avspeglas i kommissions meddelande av den 10 juni 2009 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet. Dessutom uppmanade rådet kommissionen att lägga fram ett förslag till ett initiativ enligt artikel 169 i EG-fördraget för Östersjöområdet.

(5)

Vetenskaplig forskning bör bidra till att möta dessa utmaningar och hitta lösningar på de överhängande miljöproblemen i Östersjön. Situationens allvar kräver dock att dagens forskning i Östersjöregionen intensifieras både i fråga om kvalitet och om kvantitet genom att det utvecklas och genomförs en fullständigt integrerad strategi där de relevanta forskningsprogrammen i alla till Östersjön angränsande länder kan integreras och inriktas på att ta itu med de komplexa och angelägna problemen på ett samordnat och effektivt sätt.

(6)

I nuläget är flera av de forsknings- och utvecklingsprogram eller verksamheter som medlemsstaterna driver på egen hand på nationell nivå, i syfte att stödja forskning och utveckling i Östersjöområdet, inte tillräckligt samordnade på unionsnivå för att kunna åstadkomma den kritiska massa som krävs på de strategiska forsknings- och utvecklingsområdena.

(7)

Dessutom är de befintliga sektorspecifika forskningsstrukturer som har utvecklats under lång tid i nationell politik, djupt rotade i de nationella styrningssystemen, vilket hindrar utvecklingen och finansieringen av den tvärvetenskapliga, inomvetenskapliga och gränsöverskridande miljöforskning som krävs för att möta utmaningarna i Östersjön.

(8)

Samtidigt som det finns en lång tradition med forskningssamarbete i fråga om Östersjön mellan länder både i och utanför Östersjöområdet, har samarbetet hittills inte haft tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna utnyttja forskningspotentialen på bästa sätt på grund av att dessa länder har olika ekonomiska och utvecklingsmässiga förutsättningar och att det finns stora skillnader i agendor, teman och prioriteringar för de nationella forskningsprogrammen.

(9)

I sitt arbetsprogram för 2007–2008 av den 11 juni 2007 om genomförandet av det särskilda programmet Samarbete gav kommissionen ekonomiskt stöd till Bonus Era-Net och Era-Net Plus för miljöforskningen i Östersjöområdet, för att kunna stärka samarbetet mellan de organ som finansierar miljöforskning i Östersjöområdet och för att underlätta övergången till ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön som ska genomföras på grundval av artikel 169 i EG-fördraget.

(10)

I stort sätt har Bonus Era-Net och Era-Net Plus fungerat bra och det är därför viktigt att sörja för kontinuitet i forskningsinsatserna för att kunna möta de överhängande utmaningarna på miljöområdet.

(11)

I linje med strategin för sjunde ramprogrammet och vad som framkom under samråden med intressenterna i samband med Bonus Era-Net, behövs det politiskt underbyggda forskningsprogram i Östersjöområdet.

(12)

Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige (de deltagande staterna), har kommit överens om att genomföra det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet Bonus för Östersjön (Bonus). Syftet med Bonus är att stödja vetenskaplig utveckling och innovation genom att tillhandahålla den rättsliga och organisatoriska ram som krävs för ett gränsöverskridande samarbete mellan Östersjöländerna i fråga om miljöforskningen i Östersjöområdet.

(13)

Bonus är till största delen inriktat på miljöforskning, men skär över ett flertal unionsforskningsprogram om en rad mänskliga verksamheter som får ackumulerade effekter på ekosystemet, såsom fiske, vattenbruk, jordbruk, infrastruktur (inbegripet på energiområdet), transport, utbildning och rörlighet för forskare, samt socioekonomiska frågor. Bonus är av stor relevans för flera av unionens politikområden och direktiv, däribland unionens strategi för Östersjöområdet, den gemensamma fiskeripolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi) (6), samt unionens internationella åtaganden som Helsingforskommissionens handlingsplan för Östersjön. Många andra områden för unionspolitiken kommer också att gynnas av Bonus.

(14)

För att förstärka genomslagskraften för Bonus har de deltagande staterna gått med på att låta unionen delta.

(15)

Bonus bör omfatta en strategisk fas följd av en genomförandefas, för att ge utrymme för ett mer omfattande samråd med intressenterna om en strategiskt underbyggd forskningsagenda som även kan hantera framväxande forskningsbehov. Under Bonus strategiska fas bör man sträva efter att involvera fler, sektorsinriktade finansieringsorgan för att ytterligare kunna förbättra integreringen av den forskning som handlar om sektorsövergripande slutanvändarbehov, och se till att resultaten används och utnyttjas effektivt i beslutsfattandet och resursförvaltningen inom en rad olika ekonomiska sektorer.

(16)

I slutet av den strategiska fasen bör kommissionen kontrollera att den strategiska forskningsagendan och plattformarna för samråd med intressenter har inrättats så att Bonus kan inleda genomförandefasen, samt att formerna för genomförandet har fastställts. Kommissionen får vid behov utfärda rekommendationer till förbättring av den strategiska forskningsagendan. Övergången till genomförandefasen bör göras utan avbrott och fördröjningar.

(17)

De deltagande staterna har kommit överens om att bidra med 50 miljoner EUR till Bonus. Det bör vara tillåtet att ge bidrag in natura i form av tillgång till och användning av infrastrukturer (nedan kallat infrastrukturbidrag in natura), under förutsättning att de inte utgör en betydande del av bidraget som helhet. Det bör göras en bedömning av deras värde och nytta för genomförandet av Bonus-projekten.

