EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1185

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 197 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1185/2009

av den 25 november 2009

om statistik om bekämpningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 10 november 2009, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (3) konstaterades att bekämpningsmedlens inverkan på människors hälsa och på miljön måste minskas ytterligare, särskilt när det gäller bekämpningsmedel i jordbruket. I beslutet betonades behovet av hållbarare användning av bekämpningsmedel och därvid efterlystes en avsevärd minskning av de samlade riskerna samt en användning av bekämpningsmedel som anpassas till det berättigade behovet av att skydda grödorna.

(2)

I sitt meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med titeln ”Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel” konstaterade kommissionen att det finns ett behov av utförlig, harmoniserad och aktuell statistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel på gemenskapsnivå. Sådan statistik krävs för att bedöma Europeiska unionens politik för hållbar utveckling och för beräkning av relevanta indikatorer på hälso- och miljöriskerna i samband med användning av bekämpningsmedel.

(3)

Harmoniserad och jämförbar gemenskapsstatistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel är central för utformningen och övervakningen av gemenskapens lagstiftning och politik i samband med den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

(4)

Eftersom konsekvenserna av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (4) inte kommer att bli uppenbara förrän den första utvärderingen av verksamma ämnen för användning i biocidprodukter är färdig, har varken kommissionen eller flertalet medlemsstater för närvarande tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att föreslå ytterligare åtgärder om biocider. Räckvidden för denna förordning bör därför begränsas till sådana bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (5), för vilka omfattande erfarenhet av uppgiftsinsamling redan föreligger.

(5)

Med beaktande av resultaten från utvärderingen av direktiv 98/8/EG, och på grundval av konsekvensbedömningen, förväntas det dock att tillämpningsområdet för denna förordning kommer att utvidgas till att omfatta biocidprodukter.

(6)

Kommissionens mångåriga erfarenheter av insamling av uppgifter om försäljning och användning av bekämpningsmedel har visat vikten av att ha harmoniserade metoder för insamling av statistik på gemenskapsnivå, både i samband med utsläppandet på marknaden och från användarna. Dessutom behöver statistiken vara uppdelad efter de verksamma ämnena, i enlighet med målet att beräkna precisa riskindikatorer som ett led i den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

(7)

Av de olika alternativ för uppgiftsinsamling som övervägdes i konsekvensbedömningen inom den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel förordades obligatorisk uppgiftsinsamling, som det bästa alternativet, eftersom det skulle möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv framtagning av precisa och tillförlitliga uppgifter om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel.

(8)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (6) utgör referensramen för bestämmelserna i den här förordningen, vilket kräver att särskilt principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och förtrolighet med avseende på statistik följs.

(9)

Överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter regleras av bestämmelserna i förordning (EG) nr 223/2009. Åtgärder som vidtas enligt den förordningen säkerställer det fysiska och logiska skyddet av insynsskyddade uppgifter och förhindrar att uppgifter röjs olagligen eller används i andra syften än för statistik när gemenskapsstatistik framställs och sprids.

(10)

Offentliggörandet och spridningen av de uppgifter som samlas in enligt denna förordning regleras av bestämmelserna i förordning (EG) nr 223/2009. Åtgärder som vidtas enligt förordning (EG) nr 223/2009 säkerställer det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter och förhindrar att uppgifter röjs olagligen eller används i andra syften än för statistik när gemenskapsstatistik framställs och sprids.

(11)

De uppgifter om utsläppandet på marknaden och om användandet av bekämpningsmedel som ska inlämnas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (7) och förordning (EG) nr 1107/2009 bör utvärderas i enlighet med relevanta bestämmelser i det direktivet och den förordningen.

(12)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (8) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (9).

(13)

För att se till att resultaten blir jämförbara bör statistiken om bekämpningsmedel framställas enligt en särskild uppdelning, i lämplig form och inom en fastslagen tid från slutet av ett referensår, i enlighet med vad som fastställs i bilagorna till denna förordning.

(14)

De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

(15)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att definiera det område som behandlas och att anpassa bilaga III. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(16)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att upprätta en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(17)

Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (11), har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte, tillämpningsområde och mål

1.   I denna förordning anges en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 2 a i.

2.   Statistiken ska omfatta

de årliga mängder bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden i enlighet med bilaga I,

de årliga mängder bekämpningsmedel som använts i enlighet med bilaga II.

