EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0828

Kommissionens förordning (EG) nr 828/2009 av den 10 september 2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal

OJ L 240, 11.9.2009, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 233 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

11.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 828/2009

av den 10 september 2009

om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 156 jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (2), särskilt artikel 9.5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007 (3), särskilt artikel 11.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1528/2007 avskaffas importtullarna på produkter med HS-nummer 1701 från och med den 1 oktober 2009 för de regioner och stater som förtecknas i bilaga I till den förordningen. Om importen når upp till den dubbla tröskel som specificeras i artikel 9 i förordning (EG) nr 1528/2007 kan dock denna förmån upphävas för de regioner och stater som förtecknas i bilaga I till den förordningen och som inte ingår i eller utgör de minst utvecklade länder som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008. Enligt artikel 9.2 bör en regional skyddströskel fastställas.

(2)

Enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 732/2008 upphävs tullarna enligt Gemensamma tulltaxan på produkter med HS-nummer 1701 från och med den 1 oktober 2009 för de länder som enligt bilaga I till den förordningen omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.

(3)

Enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 732/2008 krävs importlicens för perioden från och med den 1 oktober 2009 till och med den 30 september 2015 för import av produkter med HS-nummer 1701.

(4)

För att förenkla licensförfarandet bör varje referensnummer kopplas till ett land som förtecknas i bilaga I till denna förordning. För att undvika missbruk bör förteckningen begränsas till länder som har identifierats som aktuella eller potentiella sockerexportörer till Europeiska unionen. Länder som för närvarande inte förtecknas i bilaga I till denna förordning men som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 eller i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 har rätt att tas upp i bilaga I till denna förordning. Ett sådant land kan begära att kommissionen tar upp landet i förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) bör tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, om inte annat följer av den här förordningen.

(6)

För att säkerställa enhetlig och jämlik behandling av alla aktörer bör man fastställa en period under vilken licensansökningar kan lämnas in och licenser utfärdas.

(7)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör aktörerna inför de medlemsstater där de är registrerade för mervärdesskatt styrka att de har bedrivit handel med socker under en viss period. Aktörer som har godkänts enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (6) bör dock ges möjlighet att delta i handeln med förmånssocker.

(8)

Socker som importeras för raffinering måste vara föremål för särskild övervakning av medlemsstaterna. Aktörerna bör därför redan vid ansökan om importlicens ange om det importerade sockret är avsett för raffinering eller inte.

(9)

För att undvika spekulation eller handel med importlicenser och för att säkerställa att den sökande har handelskontakter med det exporterande tredjelandet bör ansökan om importlicens åtföljas av ett exportdokument som har utfärdats av en behörig myndighet i det exporterande tredjelandet för en kvantitet som motsvarar den som anges i licensansökan.

(10)

Enligt artikel 11.4 i förordning (EG) nr 732/2008 och artikel 8 i förordning (EG) nr 1528/2007 måste den som importerar produkter med KN-nummer 1701 förbinda sig att köpa sådana produkter till ett pris som inte är lägre än 90 % av referenspriset (cif) i artikel 8.1 c i förordning (EG) nr 1234/2007.

(11)

När kvantiteterna i ansökningarna om importlicens överskrider de kvantiteter som anges i artikel 9.1 a i förordning (EG) nr 1528/2007 bör medlemsstaterna fördela licenserna med hjälp av en tilldelningskoefficient som kommissionen fastställer på liknande sätt som anges i förordning (EG) nr 1301/2006. Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 får koefficienten beräknas på regional nivå.

(12)

Genom artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 ökas möjligheten att överskrida de kvantiteter som anges i artikel 9.1 förordning (EG) nr 1528/2007. Kommissionen bör därför sammanställa en rapport om tillämpningen av övergångsskyddsmekanismen för socker och vid behov lägga fram lämpliga förslag. Rapporten bör inbegripa en översikt av importflödena under de första regleringsåren som denna förordning tillämpas, en analys över framtida handelsutvecklingar och en utvärdering av eventuella risker för överskridelse och de kvantiteter det gäller.