(18)

Unionen bör bidra med upp till 50 miljoner EUR till Bonus under hela dess löptid och bör inom den gränsen matcha de deltagande staternas bidrag för att öka deras intresse för att genomföra Bonus gemensamt. Större delen av unionens bidrag bör anslås till genomförandefasen. Det bör fastställas ett tak för varje fas. Taket för genomförandefasen bör höjas med de medel som kan finnas kvar efter den strategiska fasen.

(19)

För det gemensamma genomförandet av Bonus krävs ett särskilt genomförandeorgan i enlighet med beslut 2006/971/EG. De deltagande staterna har kommit överens om ett sådant särskilt genomförandeorgan och inrättat Baltic Organisations Network for Funding Science (Bonus EEIG) för att genomföra Bonus. Bonus EEIG bör vara mottagaren för unionens bidrag. De deltagande staterna erinras om att principen med en reell gemensam pott är viktig men varje deltagande stat kommer, i enlighet med de finansieringsbestämmelser och finansieringsförfaranden som är gemensamma för Bonus, att besluta om huruvida den själv ska administrera sitt eget bidrag eller om dess bidrag ska administreras av Bonus EEIG. Bonus EEIG bör också se till att genomförandet av Bonus är förenligt med principen om en sund ekonomisk förvaltning.

(20)

Unionens bidrag bör ges på villkor att de behöriga nationella myndigheterna i de deltagande staterna gör formella åtaganden och betalar ut sina ekonomiska bidrag.

(21)

Utbetalningen av unionens bidrag till den strategiska fasen bör ske på villkor av att det ingås en bidragsöverenskommelse mellan kommissionen på unionens vägnar och Bonus EEIG, som bör omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (7) för att underlätta och förenkla förvaltningen.

(22)

Utbetalningen av unionens bidrag till genomförandefasen bör ske på villkor av att det ingås ett genomförandeavtal mellan kommissionen på unionens vägnar och Bonus EEIG, med detaljerade bestämmelser om hur unionens bidrag ska användas. Denna del av unionens bidrag bör förvaltas genom decentraliserad förvaltning i enlighet med artiklarna 54.2 c och 56 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) (budgetförordningen) och artiklarna 35, 38.2 och 41 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9).

(23)

All avkastning från bidragen till Bonus bör betraktas som programmets intäkter och användas för genomförandet av Bonus.

(24)

För att skydda sina ekonomiska intressen bör unionen ha rätt att minska, hålla inne eller avbryta sitt ekonomiska bidrag om Bonus inte genomförs tillfredsställande, eller genomförs endast delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller endast bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Bonus, på de villkor som anges i de avtal som ska ingås mellan unionen och Bonus EEIG.

(25)

För att kunna genomföra Bonus effektivt bör det finansiella stödet under genomförandefasen ges till deltagarna i de Bonus-projekt som valts ut på central nivå under Bonus EEIG:s ansvar efter förslagsinfordringar. Beviljande och utbetalning av detta finansiella stöd till deltagarna i Bonus bör vara transparent, obyråkratiskt och i enlighet med de gemensamma regler som gäller för sjunde ramprogrammet

(26)

Gemensamma forskningscentrumet är en avdelning inom kommissionen, men det har forskningskapacitet som är av intresse för Bonus och som kan bidra till genomförandet. Därför är det lämpligt att definiera Gemensamma forskningscentrumets roll i fråga om behörighet för finansiering.

(27)

För att säkerställa likabehandling bör utvärderingen av förslag följa samma principer som gäller förslag som lämnas in i samband med sjunde ramprogrammet. Utvärderingen av förslag bör därför göras centralt, under Bonus EEIG:s ansvar, av oberoende experter med god kännedom om de lokala förutsättningarna, med utgångspunkt i transparenta och gemensamma kriterier, och finansieringen bör fördelas i enlighet med en centralt godkänd rankningslista. Rangordningen och prioriteringsordningen bör godkännas av Bonus EEIG med strikt tillämpning av resultatet av den oberoende utvärderingen, som bör vara bindande.

(28)

Alla medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet bör ha rätt att ansluta sig till Bonus.

(29)

I enlighet med målen för sjunde ramprogrammet bör det vara möjligt för alla andra länder att delta i Bonus, framför allt Östersjöns kustländer eller de länder som ligger inom Östersjöns avrinningsområde, om ett sådant deltagande ingår i ett relevant internationellt avtal och om både kommissionen och de deltagande staterna ger sitt godkännande. I enlighet med sjunde ramprogrammet bör unionen ha rätt att godkänna villkoren för dess ekonomiska bidrag till Bonus när det gäller andra länders deltagande, i enlighet med de bestämmelser och villkor som fastställs i detta beslut.

(30)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, och nödvändiga steg bör vidtas för att återkräva stöd som gått förlorat, utbetalats felaktigt eller använts på fel sätt i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (10) och (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (11) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (12).

(31)

De forskningsinsatser som görs inom ramen för Bonus bör följa etiska principer, i enlighet med de allmänna principerna i sjunde ramprogrammet, och dessutom följa principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet samt om hållbar utveckling.

