EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; upphävd genom 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/56


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 13 december 2010

om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital

(ECB/2010/28)

(2011/22/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 47, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 47 i ECBS-stadgan behöver centralbankerna i medlemsstater med undantag (nedan kallade nationella centralbanker utanför euroområdet) inte betala in sitt tecknade kapital, såvida inte det allmänna rådet med en majoritet av minst två tredjedelar av ECB:s tecknade kapital och minst hälften av andelsägarna beslutar att en minimiprocentsats ska betalas in som bidrag till ECB:s driftkostnader.

(2)

Av artikel 1 i beslut ECB/2008/28 av den 15 december 2008 om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av Europeiska centralbankens kapital (1) framgår att nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in 7 procent av sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den 1 januari 2009.

(3)

Beslut ECB/2008/23 av den 12 december 2008 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (2) fastställer nyckeln för teckning av ECB:s kapital i enlighet med artikel 29.3 i ECBS-stadgan och, med verkan från den 1 januari 2009, de vikter som varje nationell centralbank tilldelas i fördelningsnyckeln (nedan kallade vikter för fördelningsnyckeln).

(4)

Enligt artikel 1 i beslut ECB/2010/26 av den 13 december 2010 om ökning av Europeiska centralbankens kapital (3) har ECB:s kapital fr.o.m. den 29 december 2010 ökats med 5 miljarder euro från 5 760 652 402,58 euro till 10 760 652 402,58 euro.

(5)

En ökning av ECB:s kapital kräver normalt att centralbankerna utanför euroområdet betalar in 7 procent av sin respektive andel av kapitalökningen trots att ECB:s driftkostnader inte motiverar ett ökat bidrag i absoluta termer. För att undvika att det bidrag som centralbankerna utanför euroområdet betalar till ECB:s driftkostnader ökar, är det nödvändigt att minska den procentsats som centralbankerna utanför euroområdet måste betala in så att de inbetalade beloppen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av tecknat och inbetalat kapital

Varje centralbank utanför euroområdet ska betala in 3,75 procent av sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den 29 december 2010. Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som framgår av artikel 2 i beslut ECB/2008/23 ska var och en av centralbankerna utanför euroområdet ha det sammanlagda tecknade och inbetalda kapital som anges efter bankens namn i tabellen nedan.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

Tecknat kapital per den 29 december 2010

(i euro)

Inbetalat kapital per den 29 december 2010

(i euro)

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

1.   Eftersom alla nationella centralbanker utanför euroområdet redan har betalat in 7 procent av sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta fastställts fram till den 28 december 2010 enligt beslut ECB/2008/28, ska var och en av dem betala in det extrabelopp som framgår av tabellen nedan, och som motsvarar mellanskillnaden mellan inbetalat kapital enligt artikel 1 och det belopp som betalats in tidigare.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

(i euro)

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Centralbankerna utanför euroområdet ska betala in de belopp som anges i punkt 1 till ECB den 29 december 2010 genom en separat överföring via det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2).

3.   Om en centralbank utanför euroområdet inte har tillgång till Target2 ska de belopp som framgår av punkt 1 överföras genom en kreditering av ett konto som ECB eller centralbanken utanför euroområdet ska ange i god tid.

Artikel 3

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut träder i kraft den 29 december 2010.

2.   Beslut ECB/2008/28 ska upphöra att gälla från och med den 29 december 2010.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2008/28 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 december 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 21, 24.1.2009, s. 81.

(2)  EUT L 21, 24.1.2009, s. 66.

(3)  Se sidan 53 i detta nummer av EUT.


Top