EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1254

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder (Text av betydelse för EES)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

19.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1254/2009

av den 18 december 2009

om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.4, och

av följande skäl:

(1)

Det bör fastställas kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa skyddsåtgärder som ger en adekvat skyddsnivå på grundval av en [lokal] riskbedömning. Sådana alternativa åtgärder bör bygga på skäl som rör luftfartygets storlek eller typ av trafik eller annan relevant verksamhets art, omfattning eller frekvens. De kriterier som ska fastställas bör således också bygga på dessa skäl.

(2)

Enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 300/2008 ska bilagan till den förordningen tillämpas från och med den dag som anges i tillämpningsbestämmelserna, men senast 24 månader efter det att förordning (EG) nr 300/2008 har trätt i kraft. Tillämpningen av de kriterier som antas enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 300/2008 bör därför skjutas upp till dess att genomförandebestämmelserna enligt artikel 4.3 antas, men senast till och med den 29 april 2010.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som avses i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 300/2008 och anta alternativa skyddsåtgärder som ger en adekvat skyddsnivå på grundval av en lokal riskbedömning för flygplatser och inom avgränsade områden på flygplatser där trafiken är begränsad till

1.

luftfartyg med en högsta tillåten startvikt på mindre än 15 000 kg

2.

helikoptrar

3.

flygningar för polis, tull, kustbevakning och liknande myndigheters räkning

4.

flygningar för brandbekämpning

5.

flygningar för sjuktransporter, flygräddningstjänst

6.

flygningar i forsknings- och utvecklingssyfte

7.

bruksflyg

8.

flygtransporter för humanitärt bistånd

9.

flygningar som utförs av flygbolag, flygplanstillverkare eller företag som utför underhåll och som inte transporterar passagerare, bagage, last eller post och

10.

flygningar med luftfartyg med en högsta tillåten startvikt på mindre än 45 500 kg för transport av egen personal och icke-betalande passagerare eller varor som behövs för företagets verksamhet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som anges i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008, men senast från och med den 29 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.


Top