(32)

Med utgångspunkt i en mellanliggande utvärdering som den själv utför med bistånd av oberoende experter med god kännedom om de lokala förhållandena, bör kommissionen bedöma kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av Bonus och framstegen mot att uppfylla målen. Dessutom bör kommissionen göra en slutlig utvärdering.

(33)

Deltagarna i Bonus bör meddela och sprida sina resultat i vida kretsar, framför allt till liknande regionala havsforskningsprojekt, och att göra informationen tillgänglig för allmänheten.

(34)

De projekt som redan genomförts framgångsrikt inom Bonus Era-Net och Bonus Era-Net Plus har visat på det katastrofala läge som Östersjön befinner sig i. Miljön i Östersjön bör därför fortsatt vara föremål för ytterligare forskningsinsatser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag till det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön, Bonus (nedan kallat Bonus) som genomförs gemensamt av Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige (nedan kallade de deltagande staterna), ska tillhandahållas på de villkor som anges i detta beslut.

2.   Unionen ska ge ett ekonomiskt bidrag på högst 50 miljoner EUR för hela löptiden för Bonus i enlighet med förordning (EG) nr 1906/2006 under den strategiska fasen, och i enlighet med artikel 54.2 c i budgetförordningen under genomförandefasen. Upp till detta tak ska unionens ekonomiska bidrag matcha de deltagande staternas bidrag.

3.   Unionens ekonomiska bidrag ska betalas gemensamt från budgetanslagen till samtliga berörda teman för det särskilda programmet Samarbete.

Artikel 2

Genomförande av Bonus

1.   Bonus ska genomföras av den europeiska ekonomiska intressegrupperingen Baltic Organisations’ Network for Funding Science (Bonus EEIG).

2.   Bonus ska genomföras i två faser, nämligen en strategisk fas följd av en genomförandefas i enlighet med bilaga I.

3.   Bonus strategiska fas ska pågå i högst 18 månader. Under den tiden ska genomförandefasen förberedas. Under den strategiska fasen ska Bonus EEIG utföra följande uppgifter:

a)

Utforma den strategiska forskningsagendan som fastställer Bonus vetenskapliga innehåll med inriktning på förslagsinfordringar i enlighet med de mål som anges i sjunde ramprogrammet.

b)

Inrätta plattformar för samråd med intressenterna i syfte att stärka och institutionalisera deltagandet för intressenter från alla berörda sektorer.

c)

Utforma genomförandebestämmelserna inklusive rättsliga och finansiella regler och förfaranden, bestämmelser för de immateriella rättigheterna från verksamheterna inom Bonus, personalresurser och kommunikationsaspekter.

4.   Genomförandefasen ska pågå under en period av minst fem år. Under genomförandefasen ska förslagsinfordringarna offentliggöras för att finansiera projekt som handlar om målen för Bonus. Förslagsinfordringarna ska riktas till projekt som berör flera partner och länder, och som uppmuntrar till ett adekvat deltagande av små och medelstora företag, och som omfattar forskning, teknisk utveckling, utbildning och informationsspridning. Projekten ska väljas ut enligt principerna om likabehandling, insyn, oberoende granskning och medfinansiering; de får inte vara vinstdrivande, deras finansiering får inte kumuleras med andra unionsmedel och dessutom ska de följa principen om icke-retroaktivitet. Beviljande och utbetalningar av finansiering till deltagarna i Bonus ska genomföras i enlighet med de gemensamma regler som gäller för sjunde ramprogrammet.

Artikel 3

Villkor för unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag till den strategiska fasen ska högst uppgå till 1,25 miljoner EUR och ska inom den gränsen matcha de deltagande staternas bidrag. Unionens åtagande att bidra till den strategiska fasen är villkorat med ett likvärdigt åtagande från de deltagande staterna.

2.   Unionens ekonomiska bidrag till genomförandefasen ska vara högst 48,75 miljoner EUR och ska inom den gränsen matcha de deltagande staternas bidrag. Detta tak får höjas med de belopp som kan återstå efter den strategiska fasens genomförande. Under genomförandefasen får högst 25 procent av bidraget från de deltagande staterna utgöras av infrastrukturbidrag in natura.

3.   Unionens ekonomiska bidrag till genomförandefasen ska vara avhängigt av följande:

a)

De deltagande staterna ska fastställa den strategiska forskningsagendan, plattformar för samråd med intressenter och genomförandebestämmelserna i enlighet med artikel 2.3 samt de framsteg som har gjorts i fråga om att uppnå de mål och resultat som anges i bilaga I, avsnitt 2. Kommissionen får vid behov utfärda rekommendationer till förbättring av den strategiska forskningsagendan.

b)

Bonus EEIG ska visa att den har kapacitet att genomföra Bonus inklusive att ta emot, fördela och övervaka unionens ekonomiska bidrag under indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artiklarna 54.2 c och 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 samt i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

c)

En ändamålsenlig och effektiv styrningsmodell ska upprätthållas och tillämpas för Bonus i enlighet med bilaga II.

d)

De verksamheter som är förknippade med genomförandefasen i Bonus och som anges i bilaga I ska bedrivas effektivt av Bonus EEIG, inbegripet offentliggörandet av förslagsinfordringar för fördelning av bidrag.

e)

Varje deltagande stat ska åta sig att bidra med sin andel av finansieringen av Bonus och att faktiskt tillhandahålla sitt ekonomiska bidrag, särskilt stödet till deltagare i de Bonus-projekt som valts ut till följd av förslagsinfordringarna.

f)

Unionens bestämmelser om statligt stöd ska följas, särskilt gemenskapens ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (13).

g)

En hög nivå av vetenskaplig kompetens ska säkerställas, etiska principer ska följas i enlighet med de allmänna principerna i sjunde ramprogrammet och principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhet mellan kvinnor och män och hållbar utveckling ska följas.

