Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0723

Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

OJ L 206, 8.8.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 291 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj

8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 723/2009

av den 25 juni 2009

om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 172 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 171 i EG-fördraget kan gemenskapen bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

(2)

Att stödja och utveckla forskningsinfrastrukturer i Europa är sedan länge ett mål för gemenskapen, vilket senast bekräftades i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (4) och särskilt i rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet  (5).

(3)

Traditionellt har stödet för användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer huvudsakligen tagit formen av bidrag till förmån för redan etablerade forskningsinfrastrukturer i medlemsstaterna, men det har under de senaste åren visat sig att utvecklingen av nya strukturer måste stimuleras ytterligare, vilket kan åstadkommas genom att det skapas en lämplig rättslig ram som underlättar deras inrättande och drift på gemenskapsnivå.

(4)

Detta behov har uttryckts vid flera tillfällen, både på politisk nivå av medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna, samt av de olika aktörerna inom den europeiska forskarvärlden som företag, forskningscentrum och universitet och framför allt Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri).

(5)

Samtidigt som det i gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan längre erkänns att vetenskapliga forskningsinfrastrukturer i världsklass är avgörande för uppnåendet av gemenskapens FoTU-mål enligt artikel 163 i fördraget är bestämmelserna som styr inrättandet, finansieringen och driften av dessa strukturer fortfarande uppdelade och regionaliserade. Med tanke på att de europeiska forskningsinfrastrukturerna konkurrerar med gemenskapens globala partner, som gör och kommer att fortsätta göra kraftiga investeringar i moderna storskaliga forskningsinfrastrukturer, och med tanke på att dessa infrastrukturer blir alltmer komplexa och dyra, vilket gör att de ofta är utom räckhåll för en enskild medlemsstat eller till och med världsdel, är det nu nödvändigt att utnyttja och utveckla den fulla potentialen av artikel 171 i fördraget, genom att inrätta en ram som innehåller de förfaranden och villkor för inrättande och drift av europeiska forskningsinfrastrukturer på gemenskapsnivå som är nödvändiga för att genomföra gemenskapens FoTU-program på ett effektivt sätt. Denna nya rättsliga ram skulle komplettera andra rättsliga former i enlighet med nationell och internationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftningen.

(6)

Till skillnad från de gemensamma teknikinitiativ i form av gemensamma företag som gemenskapen deltar i och bidrar ekonomiskt till, bör ett konsortium för en europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium) inte ses som ett gemenskapsorgan i den mening som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) (budgetförordningen) utan som en rättslig enhet som gemenskapen inte nödvändigtvis deltar i och inte bidrar ekonomiskt till i enlighet med artikel 108.2 f i budgetförordningen.

(7)

Med hänsyn till det nära samarbetet mellan medlemsstaterna och gemenskapen när det gäller programplanering och genomförande av kompletterande forskningsverksamhet i enlighet med artiklarna 164 och 165 i fördraget, bör berörda medlemsstater, själva eller i samarbete med andra kvalificerade enheter, definiera vilka behov som finns av att inrätta forskningsinfrastrukturer i denna juridiska form utifrån deras forskning och tekniska utveckling och utifrån gemenskapens krav. Av samma skäl bör medlemskapet i ett Eric-konsortium vara öppet för berörda medlemsstater med eventuellt deltagande av länder som anslutit sig till ramprogramment för forskning och teknisk utveckling (nedan kallade anslutna länder), tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap och specialiserade mellanstatliga organisationer. Utöver fullständigt medlemskap bör medlemsstater kunna bli observatörer i ett Eric-konsortium enligt villkoren i dess stadgar.

(8)

Ett Eric-konsortium som inrättas i enlighet med denna förordning bör ha till huvuduppgift att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska grunder och bör anslå de mesta av sina resurser till denna huvuduppgift. För att främja innovation samt överföring av kunskaper och teknik bör Eric-konsortiet få bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet, om den har nära anknytning till konsortiets huvuduppgift och inte hindra dessa från att utföras. Inrättandet av sådana europeiska forskningsinfrastrukturer som Eric-konsortier utesluter inte att forskningsinfrastrukturer av alleuropeiskt intresse med annan rättslig form också kan erkännas som forskningsinfrastrukturer som bidrar till framstegen inom europeisk forskning, bland annat genomförandet av den färdplan som utvecklats av Esfri. Kommissionen bör säkerställa att Esfri-medlemmar och andra berörda parter är informerade om dessa alternativa rättsliga former.

