EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0029(01)

2011/67/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 35/26


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 13 december 2010

om utgivningen av eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 128.1 i fördraget och artikel 16 i ECBS-stadgan har ECB-rådet (ECB) ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Enligt dessa bestämmelser får ECB och de nationella centralbankerna ge ut eurosedlar som är de enda sedlarna som är lagliga betalningsmedel i de medlemsstater som har euron som valuta. Unionsrätten möjliggör ett system med flera utgivare av sedlar. ECB och de nationella centralbankerna ger ut eurosedlar.

(2)

Enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (1) ska Europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna från och med den 1 januari 2002 sätta sedlar som anges i euro i omlopp. Eurosedlarna representerar en och samma gemensamma valuta och är föremål för gemensamma regler.

(3)

Utgivningen av eurosedlar behöver inte vara föremål för kvantitativa eller andra begränsningar, eftersom den process där sedlar sätts i omlopp styrs av efterfrågan.

(4)

Beslut ECB/2003/4 av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (2) innehåller gemensamma regler för eurosedlar. ECB har fastställt gemensamma tekniska specifikationer för eurosedlar och åtgärder för kvalitetskontroll för att säkerställa att sedlarna överensstämmer med specifikationerna. Följaktligen har alla eurosedlar samma fysiska kännetecken, är av samma kvalitet och det består inga skillnader mellan sedlar av samma valör.

(5)

Alla eurosedlar erkänns och behandlas lika av Eurosystemets medlemmar oavsett vilken av medlemmarna som satt sedlarna i omlopp. Praxis att återsända sedlar denominerade i nationella valutaenheter till den centralbank som gett ut dem tillämpas inte för eurosedlar. Reglerna för utgivning av eurosedlar är baserade på principen att eurosedlar inte återsänds till utgivningslandet.

(6)

Enligt artikel 29.1 i ECBS-stadgan tilldelas varje centralbank som är medlem av Europeiska centralbankssystemet en vikt i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital som framgår av beslut ECB/2008/23 av den 12 december 2008 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (3). Denna vikt är baserad på de olika medlemsstaternas befolkning och bruttonationalprodukt och styr andelen i ECB:s kapital, de nationella centralbankernas överföringar av valutareserver till ECB, fördelningen av de nationella centralbankernas monetära inkomster samt fördelningen av ECB:s resultat.

(7)

Eurosedlar är lagliga betalningsmedel i alla medlemsstater som har euron som valuta och cirkulerar fritt inom euroområdet, de kan ges ut på nytt av Eurosystemets medlemmar och de får även lagras och användas utanför euroområdet. Utgivningsansvaret för det sammanlagda värdet av eurosedlar i omlopp bör därför fördelas mellan Eurosystemets medlemmar enligt ett objektivt kriterium. Ett lämpligt kriterium är de nationella centralbankernas respektive andel i ECB:s inbetalda kapital. Denna andel är resultatet av en proportionell tillämpning på de nationella centralbankerna av den fördelningsnyckel som avses i ECBS-stadgans artikel 29.1. Eftersom detta kriterium inte gäller för ECB bör den procentuella andel av eurosedlarna som ges ut av ECB bestämmas av ECB-rådet.

(8)

Med stöd av artikel 9.2 och artikel 12.1 i ECBS-stadgan, som lägger grunden för decentraliserade transaktioner inom Eurosystemet, får de nationella centralbankerna sätta i omlopp och ta ur omlopp alla eurosedlar, även sådana som getts ut av ECB. I enlighet med denna princip kommer den fysiska hanteringen av eurosedlarna också att utföras av de nationella centralbankerna.

(9)

Mellanskillnaden mellan värdet på de eurosedlar som tilldelas varje nationell centralbank i enlighet med fördelningsnyckeln för sedlar och värdet på de eurosedlar som respektive nationell centralbank sätter i omlopp medför att olika saldon uppstår inom Eurosystemet. Eftersom ECB inte sätter eurosedlar i omlopp, bör den inom Eurosystemet ha fordringar på de nationella centralbankerna som motsvarar andelen eurosedlar som den ger ut. Förräntningen av dessa saldon inom Eurosystemet får konsekvenser för de nationella centralbankernas inkomster, och med stöd av artikel 32 i ECBS-stadgan behandlas dessa i beslut ECB/2010/23 av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (4).

(10)

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2010/416/EU av den 13 juli 2010 i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (5) uppfyller Estland nu de nödvändiga villkoren för att införa euron och Estlands undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt (6) kommer att upphävas från och med den 1 januari 2011.