Artikel 4

Gemensamma forskningscentrumets deltagande

1.   Gemensamma forskningscentrumet ska vara berättigat till finansiering av Bonus på samma villkor som de stödberättigade enheterna i de deltagande staterna.

2.   Gemensamma forskningscentrumets egna resurser, som inte omfattas av finansiering från Bonus, ska inte betraktas som en del av unionens ekonomiska bidrag i den mening som avses i artikel 1.

Artikel 5

Avtal mellan unionen och Bonus EEIG

1.   Detaljerade bestämmelser om förvaltning och kontroll av medel samt för skyddet av unionens finansiella intressen under den strategiska fasen, ska fastställas i en bidragsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen, på unionens vägnar, och Bonus EEIG i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i förordning (EG) nr 1906/2006.

2.   Detaljerade bestämmelser om förvaltning och kontroll av medel samt för skyddet av unionens finansiella intressen under genomförandefasen, ska fastställas i ett genomförandeavtal och i årliga finansieringsavtal som ingås mellan kommissionen, på unionens vägnar, och Bonus EEIG.

Genomförandeavtalet ska särskilt omfatta följande:

a)

En definition av vilka uppgifter som ingår i uppdraget.

b)

Bestämmelser om skyddet av unionens medel.

c)

Villkor och detaljerade anvisningar för hur uppgifterna ska utföras, inbegripet finansieringsbestämmelser och övre finansieringsgränser för Bonus-projekt, lämpliga regler för avgränsningen av ansvarsområden och organiseringen av de kontroller som ska göras.

d)

Bestämmelser om rapportering till kommissionen om hur uppgifterna utförs.

e)

Villkoren för genomförandets upphörande.

f)

De närmare formerna för unionens kontroll.

g)

Villkor för användningen av åtskilda bankkonton och hantering av ränteintäkter.

h)

Bestämmelser som säkerställer insyn i unionens verksamhet jämfört med annan verksamhet som bedrivs inom Bonus EEIG.

i)

Åtagande att avstå från handlingar som kan ge upphov till intressekonflikter i den mening som avses i artikel 52.2 i budgetförordningen.

j)

Bestämmelser om de immateriella rättigheter som kan uppstå i den verksamhet som bedrivs inom Bonus och som avses i artikel 2.

k)

De kriterier som ska användas vid delutvärderingarna och de slutliga utvärderingarna, inbegripet de som avses i artikel 13.

3.   Kommissionen ska göra en förhandsutvärdering av Bonus EEIG för att förvissa sig om att de förfaranden och system som avses i artikel 56 i budgetförordningen har införts och används korrekt.

Artikel 6

Räntor på bidragen

Den ränta som de ekonomiska bidragen till Bonus genererar ska betraktas som intäkter för Bonus EEIG och ska avsättas till Bonus.

Artikel 7

Minskning, indragning eller avslutning av ekonomiskt bidrag från unionen

Om Bonus inte genomförs eller genomförs felaktigt, endast delvis, eller för sent får unionen minska, dra in eller avsluta sina ekonomiska bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av Bonus.

Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Bonus, får unionen minska sitt ekonomiska bidrag motsvarande den faktiska offentliga finansiering som deltagande stater anslagit i enlighet med de villkor som anges i den bidragsöverenskommelse som avses i artikel 5.1.

Artikel 8

De deltagande staternas skydd av unionens finansiella intressen

Vid genomförandet av Bonus ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra i enlighet med budgetförordningen och förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

Artikel 9

Kommissionens och revisionsrättens kontroll

Kommissionen och Europeiska unionens revisionsrätt ska ha rätt att göra alla kontroller och inspektioner som krävs för att säkerställa en korrekt förvaltning av unionens medel och skydda unionens finansiella intressen mot bedrägerier eller oegentligheter. De deltagande staterna och Bonus EEIG ska för detta ändamål göra alla relevanta handlingar tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten.

Artikel 10

Ömsesidig information

Kommissionen ska lämna alla relevanta uppgifter till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. De deltagande staterna ska uppmanas att via Bonus EEIG till kommissionen lämna alla ytterligare uppgifter som krävs av Europaparlamentet, rådet eller revisionsrätten i fråga om den finansiella förvaltningen av Bonus EEIG, i överensstämmelse med de allmänna rapporteringskrav som anges i artikel 13.

Artikel 11

Deltagande av andra medlemsstater och associerade länder

Alla medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet ska ha rätt att ansluta sig till Bonus i enlighet med kriterierna i artikel 3.1 och 3.3 e och f. Medlemsstater och associerade länder som har anslutit sig till Bonus ska betraktas som deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 12

Övriga länders deltagande

Deltagande stater och kommissionen kan samtycka till att andra länder deltar om kriterierna i artikel 3.1 och 3.3 e och f är uppfyllda och under förutsättning att ett sådant deltagande anges i det relevanta internationella avtalet.

