EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0684

Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

EUT L 197, 29.7.2009, p. 24–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; upphävd genom 32022R1636

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009

av den 24 juli 2009

om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Punktskattepliktiga varor som flyttas under punktskatteuppskov ska åtföljas av det elektroniska administrativa dokument som avses i artikel 21.1 i direktiv 2008/118/EG, för vilket det datoriserade system ska tillämpas som inrättas genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (2).

(2)

Det datoriserade systemet syftar till att göra det möjligt att följa och övervaka flyttningar av varor under punktskatteuppskov och det är därför nödvändigt att fastställa form och innehåll för de elektroniska meddelanden som ska användas i samband med sådan flyttning.

(3)

Eftersom flyttningarna ska åtföljas av ett elektroniskt administrativt dokument bör särskilt form och innehåll för de meddelanden som utgör detta dokument fastställas. Det är också nödvändigt att fastställa form och innehåll för de meddelanden som utgör mottagningsrapport och exportrapport.

(4)

Enligt direktiv 2008/118/EG kan ett elektroniskt administrativt dokument återkallas, bestämmelseorten ändras och en flyttning av varor under punktskatteuppskov delas upp. Det är därför nödvändigt att fastställa form och innehåll för meddelanden avseende återkallande av det elektroniska administrativa dokumentet, ändring av bestämmelseorten och uppdelning av en flyttning, och att fastställa regler och förfaranden för utbyte av sådana meddelanden.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa form för det pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27 i direktiv 2008/118/EG och som ska användas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt.

(6)

Eftersom de bestämmelser som fastställs genom denna förordning kommer att ersätta dem som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov (3) bör den förordningen upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs

a)

form och innehåll för de elektroniska meddelanden som i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG ska utbytas genom det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i det direktivet,

b)

regler och förfaranden för utbyte av de meddelanden som avses i a,

c)

formen för de pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27 i direktiv 2008/118/EG.

Artikel 2

Skyldigheter avseende meddelanden som utbyts genom det datoriserade systemet

När det gäller form och innehåll ska de meddelanden som utbyts i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG uppfylla de krav som fastställs i bilaga I till denna förordning. Om vissa av uppgiftsfälten i meddelandena ska fyllas i med koder ska de koder som förtecknas i bilaga II användas.

Artikel 3

Formaliteter innan flyttningen av punktskattepliktiga varor kan påbörjas

1.   Preliminära elektroniska administrativa dokument som lämnas i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG och elektroniska administrativa dokument som tilldelas en unik administrativ referenskod i enlighet med artikel 21.3 tredje stycket i det direktivet ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.   Preliminära elektroniska administrativa dokument ska inlämnas tidigast sju dagar före den dag som på dokumentet anges vara avsändningsdag för de berörda punktskattepliktiga varorna.

Artikel 4

Återkallande av det elektroniska administrativa dokumentet

1.   En avsändare som vill återkalla det elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med artikel 21.7 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om återkallande och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om återkallande ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om återkallande.

Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheterna ange dag och tidpunkt för kontrollen i meddelandet om återkallande, meddela avsändaren dessa uppgifter och vidarebefordra meddelandet om återkallande till behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

3.   När de behöriga myndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten har mottagit meddelandet om återkallande ska de vidarebefordra detta till mottagaren om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

Artikel 5

Meddelande avseende ändring av bestämmelseort för flyttning av punktskattepliktiga varor

1.   En avsändare som vill ändra bestämmelseorten i enlighet med artikel 21.8 i direktiv 2008/118/EG, eller komplettera uppgifterna om mottagare i enlighet med artikel 22.2 i det direktivet, ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort och sända det till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a)

ange dag och tidpunkt för kontrollen och ett löpnummer i meddelandet om ändring av bestämmelseort och underrätta avsändaren om detta,

b)

uppdatera det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med uppgifterna i meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppdateringen omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller en ändring av mottagare är artikel 21.4 och 21.5 i direktiv 2008/118/EG tillämpliga med avseende på det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet.

3.   Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort genom att använda meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

4.   Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av den leveransplats som nämns i datagrupp 7 på det elektroniska administrativa dokumentet, men inte en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller mottagare, ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till mottagaren.

