EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0642

Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (Text av betydelse för EES)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

23.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 642/2009

av den 22 juli 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/32/EG ska krav på ekodesign fastställas av kommissionen för energianvändande produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym, som har betydande inverkan på miljön och som erbjuder stora möjligheter till förbättringar i fråga om deras miljöeffekter, utan att detta medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.2 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign vid behov införa genomförandeåtgärder som avser konsumentelektronik.

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av tv-mottagare. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från gemenskapen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts på kommissionens webbplats Europa.

(4)

Tv-mottagare är en viktig produktgrupp inom hemelektronik vad gäller elförbrukning och därför prioriterad i ekodesignpolitiken.

(5)

Den miljöaspekt hos tv-mottagare som identifierats som viktig för denna förordning är elförbrukningen i användarfasen.

(6)

Den årliga elförbrukningen för tv-mottagare i gemenskapen beräknades till 60 TWh år 2007, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 24 miljoner ton. Om inga åtgärder vidtas för att begränsa denna förbrukning beräknas den stiga till 132 TWh år 2020. Den förberedande studien visar att elförbrukningen i användarfasen kan minskas kraftigt.

(7)

Andra viktiga miljöaspekter avser de farliga ämnen som används vid tillverkningen av tv-mottagare och avfall från uttjänta tv-mottagare som omhändertas. Förbättring av miljöpåverkan från dessa ämnen tas upp i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (3), och bör inte behandlas ytterligare i denna förordning.

(8)

Den förberedande studien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2005/32/EG inte behövs.

(9)

En minskning av tv-mottagarnas elförbrukning är möjlig/genomförbar om man tillämpar befintliga generiska kostnadseffektiva tekniska lösningar som leder till en minskning av de kombinerade kostnaderna för att köpa och använda tv-apparater.

(10)

Ekodesignkraven bör harmonisera elförbrukningskraven för tv-mottagare i hela gemenskapen för att därigenom bidra till den inre marknadens funktion och en förbättring av dessa produkters miljöprestanda.

(11)

Ekodesignkraven bör inte få någon negativ effekt på produktens funktion och bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Framför allt bör vinsterna från en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter under tillverkningen av de produkter som omfattas av denna förordning.

(12)

Ett stegvis införande av ekodesignkraven bör ge en lämplig tidsram för tillverkarna att anpassa sina produkter. Tidsschemat bör vara sådant att man undviker negativa effekter på funktionerna för den utrustning som redan finns på marknaden och att man tar hänsyn till kostnadseffekterna för tillverkarna, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen för denna förordning uppnås i tid.

(13)

Mätning av relevanta produktparametrar bör utföras med pålitliga, korrekta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (4).

(14)

Denna förordning bör leda till en ökad marknadspenetrering av tekniska lösningar som minskar tv-mottagarnas miljöpåverkan och ge en beräknad elbesparing på 28 TWh till 2020 jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(15)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör denna förordning ange tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(16)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning som informationen har samband med de krav som anges i denna förordning.

(17)

Den nuvarande bästa tillgängliga energieffektiviteten för påslagna tv-apparater och bästa tillgängliga minskning av miljöeffekterna från farliga ämnen anges i kommissionens beslut 2009/300/EG av den 12 mars 2009 som fastställer reviderade miljökriterier för miljömärkning av tv-mottagare (5). Det beslutet kommer att bidra till att garantera allmän tillgänglighet för och enkel tillgång till information, framför allt för små och medelstora företag och mycket små företag, vilket kommer att ytterligare underlätta integreringen av bästa designteknik för att minska tv-mottagarnas miljöpåverkan. Riktmärken för bästa tillgängliga teknik bör därför inte anges i denna förordning.

(18)

De ekodesignkrav som gäller från och med den 7 januari 2013 enligt kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (6) bör träda i kraft för tv-mottagare vid en tidigare tidpunkt än vad som anges i den förordningen, eftersom de tekniska lösningar som uppfyller förordningens bestämmelser kan genomföras snabbare för tv-mottagare och ytterligare energibesparingar kan uppnås. Förordning (EG) nr 1275/2008 bör därför inte gälla tv-mottagare och bör ändras i enlighet därmed.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av tv-mottagare.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i direktiv 2005/32/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   tv-mottagare: en tv-apparat eller tv-monitor.

