Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Kommissionens beslut av den 15 november 2010 om att bevilja Republiken Tjeckien ett undantag från tillämpningen av beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg för spårsträckan Strančice–České Budějovice [delgivet med nr K(2010) 7789]
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/85


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 november 2010

om att bevilja Republiken Tjeckien ett undantag från tillämpningen av beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg för spårsträckan Strančice–České Budějovice

[delgivet med nr K(2010) 7789]

(Endast den tjeckiska texten är giltig)

(2010/691/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (1), särskilt avsnitt 7.1.3 i bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2009/561/EG (2) om ändring av beslut 2006/679/EG fastställdes genomförandereglerna för den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik.

(2)

I enlighet med avsnitt 7.1.3 i den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik är installation av ERTMS/ETCS obligatorisk när det gäller en uppgradering eller nyinstallation av delen för tågskydd i en utrustning för trafikstyrning och signalering för projekt som avser järnvägsinfrastruktur och som erhåller finansieringsstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och/eller Sammanhållningsfonden.

(3)

Kommissionen kan dock bevilja tillfälliga undantag från denna regel om signalsystemet moderniseras på en kort sträcka (mindre än 150 km) eller delar av spårsträckan, förutsatt att den berörda medlemsstaten skickar in underlag till kommissionen om detta. Underlaget ska innehålla en ekonomisk analys som ger vid handen att det finns avsevärda ekonomiska och/eller tekniska fördelar med att ta ERTMS i bruk vid en senare utrustningstidpunkt i stället för i samband med genomförandet av det EU-finansierade projektet.

(4)

Kommissionen ska analysera det underlag som inlämnats och de åtgärder som föreslås av medlemsstaten samt informera den kommitté som avses i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (3) om resultatet av analysen. Om undantag beviljas ska medlemsstaten se till att ERTMS installeras senast fem år efter det att projektet avslutats och så snart som delsträckan kopplats samman med en annan spårsträcka som är utrustad med ERTMS.

(5)

Spårsträckan Strančice–České Budějovice kommer successivt att uppgraderas till 2016, varigenom en del avsnitt erhåller eller kommer att erhålla finansieringsstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och/eller Sammanhållningsfonden.

(6)

Spårsträckan Strančice–České Budějovice är kortare än 150 km och är inte sammankopplad med en annan spårsträcka som är utrustad med ERTMS. Den 24 januari 2010 skickade de tjeckiska myndigheterna in en begäran om undantag till kommissionen, tillsammans med underlag som visar att det finns avsevärda ekonomiska och tekniska fördelar med att ta ERTMS i bruk vid utgången av 2018 i stället för i samband med genomförandet av det EU-finansierade projektet.

(7)

Europeiska järnvägsbyrån tillhandahöll den 20 maj 2010, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (4), ett tekniskt yttrande avseende begäran om undantag.

(8)

I detta tekniska yttrande angavs att det underlag som inlämnats innehåller de delar som krävs för ett undantag men det begärs en bekräftelse på att anbudsinfordran innehåller en möjlighet att välja ERTMS-utrustning för spårsträckan.

(9)

De tjeckiska myndigheterna bekräftade den 7 juni 2010 att anbudsinfordran för sista delavsnittet kommer att innehålla en klar möjlighet att välja ERTMS-utrustning för spårsträckan.

(10)

Kommissionen har informerat den kommitté som inrättats genom artikel 29 i direktiv 2008/57/EG om resultaten av analysen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantaget från skyldigheten att genomföra den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik för spårsträckan Strančice–České Budějovice som begärts av Republiken Tjeckien beviljas härmed.

Undantaget beviljas till och med den 31 december 2018.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 284, 16.10.2006, s. 1.

(2)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 60.

(3)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top