De deltagande staterna och kommissionen ska ange vilka villkor juridiska personer som är etablerade i länderna i fråga, liksom enskilda invånare i länderna i fråga, ska uppfylla för att bli berättigade till stöd från Bonus.

Artikel 13

Årsrapporter och utvärdering

Kommissionen ska ta med en verksamhetsrapport för Bonus i den årsrapport om sjunde ramprogrammet som i enlighet med artikel 190 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av Bonus senast den 31 december 2014. Utvärderingen ska behandla framsteg som gjorts för att uppfylla målsättningarna enligt artikel 2 och bilaga I, liksom rekommendationer till Bonus i fråga om lämpligaste sätt att ytterligare öka integrationen och genomförandets kvalitet och effektivitet, inklusive vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration samt huruvida nivån på de deltagande staternas ekonomiska bidrag är lämplig mot bakgrund av den potentiella efterfrågan från deras respektive nationella forskarsamhällen. Kommissionen ska meddela Europaparlamentet och rådet slutsatserna av sin preliminära utvärdering, liksom sina egna iakttagelser.

Vid utgången av unionens deltagande i Bonus, dock senast den 31 december 2017, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Bonus. Kommissionen ska lägga fram resultatet av denna utvärdering för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 22 september 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 april 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 juni 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 12 juli 2010.

(3)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 86.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  EUT L 164, 25.6.2008, s. 19.

(7)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(12)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(13)  EUT C 323, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

MÅL FÖR OCH GENOMFÖRANDE AV BONUS

1.   Mål för Bonus

Bonus ska förbättra forskningskapaciteten i Östersjöområdet och kunna ge underlag till utvecklingen och genomförandet av skräddarsydd lagstiftning, politik och förvaltningsmetoder som effektivt kan möta de stora miljö- och samhällsutmaningar som regionen står inför och kommer att möta inom de närmaste åren. Dessutom ska Östersjöregionens splittrade miljöforskningsplanering och -strategier effektiviseras genom att forskningsinsatserna i Östersjösystemet samlas i ett multinationellt program som är hållbart, samarbetsinriktat, tvärvetenskapligt, väl integrerat och målinriktat.

Bonus ska också bidra till inrättandet och struktureringen av det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) i Östersjöområdet.

För att uppnå dessa mål måste Östersjöområdets fragmenterade miljöforskningsplanering effektiviseras genom att forskningsinsatserna integreras i ett hållbart, samarbetsinriktat, tvärvetenskapligt, väl integrerat och målinriktat multinationellt program som stöder en hållbar utveckling i området. Därför ska Bonus

a)

upprätta en strategisk forskningsagenda som är politiskt underbyggd,

b)

öka den hållbara gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samordningen och integreringen av offentliga forskningsprogram,

c)

öka forskningskapaciteten i de nya baltiska unionsmedlemsstaterna,

d)

inrätta lämpliga plattformar för samråd med intressenter med företrädare från alla berörda sektorer,

e)

mobilisera ytterligare ekonomiska resurser genom förbättrad tvärvetenskaplig forskningssamverkan i Östersjösystemet,

f)

införa lämpliga genomförandebestämmelser som gör det möjligt att driva Bonus effektivt genom en gemensam förvaltning i form av en juridisk person och en styrningsstruktur,

g)

inleda temaöverskridande, strategiskt inriktade gemensamma förslagsinfordringar tillsammans med flera partner.

2.   Strategisk fas

2.1   Mål

Den strategiska fasen ska förbereda genomförandefasen. Den ska hantera Bonus strategiska utveckling för att se till att det går att uppnå optimal integrering av forskningen avseende Östersjösystemet. Syftet är att förstärka intressenternas och användarnas delaktighet för att se till att forskningen är relevant för politiken, och förvaltningen, och att prioriteringen av forskningsteman styrs av politiska behov och att man arbetar mer aktivt för att låta forskarna och deras respektive forskningsinstitut samt de bredare intressentsamfunden delta fullt ut.

2.2   Eftersträvade resultat

Bonus EEIG ska överlämna de resultat som anges nedan till kommissionen senast 15 månader efter det att den strategiska fasen har inletts.

Kommissionen ska på begäran från Bonus EEIG tillhandahålla rådgivning och stöd under arbetet med dessa resultat. Bonus EEIG ska rapportera om framstegen på kommissionens begäran.

2.2.1   Den strategiska forskningsagendan

Den strategiska forskningsagendan ska utvecklas och fastställas genom samråd mellan de deltagande staterna, ett brett urval intressenter och kommissionen. Den ska utgöra grunden för ett politiskt inriktat program. Den ska bredda fokus för forskningen så att den utöver det marina ekosystemet omfattar hela avrinningsområdet och kan ta itu med nyckelfrågor som påverkar kvaliteten och produktiviteten i Östersjöområdets ekosystem.

Den ska omfatta en beskrivning av utgångsläget och den senaste utvecklingen inom forskningen avseende Östersjösystemet, ge en tydlig strategisk vision och färdplan för hur de fastställda målen ska uppnås samt utforma vägledande, politiskt underbyggda ämnen för förslagsinfordringar, samt budget, publiceringsplan och förväntad varaktighet för projekten. Dessutom ska agendan innehålla åtgärder för att hantera framväxande forskningsbehov, främja en Östersjöomfattande integrering av forskningen och innehålla gemensam färdplan för delad användning av och möjlig planering av framtida investeringar i regional infrastrukturkapacitet.