(9)

Forskningsinfrastrukturerna bör bidra till att säkra vetenskaplig excellens inom gemenskapens forskning och gemenskapens ekonomiska konkurrenskraft på medellång till lång sikt genom att ge effektivt stöd till europeisk forskningsverksamhet. För att uppnå detta bör de vara fullständigt öppna för den europeiska forskarvärlden i allmänhet enligt de regler som föreskrivs i deras stadgar och ha ambitionen att förbättra den europeiska vetenskapskapaciteten jämfört med dess nuvarande läge och därmed bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

(10)

För att möjliggöra ett effektivt förfarande för inrättandet av ett Eric-konsortium är det nödvändigt att de organ som är villiga att inrätta ett sådant skickar in en ansökan till kommissionen som, med hjälp av oberoende experter, vilka kan inkludera Esfri, bör utvärdera om den föreslagna forskningsinfrastrukturen överensstämmer med denna förordning. En sådan ansökan bör innehålla en förklaring där värdmedlemsstaten erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation vid tillämpning av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (7) och rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (8) från och med tidpunkten för konsortiets inrättande. Eric-konsortiet bör även åtnjuta vissa undantag i sin egenskap av internationell organisation vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (9), i enlighet med reglerna för statligt stöd.

(11)

Av öppenhetsskäl bör beslutet om inrättande av ett Eric-konsortium offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Av samma skäl bör de viktigaste delarna av konsortiets stadgar bifogas det beslutet.

(12)

För att kunna utföra sina uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt bör Eric-konsortiet vara en juridisk person och ha den mest vittgående rättskapaciteten från och med den dag då beslutet om dess inrättande träder i kraft. För att det ska vara möjligt att fastställa vilken lagstiftning som är tillämplig, bör Eric-konsortiet ha ett stadgeenligt säte i ett land som är medlem i det konsortiet, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

(13)

Medlemmarna i ett Eric-konsortium bör vara minst tre medlemsstater och därutöver får medlemmarna vara anslutna länder och tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap men som inte är anslutna länder samt specialiserade mellanstatliga organisationer.

(14)

I enlighet med gemenskapsdimensionen för denna förordning bör medlemsstaterna gemensamt ha majoriteten av rösterna i medlemsförsamlingen i ett Eric-konsortium.

(15)

För genomförandet av denna ram bör mer detaljerade bestämmelser fastställas i stadgarna på grundval av vilka kommissionen bör undersöka om en ansökan överensstämmer med den ram som fastställs i denna förordning.

(16)

Det är nödvändigt att å ena sidan fastställa att ett Eric-konsortium ska ha tillräcklig möjlighet att ändra sina stadgar och å andra sidan fastställa att gemenskapen, som inrättar Eric-konsortiet, ska ha kvar kontrollen över vissa viktiga delar. Om en ändring gäller en viktig del av de stadgar som bifogas beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, bör denna ändring godkännas, innan den får verkan, genom ett beslut som kommissionen fattar i enlighet med samma förfarande som det som användes för inrättandet av Eric-konsortiet. Alla andra ändringar bör meddelas kommissionen, som bör ha möjlighet att invända mot dem om den anser att ändringarna strider mot denna förordning.

(17)

Det är nödvändigt att ett Eric-konsortium skapar egna organ så att det kan förvalta sin verksamhet på ett effektivt sätt. I stadgarna bör det fastställas på vilket sätt dessa organ juridiskt företräder Eric-konsortiet.

(18)

Med tanke på det finansiella ansvar som åligger Eric-konsortiet, är det nödvändigt att konsortiet genomför sin verksamhet i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

(19)

Ett Eric-konsortium kan erhålla finansiering i enlighet med avdelning VI i budgetförordningen. Finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken är också möjlig i enlighet med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

(20)

För att genomföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och som en logisk följd av dess status som juridisk person, bör ett Eric-konsortium ansvara för sina skulder. För att göra det möjligt för medlemmarna att hitta lämpliga lösningar avseende deras ansvar, bör det i stadgarna ges möjlighet att inrätta olika ansvarsordningar som går utöver det ansvar som är begränsat till medlemmarnas bidrag.