5.   Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

6.   Om det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet innehåller en ny mottagare i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort med hjälp av meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

Artikel 6

Meddelanden om uppdelning av flyttning av punktskattepliktiga varor

1.   En avsändare som vill dela upp en flyttning av punkskattepliktiga varor i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om uppdelning för varje bestämmelseort och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om uppdelning ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a)

utfärda ett nytt elektroniskt administrativt dokument för varje bestämmelseort, som ska ersätta det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet,

b)

utfärda ett meddelande om uppdelning för det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I till denna förordning,

c)

sända meddelandet om uppdelning till den avsändare och de behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Artikel 21.3 tredje stycket och artikel 21.4, 21.5 och 21.6 i direktiv 2008/118/EG ska gälla med hänsyn till varje nytt elektroniskt administrativt dokument som avses i led a.

3.   De behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet ska vidarebefordra meddelandet om uppdelning till den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

4.   Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

Artikel 7

Formaliteter i samband med avslutande av flyttning av punktskattepliktiga varor

Den mottagningsrapport som inlämnas i enlighet med artikel 24 i direktiv 2008/118/EG och den exportrapport som inlämnas i enlighet med artikel 25 i samma direktiv ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 8

Reservrutin

1.   Det pappersdokument som avses i artikel 26.1 a i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i det elektroniska administrativa dokumentet. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.   De uppgifter som avses i artikel 26.5 i direktiv 2008/118/EG och som avsändaren ska meddela de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska återges i form av dataelement som uttrycks på samma sätt som i meddelandet om ändring av bestämmelseort eller meddelandet om uppdelning, beroende på omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 3 eller, allt efter omständigheterna, tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

3.   Det pappersdokument som avses i artikel 27.1 och 27.2 i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Mottagningsrapport/Exportrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i mottagningsrapporten eller exportrapporten, allt efter omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EEG) nr 2719/92 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 april 2010. Den ska emellertid fortsätta att gälla för de flyttningar som avses i artikel 46 i direktiv 2008/118/EG.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2010, med undantag av artikel 6 som ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2009.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.

(3)  EGT L 276, 19.9.1992, s. 1.


BILAGA I

ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM ANVÄNDS FÖR FÖRFLYTTNINGAR AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR UNDER PUNKTSKATTEUPPSKOV

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Dataelementen i de elektroniska meddelanden som används för det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG är organiserade i datagrupper och vid behov i dataundergrupper. Uppgifterna och deras användning beskrivs närmare i tabellerna 1–6 i vilka

a)

kolumn A innehåller den numeriska kod (nummer) som tilldelats varje datagrupp och dataundergrupp. Varje dataundergrupp följer löpnumret för den data(under)grupp som den tillhör (till exempel: om datagruppens nummer är 1 är numret för en av denna grupps dataundergrupper 1.1 och numret för denna dataundergrupps dataundergrupp 1.1.1),

b)

kolumn B innehåller den alfabetiska kod (bokstav) som tilldelats varje dataelement i en data(under)grupp,

c)

kolumn C anger data(under)grupp eller dataelement,

d)

kolumn D innehåller ett värde för varje data(under)grupp eller dataelement som anger om införandet av motsvarande uppgift är

obligatoriskt, dvs. uppgiften ska anges (R=required). Även om en data(under)grupp är fakultativ (O=optional) eller villkorad (C=conditional) kan dataelement inom den gruppen fortfarande vara obligatoriska (R=required) om de behöriga myndigheterna i medlemsstaten har beslutat att uppgifterna i denna (under)grupp måste fyllas i eller om villkoret gäller,

fakultativt (O=optional), vilket innebär att den person (avsändaren eller mottagaren) som lämnar in meddelandet kan välja att föra in uppgiften, utom då en medlemsstat har angivit att uppgiften är obligatorisk i enlighet med det alternativ som anges i kolumn E för en del av de fakultativa data(under)grupperna eller dataelementen,

villkorat (C=conditional), vilket innebär att användningen av data(under)gruppen eller dataelementet beror på andra data(under)grupper eller dataelement i samma meddelande,

beroende (D=dependent), vilket innebär att användningen av data(under)grupper eller dataelement är beroende av ett villkor som det datoriserade systemet inte kan kontrollera och som anges i kolumnerna E och F.