(13)

Trösklarna för behandlingen av övergångsskyddsmekanismen för socker baserar sig på importen under ett specifikt regleringsår. Importlicenserna bör därför gälla mellan den 1 oktober och den 30 september.

(14)

Enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1528/2007 begränsas förmånen med eliminering av importtullar till de importörer som betalar ett pris på minst 90 % av referenspriset (cif). I internationell handel medför sådana avtal att importören har fullt ansvar för sockret från och med lastningsdagen. För licenser som gäller fram till den 30 september för vilka sockret lastades senast den 15 september kan små förseningar i logistikkedjan andra än force majeure leda till att importen fysiskt sker efter den 30 september. För att undvika risken för betalning av full importtull på 419 euro per ton och förverkad säkerhet bör importörerna ges möjligheten att importera sådant socker som har lastats senast den 15 september under ett visst regleringsår på en importlicens som är utfärdad för det regleringsåret. Medlemsstaterna bör därför förlänga importlicensens giltighetstid om importören kan visa att sockret har lastats senast den 15 september.

(15)

Skillnaden mellan ”socker avsett för raffinering” och ”socker ej avsett för raffinering” har ingen koppling till skillnaden mellan vitsocker och råsocker enligt det som definieras i punkterna 1 och 2 i del II i bilaga III till förordning (EG) nr 1234/2007. Därför bör de KN-nummer som godkänts för import inom varje grupp av importlicenser anges.

(16)

För att kunna sörja för en sund förvaltning av avtalen bör kommissionen få de relevanta uppgifterna i god tid.

(17)

Under de tre första månaderna av varje regleringsår får enligt artikel 153.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 importlicenser endast utfärdas till heltidsraffinaderier och inom de gränser som anges i artikel 153.1 i förordning (EG) nr 1234/2007. Under den perioden kan bara heltidsraffinaderier ansöka om importlicenser för socker för raffinering. Importlicenserna bör vara giltiga till utgången av det regleringsår som de utfärdas för.

(18)

Skyldigheten att raffinera socker bör verifieras av medlemsstaterna. Om den ursprungliga innehavaren av en importlicens inte kan styrka skyldigheten bör böter utgå.

(19)

All import av socker som en godkänd aktör raffinerar bör basera sig på en importlicens för socker för raffinering. För kvantiteter där detta inte kan styrkas bör böter utgå.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import av de produkter med HS-nummer 1701 som avses i

a)

artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1528/2007,

b)

artikel 11.4 i förordning (EG) nr 732/2008.

2.   Import från tredjeländer som ingår bland de minst utvecklade länder (MUL) som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008, oavsett om de ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder) eller inte (länder utanför AVS-gruppen) ska vara tullfri och kvotfri och ha de referensnummer som anges i del I i bilaga I till denna förordning.

3.   Import från AVS-länder som inte ingår bland de minst utvecklade länder (MUL) som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 ska vara tullfri enligt övergångsskyddsmekanismen för socker i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 1528/2007 och ha de referensnummer som anges i del II i bilaga I till denna förordning.

Med stöd av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 inrättas en regional skyddströskel för varje regleringsår i del II i bilaga I till denna förordning.

4.   Ett land som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 eller i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 har rätt att tas upp i bilaga I till denna förordning. Landet ska i så fall begära att kommissionen tar upp det i förteckningen i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   obehandlad vikt: sockrets vikt i obehandlat tillstånd,

b)   raffinering: bearbetning av råsocker till vitsocker, enligt definitionen i punkterna 1 och 2 i del II i bilaga III till förordning (EG) nr 1234/2007, samt alla andra likvärdiga tekniska processer som tillämpas på vitsocker i lösvikt.

