Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: Kommissionens beslut av den 6 maj 2010 om ändring av delarna 1 och 2 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagorna till hälsointyg för djur från anläggningar och för bin och humlor [delgivet med nr K(2010) 2624] (Text av betydelse för EES)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/56


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 maj 2010

om ändring av delarna 1 och 2 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagorna till hälsointyg för djur från anläggningar och för bin och humlor

[delgivet med nr K(2010) 2624]

(Text av betydelse för EES)

(2010/270/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 22 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i direktiv 92/65/EEG fastställs djurhälsokraven vid handel med hundar, katter och illrar.

(2)

I del 1 i bilaga E till det direktivet fastställs förlagan till hälsointyg för handel med djur från anläggningar, inbegripet hundar, katter och illrar.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (2) fastställs de djurhälsovillkor som ska uppfyllas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte samt de regler som ska gälla för kontroll av sådana transporter. Den är tillämplig på transporter mellan medlemsstater eller från tredjeländer av sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I till den förordningen. Hundar, katter och illrar anges i delarna A och B i den bilagan.

(4)

De krav som fastställs i förordning (EG) nr 998/2003 varierar beroende på bestämmelsemedlemsstat och på ursprungsmedlemsstat eller ursprungstredjeland.

(5)

De tredjeländer som tillämpar regler om transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som minst motsvarar reglerna i förordning (EG) nr 998/2003 anges i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen.

(6)

För att undvika att kommersiella transporter olagligt kamoufleras som transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte i den mening som avses i förordning (EG) nr 998/2003, anges i artikel 12 första stycket led b i den förordningen att de krav och kontroller som fastställs i direktiv 92/65/EEG ska gälla för transport av fler än fem sällskapsdjur om djuren transporteras till unionen från andra tredjeländer än de som anges i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen.

(7)

Därutöver fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 av den 6 maj 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte (3) att de krav och kontroller som avses i artikel 12 första stycket led b i förordning (EG) nr 998/2003 även ska gälla för transport av sällskapshundar, sällskapskatter och sällskapsillrar, om det totala antalet djur som transporteras till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller ett tredjeland som anges i del B avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen är större än fem.

(8)

I förordning (EG) nr 998/2003 föreskrivs även att transporter av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte till Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket under en övergångsperiod ska uppfylla vissa ytterligare krav.

(9)

Direktiv 92/65/EEG hänvisar till dessa ytterligare krav endast i fråga om handel med hundar, katter och illrar som är avsedda för Irland, Sverige eller Förenade kungariket.

(10)

Förlagorna till intygen för handel inom unionen bör anpassas till det integrerade veterinärdatasystemet Traces, som utvecklades i enlighet med kommissionens beslut 2003/623/EG (4).

(11)

För att säkerställa att kraven på och kontrollerna av transporter av fler än fem sällskapshundar, sällskapskatter och sällskapsillrar utan kommersiellt syfte till samtliga medlemsstater, inklusive Malta, tillämpas på ett enhetligt sätt måste förlagorna till hälsointyg i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG anpassas.

(12)

Vidare fastställs i del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG förlagan till hälsointyg för handel med levande bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) inom unionen.

(13)

I intyget fastställs djurhälsokrav i fråga om amerikansk yngelröta för både bin och humlor. Enligt kraven är transporter av bin och humlor endast tillåtna från områden som är fria från sjukdomen. Vid utbrott föreskrivs ett transportförbud på 30 dagar som gäller i ett område inom en radie av 3 km kring utbrottet.

(14)

Humlor odlas dock i de flesta fall i installationer som är isolerade från den omgivande miljön och som kontrolleras regelbundet av den behöriga myndigheten och undersöks för förekomst av sjukdomen. Till skillnad från vad som gäller för samhällen ute i det fria är det inte troligt att de anläggningar som erkänts av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och står under myndighetens tillsyn drabbas av amerikansk yngelröta innanför den radie av 3 km som fastställs i del 2 i bilaga E.

(15)

Förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med levande bin och humlor bör därför ändras för att införa särskilda djurhälsokrav i fråga om odling av humlor i installationer som är isolerade från den omgivande miljön.

(16)

Delarna 1 och 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga E till direktiv 92/65/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  EUT L 216, 28.8.2003, s. 58.


BILAGA

Bilaga E till direktiv 92/65/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ersättas med följande:

”Del 1 –   Hälsointyg för handel med djur från anläggningar (hov- och klövdjur, fåglar, hardjur, hundar, katter och illrar)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Del 2 ska ersättas med följande:

”Del 2 –   Hälsointyg för handel med bin och humlor

92/65 EII

Image

Image


Top