(21)

Eftersom Eric-konsortiet inrättas i enlighet med gemenskapslagstiftningen bör den styras av gemenskapslagstiftningen, samt av lagstiftningen i den stat där det har sitt stadgeenliga säte. Eric-konsortiet kan emellertid ha ett driftsställe i en annan stat. För särskilda punkter som fastställts i Eric-konsortiets stadgar bör lagstiftningen i den staten tillämpas. Dessutom bör ett Eric-konsortium styras i enlighet med genomförandebestämmelser som överensstämmer med stadgarna.

(22)

Medlemsstaterna har frihet att själva besluta att tillämpa eller anta lagar och andra författningar, såvida de inte strider mot denna förordnings tillämpningsområde eller syften.

(23)

För att säkerställa att överensstämmelsen med denna förordning kontrolleras i tillräcklig hög grad, bör ett Eric-konsortium till kommissionen och relevanta behöriga myndigheter översända sin årsrapport och all annan information om omständigheter som hotar att allvarligt äventyra fullgörandet av Eric-konsortiets uppgifter. Om kommissionen, på grundval av informationen i årsrapporten eller på annat sätt, misstänker att Eric-konsortiet allvarligt överträder denna förordning eller annan tillämplig lagbestämmelse, bör den begära en förklaring och/eller åtgärder från Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar. I extrema fall och om inga korrigerande åtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, och på det sättet inleda upplösningen av Eric-konsortiet.

(24)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättande av en ram för europeiska forskningsinfrastrukturer mellan medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella konstitutionella ordningar, på grund av problemets gränsöverskridande karaktär, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25)

Eftersom denna förordning främst har inrättats för ett effektivt verkställande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och eftersom de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande framför allt är förvaltningsåtgärder, bör dessa antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en rättslig ram med krav och förfaranden för inrättande av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium), samt effekterna av inrättandet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   forskningsinfrastruktur: anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra spetsforskning på alla områden; denna definition omfattar vetenskaplig basutrustning och forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser som samlingar, arkiv och strukturerad vetenskaplig information, IKT-infrastrukturer som nät, datorutrustning, programvara och kommunikationsverktyg samt alla andra unika medel som är nödvändiga för att uppnå vetenskaplig excellens. Sådana forskningsinfrastrukturer kan vara lokaliserade på en enda plats eller organiserade i ett nät (”spridda”).

b)   tredjeland: en stat som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen.

c)   anslutet land: ett tredjeland som är part i ett internationellt avtal tillsammans med gemenskapen och som i enlighet med eller på grundval av detta avtal ger ett ekonomiskt bidrag till hela eller delar av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 3

Uppgift och annan verksamhet

1.   Huvuduppgiften för ett Eric-konsortium ska vara att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur.

2.   Ett Eric-konsortium ska utföra sin huvuduppgift utan vinstsyfte. Den får emellertid bedriva begränsad ekonomisk verksamhet, under förutsättning att den är nära förknippad med huvuduppgiften och inte äventyrar denna.

3.   Ett Eric-konsortium ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat och ska ta marknadsmässiga priser för den, eller om dessa inte kan fastställas, hela kostnaderna plus en rimlig marginal.

Artikel 4

Krav avseende infrastruktur

Den forskningsinfrastruktur som inrättas av ett Eric-konsortium ska uppfylla följande krav:

a)

Den ska vara nödvändig för genomförandet av europeiska forskningsprogram och forskningsprojekt, inbegripet ett korrekt genomförande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

b)

Den ska utgöra ett mervärde i förstärkningen och struktureringen av det europeiska forskningsområdet och en väsentlig förbättring på de berörda vetenskapliga och tekniska områdena på internationell nivå.

c)

Det europeiska forskarsamhället, som består av forskare från medlemsstaterna och från anslutna länder, ska med respekt för bestämmelserna i stadgarna beviljas faktisk tillgång.

d)

Den ska bidra till kunskapens och/eller forskarnas rörlighet inom det europeiska forskningsområdet och öka användningen av den intellektuella potentialen i samtliga medlemsstater i unionen.

e)

Den ska bidra till spridningen och optimeringen av resultaten från gemenskapens verksamhet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 5