2.   tv-apparat: en produkt som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och som släpps ut på marknaden under en viss modell- eller systembeteckning, och som består av

3.   tv-monitor: en produkt som är utformad för att på en integrerad bildskärm återge en videosignal från flera olika källor, inklusive tv-utsändningar, som också kan kontrollera och återge ljudsignaler från en extern mottagningsanordning, som anslutits via standardiserade signalingångar, inklusive standarderna cinch (component, composite), SCART, HDMI och kommande trådlösa standarder (men exklusive videosignalingångar som inte är standard, såsom DVI och SDI), men som inte kan ta emot och behandla sändningssignaler.

4.   påläge: när tv-mottagaren är ansluten till nätet och producerar ljud och bild.

5.   hemläge: den tv-inställning som rekommenderas av tillverkaren för normal användning i hemmet.

6.   standbyläge: ett läge där utrustningen är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast erbjuder följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

Reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion med enbart visning av påslagen reaktiveringsfunktion, och/eller

informations- eller statusmeny.

7.   frånläge: ett läge där utrustningen är ansluten till nätet och inte erbjuder någon funktion. Detta läge omfattar också följande:

8.   reaktiveringsfunktion: en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive påläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer eller ett villkor för att erhålla ytterligare funktioner, inklusive påläge.

9.   informations- eller statusmeny: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag.

10.   fast meny: en uppsättning tv-inställningar som fördefinierats av tillverkaren och där tv-mottagarens användare måste välja en viss uppsättning när tv-mottagaren tas i bruk första gången.

11.   full HD-upplösning: en skärmupplösning med ett fysiskt antal pixlar på minst 1 920 × 1 080.

Artikel 3

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för tv-mottagare anges i bilaga I.

Efterlevnaden av ekodesignkraven kommer att kontrolleras enligt de metoder som anges i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara det interna designkontrollsystem som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem för att bedöma överensstämmelse som anges i bilaga V till det direktivet.

Den tekniska dokumentation som ska tillhandahållas för bedömning av överensstämmelse anges i punkt 1 del 5 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Övervakningskontroller ska genomföras i enlighet med det kontrollförfarande som anges i bilaga III.

Artikel 6

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning senast tre år efter ikraftträdandet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign.

Artikel 7

Ändring av förordning (EG) nr 1275/2008

Punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1275/2008 ska ersättas med den text som anges i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   De ekodesignkrav som anges i punkt 1 i del 1, del 3, del 4 och punkt 2 i del 5 i bilaga I ska gälla från och med den 20 augusti 2010.

De ekodesignkrav som anges i punkt 2 del 1 i bilaga I ska gälla från och med den 1 april 2012.

De ekodesignkrav som anges i punkterna 1 a–e i del 2 i bilaga I ska gälla från och med den 7 januari 2010.

De ekodesignkrav som anges i punkterna 2 a–e i del 2 i bilaga I ska gälla från och med den 20 augusti 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

(4)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  EUT L 82, 28.3.2009, s. 3.

(6)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(7)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.


BILAGA I

KRAV PÅ EKODESIGN

1.   EFFEKTFÖRBRUKNING I PÅLÄGE

1)

Från den 20 augusti 2010:

Effektförbrukningen i påläge för en tv-mottagare med synbar skärmarea A, utryckt i dm2 får inte överstiga följande gränsvärden:

 

Full HD-upplösning

Alla övriga upplösningar

Tv-apparater

20 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2

20 watt + A · 4,3224 watt/dm2

Tv-monitorer

15 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2

15 watt + A · 4,3224 watt/dm2

2)

Från och med den 1 april 2012:

Effektförbrukningen i påläge för en tv-mottagare med synbar skärmarea A, utryckt i dm2 får inte överstiga följande gränsvärden:

 

Alla upplösningar

Tv-apparater

16 watt + A · 3,4579 watt/dm2

Tv-monitorer

12 watt + A · 3,4579 watt/dm2

2.   EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY- ELLER FRÅNLÄGE

1)

Från och med den 7 januari 2010:

a)

Effektförbrukning i ”frånläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i ett frånläge får inte överstiga 1,00 watt.

b)

Effektförbrukning i ”standbyläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion, eller som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, får inte överstiga 1,00 watt.

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder informations- eller statusmeny, eller som erbjuder en kombination av reaktiveringsfunktion och informations- eller statusmeny, får inte överstiga 2,00 watt.

c)

Frånlägets och/eller standbylägets tillgänglighet

Tv-mottagaren ska ha ett frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där den inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge när tv-mottagaren är ansluten till nätet.

d)

För tv-apparater som består av en bildskärm och en eller flera kanalväljare/mottagare och ytterligare tillvalsfunktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk eller videobandspelare i en eller flera separata enheter, gäller leden a–c för bildskärmen och de separata enheterna individuellt.