KAPITEL II

IMPORTLICENSER

Artikel 3

Tillämpligheten när det gäller förordning (EG) nr 376/2008

Om inte annat anges i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008 tillämpas.

Artikel 4

Importlicensansökningar och importlicenser

1.   Ansökningar om importlicens ska lämnas in varje vecka, från måndag till fredag från och med den andra måndagen i september före det regleringsår för vilka importlicenserna ansöks.

Inga ansökningar får lämnas från och med fredagen den 11 december 2009 kl. 13 (lokal tid i Bryssel) till och med fredagen den 1 januari 2010 kl. 13 (lokal tid i Bryssel).

2.   Artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska gälla i tillämpliga delar. Det intyg som krävs enligt den artikeln krävs dock inte för aktörer som är godkända enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 952/2006.

3.   I ansökan om importlicens och själva importlicensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungsland (ett av de länder som förtecknas i bilaga I till denna förordning).

Ordet ”Ja” markerat med ett kryss.

b)

I fält 16: ett åttasiffrigt KN-nummer.

c)

I fält 17 och 18: kvantiteten socker uttryckt som vitsockerekvivalent.

d)

I fält 20:

i)

”socker avsett för raffinering” eller ”socker ej avsett för raffinering”,

ii)

minst en av de uppgifter som förtecknas i del A i bilaga V,

iii)

det regleringsår som uppgifterna avser.

e)

I fält 24: minst en av uppgifterna i del B i bilaga V.

4.   Till ansökan om importlicens ska följande bifogas:

a)

Handlingar som styrker att den sökande har ställt en säkerhet på 20 euro per ton för den kvantitet socker som anges i fält 17 på licensen.

b)

Originalen av de exportlicenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet i enlighet med förlagan i bilaga III, för en kvantitet motsvarande den som anges i licensansökan.

c)

För socker avsett för raffinering, den sökandes förbindelse att raffinera de berörda sockerkvantiteterna före utgången av den tredje månad som följer på den månad då importlicensen löper ut.

d)

För regleringsåren 2009/2010, 2010/2011 och 2011/2012, den sökandes förpliktelse att köpa sockret till ett pris på minst 90 % av det referenspris (cif) som fastställs i artikel 8 c i förordning (EG) nr 1234/2007 för det berörda regleringsåret såväl som en bindande handling rörande transaktionen, undertecknad av både köpare och leverantör.

De exportlicenser som avses i led b får ersättas med en av de behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet utfärdad vidimerad kopia av det ursprungsintyg som föreskrivs i artikel 14 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 för länder som förtecknas i bilaga I till samma förordning, eller enligt artiklarna 67–97 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (7) för länder som inte förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 men som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008.

5.   De original av exportlicenser som avses i punkt 4 led b eller de vidimerade kopior av ursprungsintyg som avses i punkt 4 andra stycket ska förvaras av medlemsstatens behöriga myndigheter.

6.   Om det visar sig att en handling från en sökande i enlighet med punkt 4 innehåller oriktiga uppgifter och om uppgifterna i fråga är avgörande för tilldelning av importlicenser för förmånssocker, ska medlemsstatens behöriga myndigheter utesluta den sökande från systemet för licensansökningar för innevarande och påföljande regleringsår, utom om den sökande på ett tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten kan visa att oriktigheterna inte beror på grov vårdslöshet eller att de beror på force majeure eller ett uppenbart fel.

Artikel 5

Övergångsskyddsmekanismen för socker

1.   När den totala kvantiteten i licensansökningarna för referensnumren 09.4231 till 09.4247 överskrider 3,5 miljoner ton och den totala kvantiteten i licensansökningarna för referensnumren 09.4241 till 09.4247 överskrider den kvantitet som anges i bilaga II för det berörda regleringsåret, ska kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient för referensnumren 09.4241 till 09.4247 som medlemsstaterna ska tillämpa på kvantiteterna i varje licensansökan för dessa referensnummer.