e)

kolumn E innehåller villkoren för de uppgifter vars införande är villkorat och anger, när så är tillämpligt, hur fakultativa och beroende uppgifter ska användas och vilka uppgifter som de behöriga myndigheterna måste ange,

f)

kolumn F innehåller vid behov förklaringar rörande ifyllandet av meddelandet,

g)

kolumn G innehåller

för vissa data(under)grupper ett nummer följt av ”x” som anger hur många gånger data(under)gruppen kan upprepas i meddelandet (standard=1), och

för varje dataelement, utom för dataelement som anger tidpunkt och/eller datum, karakteristika som anger datatyp och datalängd. Koderna för datatyperna är följande:

a bokstavskod

n numerisk kod

an alfanumerisk kod.

Numret efter koden anger den tillåtna datalängden för det aktuella dataelementet. Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att en uppgift inte har en viss fastställd längd utan kan ha upp till det antal tecken som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att uppgiften kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger attributets totala längd och siffran efter kommatecknet anger det högsta antalet siffror efter decimalkommat.

För dataelement som anger tidpunkt och/eller datum innebär angivande av ”datum”, ”tid” eller ”datumTid” att datum, tidpunkt eller både och måste anges i överensstämmelse med standarden ISO 8601 för datum- och tidsangivelser.

2.

Följande förkortningar används i tabellerna 1–6:

e-AD: elektroniskt administrativt dokument

ARC: administrativ referenskod

SEED: systemet för utbyte av uppgifter om punktskatter (den elektroniska databas som avses i artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 (1)

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen

Tabell 1

(enligt artiklarna 3.1 och 8.1)

Preliminärt elektroniskt administrativt dokument och elektroniskt administrativt dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Standardinlämning (ska alltid användas utom när inlämningen avser export enligt det lokala klareringsförfarandet)

2

=

Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet (tillämpning av artikel 283 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2))

Meddelandetypen får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

1.

e-AD rubrik

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

5

=

undantagen mottagare (artikel 17.1 a iv i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

b

Försändelsetid

R

 

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

c

Transportarrangemang

R

 

Ange den person som ansvarar för arrangemanget av den första transporten med hjälp av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

 

d

Administrativ referenskod (ARC)

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

 

e

Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

f

Löpnummer

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD och för varje ändring av bestämmelseort

Anges som 1 vid det första godkännandet och ökas sen med 1 för varje e-AD som de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten utfärdar efter varje ändring av bestämmelseorten

n..5

 

g

Datum och tidpunkt för godkännande av uppdatering

C

Datum och tidpunkt för godkännande av meddelandet om ändring av bestämmelseort i tabell 3. Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten om bestämmelseorten ändras.

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

h

Markering för uppskjutet inlämnande

D

”R” för inlämnande av ett e-AD för en flyttning som har inletts på grundval av det pappersdokument som avses i artikel 8.1

Tillåtna värden:

0

=

felaktigt

1

=

korrekt

Standardvärdet är ”felaktigt”.

Dataelementet får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

2.

AVSÄNDARE

R

 

 

 

 

a

Punktskattenummer

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren

an13

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.

Avsändningsort

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”1”

 

 

 

a

Skatteupplagsreferens

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för det skatteupplag från vilket varorna sänds

an13

 

b

Namn

O

 

 

an..182

 

c

Gata

O

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

O

 

an..10

 

f

Stad

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

4.

Avsändningskontor – import

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2”

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange koden för importtullkontoret. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

5.

MOTTAGARE

C

”R” utom för meddelande av typen ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller för kod för bestämmelseort 8

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

Detta dataelement gäller inte för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR om mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange bestämmelseortsmedlemsstaten med hjälp av medlemsstatskoderna i bilaga II, kodförteckning 3

a2

 

b

Serienummer för intyg om befrielse från punktskatt

D

”R” om ett serienummer anges på det intyg om befrielse från punktskatt som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (3)

 

an..255

7.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se kod för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 7c, 7e och 7f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen ska inges i enlighet med artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (4). Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

9.

