EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0485

2010/485/EU: Kommissionens beslut av den 1 september 2010 om uppfyllande av tillräckliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG beträffande Australiens och Amerikas förenta staters behöriga myndigheter [delgivet med nr K(2010) 5676] Text av betydelse för EES

EUT L 240, 11.9.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/485/oj

11.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/6


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 september 2010

om uppfyllande av tillräckliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG beträffande Australiens och Amerikas förenta staters behöriga myndigheter

[delgivet med nr K(2010) 5676]

(Text av betydelse för EES)

(2010/485/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (1), särskilt artikel 47.3 första stycket,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artiklarna 47.1 och 53 i direktiv 2006/43/EG får medlemsstaternas behöriga myndigheter från och med den 29 juni 2008 vid kontroller och utredningar om lagstadgade revisorer eller revisionsföretag tillåta att revisionshandlingar och andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag överlämnas till behöriga myndigheter i ett tredjeland endast på villkor att dessa myndigheter av kommissionen har förklarats uppfylla tillräckliga krav och att samarbetsformer på grundval av ömsesidighet har avtalats mellan dem och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna. Det behöver därför fastställas vilka behöriga myndigheter i tredjeländer som uppfyller tillräckliga krav för att revisionshandlingar eller andra handlingar hos lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ska kunna överföras till de behöriga myndigheterna i tredjeland.

(2)

Överlämnande av revisionshandlingar och andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, till behöriga myndigheter i ett tredjeland berör ett viktigt allmänintresse på området för oberoende offentlig tillsyn. Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör följaktligen endast överlämna sådana handlingar i syfte att bistå det berörda tredjelandets behöriga myndigheter i deras utövande av sin behörighet beträffande offentlig tillsyn, extern kvalitetssäkring och utredningar om revisorer och revisionsföretag. Medlemsstaterna bör se till att de bilaterala samarbetsavtal som möjliggör överföring av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag mellan deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater innehåller tillräckliga klausuler avseende skydd av personuppgifter och av yrkeshemligheter och känslig information om affärsförhållanden som berör de företag vars bokslut omfattas av revision samt sådana företags revisorer. Anställda och tidigare anställda på de behöriga myndigheterna i det tredjeland som tar emot informationen omfattas av krav på tystnadsplikt.

(3)

För att säkerställa offentlig tillsyn, kvalitetssäkran och utredningar om revisorer och revisionsföretag bör medlemsstaternas utan att det påverkar artikel 47.4 i direktiv 2006/43/EG se till att kontakter mellan medlemsstaternas revisorer eller revisionsföretag och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater sker via den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

(4)

Medlemsstater kan under exceptionella förhållanden acceptera gemensamma inspektioner om detta behövs för att säkra en effektiv övervakning. Medlemsstaterna kan gå med på att samarbetet med de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater sker i form av gemensamma inspektioner eller med hjälp av observatörer utan behörighet att genomföra inspektioner eller utredningar och utan tillgång till de konfidentiella revisionshandlingarna eller till andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Sådant samarbete bör alltid genomföras på de villkor som anges i artikel 47.2 i direktiv 2006/43/EG och i detta beslut, särskilt vad gäller behovet att respektera suveränitet, kondfidentialitet och ömsesidighet. Medlemsstaterna bör se till att gemensamma inspektioner som genomförs av deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 47 i direktiv 2006/43/EG sker under ledning av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) är tillämpligt på behandling av personuppgifter enligt detta direktiv. Om överlämnandet av revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag till behöriga myndigheter i Australien eller Amerikas förenta stater innebär att personuppgifter utlämnas bör överlämnandet därför alltid genomföras i enlighet med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska se till att personuppgifter som överlämnas skyddas på ett tillfredsställande sätt, framför allt genom bindande avtal i enlighet med kapitel IV i direktiv 95/46/EG mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och Australiens och Amerikas förenta staters behöriga myndigheter och att de sistnämnda inte vidarebefordrar personuppgifter som innefattas i överlämnade revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag utan att först ha inhämtat godkännande från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

(6)

Bedömningen av tillräcklighet i fråga om de behöriga myndigheterna i ett tredjeland bör ske utifrån samarbetskraven i artikel 36 i direktiv 2006/43/EG eller baseras på vad som i grunden är funktionellt likvärdigt. Bedömningen av tillräcklighet bör ske med hänsyn till behörighetsområdet för de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater, de skyddsåtgärder dessa har genomfört för att förhindra brott mot bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess och deras befogenheter enligt nationella lagar och andra författningar att samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

(7)

När företag inom EU som har emitterat värdepapper i Australien eller Amerikas förenta stater eller ingår i en koncern som utfärdar lagstadgade sammanställda räkenskaper i dessa länder anlitar revisorer och revisionsföretag regleras dessas tjänster genom den nationella lagstiftningen i de länderna. Det bör därför avgöras om medlemsstaternas behöriga myndigheter får överlämna revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag till de behöriga myndigheterna i dessa länder i uteslutande syfte att bistå dem i deras utövande av sina befogenheter beträffande tillsyn, extern kvalitetssäkring och utredningar om revisorer och revisionsföretag.