Tilldelningskoefficienten för ett referensnummer beräknas i förhållande till den tillgängliga kvantiteten inom den regionala skyddströskeln för det referensnumret och det berörda regleringsåret.

Om det efter att tilldelningskoefficienten har tillämpats på de veckovisa ansökningarna visar sig att kvantiteten i licensansökningarna för referensnumren 09.4231 till 09.4247 är mindre än 3,5 miljoner ton eller att kvantiteten i licensansökningarna för referensnumren 09.4241 till 09.4247 är mindre än den kvantitet som anges i bilaga II för det berörda regleringsåret, fördelas den större skillnaden mellan referensnumren 09.4241 till 09.4247 med en tilldelningskoefficient under 100 % i förhållande till den veckovisa kvantitet som inte har tilldelats för det referensnumret. För dessa referensnummer görs en omräkning av tilldelningskoefficienten där denna ökade tilldelning beaktas.

Algoritmen för beräkning av tilldelningskoefficienten beskrivs i bilaga IV.

2.   Om kommissionen fastställer tilldelningskoefficienter enligt punkt 1 ska den upphäva inlämningen av ansökningar för licenser fram till slutet av regleringsåret för de referensnummer för vilka den regionala skyddströskeln har uppnåtts. Kommissionen ska dock dra tillbaka upphävningen och på nytt tillåta ansökningar när kvantiteter igen blir tillgängliga enligt de meddelanden som avses i artikel 9.3.

3.   Kommissionen ska före den 31 mars 2013 lägga fram en rapport om hur övergångsskyddsmekanismen för socker fungerar och vid behov lägga fram lämpliga förslag. I rapporten ska kommissionen beakta sockerhandelsflöden från de tredjeländer som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Utfärdande av importlicenser

1.   Varje vecka på torsdag eller senast på fredag ska medlemsstaterna utfärda licenser för de ansökningar som lämnats in den föregående veckan och som meddelats i enlighet med artikel 9.1, i tillämpliga fall med beaktande av den tilldelningskoefficient som fastställts av kommissionen i enlighet med artikel 5.1.

För kvantiteter som inte har meddelats får det inte utfärdas några importlicenser.

2.   Licenserna ska gälla från och med dagen då de utfärdas eller den 1 oktober under det regleringsår för vilket de utfärdas, beroende på vilket datum som infaller senare.

Licenserna ska gälla fram till slutet av den tredje månaden som följer efter den dag då de börjat gälla utan att gå över den 30 september under det regleringsår för vilket de har utfärdats.

Artikel 7

Förlängning av giltighetstiden för importlicenser

För importlicenser vars giltighet löper ut den 30 september under ett regleringsår ska den utfärdande medlemsstatens behöriga organ på begäran av importlicensinnehavaren förlänga importlicensens giltighetsperiod till den 31 oktober förutsatt att innehavaren kan intyga med handlingar, t.ex. konossement, som kan godtas av detta utfärdande behöriga organ att sockret lastades senast den 15 september under det regleringsåret. Medlemsstaterna ska meddela detta till kommissionen senast den första arbetsdagen i den vecka som följer efter dagen då giltigheten förlängdes.

Artikel 8

Övergång till fri omsättning

Importlicenser i vars fält 20 det står angivet ”socker avsett för raffinering” får användas för import med KN-nummer 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 eller 1701 99 90.

Importlicenser i vars fält 20 det står angivet ”socker ej avsett för raffinering” får användas för import med KN-nummer 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 eller 1701 99 90.

Artikel 9

Meddelanden till kommissionen

1.   Medlemsstaterna ska mellan fredag kl. 13 (lokal tid i Bryssel) och följande måndag kl. 18 (lokal tid i Bryssel) meddela kommissionen de sockerkvantiteter för vilka importlicensansökningar har lämnats in i enlighet med artikel 4, även om inga ansökningar har lämnats in.