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar försändelsen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Ange varornas fakturanummer. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument.

an..35

 

c

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Datum som anges på det dokument som anges i fält 9b.

datum

 

d

Ursprungskod

R

 

Tillåtna värden för flyttningens ursprung är följande:

1

=

Ursprung – skatteupplag (i de situationer som avses i artikel 17.1 a i direktiv 2008/118/EG)

2

=

Ursprung – import (i de situationer som avses i artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

e

Datum för avsändning

R

 

Den dag flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG, vilken kan infalla högst sju dagar efter dagen för inlämnandet av förslag till e-AD. Avsändningsdagen kan i de fall som avses i artikel 26 i direktiv 2008/118/ EG vara ett datum i det förflutna.

datum

 

f

Tidpunkt för avsändning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Den tidpunkt vid vilken flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG. Tidpunkten anges i lokal tid.

Time

 

g

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

D

Ska anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av nya e-AD till följd av godkännande av meddelande om uppdelning (tabell 5)

Den administrativa referenskod som ska anges är den administrativa referenskoden för det tidigare elektroniska administrativa dokumentet.

an21

9.1

ADMINISTRATIVT ENHETSDOKUMENT IMPORT

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2” (import)

 

9X

 

a

Nummer för administrativt enhetsdokument för import

R

Numret ska tillhandahållas av antingen avsändaren vid tidpunkten för inlämnande av det preliminära e-AD eller av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av det preliminära e-AD

Ange numret/numren för de(t) administrativa enhetsdokument som används för de berörda varornas övergång till fri omsättning

an..21

10.

Behörig myndighet vid avsändningsplatsen

R

 

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange koden för avsändningsmedlemsstatens behöriga myndighetskontor med ansvar för punktskattekontrollen på avsändningsplatsen. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

11.

FLYTTNINGSGARANTI

R

 

 

 

 

a

Kod borgensman

R

 

Ange de(n) person(er) som är ansvariga för att ställa en garanti med hjälp av koden för borgensman i bilaga II, kodförteckning 6

n..4

12.

BORGENSMAN

C

”R” om en av följande koder för borgensman är tillämpliga: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Se kod borgensman i bilaga II, kodförteckning 6)

Ange varornas transportör och/eller ägare om de ställer garantin

2X

 

a

Borgensmannens punktskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer eller mervärdesskattenummer för varornas transportör eller ägare

an13

 

b

Mervärdesskattenummer

O

an..35

 

c

Namn

C

För 12c, d, f och g: ”O” om borgensmannens punktskattenummer anges, annars ”R”

 

an..182

 

d

Gata

C

 

an..65

 

e

Nummer

O

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

Stad

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

13.

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt då flyttningen påbörjas med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

14.

Transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för arrangemanget av den första transporten om värdet i fält 1c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

15.

Första transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange den person som utför den första transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

16.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

R

 

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 13a. Se bilaga II, kodförteckning 8.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporter, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1

n..3

 

b

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller på avsändningsdagen

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage (för alkohol och alkoholhaltiga drycker, energiprodukter och för alla tobaksprodukter utom cigaretter)

n..15,2

 

g

Alkoholhalt

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange alkoholhalt (i volymprocent vid 20 °C) om tillämpligt i enlighet med bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

h

Grad Plato

D

”R” om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato

Ange grad Plato för öl om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval grad Plato. Se bilaga II, kodförteckning 11.

n..5,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella kompletterande uppgifter om den skattmärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

l

Ursprungsbeteckning

O

 

Detta fält kan användas för intyg när det gäller följande:

1.

Vissa viner avseende en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning.

2.

Vissa spritdrycker, avseende tillverkningsplats, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning.

3.

Öl, som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG (5), om man har för avsikt att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har bryggts på ett litet självständigt bryggeri.”

4.