2)

Från och med den 20 augusti 2011:

a)

Effektförbrukning i ”frånläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i ett frånläge får inte överstiga 0,30 watt, såvida kravet i nedanstående stycke inte är uppfyllt.

Tv-mottagare med en väl synlig brytare som, när den ställs om till frånläge, ställer in tv-mottagaren i ett läge där effektförbrukningen inte överstiger 0,01 watt, får inte ha en effektförbrukning som överstiger 0,50 watt i något annat av tv-mottagarens frånlägen.

b)

Effektförbrukning i ”standbyläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion, eller som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, får inte överstiga 0,50 watt.

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder informations- eller statusvisning, eller som erbjuder en kombination av reaktiveringsfunktion och informations- eller statusvisning, får inte överstiga 1,00 watt.

c)

Frånlägets och/eller standbylägets tillgänglighet

Tv-mottagare ska ha ett frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där de inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge när tv-mottagaren är ansluten till nätet.

d)

Automatiskt viloläge

Tv-mottagare ska erbjuda en funktion med följande egenskaper:

i)

Efter högst fyra timmar i påläge sedan användaren senast ändrade en inställning och/eller bytte kanal, ska tv-mottagaren automatiskt byta från påläge till

standbyläge eller

frånläge eller

ett annat läge som inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge.

ii)

Tv-mottagare ska visa ett varningsmeddelande innan den automatiskt byter från påläge till tillämpligt läge.

Denna funktion ska vara fabriksinställd.

e)

För tv-apparater som består av en bildskärm och en eller flera kanalväljare/mottagare och ytterligare tillvalsfunktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk eller videobandspelare i en separat enhet, gäller leden a–d för bildskärmen och de separata enheterna individuellt.

3.   ”HEMLÄGE” FÖR TV-MOTTAGARE SOM LEVERERAS MED FAST MENY

Från och med den 20 augusti 2010:

Tv-mottagare med fast meny när apparaten aktiveras första gången ska erbjuda ett ”hemläge” i den fasta menyn, som ska vara standardalternativ när tv-mottagaren slås på första gången. Om användaren väljer ett annat läge än ”hemläge” när tv-mottagaren slås på första gången ska han i en andra urvalsprocess uppmanas bekräfta sitt val.

4.   KVOTEN FÖR TOPPNIVÅN AV LUMINANS

Från och med den 20 augusti 2010:

Tv-mottagare utan fast meny: toppnivå av luminans i påläge för tv-mottagaren som den levererats av tillverkaren får inte understiga 65 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste pålägesförhållande som tv-mottagaren erbjuder.

Tv-mottagare med fast meny: toppnivå av luminans i hemläge får inte understiga 65 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste pålägesförhållande som tv-mottagaren erbjuder.

5.   INFORMATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS AV TILLVERKARNA

1)

För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 5 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

a)

Testparametrar för mätningarna:

Omgivande temperatur.

Testspänning i volt och frekvens i Hz.

Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

Ingångsterminal för ljud- och videotestsignaler.

Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

b)

Påläge:

Uppgifter om effektförbrukning i watt avrundat till en decimal för effektmätningar upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt.

Egenskaper för den dynamiska videosignal som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll.

Vilka steg som krävs för att uppnå stabila förhållanden avseende effektförbrukning.

Dessutom för tv-mottagare med fast meny: kvoten för toppnivå av luminans för hemläge och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent.

Dessutom för tv-monitorer: en beskrivning av relevanta egenskaper för den kanalväljare som används för mätningar.

c)

För varje standby- och/eller frånläge:

Uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.

Använd mätmetod.

Beskrivning av hur apparatens driftsläge valdes eller programmerades.

Åtgärdssekvens för att nå det läge där tv-mottagaren automatiskt byter läge.

d)

Automatiskt viloläge:

Varaktigheten för påläge innan tv-mottagaren når automatiskt standby- eller frånläge, eller annat villkor som inte överskrider tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge.

e)

Farliga ämnen:

Om tv-mottagaren innehåller kvicksilver eller bly: innehållet av kvicksilver som X,X mg och förekomsten av bly.

2)

Från och med den 20 augusti 2010:

Följande information ska finnas offentligt tillgänglig på avgiftsfria webbplatser:

Uppgifter om effektförbrukning vid påläge i watt avrundat till en decimal för effektmätningar upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt.

För varje standby- och/eller frånläge: uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.

För tv-mottagare utan fast meny: tv-mottagarens kvot för toppnivå av luminans i påläge vid leverans från tillverkaren och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent avrundat till närmaste heltal.