(11)

Mot bakgrund av att Estland kommer att införa euron den 1 januari 2011 måste beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (7) ändras för att fastställa den fördelningsnyckel för sedlar som gäller från och med den 1 januari 2011. Eftersom riktlinje ECB/2001/15 redan har ändrats flera gånger bör den för tydlighets skull omarbetas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)   nationell centralbank: en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

b)   eurosedlar: sedlar som uppfyller kraven i beslut ECB/2003/4 och de tekniska specifikationer som antagits av ECB-rådet.

c)   fördelningsnyckel för tecknat kapital: de nationella centralbankernas andelar (uttryckta som procenttal) av ECB:s tecknade kapital, beräknade med tillämpning på de nationella centralbankerna av de vikter i fördelningsnyckeln som avses i artikel 29.1 i ECBS-stadgan och som gäller för respektive räkenskapsår.

d)   fördelningsnyckel för sedlar: den procentsats som erhålls när hänsyn tas till ECB:s andel av den sammanlagda utgivningen av eurosedlar och fördelningsnyckeln för tecknat kapital (avrundad till närmaste multipel av 0,0005 procentenheter) tillämpas på de nationella centralbankernas andel av denna sammanlagda utgivning. Om procentenheterna inte uppgår till sammanlagt 100 procent ska mellanskillnaden justeras om i) summan understiger 100 %, genom tillägg i stigande ordning av 0,0005 procentenheter till de minsta andelarna tills exakt 100 % uppnås, eller ii) om summan överstiger 100 %, genom avdrag i fallande ordning med 0,0005 procentenheter från de största andelarna tills exakt 100 % uppnås. I bilaga I till detta beslut anges den fördelningsnyckel för sedlar som ska gälla från och med den 1 januari 2011.

Artikel 2

Utgivning av eurosedlar

ECB och de nationella centralbankerna ska ge ut eurosedlar.

Artikel 3

Utgivarnas skyldigheter

1.   De nationella centralbankerna ska sätta i omlopp och ta ur omlopp eurosedlar samt utföra all fysisk hantering av eurosedlarna, även av sådana eurosedlar som getts ut av ECB.

2.   På begäran av innehavaren ska de nationella centralbankerna godta utbyte av eurosedlar mot eurosedlar upp till samma värde eller, när det gäller kontoinnehavare, kreditera konto hos den mottagande nationella centralbanken.

3.   De nationella centralbankerna ska redovisa alla eurosedlar de tagit emot som skulder och behandla dem på ett identiskt sätt.

4.   De nationella centralbankerna ska inte överföra eurosedlar som de tagit emot till andra nationella centralbanker utan hålla dessa tillgängliga så att de kan ges ut på nytt. Med undantag härifrån, och i enlighet med de regler som fastställts av ECB-rådet, får

a)

skadade, förstörda, slitna eller indragna eurosedlar förstöras av den mottagande nationella centralbanken, och

b)

eurosedlar som innehas av nationella centralbanker av logistiska skäl omfördelas i större kvantiteter inom Eurosystemet.

Artikel 4

Tilldelning av eurosedlar inom Eurosystemet

1.   Det sammanlagda värdet av eurosedlar i omlopp ska tilldelas medlemmarna i Eurosystemet i enlighet med fördelningsnyckeln för sedlar.

2.   Mellanskillnaden mellan värdet på de eurosedlar som tilldelas varje nationell centralbank i enlighet med fördelningsnyckeln för sedlar och värdet på de eurosedlar som respektive nationell centralbank sätter i omlopp medför att olika saldon uppstår inom Eurosystemet. ECB ska inom Eurosystemet ha fordringar på de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital till ett värde motsvarande värdet på de eurosedlar som den ger ut.

Artikel 5

Upphävande

Beslut ECB/2001/15 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 december 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.

(3)  EUT L 21, 24.1.2009, s. 66.

(4)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(5)  EUT L 196, 28.7.2010, s. 24.

(6)  Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

(7)  EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.


BILAGA I

FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR SEDLAR FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2011

Europeiska centralbanken

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

SUMMA

100,0000 %


BILAGA II

UPPHÄVT BESLUT SAMT ÄNDRINGAR

Beslut ECB/2001/15

EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.

Beslut ECB/2003/23

EUT L 9, 15.1.2004, s. 40.

Beslut ECB/2004/9

EUT L 205, 9.6.2004, s. 17.

Beslut ECB/2006/25

EUT L 24, 31.1.2007, s. 13.

Beslut ECB/2007/19

EUT L 1, 4.1.2008, s. 7.

Beslut ECB/2008/26

EUT L 21, 24.1.2009, s. 75.


Top