3.   Statistiken ska, tillsammans med andra relevanta uppgifter, särskilt tjäna de syften som fastställs i artiklarna 4 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

bekämpningsmedel:

i)

växtskyddsmedel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,

ii)

biocidprodukt enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 98/8/EG,

b)

ämnen: ämnen enligt definitionen i artikel 3 punkt 2 i förordning (EG) nr 1107/2009, inbegripet verksamma ämnen, safeners och synergister,

c)

verksamma ämnen: verksamma ämnen som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

d)

safener: safener som avses i artikel 2.3 a i förordning (EG) nr 1107/2009,

e)

synergister: synergister som avses i artikel 2.3 b i förordning (EG) nr 1107/2009,

f)

utsläppande på marknaden: utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EG) nr 1107/2009,

g)

innehavare av godkännande: innehavare av godkännande enligt definitionen i artikel 3.24 i förordning (EG) nr 1107/2009,

h)

användning i jordbruket: all slags användning av ett växtskyddsmedel som direkt eller indirekt har anknytning till produktion av växtprodukter i anslutning till ett jordbruksföretags näringsverksamhet,

i)

yrkesmässig användare: yrkesmässig användare enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG,

j)

jordbruksföretag: jordbruksföretag enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket (12).

Artikel 3

Insamling, översändande och behandling av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som krävs för att årligen specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga I och för att i femårsperioder specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga II med hjälp av

undersökningar,

information avseende utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, och med beaktande av särskilt kraven enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1107/2009,

förvaltningskällor, eller

en kombination av dessa metoder, inbegripet förfaranden för statistisk skattning på grundval av expertomdömen eller modeller.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) översända de statistiska resultaten, inbegripet konfidentiella uppgifter, i enlighet med den tidsplan och med den periodicitet som anges i bilagorna I och II. Uppgifterna ska läggas fram i enlighet med den klassificering som anges i bilaga III.

3.   Medlemsstaterna ska översända uppgifterna i elektronisk form i ett lämpligt tekniskt format som ska fastställas av kommissionen (Eurostat) i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2.

4.   Av sekretesskäl ska kommissionen (Eurostat) före offentliggörandet aggregera uppgifterna i enlighet med de kemiska klasser eller produktkategorier som anges i bilaga III, med vederbörligt beaktande av skyddet av konfidentiella uppgifter i den enskilda medlemsstaten. Nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) ska enbart använda konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 4

Kvalitetsbedömning

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska kvalitetskriterierna som föreskrivs i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) avlägga rapport om kvaliteten på de uppgifter som överförts enligt bilagorna I och II. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

Artikel 5

Tillämpningsåtgärder

1.   Det lämpliga tekniska formatet för att översända uppgifterna ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2.

Om det är nödvändigt får kommissionen ändra kraven i fråga om det tillhandahållande av kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 6 i bilagorna I och II. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

2.   Kommissionen ska anta en definition av det ”område som behandlats” enligt avsnitt 2 i bilaga II. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

3.   Kommissionen ska regelbundet och minst vart femte år anpassa förteckningen över ämnen och klassificeringen i produktkategorier och kemiska klasser i enlighet med bilaga III. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det europeiska statistikprogrammet statistiska programmet som inrättades genom artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 7

Rapport

Kommissionen ska vart femte år överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Denna rapport ska särskilt innehålla en bedömning av kvaliteten på de översända uppgifterna i enlighet med artikel 4, metoden för uppgiftsinsamling, belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna samt statistikens nytta i anslutning till den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel, särskilt när det gäller de mål som anges i artikel 1. Rapporten ska, om det är lämpligt, innehålla förslag för att ytterligare förbättra uppgifternas kvalitet och metoderna för uppgiftsinsamling, och därigenom förbättra täckningen för uppgifterna och deras jämförbarhet samt minska belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna.

Den första rapporten ska överlämnas senast den 31 december 2016.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg, 25 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  EUT C 256, 27.10.2007, s. 86.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 mars 2008 (EUT C 66 E, 20.3.2009, s. 98), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 november 2008 (EUT C 38 E, 17.2.2009, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 april 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets beslut av den 16 november 2009 och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2009.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(6)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

(8)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(12)  EUT L 321, 1.12.2008, s. 14.