2.2.2   Plattformar för samråd med intressenterna

Det ska inrättas plattformar för samråd med intressenterna på grundval av en omfattande analys av relevanta intressenter för Bonus på lokal, nationell, regional och europeisk nivå. Syftet ska vara att stärka och bygga institutioner för att ge intressenter från alla berörda sektorer möjlighet att delta i att identifiera kritiska brister, prioritera forskningsteman och förbättra utnyttjandet av forskningsresultaten. Även vetenskapsmän ska delta, också från andra berörda icke-marina naturvetenskapliga områden och från samhällsvetenskapliga och ekonomiska områden, för att uppnå den tvärvetenskaplighet som krävs för att utveckla den strategiska forskningsagendan, dess strategiska vision och forskningsprioriteringar.

Ett forum för sektorsforskning (ett organ med företrädare från ministerier och andra aktörer som arbetar med forskning om och styrning av Östersjösystemet) ska inrättas som ett permanent organ för att stödja Bonus, och ha ansvar för att diskutera dess planering, resultat och framväxande forskningsbehov ur ett beslutsfattarperspektiv. Forumet ska underlätta och främja den Östersjöomfattande integrationen av forskningen, inklusive gemensam användning och planering av infrastrukturkapacitet, bidra till att lyfta fram forskningsbehov, främja utnyttjandet av forskningsresultat och underlätta integreringen av forskningsfinansiering.

2.2.3   Genomförandebestämmelser

Genomförandebestämmelserna ska omfatta alla aspekter som krävs för att garantera att den strategiska forskningsagendan genomförs på ett framgångsrikt sätt. När så är lämpligt ska de följa bestämmelserna i sjunde ramprogrammet. De ska bland annat omfatta följande:

a)

Antagande av sådana åtgärder (utarbetande av handlingar, inrättande av förfaranden, anställning och utbildning av personal) som krävs enligt budgetförordningen för indirekt centraliserad förvaltning.

b)

Erhållande av formella åtaganden från de deltagande staterna på minst 48,75 miljoner EUR, varav högst 25 procent får vara i form av infrastrukturbidrag in natura.

c)

Tillhandahållande av en realistisk och evidensbaserad beräkning av värdet av de deltagande staternas infrastrukturbidrag in natura.

d)

Sammanställning av en uttömmande förteckning över samtliga infrastrukturer, inklusive kontaktuppgifter till ägare, operatörer och andra ansvariga myndigheter, samt offentliggörande och uppdatering av förteckningen vid behov.

e)

Säkerställande av att det beslutas om och inrättas gemensamma genomförandebestämmelser för de bidragsöverenskommelser med Bonus-deltagarna som ska ingås centralt av Bonus EEIG. Dessa ska omfatta gemensamma och överenskomna bestämmelser om deltagande, en mall för bidragsöverenskommelser samt bestämmelser om granskning av mottagare, inklusive möjligheten för kommissionen och revisionsrätten att genomföra sådana granskningar.

f)

Utveckling av en ändamålsenlig styrningsstruktur för att förvalta Bonus under samtliga skeden under projektets livslängd.

g)

Säkerställande av tillräcklig finansiering för att stärka Bonus EEIG i fråga om mänskliga resurser och tvärvetenskaplig expertis, så att intressegrupperingen kan stödja de strategiska aspekterna och ett effektivt genomförande av Bonus.

h)

Utveckling av en finansieringsstruktur för att finansiera Bonus-projekt.

i)

Utveckling av en kommunikations- och spridningsstrategi som i möjligaste mån garanterar att resultaten och uppgifterna uppfyller normerna för det europeiska nätverket för havsobservation och datainsamling.

När det gäller infrastrukturbidrag in natura ska en specifik metod och specifika bestämmelser utvecklas under den strategiska fasen för hur medlemsstaterna åtar sig att ge mottagare för Bonus tillgång till och möjlighet att använda infrastruktur (särskilt forskningsfartyg) utan avgifter. Kostnaderna för användning av sådan infrastruktur ska inte vara stödberättigande projektkostnader. Bonus EEIG ska ingå relevanta avtal med de deltagande staterna eller infrastrukturägarna för att

a)

definiera metoden för att värdera infrastrukturbidrag in natura,

b)

se till att Bonus EEIG, kommissionen och revisionsrätten kan granska tillgången till och användningen av infrastrukturen och kostnaderna på grund av detta,

c)

fastställa att de avtalsslutande parterna varje år ska rapportera om kostnaderna för att tillhandahålla tillgång till eller användning av infrastruktur för Bonus-mottagare.

2.2.4   Unionens finansiering av den strategiska fasen

Stödberättigande kostnader ska ersättas med upp till 50 procent av de faktiska kostnader som Bonus EEIG har haft och redovisat i de räkenskaper som krävs för att uppfylla det mål som anges i punkt 1. Kostnader kan vara stödberättigande från och med den 1 januari 2010 och ska fastställas närmare i bidragsöverenskommelsen för den strategiska fasen.

3.   Genomförandefas

Om villkoren i artikel 3.3 a är uppfyllda och förhandsgranskningen av Bonus EEIG är positiv, ska kommissionen och Bonus EEIG ingå ett genomförandeavtal.