Ansökan om inrättande av ett Eric-konsortium

1.   De organ som vill inrätta ett Eric-konsortium (nedan kallade sökande) ska lämna in en ansökan till kommissionen. Ansökan ska lämnas in skriftligen på ett av unionens institutioners officiella språk och innehålla följande:

a)

En begäran till kommissionen om inrättande av Eric-konsortiet.

b)

Ett förslag till stadgar för Eric-konsortiet enligt artikel 10.

c)

En vetenskaplig och teknisk beskrivning av den forskningsinfrastruktur som ska inrättas och drivas av Eric-konsortiet, i vilken särskilt de krav som avses i artikel 4 ska tas upp.

d)

En förklaring från värdmedlemsstaten i vilken denna erkänner Eric-konsortiet – från och med tidpunkten för dess inrättande – som en internationell organisation i den mening som avses i artiklarna 143 g och 151.1 b i direktiv 2006/112/EG och som en internationell organisation i den mening som avses i artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG. Begränsningarna och villkoren för undantagen enligt dessa bestämmelser ska anges i ett avtal mellan Eric-konsortiets medlemmar.

2.   Kommissionen ska utvärdera ansökan mot bakgrund av villkoren i denna förordning. Under utvärderingen ska den begära utlåtanden från oberoende experter, i synnerhet inom området för Eric-konsortiets avsedda verksamhet. Resultatet av utvärderingen ska meddelas sökandena som, om så är nödvändigt, ska uppmanas att komplettera eller ändra ansökan.

Artikel 6

Beslut om ansökan

1.   Kommissionen ska, med beaktande av resultatet av den utvärdering som avses i artikel 5.2 och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20,

a)

anta ett beslut om inrättande av Eric-konsortiet, efter att ha förvissat sig om att de krav som fastställs i denna förordning uppfylls, eller

b)

avslå ansökan om den anser att de krav som fastställs i denna förordning inte uppfylls, inbegripet avsaknad av den förklaring som avses i artikel 5.1 d.

2.   Beslutet om ansökan ska meddelas sökandena. Om ansökan avslås ska beslutet för sökandena motiveras i på ett klart och tydligt sätt.

Beslutet om inrättande av Eric-konsortiet ska också offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3.   De viktigaste delarna av de stadgar som avses i artikel 10 b–f och 10 g i–vi och som ingår i ansökan ska bifogas beslutet om inrättande av Eric-konsortiet.

Artikel 7

Eric-konsortiets status

1.   Ett Eric-konsortium ska ha status som juridisk person från och med den dag då beslutet om dess inrättande får verkan.

2.   Ett Eric-konsortium ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Konsortiet får särskilt förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.   Eric-konsortiet är en internationell organisation i den mening som avses i artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG.

Artikel 8

Säte och namn

1.   Ett Eric-konsortium ska ha ett stadgeenligt säte på ett territorium som tillhör en av dess medlemmar, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

2.   Ett Eric-konsortium ska ha ett namn som innehåller förkortningen ”Eric”.

Artikel 9

Kriterier för sammansättningen

1.   Följande enheter får bli medlemmar av ett Eric-konsortium:

a)

Medlemsstater.

b)

Anslutna länder.

c)

Andra tredjeländer än anslutna länder.

d)

Mellanstatliga organisationer.

2.   Ett Eric-konsortium ska ha minst tre medlemsstater som medlemmar. Ytterligare medlemsstater får när som helst ansluta sig som medlemmar på rättvisa och rimliga villkor enligt stadgarna och som observatörer utan rösträtt på villkor som är angivna i stadgarna. Ytterligare anslutna länder och tredjeländer som inte är anslutna länder samt mellanstatliga organisationer kan också ansluta sig till ett Eric-konsortium, under förutsättning att den medlemsförsamling som avses i artikel 12 a samtycker till detta, i enlighet med de villkor och förfaranden för medlemskap som fastställs i stadgarna.

3.   Medlemsstaterna ska gemensamt inneha en majoritet av rösträtterna i medlemsförsamlingen.

4.   En medlemsstat, ett anslutet land eller ett tredjeland får, när det gäller utövandet av särskilda rättigheter och fullgörandet av särskilda skyldigheter som medlem av ett Eric-konsortium, företrädas av en eller flera offentliga enheter, inbegripet regioner, eller av en eller flera privata enheter som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter.