BILAGA I

STATISTIK OM UTSLÄPPANDE AV BEKÄMPNINGSMEDEL PÅ MARKNADEN

Avsnitt 1

Omfattning

Statistiken ska omfatta de ämnen som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden i varje medlemsstat. Särskild vikt bör läggas vid att undvika att produkter räknas två gånger vid rekonditionering av produkter eller överlåtelse av godkännanden mellan innehavare av godkännanden.

Avsnitt 2

Variabler

Mängderna av varje ämne som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden ska redovisas i varje medlemsstat.

Avsnitt 3

Enhet för rapportering

Uppgifterna ska uttryckas i kilogram av ämnena.

Avsnitt 4

Referensperiod

Referensperioden ska vara kalenderår.

Avsnitt 5

Första referensperiod, periodicitet och översändande av resultat

1.

Den första referensperioden är det andra kalenderåret efter den 30 december 2009.

2.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för varje kalenderår efter den första referensperioden. De ska offentliggöra dessa uppgifter, särskilt på Internet i enlighet med kraven på insynsskydd för statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att garantera att allmänheten informeras.

3.

Uppgifterna ska översändas till kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter referensårets slut.

Avsnitt 6

Kvalitetsrapport

Medlemsstaterna ska lägga fram en kvalitetsrapport för kommissionen (Eurostat) enligt artikel 4 med upplysningar om

de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

relevanta kvalitetsaspekter beroende på de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

de skattningar, aggregeringar och uteslutningsmetoder som använts.

Denna rapport ska lämnas till kommissionen (Eurostat) inom femton månader efter referensårets slut.


BILAGA II

STATISTIK OM ANVÄNDNING I JORDBRUKET AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Avsnitt 1

Omfattning

1.

Statistiken ska omfatta de ämnen som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som använts på varje vald gröda i varje medlemsstat.

2.

Varje medlemsstat ska fastställa det urval av grödor som ska omfattas under den femårsperiod som avses i avsnitt 5. Urvalet ska vara representativt för de grödor som odlas i medlemsstaten och de använda ämnena.

Vid urvalet av grödor ska man beakta de grödor som är mest relevanta för de nationella handlingsplaner som avses i artikel 4 i direktiv 2009/128/EG.

Avsnitt 2

Variabler

För varje vald gröda ska följande variabler sammanställas:

a)

Kvantiteten för varje ämne som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som använts på denna gröda.

b)

De områden som behandlats med vart och ett av ämnena.

Avsnitt 3

Enheter för rapportering

1.

Mängder av använda ämnen ska anges i kilogram.

2.

De behandlade områdena ska anges i hektar.

Avsnitt 4

Referensperiod

1.

Referensperioden ska i princip vara en period på högst tolv månader som omfattar samtliga växtskyddsbehandlingar som direkt eller indirekt är knutna till den grödan.

2.

Referensperioden ska rapporteras som det år under vilket skörden påbörjades.

Avsnitt 5

Första referensperiod, periodicitet och översändande av resultat

1.

För varje femårsperiod ska medlemsstaterna sammanställa statistik om användning av bekämpningsmedel för varje vald gröda inom en referensperiod enligt definitionen i avsnitt 4.

2.

Medlemsstaterna får förlägga referensperioden när som helst under femårsperioden. Den kan förläggas individuellt för varje vald gröda.

3.

Den första femårsperioden ska inledas det första kalenderåret efter den 30 december 2009.

4.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för varje femårsperiod.

5.

Uppgifterna ska översändas till kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter varje femårsperiods slut, och offentliggöras, i synnerhet på Internet i enlighet med kraven på insynsskydd för statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att garantera att allmänheten informeras.

Avsnitt 6

Kvalitetsrapport

Medlemsstaterna ska när de översänder sina resultat förelägga kommissionen (Eurostat) en kvalitetsrapport enligt artikel 4 med upplysningar om

urvalsmetodernas utformning,

de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

en skattning av de ingående grödornas relativa betydelse i förhållande till den totala mängden använda bekämpningsmedel,

relevanta kvalitetsaspekter beroende på de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

en jämförelse mellan uppgifterna om de bekämpningsmedel som använts under femårsperioden och de bekämpningsmedel som släppts ut på marknaden under de fem motsvarande åren.

en sammanfattande beskrivning av kommersiella användningar av bekämpningsmedel utanför jordbruket, vilken erhålls inom ramen för de pilotstudier som kommer att ledas av kommissionen (Eurostat).


