Help Print this page 

Document 32010D0234

Title and reference
2010/234/: Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om beviljande av partiellt undantag för Luxemburg från beslut 2006/66/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och från beslut 2006/861/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg [delgivet med nr K(2010) 2546]
OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj
Multilingual display
Text

27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/112


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 april 2010

om beviljande av partiellt undantag för Luxemburg från beslut 2006/66/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och från beslut 2006/861/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

[delgivet med nr K(2010) 2546]

(Endast den franska texten är giltig)

(2010/234/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 9,

med beaktande av den begäran som Luxemburg lämnade den 23 september 2009, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9.1 d i direktiv 2008/57/EG lämnade Luxemburg den 23 september 2009 in en begäran om partiellt undantag från kommissionens beslut 2006/66/EG (2) (TSD för buller) och från kommissionens beslut 2006/861/EG (3) (TSD för godsvagnar) för företaget LOHR:s vagnar av typ NA och AFA.

(2)

Begäran om undantag avser godsvagnar som används för transport på järnväg av lastbilar. Dessa godsvagnar är tillverkade enligt en konstruktionsmodell som fanns före ikraftträdandet av dessa båda TSD.

(3)

Europeiska järnvägsbyrån tillhandahöll den 16 december 2009, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 (4), ett tekniskt yttrande avseende begäran om partiellt undantag.

(4)

Av yttrandet framgår att bestämmelserna i sex punkter i TSD för godvagnar som beskriver draginrättning, lyftning och uppallning, fastsättning av utrustning, kinematisk lastprofil, fordonets dynamiska beteende och parkeringsbroms (i avsnitten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 och 4.2.4.1.2.8) inte kan tillämpas på dessa vagnar på grund av konstruktionsmässiga begränsningar som hänför sig till den särskilda godstyp som ska transporteras. När det gäller TSD för buller måste man för att kunna erhålla erforderlig bromsverkan för vagnarna även använda långa backar av gjutjärn, som avger mer buller, i kombination med sammansatta bromsblocksskor. Gränsvärden för buller från förbipasserande fordon (avsnitt 4.2.1.1 i TSD) kan således inte respekteras så länge som det inte finns tystare teknik.

(5)

Den totala kostnaden för tillämpningen av de två TSD, särskilt av avsnitten 4.2.3.1 och 4.2.3.4 i TSD för godsvagnar, på företaget LOHR:s vagnstyper NA och AFA uppskattas att uppgå till cirka 204 miljoner euro. Denna kostnad tillsammans med andra krav som måste uppfyllas för att skapa överensstämmelse med TSD kommer inte enbart att äventyra projektet rent ekonomiskt utan även allvarligt försena eller stoppa dess genomförande.

(6)

Undantaget beviljas för en begränsad tidsperiod under vilken Luxemburg bör påskynda framtagandet av innovativa lösningar på grundval av harmoniserade specifikationer och i överensstämmelse med ifrågavarande TSD.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 29 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det partiella undantaget från TSD för buller och TSD för godsvagnar som Luxemburg begärde den 23 september 2009 för företaget LOHR:s vagnstyper NA och AFA i enlighet med artikel 9.1 d i direktiv 2008/57/EG beviljas med följande begränsningar:

a)

När det gäller bestämmelserna i avsnitt 4.2.1.1 i TSD för buller, så länge som det inte finns någon teknisk lösning som gör det möjligt att efterleva bestämmelserna.

b)

När det gäller bestämmelserna i avsnitten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (enbart typ NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 i TSD för godsvagnar, fram till dess att det ändrade beslutet om TSD för godsvagnar träder i kraft.

Det partiella undantaget är under alla omständigheter inte tillämpligt på vagnar av dessa två typer som tas i bruk efter den 1 januari 2015.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Storhertigdömet Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 37, 8.2.2006, s. 1.

(3)  EUT L 344, 8.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top