2.   Medlemsstaterna ska mellan fredag kl. 13 (lokal tid i Bryssel) och följande måndag kl. 18 (lokal tid i Bryssel) meddela kommissionen de sockerkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats från och med föregående torsdag i enlighet med artikel 6, även om inga ansökningar har lämnats in.

3.   Medlemsstaterna ska mellan fredag kl. 13 (lokal tid i Bryssel) och följande måndag kl. 18 (lokal tid i Bryssel) meddela kommissionen de kvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser, även om inga ansökningar har lämnats in.

4.   De kvantiteter som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska anges per referensnummer, ursprungsland, det åttasiffriga KN-numret, berört regleringsår och huruvida de omfattar eller inte omfattar socker avsett för raffinering. Kvantiteterna ska uttryckas som kilogram vitsockerekvivalent.

5.   Medlemsstaterna ska före den 1 mars meddela kommissionen om föregående regleringsårs kvantiteter som faktiskt har raffinerats, uppdelade per referensnummer och ursprungsland och uttryckt som kilogram obehandlad vikt och som vitsockerekvivalent.

6.   Meddelandena ska förmedlas på elektronisk väg i enlighet med de förlagor och metoder som kommissionen tillhandahåller medlemsstaterna.

7.   Medlemsstaterna ska överlämna uppgifter om de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93.

KAPITEL III

TRADITIONELLA FÖRSÖRJNINGSBEHOV

Artikel 10

Systemet med heltidsraffinaderier

1.   Endast heltidsraffinaderier får ansöka om importlicenser för socker avsett för raffinering, med första giltighetsdag under de tre första månaderna av vart och ett regleringsår. Genom undantag från andra stycket i artikel 6.2 ska sådana licenser vara giltiga till slutet av det regleringsår för vilket de utfärdas.

2.   Om det före den 1 januari under vart och ett regleringsår i ansökningarna om importlicenser för socker för raffinering för det regleringsåret visar sig att kvantiteterna är lika med eller större än de kvantiteter som anges i artikel 153.1 i förordning (EG) nr 1234/2007, ska kommissionen underrätta medlemsstaterna om att gränsen för traditionella försörjningsbehov har uppnåtts på gemenskapsnivå för det regleringsåret.

Från och med dagen för det meddelandet ska punkt 1 inte gälla för det berörda regleringsåret.

Artikel 11

Intyg om raffinering och påföljder

1.   Varje ursprunglig innehavare av importlicens för socker avsett för raffinering ska inom sex månader från och med den dag då den berörda importlicensen löper ut för den medlemsstat som utfärdat licensen, på ett för denna medlemsstat tillfredsställande sätt styrka att raffineringen verkligen ägt rum inom den period som anges i artikel 4.4 c.

Om detta inte kan styrkas ska den sökande före den 1 juni som följer på det berörda regleringsåret betala ett belopp på 500 euro per ton för de berörda kvantiteterna socker, utom om det föreligger synnerliga skäl (force majeure).

2.   Varje sockerproducent som är godkänd i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska före den 1 mars som följer på det berörda regleringsåret för medlemsstatens behöriga myndighet deklarera de kvantiteter socker som denne raffinerat med avseende på nämnda regleringsår, samt ange följande:

a)

De sockerkvantiteter som täcks av importlicenser för socker avsett för raffinering.

b)

De sockerkvantiteter som producerats i gemenskapen, med referensuppgifter om det godkända företag som framställt sockret.

c)

Andra sockerkvantiteter, med uppgift om ursprung.

Producenterna ska före den 1 juni som följer på det berörda regleringsåret betala ett belopp på 500 euro för de sockerkvantiteter som avses i första stycket led c för vilka de inte på ett för medlemsstaten tillfredsställande sätt kan styrka att kvantiteterna har raffinerats, utom om det finns synnerliga skäl (force majeure).