Etylakohol, som framställts av ett litet destilleri så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG, om man har för avsikt att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har framställts på ett litet destilleri.”

an..350

 

m

Ursprungsbeteckning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

n

Producentens storlek

O

 

För öl eller spritdrycker för vilka ett intyg har angivits i fält 17l (ursprungsbeteckning) ska produktionen under föregående år anges i hektoliter öl eller hektoliter ren alkohol

n..15

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C om det är tillämpligt i enlighet med tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”).

Obligatoriskt (”R”) för bulktransport av de viner som avses i punkterna 1–9, 15 och 16 i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 479/2008 (6), för vilka varubeskrivningen ska innehålla de frivilliga uppgifter som anges i artikel 60 i den förordningen under förutsättning att de anges på märkningen eller att avsikten är att de ska anges på märkningen.

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke. Avsändningsmedlemsstaten får besluta att de transporterade varornas varumärke inte behöver anges om det anges på fakturan eller annat handelsdokument som avses i fält 9b.

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 9

a2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2

VINPRODUKT

D

Obligatoriskt (”R”) om produkterna ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Vinproduktskategori

R

 

För vinprodukter som ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ett av följande värden anges:

1

=

vin utan SUB/SGB

2

=

vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB

3

=

vin med SUB eller SGB

4

=

importerat vin

5

=

annat

n1

 

b

Kod för vinodlingszon

D

Obligatoriskt (”R”) för vinprodukter i bulkform (nominell volym mer än 60 liter)

Ange den vinodlingszon i vilken den transporterade produkten har sitt ursprung i enlighet med bilaga IX till förordning (EG) nr 479/2008

n..2

 

c

Tredjeland som är ursprungsland

C

Obligatoriskt (”R”) om vinprodukten i fält 17.2a är ”4” (importerat vin)

Ange en landskod enligt förteckningen i bilaga II, kodförteckning 4

a2

 

d

Övriga upplysningar

O

 

 

an..350

 

e

Övriga upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2.1

Kod för VINBEHANDLING

D

Obligatoriskt (”R”) om vinprodukter i bulkform (nominell volym mer än 60 liter)

 

99x

 

a

Kod för vinbehandling

R

 

Ange en av flera koder för vinbehandling i enlighet med del B 1.4 b i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 436/2009/EG (8)

n..2

18.

Certifikat

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivning

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18c används

Ange beskrivning av eventuella certifikat som avser de transporterade varorna, till exempel certifikat avseende den ursprungsbeteckning som avses i fält 17l

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

c

Dokumentreferens

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18a används

Ange referens till eventuella certifikat som avser de transporterade varorna

an..350

 

d

Dokumentreferens_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 2

(enligt artikel 4.1)

Återkallande

A

B

C

D

E

F

G

1.

e-AD FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska återkallas

an21

2.

ÅTERKALLANDE

R

 

 

 

 

a

Orsak till återkallande

R

 

Ange orsaken till återkallande av e-AD med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 10

n1

3.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av återkallande

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om återkallande

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid


Tabell 3

(enligt artiklarna 5.1 och 8.2)

Ändring av bestämmelseort

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av ändring av bestämmelseort

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2.

Uppdatering av e-AD

R

 

 

 

 

a

Löpnummer

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort

n..5

 

b

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD för vilket bestämmelseorten ska ändras

an21

 

c

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer. (Exempel: H12, eller D04.) Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

d

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den person som ansvarar för transporten med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

N1

 

e

Fakturanummer

D

Obligatoriskt (”R”) när fakturan ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange varornas fakturanummer. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument.

an..35

 

f

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om fakturanumret har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

Dag som anges på det dokument som anges i fält 2e

Datum

 

g

Kod för transportsätt

D

Obligatoriskt (”R”) när transportsättet ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange transportsätt med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

3.

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens nya bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

n1

4.

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

7.

Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för att anordna transporten om värdet i fält 2d är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om transportören ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den nya person som utför transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

9.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 2g, se bilaga II, kodförteckning 8

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod, se bilaga II, kodförteckning 1

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporten, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 4

(enligt artikel 5.3 andra stycket, artikel 5.6 och artikel 6.2 b)

Meddelande om ändring av bestämmelseort/Meddelande om uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1.