3.1   Mål

Under genomförandefasen ska förslagsinfordringar offentliggöras och genomföras i syfte att finansiera strategiskt inriktade Bonus-projekt som bidrar till Bonus mål. Ämnena ska hämtas från den strategiska forskningsagendan för Bonus, ska i så stor utsträckning som möjligt följa den fastställda färdplanen och omfatta forskning, teknisk utveckling samt utbildnings- och/eller spridningsverksamheter.

3.2   Genomförande av Bonus-projekt

Förslagsinfordringar för Bonus ska genomföras via transnationella projekt med flera partner som omfattar minst tre oberoende juridiska personer från tre olika medlemsstater eller associerade länder, varav minst två ska komma från de stater som deltar i Bonus.

Juridiska personer från medlemsstaterna och associerade länder kan få finansiering inom ramen för Bonus. I de konsortier som skickar in förslag till Bonus-projekt kan deltagare från ett tredjeland ingå, under förutsättning att konsortiet på ett trovärdigt sätt kan visa att det förfogar över de resurser som behövs för att delta.

Varje förslagsinfordran ska innehålla en tydlig angivelse av de vetenskapliga ämnena. Dessa ämnen ska fastställas av Bonus EEIG i samråd med kommissionen, varvid hänsyn ska tas till framväxande behov, resultaten av tidigare genomförda projekt och de omfattande samråd med intressenter som genomförts under den strategiska fasen och under hela Bonus gång.

Bonus EEIG ska ge offentliggörandet av förslagsinfordran så stor spridning som möjligt genom särskilda informationskanaler, särskilt webbplatser för sjunde ramprogrammet, och rikta sig till alla berörda intressenter genom fackpress och broschyrer. Förslagsinfordran ska vara öppen i minst tre månader. Projektförslag ska lämnas in centralt till Bonus EEIG av de sökande som svar på infordringarna och utvärderas i ett steg.

Projektförslag ska bedömas och väljas ut centralt med utgångspunkt i en oberoende granskning mot bakgrund av fastställda kriterier för stödberättigande, urval och tilldelning. De centrala utvärderingskriterierna ska vara vetenskaplig kompetens, genomförandets kvalitet och projektets förväntade genomslag. I förslagsinfordran ska de centrala utvärderingskriterierna uttryckligen anges. Ytterligare kriterier kan införas förutsatt att de offentliggörs i förslagsinfordran, inte är diskriminerande och inte har företräde framför de centrala utvärderingskriterierna.

Bonus EEIG ska se till att varje förslag som mottagits utvärderas med bistånd av minst tre oberoende experter som utses på grundval av kriterierna som anges i förordning (EG) nr 1906/2006. Varje projektförslag ska rangordnas. De oberoende experterna ska granska projekten i förhållande till utvärderingskriterierna och ge dem poäng på en skala från 0 till 5 per kriterium i enlighet med bestämmelserna för att lämna in förslag och de berörda förfarandena för utvärdering, urval och tilldelning i sjunde ramprogrammet.

Bonus EEIG ska upprätta en finansieringslista helt i enlighet med resultatet av den oberoende utvärderingen. Den rangordningslista som fastställs av de oberoende experterna ska vara bindande för tilldelningen av medel från Bonus.

Den administrativa förvaltningen av de bidrag som beviljas de utvalda Bonus-projekten ska hanteras centralt under Bonus EEIG:s ansvar.

3.3   Ytterligare aktiviteter

Utöver förvaltningen av Bonus i enlighet med punkterna 3.1 och 3.2 ska Bonus EEIG också bedriva följande aktiviteter:

a)

Regelbundet uppdatera den strategiska forskningsagendan och prioritera forskningsteman för att ta hänsyn till framväxande behov, resultat och utfall av tidigare genomförda projekt samt de omfattande samråd med intressenter som avses i punkt 2.2.2.

b)

Underlätta tillgången till unika forskningsinfrastrukturer och -anläggningar för transnationella och tvärvetenskapliga forskningsgrupper från Bonus-finansierade projekt.

c)

Främja ett effektivt gränssnitt mellan vetenskap och politik så att forskningsresultat ska kunna utnyttjas på bästa sätt.

d)

Trygga en finansiering från de deltagande staterna som garanterar Bonus stabilitet utan finansiering från unionen efter Bonus-perioden.

e)

Öka samverkan mellan regionala miljöforskningsprogram och de relevanta forskarsamfunden i andra europeiska havsområden.

f)

Kommunikations- och spridningsaktiviteter.

g)

Bonus EEIG ska arbeta aktivt för att dela bästa metoder med andra regionala europeiska havsområden och skapa goda förbindelser på europeisk nivå för att få till stånd en harmonisering och integrering.

3.4   Bidrag under genomförandefasen

Genomförandefasen för Bonus ska medfinansieras av de deltagande staterna och unionen under en period av minst fem år, tills samtliga projekt som finansieras genom Bonus har avslutats, under förutsättning att unionens åtaganden fullgörs fram till år 2013 och att alla skyldigheter att rapportera till kommissionen uppfylls. Unionens ekonomiska bidrag under genomförandefasen ska matcha de kontantbidrag och infrastrukturbidrag in natura som de deltagande staterna lämnar till Bonus-projekt via Bonus EEIG samt de löpande kostnaderna för Bonus EEIG under genomförandefasen. Dessa löpande kostnader får högst uppgå till 5 miljoner EUR.