BILAGA III

HARMONISERAD KLASSIFICERING AV ÄMNEN

HUVUDGRUPPER

Kod

Kemisk klass

Ämnen Trivialnamn

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Produktkategori

 

 

Gemensam nomenklatur

 

 

Fungicider och baktericider

F0

 

 

 

 

Oorganiska fungicider

F1

 

 

 

 

 

F1.1

KOPPARFÖRENINGAR

ALLA KOPPARFÖRENINGAR

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUXVÄTSKA

8011–63–0

44

 

F1.1

 

KOPPARHYDROXID

20427–59–2

44

 

F1.1

 

KOPPAROXIKLORID

1332–40–7

44

 

F1.1

 

TRIBASISK KOPPARSULFAT

1333–22–8

44

 

F1.1

 

KOPPAR (I) OXID

1319–39–1

44

 

F1.1

 

ANDRA KOPPARSALTER

 

44

 

F1.2

OORGANISKT SVAVEL

SVAVEL

7704–34–9

18

 

F1.3

ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER

ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER

 

 

Fungicider baserade på karbamater och ditiokarbamater

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILATFUNGICIDER

DIETHOFENCARB

87130–20–9

513

 

F2.2

KARBAMATFUNGICIDER

BENTHIAVALICARB

413615–35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923–17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579–73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMATFUNGICIDER

MANCOZEB

8018–01–7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427–38–2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006–42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071–83–9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137–26–8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137–30–4

31

Fungicider baserade på bensimidazoler

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENSIMIDAZOLFUNGICIDER

CARBENDAZIM

10605–21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878–19–1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148–79–8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-METHYL

23564–05–8

262

Fungicider baserade på imidazoler och triazoler

F4

 

 

 

 

 

F4.1

CONAZOLFUNGICIDER

BITERTANOL

55179–31–2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255–48–2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361–06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446–68–3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657–24–3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325–08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593–15–9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369–43–6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426–54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509–19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674–21–0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983–71–4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594–72–2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116–23–6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671–89–0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246–88–6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207–90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928–70–6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534–96–3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281–77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219–65–3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814–78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387–89–0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983–72–7

652

 

F4.2

IMIDAZOLFUNGICIDER

CYAZOFAMIDE

120116–88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326–34–7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459–58–6

729

Fungicider baserade på morfoliner

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLINFUNGICIDER

DIMETHOMORPH

110488–70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593–77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564–91–4

427

Andra fungicider

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFATISKA KVÄVEFUNGICIDER

CYMOXANIL

57966–95–7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439–10–3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173–90–6

361

 

F6.2

AMIDFUNGICIDER

BENALAXYL

71626–11–4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425–85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332–96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814–41–0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837–19–1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630–17–0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747–09–5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217–20–6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731–27–1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052–68–5

640

 

F6.3

ANILIDFUNGICIDER

CARBOXIN

5234–68–4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833–17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOTISKA FUNGICIDER OCH BAKTERICIDER

KASUGAMYCIN

6980–18–3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113–80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57–92–1

312

 

F6.5

AROMATISKA FUNGICIDER

CHLOROTHALONIL

1897–45–6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99–30–9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMIDFUNGICIDER

IPRODIONE

36734–19–7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809–16–8

383

 

F6.7

DINITROANILINFUNGICIDER

FLUAZINAM

79622–59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOLFUNGICIDER

DINOCAP

39300–45–3

98

 

F6.9

FUNGICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

FOSETYL

15845–66–6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018–04–9

479

 

F6.10

OXAZOLFUNGICIDER

HYMEXAZOL

10004–44–1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807–57–3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471–44–8

280

 

F6.11

FENYLPYRROLFUNGICIDER

FLUDIOXONIL

131341–86–1

522

 

F6.12

FTALIMIDFUNGICIDER

CAPTAN

133–06–2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133–07–3

75

 

F6.13

PYRIMIDINFUNGICIDER

BUPIRIMATE

41483–43–6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552–61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168–88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235–47–7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112–28–0

714

 

F6.14

KINOLINFUNGICIDER

QUINOXYFEN

124495–18–7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134–31–6

677

 

F6.15

KINONFUNGICIDER

DITHIANON

3347–22–6

153

 

F6.16

STROBILURINFUNGICIDER

AZOXYSTROBIN

131860–33–8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961–52–4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377–29–9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390–89–0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428–22–5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013–18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517–21–7