5.   Anslutna länder, tredjeländer och mellanstatliga organisationer som ansöker om att inrätta ett Eric-konsortium eller om medlemskap i ett sådant ska erkänna att detta konsortium har status som juridisk person och rättskapacitet i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 och att det omfattas av bestämmelser som fastställs med tillämpning av artikel 15.

6.   Anslutna länder och tredjeländer som ansöker om att inrätta ett Eric-konsortium eller om medlemskap i ett sådant ska behandla konsortiet på ett sätt som motsvarar vad som följer av artiklarna 5.1 d och 7.3.

Artikel 10

Stadgar

Ett Eric-konsortiums stadgar ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

En förteckning över medlemmar, observatörer och, i tillämpliga fall, de enheter som företräder medlemmar samt villkor och förfaranden för ändringar av konsortiets sammansättning och representation i enlighet med artikel 9.

b)

Eric-konsortiets uppgifter och verksamhet.

c)

Konsortiets stadgeenliga säte i enlighet med artikel 8.1.

d)

Eric-konsortiets namn i enlighet med artikel 8.2.

e)

Varaktighet och förfarandet för upplösning i enlighet med artikel 16.

f)

Bestämmelser om ansvar i enlighet med artikel 14.2.

g)

Grundläggande principer som omfattar

i)

tillträdesstrategi för användare,

ii)

strategi för vetenskaplig utvärdering,

iii)

strategi för spridning,

iv)

strategi för immateriell äganderätt,

v)

anställningsstrategi, inbegripet lika möjligheter,

vi)

strategi för upphandling, som ska följa principerna för öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens,

vii)

avveckling, i förekommande fall,

viii)

datastrategi.

h)

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, inbegripet skyldigheten att bidra till en balanserad budget samt rösträtt.

i)

Eric-konsortiets organ, deras uppgift, ansvar, sammansättning och beslutsförfaranden, bland annat när det gäller ändringar av stadgarna, i enlighet med artiklarna 11 och 12.

j)

Arbetsspråket/arbetsspråken.

k)

Hänvisningar till tillämpningsföreskrifter för stadgarna.

Stadgarna ska vara offentligt tillgängliga på Eric-konsortiets webbplats och vid dess stadgeenliga säte.

Artikel 11

Ändring av stadgarna

1.   Eric-konsortiet ska överlämna alla ändringar av stadgarna som rör artikel 10 b-f och 10 g i-vi till kommissionen för godkännande. Sådana ändringar får inte verkan förrän beslutet om godkännande har trätt i kraft. Kommissionen ska i tillämpliga delar tillämpa artiklarna 5.2 och 6.

2.   Eric-konsortiet ska överlämna alla de ändringar av stadgarna som inte avses i punkt 1 till kommissionen inom tio dagar efter antagandet.

3.   Kommissionen får komma med invändningar mot sådana ändringar inom sextio dagar från och med överlämnandet, med angivande av skäl till varför ändringen inte uppfyller kraven i denna förordning.

4.   Ändringen får inte verkan förrän perioden för invändningar har upphört, eller kommissionen har avstått från invändningar, eller eventuellt framlagda invändningar har dragits tillbaka.

5.   Ansökan om ändring ska innehålla följande:

a)

Texten till den föreslagna eller, i förekommande fall, antagna ändringen, inbegripet det datum då den träder i kraft.

b)

Den ändrade konsoliderade versionen av stadgarna.

Artikel 12

Eric-konsortiets organisation

I stadgarna ska minst följande organ föreskrivas, med följande befogenheter:

a)

En medlemsförsamling som ska vara det organ som har full beslutsrätt, inbegripet rätt att anta budgeten.

b)

En direktör eller en styrelse, utsedd av medlemsförsamlingen, som ska vara Eric-konsortiets verkställande organ och juridiska företrädare.

I stadgarna ska anges på vilket sätt styrelsemedlemmarna juridiskt företräder Eric-konsortiet.

Artikel 13

Budgetprinciper, räkenskaper och revision

1.   Alla intäkts- och utgiftsposter för ett Eric-konsortium ska beräknas för varje budgetår och tas upp i budgeten. Budgetens inkomster och utgifter ska vara i balans.