Bonus EEIG ska vara mottagare av och administrera bidraget från unionen. En deltagande stat kan besluta att administrera sin egen nationella finansiering och låta kontantbidraget helt och hållet gå till inhemsk forskning som valts ut på central nivå, eller att låta sitt kontantbidrag administreras centralt av Bonus EEIG.

Under förutsättning att de villkor som fastställs i de årliga finansieringsavtal som avses i artikel 5.2 är uppfyllda ska unionens ekonomiska bidrag betalas ut på grundval av bevis på att de deltagande staterna har betalat sina kontantbidrag till Bonus-mottagarna eller till Bonus EEIG och har tillhandahållit infrastrukturbidrag in natura för Bonus-projekt.

Det är Bonus EEIG som ska ansvara för att se till att mottagarna använder Bonus-finansieringen korrekt och detta ska fastställas genom en oberoende ekonomisk granskning av projekten, som ska utföras av Bonus EEIG eller på uppdrag av Bonus EEIG.

3.5   Finansiering av Bonus-projekt

Med förbehåll för artikel 3.3 f, ska finansieringen av Bonus-projekt täcka upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. Dessa kostnader ska beräknas i enlighet med gemensamma finansieringsbestämmelser och en gemensam finansieringsgrad som ska fastställas av Bonus EEIG i genomförandebestämmelserna och godkännas av kommissionen i genomförandeavtalet.


BILAGA II

STYRNING AV BONUS

Bonus ska ledas av Bonus EEIG via dess sekretariat. Bonus EEIG har inrättat följande strukturer för att leda Bonus:

a)

förvaltningskommitté,

b)

sekretariat,

c)

rådgivande kommitté,

d)

forum för sektorsforskning, och

e)

forum för projektsamordnare.

a)

Förvaltningskommittén ska vara Bonus EEIG:s högsta organ, dess beslutsfattande organ och styrelse med ledning över sekretariatet. Förvaltningskommittén ska bestå av högre tjänstemän från de forsknings- och förvaltningsinstitutioner som utses av medlemmarna i Bonus EEIG. Den ska ledas av en ordförande och ordförandeskapet ska växla varje år mellan medlemmarna i Bonus EEIG. Den föregående, innevarande och kommande ordföranden ska bilda ett verkställande utskott som ska bistå sekretariatet i frågor av strategisk betydelse. Förvaltningskommittén ska med beaktande av förslag från sekretariatet besluta om den strategiska inriktningen för Bonus, planeringen av förslagsinfordringar, budgetprofil, kriterier för stödberättigande och urval, grupp av utvärderare, godkännande av rangordningsförteckningen över Bonus-projekt som ska finansieras, övervakning av framstegen inom de finansierade Bonus-projekten samt om övervakningen av att sekretariatet fungerar tillfredsställande och korrekt i fråga om Bonus.

b)

Sekretariatet ska ledas av den verkställande direktören som ska genomföra förvaltningskommitténs beslut och fungera som den främsta företrädaren för Bonus inför kommissionen och de olika nationella finansieringsorganen. Sekretariatet ska ha ansvar för den övergripande samordningen och tillsynen av Bonus-verksamheterna, offentliggörandet, utvärderingen och resultatet av förslagsinfordringarna, samt övervakningen av de finansierade projekten både ur avtalssynpunkt och ur vetenskaplig synpunkt. Dessutom ska sekretariatet rapportera om utvecklingen till förvaltningskommittén. Det ska också ha ansvaret för att planera och hålla samråd med intressenter och med den rådgivande kommittén och sedan integrera dessa i den strategiska forskningsagendan samt främja effektiva gränssnitt mellan vetenskap och politik.

c)

Den rådgivande kommittén ska bistå förvaltningskommittén och sekretariatet. Den ska bestå av vetenskapsmän med gott internationellt anseende, företrädare för berörda intressenter, t.ex. turism, förnybara energikällor, fiskeri och vattenbruk, havstransport, bioteknik och teknikleverantörer och omfatta såväl näringsliv som civila samhällsorganisationer med intressen i dessa sektorer, andra integrerade forskningsprogram kring Östersjön samt andra europeiska regionala hav. Den ska tillhandahålla oberoende råd, vägledning och rekommendationer om frågor med vetenskaplig och politisk relevans för Bonus. Detta omfattar råd om målen, prioriteringarna och inriktningen för Bonus, sätt att förbättra Bonus prestanda och leverans av och kvalitet på forskningsresultaten, kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och arbetets relevans för att förverkliga målen för Bonus. Kommittén ska också bidra till användningen och spridningen av resultaten från Bonus.

d)

Forum för sektorsforskning ska bestå av företrädare för ministerier och andra aktörer som arbetar med forskning och styrning med anknytning till Östersjösystemet. Forumet ska sammanträda en gång om året vid ett rådgivande möte för att diskutera resultaten av Bonus och framväxande forskningsbehov ur beslutsfattarperspektiv. Gruppen ska fungera som diskussionsforum för den framväxande Östersjöomfattande forskningsintegrationen, inklusive relevant sektorsfinansierad forskning och användning och planering av gemensamma infrastrukturer.

e)

Forum för projektsamordnare ska bestå av samordnare för projekt som finansieras genom Bonus. Det ska bistå sekretariatet i frågor som berör den vetenskapliga samordningen av Bonus och vid integreringen och sammanfattningen av forskningsresultaten.


Top