617

 

F6.17

UREAFUNGICIDER

PENCYCURON

66063–05–6

402

 

F6.18

OKLASSIFICERADE FUNGICIDER

ACIBENZOLAR

126448–41–7

597

 

F6.18

 

BENSOESYRA

65–85–0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97–23–4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306–00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899–03–6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90–43–7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134–30–8

572

 

F6.19

ANDRA FUNGICIDER

ANDRA FUNGICIDER

 

 

Herbicider, blastnedbrytande och mossdödande medel

H0

 

 

 

 

Herbicider baserade på fenoxi-fytohormoner

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXIHERBICIDER

2,4-D

94–75–7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82–6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165–67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74–6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81–5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085–19–0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484–77–8

475

Herbicider baserade på triaziner och triazinoner

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METYLTIOTRIAZINHERBICIDER

METHOPROTRYNE

841–06–5

94

 

H2.2

TRIAZINHERBICIDER

SIMETRYN

1014–70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915–41–3

234

 

H2.3

TRIAZINONHERBICIDER

METAMITRON

41394–05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087–64–9

283

Herbicider baserade på amider och anilider

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDHERBICIDER

BEFLUBUTAMID

113614–08–7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674–68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126–15–7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558–50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299–99–7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700–29–2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950–58–5

315

 

H3.2

ANILIDHERBICIDER

DIFLUFENICAN

83164–33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701–23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459–58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528–85–1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129–08–2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709–98–8

205

 

H3.3

KLORACETANILIDHERBICIDER

ACETOCHLOR

34256–82–1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972–60–8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563–36–5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218–49–6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918–16–7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLOR

87392–12–9

607

Herbicider baserade på karbamater och biskarbamater

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISKARBAMATHERBICIDER

CHLORPROPHAM

101–21–3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684–56–5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684–63–4

77

 

H4.2

KARBAMATHERBICIDER

ASULAM

3337–71–1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118–49–3

95

Herbicider baserade på dinitroanilinderivat

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILINHERBICIDER

BENFLURALIN

1861–40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629–47–9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283–68–6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044–88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487–42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582–09–8

183

Herbicider baserade på derivat av urea, uracil eller sulfonylurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONYLUREAHERBICIDER

AMIDOSULFURON

120923–37–7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162–55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283–01–9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902–72–3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593–91–6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801–58–9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040–78–0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315–10–9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159–57–4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548–33–8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119–76–0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852–66–6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223–64–6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991–09–4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651–06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036–87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125–34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931–48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776–32–1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277–67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097–50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040–48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990–29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469–14–5

735

 

H6.2

URACILHERBICIDER

LENACIL

2164–08–1

163

 

H6.3

UREAHERBICIDER

CHLORTOLURON

15545–48–9

217

 

H6.3

 

DIURON

330–54–1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164–17–2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123–59–6

336

 

H6.3

 

LINURON

330–55–2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691–97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060–89–7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937–59–8

219

Andra herbicider

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARYLOXIFENOXIPROPIONHERBICIDER

CLODINAFOP

114420–56–3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008–85–9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843–25–2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158–40–0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241–46–6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806–34–4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619–32–0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479–05–1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578–12–6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051–08–8

641

 

H7.2

BENSOFURANHERBICIDER

ETHOFUMESATE

26225–79–6

233

 

H7.3

BENSOESYREHERBICIDER

CHLORTHAL

2136–79–0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918–00–9

85

 

H7.4

BIPYRIDYLIUMHERBICIDER

DIQUAT

85–00–7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685–14–7

56

 

H7.5

CYKLOHEXANDIONHERBICIDER

CLETHODIM

99129–21–2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205–02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979–41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820–88–0

544

 

H7.6

DIAZINHERBICIDER

PYRIDATE

55512–33–9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMIDHERBICIDER

CINIDON-ETHYL

142891–20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361–09–7

578

 

H7.8

DIFENYLETERHERBICIDER

ACLONIFEN

74070–46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576–02–3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836–75–5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874–03–3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINONHERBICIDER

IMAZAMETHABENZ

100728–84–5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311–32–9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335–77–5

700

 

H7.10

OORGANISKA HERBICIDER

AMMONIUM SULFAMATE

7773–06–0

679

 

H7.10

 