Därutöver för tv-mottagare med fast meny: kvoten för toppnivå av luminans för hemläge och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent avrundat till närmaste heltal.

Om tv-mottagaren innehåller kvicksilver eller bly: innehållet som X,X mg och förekomsten av bly.


BILAGA II

MÄTNINGAR

1.   Mätning av effektförbrukning i påläge

Mätningar av effektförbrukningen som anges i del 1 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor:

a)

Mätningarna ska utföras med hjälp av en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätningsmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.

b)

Villkor för tv-mottagare för mätning av effektförbrukningen i påläge:

Tv-apparater utan fast meny: Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-mottagarens luminansreglage ska stå i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren.

Tv-apparater med fast meny: Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-apparaten i ”hemläge”.

Tv-monitorer utan fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-monitorns luminansreglage ska stå i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren. Kanalväljarens effektförbrukning är inte relevant för mätning av tv-monitorns effektförbrukning i påläge.

Tv-monitorer med fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-monitorn i ”hemläge”.

c)

Allmänna villkor:

Mätningarna ska utföras i en omgivningstemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

Mätningarna ska göras med användning av en dynamisk videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll. Mätningen ska avse den genomsnittliga effektförbrukningen under 10 minuter i följd.

Mätningarna ska göras efter det att tv-mottagaren har varit i frånläge under minst en timma följt av minst en timma i påläge och de ska vara avslutade inom högst tre timmar i påläge. Relevant videosignal ska visas under hela tiden utrustningen är i påläge. För tv-mottagare som man vet stabiliseras inom en timma kan varaktigheten reduceras om man kan visa att de resulterande mätningarna ligger inom 2 % av resultaten som annars skulle uppnås under de perioder som beskrivs här.

Mätningarna ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 2 % vid konfidensnivån 95 %.

Mätningarna ska i förekommande fall utföras med den automatiska ljusstyrkeregleringen avstängd. Finns automatisk ljusstyrkereglering och denna inte kan stängas av måste ljuset vid mätning falla direkt in i sensorn för bakgrundsljus med en intensitet på minst 300 lux.

2.   Mätning av effektförbrukning i standby- eller frånläge

Mätningar av den effektförbrukning som avses i del 2 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor.

a)

Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 a–b och 2 a–b ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.

b)

Mätning av effekter på 0,5 watt eller mer ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 2 % vid konfidensnivån 95 %. Mätning av effekter understigande 0,5 watt ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 0,01 watt vid konfidensnivån 95 %.

3.   Mätningar av toppnivån av luminansen

Mätningar av den toppnivå av luminansen som avses i del 4 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande krav:

a)

Mätningarna ska utföras med hjälp av ett pålitligt, korrekt och reproducerbart mätningsförfarande som tar hänsyn till allmänt accepterad bästa praxis för mätmetoder.

b)

Mätningar av toppnivån av luminansen ska göras med en luminansmätare som detekterar den del av skärmen som visar en helt (100 %) vit bild och som ingår i ett testmönster för fullskärmstest och inte överskrider det bildmedelvärde där skärmens luminanssystem sätter in effektbegränsning.

c)

Mätningar av luminansen ska göras utan att luminansmätarens detektionspunkt på displayen påverkas vid växling mellan de lägen som avses i del 4 i bilaga I.


BILAGA III

KONTROLLFÖRFARANDE

När den marknadsövervakning genomförs som anges i artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga I.

1.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet.

2.

Modellen ska anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

resultatet för effektförbrukning i påläge inte överstiger de tillämpbara värden som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

resultatet för från- och standbyläge, i förekommande fall, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a–b och 2 a–b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

resultatet för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 3 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

3.

Om resultaten som anges i punkterna 2 a eller b eller c inte uppnås, ska ytterligare tre enheter av samma modell provas.

4.

Sedan ytterligare tre enheter av samma modell har provats, ska modellen anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

genomsnittet för resultaten för effektförbrukning i påläge för de senare tre enheterna inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 och 2 i del 1 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna i från- och standbyläge, i förekommande fall, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a, 1 b och 2 a och 2 b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 3 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

5.

Om resultaten som anges i punkterna 4 a, b och c inte uppnås, ska modellen anses inte uppfylla kraven.

6.

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA IV

Förteckning över energianvändande produkter som omfattas av punkt 3 i bilaga i till förordning (EG) nr 1275/2008

 

Radioapparater

 

Videokameror

 

Videobandspelare

 

Hi-fi-anläggningar

 

Förstärkare

 

System för hemmabio

 

Musikinstrument

Andra produkter för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även signaler eller teknik för annan överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation, men med undantag av tv-mottagare i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 642/2009.


Top