(8)

Bedömningar av tillräcklighet i enlighet med artikel 47 i direktiv 2006/43/EG har genomförts beträffande Australiens och Amerikas förenta staters behöriga myndigheter. På grundval av dessa bedömningar bör beslut fattas om huruvida dessa myndigheter uppfyller kraven på tillräcklighet.

(9)

Australian Securities and Investments Commission har behörighet att utöva offentlig tillsyn, verkställa extern kvalitetssäkring och genomföra utredningar om revisorer och revisionsföretag. Myndigheten tillämpar tillfredsställande skyddsåtgärder avseende förbud och sanktioner mot att anställda och tidigare anställda överlämnar konfidentiella uppgifter till tredje man eller andra myndigheter. Den skulle utnyttja överlämnade revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag endast för syften som rör offentlig tillsyn, extern kvalitetssäkring och utredningar om revisorer och revisionsföretag. Enligt australiensisk lagstiftning får den överlämna revisionshandlingar och andra relevanta handlingar, som innehas av australiensiska revisorer och revisionsföretag, till medlemsstaters behöriga myndigheter. Med hänsyn till detta bör Australian Securities and Investments Commission förklaras uppfylla tillräckliga krav vid tillämpningen av artikel 47.1 i direktiv 2006/43/EG.

(10)

US Securities and Exchange Commission har behörighet att genomföra utredningar om revisorer och revisionsföretag. Detta beslut bör endast avse den behörighet som US Securities and Exchange Commission har att genomföra utredningar om revisorer och revisionsföretag. US Securities and Exchange Commission tillämpar tillfredsställande skyddsåtgärder avseende förbud och sanktioner mot att anställda och tidigare anställda överlämnar konfidentiella uppgifter till tredje man eller andra myndigheter. Den skulle enbart använda överlämnade revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag för de syften som gäller utredningar om revisorer och revisionsföretag. Enligt Amerikas förenta staters lagstiftning får Securities and Exchange Commission överlämna revisionshandlingar eller andra relevanta handlingar, som innehas av Amerikas förenta staters revisorer och revisionsföretag, och som avser utredningar som myndigheten får utföra om sådana revisorer och revisionsföretag, till varje medlemsstats behöriga myndigheter. Med hänsyn till detta bör US Securities and Exchange Commission förklaras uppfylla tillräckliga krav vid tillämpningen av artikel 47.1 i direktiv 2006/43/EG.

(11)

Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America har behörighet att utöva offentlig tillsyn, verkställa extern kvalitetssäkring och genomföra utredningar om revisorer och revisionsföretag. Myndigheten tillämpar tillfredsställande skyddsåtgärder avseende förbud och sanktioner mot att anställda och tidigare anställda överlämnar konfidentiella uppgifter till tredje man eller andra myndigheter. Den skulle utnyttja överlämnade revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag endast för syften som rör offentlig tillsyn, extern kvalitetssäkring och utredningar om revisorer och revisionsföretag. Enligt Amerikas förenta staters lagstiftning kan den ge varje medlemsstats behöriga myndigheter direkt tillgång till revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av Amerikas förenta staters lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, men kan enligt Amerikas förenta staters lagstiftning inte överlämna sådana handlingar till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

(12)

US Securities and Exchange Commission kan emellertid tillhandahålla medlemsstaters behöriga myndigheter utredningsrapporter som färdigställs av Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America angående Amerikas förenta staters revisorer och revisionsföretag, och på begäran och med motivering för skälen till denna begäran, de revisionshandlingar eller andra handlingar som Amerikas förenta staters revisorer eller revisionsföretag innehar och som är av relevans för sådana kontroller. Samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America i fråga om kontroller av revisorer och revisionsföretag leder därför till resultat som i allt väsentligt är likvärdiga med vad som uppnås genom direkt utbyte av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag enligt artikel 36 i direktiv 2006/43/EG. Med hänsyn till detta bör Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America förklaras uppfylla tillräckliga krav vid tillämpningen av artikel 47.1 i direktiv 2006/43/EG.

(13)

Med överföring av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör avses att myndigheter som förklarats likvärdiga genom detta beslut, efter det att medlemsstaternas behöriga myndigheter på förhand givit sitt godkännande, ges tillgång till eller får till sig överlämnade revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag samt att medlemsstaternas behöriga myndigheter överlämnar sådana handlingar till dessa myndigheter eller ger tillgång till dem. Lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör därför i samband med kontroller och utredningar inte tillåtas att ge tillgång till eller överlämna revisionshandlingar eller andra relevanta handlingar, som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, till dessa myndigheter på andra villkor, till exempel med stöd av den lagstadgade revisorns, revisionsföretagets eller klientföretagets medgivande, än de som anges i detta beslut och i artikel 47 i direktiv 2006/43/EG.