KLORATER

7775–09–9

7

 

H7.11

ISOXAZOLHERBICIDER

ISOXAFLUTOLE

141112–29–0

575

 

H7.12

MORFAKTINHERBICIDER

FLURENOL

467–69–6

304

 

H7.13

NITRILHERBICIDER

BROMOXYNIL

1689–84–5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194–65–6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689–83–4

86

 

H7.14

HERBICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

GLUFOSINATE

51276–47–2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071–83–6

284

 

H7.15

FENYLPYRAZOLHERBICIDER

PYRAFLUFEN

129630–19–9

605

 

H7.16

PYRIDAZINONHERBICIDER

CHLORIDAZON

1698–60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525–23–4

569

 

H7.17

PYRIDINKARBOXAMIDHERBICIDER

PICOLINAFEN

137641–05–5

639

 

H7.18

PYRIDINKARBOXYLSYREHERBICIDER

CLOPYRALID

1702–17–6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918–02–1

174

 

H7.19

PYRIDYLOXYÄTTIKSYREHERBICIDER

FLUROXYPYR

69377–81–7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335–06–3

376

 

H7.20

KINOLINHERBICIDER

QUINCLORAC

84087–01–4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717–03–6

563

 

H7.21

TIADIAZINHERBICIDER

BENTAZONE

25057–89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMATHERBICIDER

EPTC

759–94–4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212–67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888–80–9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249–77–6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303–17–5

97

 

H7.23

TRIAZOLHERBICIDER

AMITROL

61–82–5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONHERBICIDER

CARFENTRAZONE

128639–02–1

587

 

H7.25

TRIAZOLONHERBICIDER

PROPOXYCARBAZONE

145026–81–9

655

 

H7.26

TRIKETONHERBICIDER

MESOTRIONE

104206–82–8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105–77–8

723

 

H7.27

OKLASSIFICERADE HERBICIDER

CLOMAZONE

81777–89–1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213–25–0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797–51–5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354–26–1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807–15–3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666–30–9

213

 

H7.27

ANDRA HERBICIDER, BLASTNEDBRYTANDE ELLER MOSSDÖDANDE MEDEL

ANDRA HERBICIDER, BLASTNEDBRYTANDE ELLER MOSSDÖDANDE MEDEL

 

 

Insekticider och akaricider

I0

 

 

 

 

Insekticider baserade på pyretroider

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PYRETROIDINSEKTICIDER

ACRINATHRIN

101007–06–1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375–30–8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359–37–5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731–84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657–04–3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359–37–5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315–07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918–63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230–04–4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844–07–1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703–62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465–08–6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851–06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538–32–2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315–07–8

733

Insekticider baserade på klorerade kolväten

I2

 

 

 

 

 

I2.1

KLORERADE ORGANISKA INSEKTICIDER

DICOFOL

115–32–2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227–13–6

114

Insekticider baserade på karbamater och oximkarbamater

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIMKARBAMATINSECTICIDER

METHOMYL

16752–77–5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135–22–0

342

 

I3.2

KARBAMATINSEKTICIDER

BENFURACARB

82560–54–1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63–25–2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563–66–2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285–14–8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127–80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259–30–9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032–65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103–98–2

231

Insekticider baserade på organiska fosfater

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSEKTICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

AZINPHOS-METHYL

86–50–0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465–99–9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921–88–2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589–13–0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56–72–4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333–41–5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62–73–7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60–51–5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194–48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224–92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122–14–5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886–44–3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311–71–1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121–75–5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265–92–6

355

 

I4.1

 

NALED

300–76–5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301–12–2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310–17–0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732–11–6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816–18–3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232–93–7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52–68–6

68

Insekticider baserade på biologiska och botaniska produkter

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGISKA INSEKTICIDER

AZADIRACHTIN

11141–17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54–11–5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003–34–7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83–79–4

671

Andra insekticider

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDER SOM FRAMSTÄLLTS GENOM JÄSNING

ABAMECTIN

71751–41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596–10–2

51 596–11–3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316–95–8

636

 

I6.3

BENSOYLUREAINSEKTICIDER

DIFLUBENZURON

35367–38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463–69–8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479–06–3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055–07–8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714–46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121–18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628–44–0

548

 

I6.4

KARBAZATINSEKTICIDER

BIFENAZATE

149877–41–8

736

 