2.   Medlemmarna i ett Eric-konsortium ska säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

3.   Budgeten ska upprättas och genomföras och räkenskaperna ska läggas fram med beaktande av principen om insyn och öppenhet.

4.   Räkenskaperna för ett Eric-konsortium ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.

5.   Ett Eric-konsortium ska omfattas av kraven i den tillämpliga nationella lagstiftningen när det gäller utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.

Artikel 14

Ansvar och försäkringar

1.   Ett Eric-konsortium ska vara ansvarigt för sina skulder.

2.   Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive bidrag till konsortiet. Medlemmarna får i stadgarna ange att de tar på sig ett fast ansvar utöver sitt respektive bidrag eller ett obegränsat ansvar.

3.   Om medlemmarnas ekonomiska ansvar inte är obegränsat, ska Eric-konsortiet teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med infrastrukturens konstruktion och dess verksamhet.

4.   Gemenskapen ska inte ansvara för någon av Eric-konsortiets skulder.

Artikel 15

Tillämplig lag och behörig domstol

1.   Inrättande av ett Eric-konsortium och dess funktionssätt ska styras av

a)

gemenskapslagstiftningen, särskilt denna förordning, och de beslut som avses i artiklarna 6.1 a och 11.1,

b)

lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiets har sitt stadgeenliga säte när det gäller frågor som inte, eller endast delvis, regleras av de rättsakter som avses i a,

c)

stadgarna och deras genomförandebestämmelser.

2.   Europeiska gemenskapernas domstol ska vara behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna vad avser Eric-konsortiet eller mellan medlemmarna och konsortiet samt alla tvister i vilka gemenskapen är part.

3.   Gemenskapslagstiftningen om behörig domstol ska tillämpas på tvister mellan ett Eric-konsortium och tredje parter. I fall som inte omfattas av gemenskapslagstiftningen ska lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiet har sitt stadgeenliga säte fastställa vilken domstol som är behörig att avgöra den aktuella tvisten.

Artikel 16

Upplösning och insolvens

1.   I stadgarna ska fastställas vilket förfarande som ska tillämpas vid upplösning av Eric-konsortiet efter ett beslut av medlemsförsamlingen. Upplösningen kan medföra att verksamheten överflyttas till en annan juridisk person.

2.   Utan otillbörligt dröjsmål efter medlemsförsamlingens antagande av ett beslut om upplösning, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter antagandet, ska Eric-konsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Utan otillbörligt dröjsmål efter slutförandet av upplösningsförfarandet, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter slutförandet, ska Eric-konsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Konsortiet ska upplösas den dag då meddelandet offentliggörs.

4.   Närhelst ett Eric-konsortium är oförmöget att betala sina skulder ska det omedelbart informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Rapportering och kontroll

1.   Ett Eric-konsortium ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport, som särskilt ska innehålla konsortiets vetenskapliga, operativa och ekonomiska verksamhet enligt artikel 3. Denna rapport ska godkännas av medlemsförsamlingen och överlämnas till kommissionen och till berörda offentliga myndigheter inom sex månader från och med utgången av det budgetår rapporten avser. Rapporten ska offentliggöras.

2.   Ett Eric-konsortium och de berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla händelser som allvarligt kan äventyra ett korrekt genomförande av konsortiets uppgift eller hindrar konsortiet från att uppfylla de villkor som fastställs i denna förordning.

3.   Om kommissionen har skäl att misstänka att ett Eric-konsortium allvarligt bryter mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, ska kommissionen begära förklaringar från konsortiet och/eller dess medlemmar.

4.   Om kommissionen, efter att ha gett Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar en rimlig tidsfrist att lämna synpunkter, drar slutsatsen att konsortiet allvarligt brutit mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, får kommissionen föreslå korrigeringsåtgärder för konsortiet och dess medlemmar.

5.   Om inga korrigeringsåtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20. Ett sådant beslut ska meddelas konsortiet och offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska leda till att konsortiet upplöses.

Artikel 18

Lämpliga åtgärder

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning.

Artikel 19

Rapportering och översyn

Senast den 27 juli 2014 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om förordningens tillämpning och vid behov förslag till ändringar.

Artikel 20

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en förvaltningskommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 2009.

På rådets vägnar

L. MIKO

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 19 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 14 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top