 

MEDDELANDE OM PUNKTSKATT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange orsaken till meddelandet med hjälp av ett av följande värden:

1

=

Ändring av bestämmelseort

2

=

Uppdelning

n1

 

b

Datum och tidpunkt för meddelandet

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

c

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som meddelandet gäller

an21

2.

 

EFTERFÖLJANDE ARC

C

Obligatoriskt (”R”) om meddelandetypen i fält 1a är 2

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

9x

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

an21


Tabell 5

(enligt artiklarna 6.1 och 8.2)

Uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1.

Uppdelning av e-AD

R

 

 

 

 

a

Tidigare administrativ referenskod ARC

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

2.

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

3.

Upplysningar om uppdelning av e-AD

R

 

 

9x

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar försändelsen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av uppdelning

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

c

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av uppdelning

Ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

4.

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd uppdelning

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för ändrad bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

7.

Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för transporten om värdet i fält 3c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om transportören ändras till följd av uppdelning

Ange den person som utför den nya transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

9.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av uppdelning

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange kod för transportenhet. Se bilaga II, kodförteckning 8.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporter, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

10.

e-AD:s huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1

n..3

 

b

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an..4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller den dag som ansökan om uppdelning lämnas in

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage

n..15,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella kompletterande uppgifter om den skattmärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärkning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C om det är tillämpligt i enlighet med tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

11.

KOLLI

 

 

 

99x

 

a

Kod slag av kollin

R

 

Ange slag av kolli med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 9

a2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 6

(enligt artiklarna 7 och 8.3)

Mottagningsrapport/Exportrapport

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande mottagningsrapport/exportrapport

C

Anges av behöriga myndigheter i bestämmelse- eller exportmedlemsstaten efter godkännande av mottagningsrapport/exportrapport

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2.

e-AD för FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för e-AD.

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Ange löpnummer för e-AD.

n..5

3.

MOTTAGARE

R

 

 

 

 

a

Identifiering av mottagare

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

Inte tillämpligt för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

4.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a i tabell 1)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 4c, 4e och 4f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

BESTÄMMELSEKONTOR

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 8

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kontorskoden för den behöriga myndighet som svarar för punktskattekontrollen på bestämmelseorten. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

6.

MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Ankomstdag för de punktskattepliktiga varorna

R

 

Den dag flyttningen avslutas i enlighet med artikel 20.2 i direktiv 2008/118/EG

Dag

 

b

Allmän slutsats vid mottagande

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Varorna godtagna, överensstämmer med order

2

=

Varorna godtagna, överensstämmer ej med order

3

=

Varorna vägrats

4

=

Varorna delvis vägrats

21

=

Utförsel godtagits, överensstämmer med order

22

=

Utförsel godtagits, överensstämmer ej med order

23

=

Utförsel vägrad

n..2

 

c

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

d

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

7.

HUVUDDEL MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

C

Obligatoriskt (”R”) om värdet för den allmänna slutsatsen vid mottagandet är ett annat än 1 och 21 (se fält 6b)

 

999X

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange det varupostnummer som är kopplat till det e-AD (fält 17a i tabell 1) som avser den punktskattepliktiga vara för vilken varken koden 1 eller 21 är tillämplig

n..3

 

b

Indikator för underskott eller överskott

D

Obligatoriskt (”R”) om det konstateras att det för det aktuella varupostnumret finns ett under- eller överskott

Tillåtna värden:

S

=

underskott

E

=

överskott

a1

 

c

Konstaterat under- eller överskott

C

Obligatoriskt (”R”) om indikator angivits i fält 7b

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

n..15,3

 

d

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an4

 

e

Vägrad kvantitet

C

Obligatoriskt (”R”) om den allmänna slutsatsen vid mottagandet har angivits med kod 4 (se fält 6b)

Ange kvantitet för varje varupostnummer för vilket punktskattepliktiga varor vägras (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

n..15,3

7.1

Orsak till att sändning ej överensstämmer med order

D

Obligatoriskt (”R”) för varje varupostnummer för vilket den allmänna slutsatsen vid mottagandet angivits till 2, 3, 4, 22 eller 23 (se fält 6b)