I6.5

DIAZYLHYDRAZININSEKTICIDER

METHOXYFENOZIDE

161050–58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410–23–8

724

 

I6.6

TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR INSEKTER

BUPROFEZIN

69327–76–0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215–27–8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587–05–0

439

 

I6.7

INSEKTSFEROMONER

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148–19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDININSEKTICIDER

CLOTHIANIDIN

210880–92–5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719–23–4

637

 

I6.9

ORGANOTININSEKTICIDER

AZOCYCLOTIN

41083–11–8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121–70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356–08–6

359

 

I6.10

OXADIAZININSEKTICIDER

INDOXACARB

173584–44–6

612

 

I6.11

FENYL-ETERINSEKTICIDER

PYRIPROXYFEN

95737–68–1

715

 

I6.12

PYRAZOL-(FENYL)INSEKTICIDER

FENPYROXIMATE

134098–61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068–37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168–77–3

725

 

I6.13

PYRIDININSEKTICIDER

PYMETROZINE

123312–89–0

593

 

I6.14

PYRIDYLMETYLAMININSEKTICIDER

ACETAMIPRID

135410–20–7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261–41–3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988–49–9

631

 

I6.15

SULFITESTERINSEKTICIDER

PROPARGITE

2312–35–8

216

 

I6.16

TETRAZININSEKTICIDER

CLOFENTEZINE

74115–24–5

418

 

I6.17

TETRONSYREINSEKTICIDER

SPIRODICLOFEN

148477–71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOYL-)TRIAZOLINSEKTICIDER

TRIAZAMATE

112143–82–5

728

 

I6.19

UREAINSEKTICIDER

DIAFENTHIURON

80060–09–9

8097

 

I6.20

OKLASSIFICERADE INSEKTICIDER

ETOXAZOLE

153233–91–1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928–09–8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489–71–3

583

 

I6.21

ANDRA INSEKTICIDER OCH AKARICIDER

ANDRA INSEKTICIDER OCH AKARICIDER

 

 

Molluskicider, totalt:

M0

 

 

 

 

Molluskicider

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMATMOLLUSKICIDER

THIODICARB

59669–26–0

543

 

M1.2

ANDRA MOLLUSKICIDER

JÄRNFOSFAT

10045–86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108–62–3

62

 

M1.2

 

ANDRA MOLLUSKICIDER

 

 

Tillväxtreglerande medel, totalt:

PGR0

 

 

 

 

Fysiologiska tillväxtreglerande medel för växter

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYSIOLOGISKA TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR VÄXTER

CHLORMEQUAT

999–81–5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136–77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596–84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290–64–7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122–39–4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672–87–0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91–53–2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157–60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425–91–3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335–37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542–52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307–26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100–04–7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738–62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277–53–6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233–85–6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824–39–5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266–40–3

8349

Groningshindrande medel

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

GRONINGSHINDRANDE MEDEL

CARVONE

99–49–0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101–21–3

43

Andra tillväxtreglerande ämnen för växter

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ANDRA TILLVÄXTREGLERANDE ÄMNEN FÖR VÄXTER

ANDRA TILLVÄXTREGLERANDE ÄMNEN FÖR VÄXTER

 

 

Andra växtskyddsmedel, totalt:

ZR0

 

 

 

 

Mineraloljor

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALOLJA

PETROLEUMOLJOR

64742–55–8

29

Vegetabiliska oljor

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

VEGETABILISKA OLJOR

TJÄROLJOR

 

30

Markdesinficerande medel (inklusive nematicider)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METYLBROMID

METYLBROMID

74–83–9

128

 

ZR3.2

ANDRA MARKDESINFICERANDE MEDEL

CHLOROPICRIN

76–06–2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533–74–4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542–75–6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137–42–8

20

 

ZR3.2

 

ANDRA MARKDESINFICERANDE MEDEL

 

 

Rodenticider

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDER

BRODIFACOUM

56073–10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772–56–7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879–93–3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691–35–8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836–29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073–07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653–34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035–08–8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81–81–2

70

 

ZR4.1

 

ANDRA RODENTICIDER

 

 

Alla andra växtskyddsmedel

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFICERANDE MEDEL

ANDRA DESINFICERANDE MEDEL

 

 

 

ZR5.2

ANDRA VÄXTSKYDDSMEDEL

ANDRA VÄXTSKYDDSMEDEL

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


Top