Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Kommissionens beslut av den 19 juli 2010 om gemensamma säkerhetsmål enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG [delgivet med nr K(2010) 4889] Text av betydelse för EES
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 juli 2010

om gemensamma säkerhetsmål enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG

[delgivet med nr K(2010) 4889]

(Text av betydelse för EES)

(2010/409/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1), särskilt artikel 7,

med beaktande av Europeiska järnvägsbyråns rekommendation om den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål, som sändes till kommissionen den 18 september 2009, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2004/49/EG bör gemensamma säkerhetsmål införas stegvis så att en hög säkerhetsnivå kan upprätthållas och, när det är nödvändigt och praktiskt genomförbart, förbättras. De bör tillhandahålla hjälpmedel för bedömning av säkerhetsnivån och operatörernas säkerhetsresultat, såväl på unionsnivå som i de enskilda medlemsstaterna.

(2)

I artikel 3 e i direktiv 2004/49/EG definieras gemensamma säkerhetsmål som den lägsta säkerhetsnivå som måste uppnås för olika delar av järnvägssystemet (som system för konventionell trafik, höghastighetstrafik, längre järnvägstunnlar eller linjer som enbart används för godstrafik) och för systemet i dess helhet, uttryckt i kriterier för en acceptabel risknivå. I skäl 7 i kommissionens beslut 2009/460/EG av den 5 juni 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av uppnåendet av säkerhetsmål, i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (2), sägs det att det till följd av bristen på harmoniserade och tillförlitliga uppgifter om säkerhetsnivåer i delar i de järnvägssystem som är i drift i olika medlemsstater, inte är möjligt att genomföra utvecklingen av den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för delar av järnvägssystemet (som system för konventionell trafik, höghastighetstrafik, längre järnvägstunnlar eller linjer som enbart används för godstrafik).

(3)

I artikel 7.3 i direktiv 2004/49/EG föreskrivs att den första uppsättningen förslag till gemensamma säkerhetsmål ska bygga på en utvärdering av befintliga mål och befintlig säkerhetsnivå i medlemsstaterna. Enligt den metod som fastställs i beslut 2009/460/EG ska den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål baseras på nationella referensvärden. De har beräknats på grundval av ett antal uppgifter baserade på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik (3) och tillhandahölls av Eurostat den 6 mars 2009 för perioden 2004–2007. Inom varje järnvägsriskkategori ska den högsta tolerabla risknivån för en medlemsstat vara 1. det nationella referensvärdet om detta värde är lika med eller lägre än motsvarande gemensamma säkerhetsmål eller 2. det gemensamma säkerhetsmålet om det nationella referensvärdet är högre än motsvarande gemensamma säkerhetsmål, i enlighet med avsnitt 3 i bilagan till beslut 2009/460/EG.

(4)

Den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål bör betraktas som ett första steg i ett förfarande. En harmoniserad och öppen ram inrättas genom denna första uppsättning mål som gör det möjligt att övervaka och garantera säkerhetsnivån för de europeiska järnvägssystemen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 27.1 i direktiv 2004/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och definitioner

I detta beslut fastställs värdena för den första uppsättningen av gemensamma säkerhetsmål baserade på nationella referensvärden i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 2004/49/EG och enligt den metod som fastställs i beslut 2009/460/EG.

I detta beslut ska definitionerna i direktiv 2004/49/EG, förordning (EG) nr 91/2003 och beslut 2009/460/EG gälla.

Artikel 2

Nationella referensvärden

De nationella referensvärdena för olika medlemsstater och de olika riskkategorierna fastställs i kapitel 1 avsnitt 1.1–1.6 i bilagan.

Artikel 3

Gemensamma säkerhetsmål

Den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för de olika riskkategorierna fastställs i kapitel 2 i bilagan.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  EUT L 150, 13.6.2009, s. 11.

(3)  EGT L 14, 21.1.2003, s. 1.