(14)

Detta beslut bör inte påverka sådana samarbetsavtal som avses i artikel 25.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (3).

(15)

Eftersom detta beslut fattas under den övergångsperiod som beviljats vissa revisorer och revisionsföretag i tredjeland genom kommissionens beslut 2008/627/EG av den 29 juli 2008 om en övergångsperiod för verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag i tredje land (4) bör det inte föregripa slutliga beslut om likvärdighet som kommissionen kan komma att anta enligt artikel 46 i direktiv 2006/43/EG.

(16)

Detta beslut syftar till att underlätta effektivt samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater för att göra det möjligt för dem att utöva sina uppdrag beträffande offentlig tillsyn, extern kvalitetssäkring och utredningar och samtidigt skydda de berörda parternas rättigheter. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna texterna till de samarbetsavtal som ingåtts med dessa myndigheter för att kommissionen ska kunna bedöma om samarbetet bedrivs i enlighet med artikel 47 i direktiv 2006/43/EG.

(17)

Det slutliga målet för samarbetet med Australien och Amerikas förenta stater i fråga om revisionstillsyn är att skapa ömsesidigt förtroende för parternas tillsynssystem, där överlämnande av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag skulle bli aktuellt endast i undantagsfall. Det ömsesidiga förtroendet skulle bygga på likvärdighet mellan EU:s och dessa länders system för revisionstillsyn.

(18)

Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America skulle vilja utvärdera medlemsstaternas system för revisionstillsyn ytterligare innan de bestämmer sig för att lita på den tillsyn som genomförs av dessas behöriga myndigheter. Därför bör samarbetsmekanismen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America och US Securities and Exchange Commission utvärderas för att bedöma vilka framsteg som gjorts i fråga om uppnåendet av ömsesidigt förtroende. Därför bör detta beslut upphöra att gälla den 31 juli 2013 för Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America och US Securities and Exchange Commission.

(19)

De åtgärder som fastställs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 48.1 i direktiv 2006/43/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande behöriga myndigheter i tredjeland ska anses uppfylla tilläckliga krav enligt artikel 47.1 i direktiv 2006/43/EG:

1.

Australian Securities and Investments Commission.

2.

Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America.

3.

The Securities and Exchange Commission of the United States of America.

Artikel 2

1.   I enlighet med artikel 53 i direktiv 2006/43/EG ska i samband med kontroller och utredningar av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag för överlämnande av revisionshandlingar och andra handlingar som innehas av revisorer och revisionsföretag från och med den 29 juni 2008 alltid krävas antingen att den berörda medlemsstatens behöriga myndighet på förhand ger sitt godkännande eller att denna myndighet verkställer överföringen.

2.   Överlämnande av revisionshandlingar och andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag får inte avse andra syften än offentlig tillsyn, extern kvalitetssäkring eller utredningar om revisorer och revisionsföretag.

3.   Om revisionshandlingar eller andra handlingar som innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag endast finns hos en revisor eller ett revisionsföretag som är etablerad i en annan medlemsstat än den där koncernrevisorn är etablerad, och den behöriga myndigheten i denne revisors medlemsstat tar emot en begäran om överlämnande av handlingar från någon av de myndigheter som anges i artikel 1, får dessa handlingar överföras till den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet endast om den behöriga myndigheten i den första medlemsstaten uttryckligen har samtyckt till överföringen.

4.   Medlemsstaterna ska se till att de bilaterala samarbetsavtal som möjliggör överföring av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag mellan deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater innehåller tillräckliga klausuler avseende skydd av personuppgifter och av yrkeshemligheter och känslig information om affärsförhållanden som berör de företag vars bokslut omfattas av revision samt sådana företags revisorer.

5.   För att säkerställa offentlig tillsyn, kvalitetssäkran och utredningar om revisorer och revisionsföretag ska medlemsstaterna utan att det påverkar artikel 47.4 i direktiv 2006/43/EG se till att de bilaterala samarbetsavtal som möjliggör överföring av revisionshandlingar eller andra dokument som innehas av lagstadgade revisorer och revisionsföretag mellan deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater föreskriver att kontakter mellan medlemsstaternas revisorer eller revisionsföretag och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater sker via den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

6.   Medlemsstaterna kan endast gå med på gemensamma inspektioner när det är nödvändigt. De ska se till att gemensamma inspektioner som genomförs av deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 47 i direktiv 2006/43/EG som huvudregel sker under ledning av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

7.   Medlemsstaterna ska se till att alla bilaterala samarbetsarrangemang mellan deras behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i Australien och Amerikas förenta stater är förenliga med de villkor för samarbete som fastställs i detta beslut.

Artikel 3

Med avseende på de behöriga myndigheter som avses i artikel 1.2 och 1.3 ska detta beslut upphöra att gälla den 31 juli 2013.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 september 2010.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(4)  EUT L 202, 31.7.2008, s. 70.


Top