EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1177

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av den 30 november 2009 om ändring av europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (Text av betydelse för EES)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1177/oj

1.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1177/2009

av den 30 november 2009

om ändring av europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (3), särskilt artikel 68,

efter att ha hört rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (4), godkände rådet avtalet om offentlig upphandling (nedan kallad avtalet). Avtalet bör tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom dessa direktiv om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att anpassa också de tröskelvärden i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som inte omfattas av avtalet. Samtidigt bör de tröskelvärden som fastställs i direktiv 2009/81/EG anpassas till de ändrade tröskelvärdena enligt artikel 16 i direktiv 2004/71/EG.

(4)

Direktiven 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”412 000 euro” ersättas med ”387 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

2.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska beloppet ”412 000 euro” ersättas med ”387 000 euro”.

b)

I punkt 2 ska beloppet ”412 000 euro” ersättas med ”387 000 euro”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”133 000 euro” ersättas med ”125 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”206 000 euro” ersättas med ”193 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

2.

I artikel 8 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”206 000 euro” ersättas med ”193 000 euro”.

3.

I artikel 56 ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

4.

I artikel 63.1 första stycket ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

5.

Artikel 67.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”133 000 euro” ersättas med ”125 000 euro”.

b)

I led b ska beloppet ”206 000 euro” ersättas med ”193 000 euro”.

c)

I led c ska beloppet ”206 000 euro” ersättas med ”193 000 euro”.

Artikel 3

Artikel 8 i direktiv 2009/81/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska beloppet ”412 000 euro” ersättas med ”387 000 euro”.

2.

I led b ska beloppet ”5 150 000 euro” ersättas med ”4 845 000 euro”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.


Top