EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Europeiska centralbankens beslut av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/8


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 14 maj 2010

om inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna

(ECB/2010/5)

(2010/281/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 12.1, artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i ECBS-stadgan får de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade euroområdets centralbanker) och Europeiska centralbanken (ECB) (nedan tillsammans kallade Eurosystemets centralbanker) verka för de finansiella marknaderna bl.a. genom att köpa och sälja lätt omsättningsbara värdepapper.

(2)

Den 9 maj 2010 beslutade och offentliggjorde ECB-rådet att man ska initiera ett tidsbegränsat program för värdepappersmarknaderna (nedan kallat programmet) mot bakgrund av de rådande exceptionella omständigheterna på finansmarknaderna, som kännetecknas av svåra spänningar inom vissa marknadssegment som försvårar den penningpolitiska transmissionsmekanismen och därmed även en effektiv penningpolitik vars målsättning är prisstabilitet på medellång sikt. Inom ramen för programmet får euroområdets centralbanker, i enlighet med sin procentuella andel i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital, och ECB i direktkontakt med motparter genomföra direkta interventioner på euroområdets offentliga och privata värdepappersmarknader.

(3)

Programmet utgör en del av Eurosystemets gemensamma penningpolitik och kommer att tillämpas under begränsad tid. Programmets målsättning är att åter få värdepappersmarknaderna att fungera normalt och återställa en fungerande transmissionsmekanism för penningpolitiken.

(4)

ECB-rådet kommer att fatta beslut om interventionernas omfattning. ECB-rådet har noterat uttalandet från regeringarna i euroområdets medlemsstater där de bekräftar att de kommer att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att både i år och kommande år uppnå de statsfinansiella mål som krävs enligt förfarandet vid alltför stora underskott samt flera andra tydligt formulerade åtaganden som vissa av regeringarna i euroområdets medlemsstater gjort för att påskynda sin statsfinansiella konsolidering och säkerställa långsiktigt hållbara statsfinanser.

(5)

Som en del av Eurosystemets gemensamma penningpolitik bör de direkta köp av godkända omsättningsbara skuldinstrument som Eurosystemets centralbanker genomför inom ramen för programmet genomföras enligt de regler som framgår av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättandet av ett program för värdepappersmarknaderna

Enligt detta beslut får Eurosystemets centralbanker köpa följande: a) på sekundärmarknaderna – godkända omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av staten eller offentligrättsliga enheter i de medlemsstater som har euron som valuta, eller b) på primär- och sekundärmarknaderna – godkända omsättningsbara skuldinstrument som emitterats av privata enheter med säte i euroområdet.

Artikel 2

Urvalskriterier för skuldinstrument

Omsättningsbara skuldinstrument ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för programmet om de uppfyller följande kriterier: a) de är denominerade i euro, och b) antingen i) har emitterats av staten eller offentligrättsliga enheter i de medlemsstater som har euron som valuta, eller ii) har emitterats av andra enheter med säte i euroområdet och uppfyller kriterierna för godtagbara värdepapper enligt kapitel 6 i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1).

Artikel 3

Godkända motparter

Godkända motparter för programmet är a) motparter som är godkända för Eurosystemets penningpolitiska operationer enligt punkt 2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 och b) andra motparter som används av en av Eurosystemets centralbanker för att investera dess eurodenominerade investeringsportföljer.

Artikel 4

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts på ECB:s webbplats.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 maj 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top