BILAGA

1.   Nationella referensvärden (NRV)

1.1   Nationella referensvärden avseende risker för passagerare (NRV 1.1 och NRV 1.2)

Medlemsstat

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10-– 9) (2)

Belgien (BE)

53,60

0,456

Bulgarien (BG)

250,00

2,01

Tjeckien (CZ)

40,60

0,688

Danmark (DK)

7,55

0,0903

Tyskland (DE)

10,90

0,11

Estland (EE)

50,20

0,426

Irland (IE)

6,22

0,0623

Grekland (EL)

54,00

0,485

Spanien (ES)

40,90

0,391

Frankrike (FR)

21,90

0,109

Italien (IT)

55,00

0,363

Lettland (LV)

50,20

0,426

Litauen (LT)

88,60

0,683

Luxemburg (LU)

28,80

0,225

Ungern (HU)

250,00

2,01

Nederländerna (NL)

11,70

0,0941

Österrike (AT)

29,00

0,335

Polen (PL)

127,00

0,939

Portugal (PT)

33,90

0,267

Rumänien (RO)

250,00

2,01

Slovenien (SI)

11,80

0,175

Slovakien (SK)

17,70

0,275

Finland (FI)

26,80

0,248

Sverige (SE)

5,70

0,0557

Storbritannien (UK)

6,22

0,0623

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i () respektive () i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

1.2   Nationella referensvärden avseende risker för anställda (NRV 2)

Medlemsstat

NRV 2 (× 10– 9) (3)

Belgien (BE)

21,10

Bulgarien (BG)

11,00

Tjeckien (CZ)

17,40

Danmark (DK)

9,10

Tyskland (DE)

13,30

Estland (EE)

17,00

Irland (IE)

8,33

Grekland (EL)

77,90

Spanien (ES)

8,33

Frankrike (FR)

6,68

Italien (IT)

22,50

Lettland (LV)

55,10

Litauen (LT)

36,90

Luxemburg (LU)

13,70

Ungern (HU)

11,90

Nederländerna (NL)

6,69

Österrike (AT)

25,40

Polen (PL)

18,60

Portugal (PT)

76,00

Rumänien (RO)

11,00

Slovenien (SI)

31,00

Slovakien (SK)

1,50

Finland (FI)

8,28

Sverige (SE)

3,76

Storbritannien (UK)

8,33

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

1.3   Nationella referensvärden avseende plankorsningstrafikanter (NRV 3.1 och NRV 3.2)

Medlemsstat

NRV 3.1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgien (BE)

143,0

I.u.

Bulgarien (BG)

124,0

I.u.

Tjeckien (CZ)

302,0

I.u.

Danmark (DK)

55,9

I.u.

Tyskland (DE)

69,9

I.u.

Estland (EE)

168,0

I.u.

Irland (IE)

31,4

I.u.

Grekland (EL)

743,0

I.u.

Spanien (ES)

131,0

I.u.

Frankrike (FR)

78,9

I.u.

Italien (IT)

50,7

I.u.

Lettland (LV)

240,0

I.u.

Litauen (LT)

530,0

I.u.

Luxemburg (LU)

97,3

I.u.

Ungern (HU)

244,0

I.u.

Nederländerna (NL)

128,0

I.u.

Österrike (AT)

181,0

I.u.

Polen (PL)

264,0

I.u.

Portugal (PT)

508,0

I.u.

Rumänien (RO)

124,0

I.u.

Slovenien (SI)

365,0

I.u.

Slovakien (SK)

249,0

I.u.

Finland (FI)

151,0

I.u.

Sverige (SE)

74,2

I.u.

Storbritannien (UK)

23,0

I.u.

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i () respektive () i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

1.4   Nationella referensvärden för personer som definieras som ”övriga” (NRV 4)

Medlemsstat

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgien (BE)

1,90

Bulgarien (BG)

6,45

Tjeckien (CZ)

5,28

Danmark (DK)

10,30

Tyskland (DE)

4,41

Estland (EE)

18,50

Irland (IE)

6,98

Grekland (EL)

6,45

Spanien (ES)

4,93

Frankrike (FR)

6,98

Italien (IT)

6,98

Lettland (LV)

18,50

Litauen (LT)

18,50

Luxemburg (LU)

4,43

Ungern (HU)

6,45

Nederländerna (NL)

3,16

Österrike (AT)

14,20

Polen (PL)

18,50

Portugal (PT)

4,93

Rumänien (RO)

6,45

Slovenien (SI)

7,14

Slovakien (SK)

5,28

Finland (FI)

10,30

Sverige (SE)

10,30

Storbritannien (UK)

6,98

1.5   Nationella referensvärden avseende obehöriga personer på järnvägsspåret (NRV 5)

Medlemsstat

NRV 5 (× 10– 9) (7)

Belgien (BE)

75,5

Bulgarien (BG)

190,0

Tjeckien (CZ)

657,0

Danmark (DK)