 

9X

 

a

Orsak till att sändning ej överensstämmer med order

R

 

Tillåtna värden:

0

=

annan

1

=

överskott (excess)

2

=

underskott (shortage)

3

=

varorna skadade

4

=

försegling bruten

5

=

rapporterad av systemet för exportkontroll (ECS)

6

=

en eller flera varupostnummer med oriktiga värden

n1

 

b

Kompletterande upplysningar

C

Obligatoriskt (”R”) om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 0

”O” om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 3, 4 eller 5

(se fält 7.1a)

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


(1)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EGT L 8, 11.1.1996, s. 11.

(4)  EGT L 302,19.10.1992, s. 1.

(5)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 21.

(6)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(8)  EUT L 128, 27.5.2009, s. 15.


BILAGA II

(hänvisningar i artikel 2)

Förteckning över koder

1.   SPRÅKKODER

Dessa koder är ett utdrag ur standarden ISO 639.1 (alpha-2-koder). Dessutom har två koder som inte ingår i standarden lagts till för att användas tillsammans med den latinska teckenversionen av språk som använder icke-latinska tecken, dvs.

bt – bulgariska (latinska tecken)

gr – grekiska (latinska tecken)

Kod

Beskrivning

bg

Bulgariska

bt

Bulgariska (latinska tecken)

cs

Tjeckiska

da

Danska

nl

Nederländska

en

Engelska

et

Estniska

fi

Finska

fr

Franska

ga

Gaeliska

gr

Grekiska (latinska tecken)

de

Tyska

el

Grekiska

hu

Ungerska

it

Italienska

lv

Lettiska

lt

Litauiska

mt

Maltesiska

pl

Polska

pt

Portugisiska

ro

Rumänska

sk

Slovakiska

sl

Slovenska

es

Spanska

sv

Svenska

2.   ADMINISTRATIV REFERENSKOD (ARC)

Fält

Innehåll

Fälttyp

Exempel

1

År

Numerisk 2

05

2

Anger den medlemsstat där e-AD ursprungligen lämnades in

Alfabetisk 2

ES

3

Nationellt tilldelad unik kod

Alfanumerisk 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrollsiffra

Numerisk 1

9

Fält 1 anger de två sista siffrorna i det år flyttningen godtogs.

Fält 3 måste fyllas i med en unik kod för varje förflyttning inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS). Medlemsstaterna är ansvariga för hur detta fält används, men varje EMCS-förflyttning måste ha ett unikt nummer.

Fält 4 innehåller en kontrollsiffra för hela den administrativa referenskoden som ska bidra till att upptäcka fel när koden förs in.

3.   MEDLEMSSTATER

Ska vara identisk med koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder (1) (ISO 3166), begränsad till medlemsstaterna, med undantag av följande:

För Grekland ska EL i stället för GR användas.

För Förenade kungariket ska GB i stället för UK användas.

4.   LANDSKODER

Använd koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder (ISO 3166).

5.   TULLKONTORSREFERENSNUMMER

Tullkontorsreferensnumret består av en identifieringskod för medlemsstaten (se kodförteckning 3) följd av ett 6-siffrigt alfanumeriskt nationellt nummer, t.ex. IT0830AB.

6.   KOD BORGENSMAN

Kod

Beskrivning

1

Avsändare

2

Transportör

3

De punktskattepliktiga varornas ägare

4

Mottagare

12

Gemensam garanti avsändare och transportör

13

Gemensam garanti avsändare och de punktskattepliktiga varornas ägare

14

Gemensam garanti avsändare och mottagare

23

Gemensam garanti transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

24

Gemensam garanti transportör och mottagare

34

Gemensam garanti de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

123

Gemensam garanti avsändare, transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

124

Gemensam garanti avsändare, transportör och mottagare

134

Gemensam garanti avsändare, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

234

Gemensam garanti transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

1234

Gemensam garanti avsändare, transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