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 30 september 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 september 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

REFERENSNUMMER

Del I:   Minst utvecklade länder (MUL)

Grupp av länder

Tredjeland

Referensnummer

ICKE AVS-LÄNDER SOM ÄR MUL

Bangladesh

Kambodja

Laos

Nepal

09.4221

AVS-LÄNDER SOM ÄR MUL

Benin

Kongo

Etiopien

Madagaskar

Malawi

Moçambique

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Zambia

09.4231


Del II:   Länder som inte är minst utvecklade länder (icke-MUL)

Region

Tredjeland

Referensnummer

Regional skyddströskel

2009/2010

(ton vitsockerekvivalent)

Regional skyddströskel

2010/2011

(ton vitsockerekvivalent)

Regional skyddströskel

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(ton vitsockerekvivalent)

Icke-MUL i Centralafrika

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Icke-MUL i Västafrika

Elfenbenskusten

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Icke-MUL i SADC

Swaziland

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

Icke-MUL i EAC

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

Icke-MUL i ESA

Mauritius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

Icke-MUL i Stillahavsområdet

Fiji

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

Icke-MUL i Cariforum

Barbados

Belize

Dominikanska republiken

Guyana

Jamaica

Trinidad och Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


BILAGA II

2009/10

(ton vitsockerekvivalent)

2010/11

(ton vitsockerekvivalent)

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

(ton vitsockerekvivalent)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


BILAGA III

Förlaga till den exportlicens som avses i artikel 4.4 b

Image


BILAGA IV

I.   Definitioner

TACPLDC= Veckans kumulerade ansökningar rörande AVS-länder som är minst utvecklade länder (referensnummer 09.4231)

N= referensnummer för AVS-länder som inte är minst utvecklade länder (09.4241 till 09.4247)

RSTN= Referensnummer N för regional skyddströskel

WAN= Veckans ansökningar för referensnummer N

CWAN= Veckans kumulerade ansökningar för referensnummer N utan det senaste meddelandet

ACN= Tilldelningskoefficient för referensnummer N

RESQ= Återstående kvantitet att tilldela efter tillämpning av ACN

RESQN= Återstående kvantitet för referensnummer N

II.   Beräkning av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 5.1

II.1.

För varje N:

ACN = ((RSTN – CWAN) / WAN * 100) %

Om ACN har negativt värde anges 0 % för ACN

Om ACN är 100 % eller högre anges 100 % för ACN

II.2.

Om

(TACPLDC + Σ (CWAN + ACN * WAN) för alla regioner som har regional skyddströskel) är mindre än 3,5 miljoner ton

ELLER

Σ ((CWAN + ACN * WAN) för alla regioner som har regional skyddströskel) är mindre än den regionala skyddströskeln

så är

RESQ = högst

3,5 miljoner ton - (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) för alla regioner som har regional skyddströskel))

och

RST – Σ ((CWAN + ACN * WAN) för alla regioner som har regional skyddströskel)

När ACN är mindre än 100 %:

RESQN = RESQ * (((1-ACN) * WAN) / (Σ (((1-ACN) * WAN) för referensnummer med ACN < 100 %)))

”nytt ACN” = ((”gammalt ACN”*WAN) + RESQN)/WAN


BILAGA V

A.   Uppgifter enligt artikel 4.3 d ii

:

På bulgariska

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

På spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

På tjeckiska

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

På danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

På tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

På estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

På grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

På engelska

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

På franska

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

På italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

På lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

På litauiska

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

På ungerska

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

På maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

På nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

På polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

På portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

På rumänska

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

På slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

På slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

På svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 e

:

På bulgariska

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

På spanska

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

På tjeckiska

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

På danska

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

På tyska

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

På estniska

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

På grekiska

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

På engelska

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

På franska

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

På italienska

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

På lettiska

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

På litauiska

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

På ungerska

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

På maltesiska

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

På nederländska

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

På polska

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

På portugisiska

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

På rumänska

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

På slovakiska

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

På slovenska

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

På finska

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

På svenska

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


Top