134,0

Tyskland (DE)

106,0

Estland (EE)

1 850,0

Irland (IE)

94,7

Grekland (EL)

906,0

Spanien (ES)

184,0

Frankrike (FR)

69,7

Italien (IT)

122,0

Lettland (LV)

1 520,0

Litauen (LT)

2 030,0

Luxemburg (LU)

83,7

Ungern (HU)

534,0

Nederländerna (NL)

28,2

Österrike (AT)

117,0

Polen (PL)

1 110,0

Portugal (PT)

948,0

Rumänien (RO)

190,0

Slovenien (SI)

273,0

Slovakien (SK)

477,0

Finland (FI)

294,0

Sverige (SE)

98,1

Storbritannien (UK)

94,7

1.6   Nationella referensvärden avseende risk för samhället (NRV 6)

Medlemsstat

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgien (BE)

273,0

Bulgarien (BG)

364,0

Tjeckien (CZ)

1 010,0

Danmark (DK)

218,0

Tyskland (DE)

206,0

Estland (EE)

2 320,0

Irland (IE)

131,0

Grekland (EL)

1 820,0

Spanien (ES)

351,0

Frankrike (FR)

179,0

Italien (IT)

235,0

Lettland (LV)

1 850,0

Litauen (LT)

2 510,0

Luxemburg (LU)

219,0

Ungern (HU)

1 000,0

Nederländerna (NL)

166,0

Österrike (AT)

354,0

Polen (PL)

1 530,0

Portugal (PT)

1 510,0

Rumänien (RO)

364,0

Slovenien (SI)

697,0

Slovakien (SK)

740,0

Finland (FI)

461,0

Sverige (SE)

188,0

Storbritannien (UK)

131,0

Med det sammanlagda antal dödolyckor och vägda allvarliga personskador avses här summan av alla dödsolyckor och vägda allvarliga personskador som beaktas vid beräkning av alla övriga nationella referensvärden.

2.   Fastställda värden för den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål (CST)

Riskkategori

CST 1.1 (× 10– 9)

Måttenheter

Risker för passagerare

CST 1.1

250,0

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor / antal persontågkilometer per år

CST 1.2

2,01

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor / antal passagerarkilometer per år

Risker för anställda

CST 2

77,9

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (anställda) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år

Risker för plankorsningstrafikanter

CST 3.1

743,0

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år

CST 3.2

I.u. (9)

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor / [(antal tågkilometer per år × antal plankorsningar) / spårkilometer]

Risker för övriga

CST 4

18,5

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (personer i kategorin ”övriga”) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år

Risker för obehöriga personer på järnvägsområdet

CST 5

2 030,0

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (obehöriga personer på järnvägsområdet) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år

Risker för samhället som helhet

CST 6

2 510,0

Sammanlagt antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år


(1)  NRV 1.1 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande järnvägsolyckor / antal persontågkilometer per år. Persontågkilometer avser i detta sammanhang den trafikenhet som enbart rör persontåg.

(2)  NRV 1.2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador per år till följd av betydande olyckor / antal passagerarkilometer per år.

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i () respektive () i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(3)  NRV 2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (anställda) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år.

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(4)  NRV 3.1 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år.

(5)  NRV 3.2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor / [(antal tågkilometer per år × antal plankorsningar) / spårkilometer]. Uppgifterna om antalet plankorsningar och spårkilometer var inte fullt tillförlitliga vid tidpunkten för datainhämtningen (de flesta medlemsstaterna har rapporterat uppgifter i linjekilometer i stället för spårkilometer).

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i () respektive () i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(6)  NRV 4 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (personer i kategorin ”övriga”) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år. Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(7)  NRV 5 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (obehöriga personer på järnvägsområdet) per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år. Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador anges i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(8)  NRV 6 uttryckt i: Sammanlagt antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador per år till följd av betydande olyckor / antal tågkilometer per år.

Med det sammanlagda antal dödolyckor och vägda allvarliga personskador avses här summan av alla dödsolyckor och vägda allvarliga personskador som beaktas vid beräkning av alla övriga nationella referensvärden.

(9)  De uppgifter om antalet plankorsningar och spårkilometer som är nödvändiga för att beräkna detta gemensamma säkerhetsmål var inte fullt tillförlitliga vid tidpunkten för datainhämtningen (de flesta medlemsstaterna har rapporterat uppgifter i linjekilometer i stället för spårkilometer osv.).


Top