7.   TRANSPORTSÄTT

Kod

Beskrivning

0

Annat

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Postförsändelse

7

Transport genom fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

8.   TRANSPORTENHET

Kod

Beskrivning

1

Container

2

Fordon

3

Släpfordon

4

Traktor

9.   EMBALLAGE

Använd koderna för fält 31 i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

10.   KOD FÖR ORSAK TILL ÅTERKALLANDE

Kod

Beskrivning

0

Annan

1

Skrivfel

2

Handelstransaktionen avbrutits

3

Dubblett e-AD

4

Flyttningen påbörjades inte på avsändningsdagen

11.   PUNKTSKATTEPLIKTIG VARA

PSK

KAT

ENHET

Beskrivning

A

P

D

T200

T

4

Cigaretter enligt definitionen i artiklarna 4.1 och 7.2 i rådets direktiv 95/59/EG (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigarrer och cigariller enligt definitionen i artiklarna 3 och 7.1 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

T400

T

1

Finskuren röktobak för rullning av cigaretter enligt definitionen i artikel 6 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

T500

T

1

Annan röktobak i enlighet med artiklarna 5 och 7.2 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

B000

B

3

Öl enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/83/EEG

J

J

N

W200

W

3

Icke mousserande vin och icke mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.1 och 12.1 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

W300

W

3

Mousserande vin och mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.2 och 12.2 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

I000

I

3

Mellanprodukter enligt definitionen i artikel 17 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S200

S

3

Alkoholhaltiga drycker enligt definitionen i artikel 20 första, andra och tredje strecksatsen i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S300

S

3

Etylalkohol, enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt KN-nummer 2207 och 2208, andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S400

S

3

Delvis denaturerad alkohol, enligt artikel 20 i direktiv 92/83/EEG, dvs. alkohol som har denaturerats men som ännu inte uppfyller de villkor som krävs för att omfattas av undantaget enligt artikel 27.1 a eller 27.1 b i det direktivet, andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S500

S

3

Produkter som innehåller etylalkohol enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt andra KN-nummer än 2207 och 2208

J

N

N

E200

E

2

Vegetabiliska och animaliska oljor – produkter enligt KN-nummer 1507–1518, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG (3))

N

N

J

E300

E

2

Mineraloljor (energiprodukter) – produkter enligt KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 (artikel 20.1 b i b i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E410

E

2

Byhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 och 2710 11 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E420

E

2

Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 och 2710 11 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E430

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E440

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E450

E

2

Flygfotogen, omärkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E460

E

2

Flygfotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E470

E

1

Tung eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 61–2710 19 69 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E490

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 11 till 2710 19 69, inte angivna ovan, med undantag av produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, andra än kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E500

E

1

Motorgas och andra gasformiga kolväten (LPG) enligt KN-nummer 2711 12 11–2711 19 00 (artikel 20.1 d i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E600

E

1

Mättade acykliska kolväten enligt KN-nummer 2901 10 (artikel 20.1 e i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E700

E

2

Cycliska kolväten enligt KN-nummer 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 (artikel 20.1 f i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E800

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2905 11 00 (metanol [metylalkohol]), som inte är av syntetiskt ursprung, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 g i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E910

E

2

Fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar enligt KN-nummer 3824 90 99 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E920

E

2

Produkter enligt KN-nummer 3824 90 99, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle – andra än fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

Anmärkning:

De KN-nummer som används i tabellen för energiprodukter är de som används i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 (EGT L 279, 23.10.2001).

Förklaring till tabellförkortningar:

PSK Kod för punktskattepliktig vara

KAT Kategori för punktskattepliktig vara

ENHET Måttenhet (från förteckning 12)

A: Alkoholhalt måste anges (Ja/Nej)

P: Grad Plato får anges (Ja/Nej)

D: Densitet vid 15 °C måste anges (Ja/Nej)

12.   MÅTTENHETER

Kod för måttenhet

Beskrivning

1

Kg

2

Liter (vid temperaturen 15 °C)

3

Liter (vid temperaturen 20 °C)

4

1 000 styck


(1)  UN/ECE Trade Facilitation Recommendation nr 3, tredje utgåvan, antagen av Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Genève, januari 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(3)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.


Top