EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0614

Rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 122 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2014; upphävd genom 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/614/oj

14.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 181/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 614/2009

av den 7 juli 2009

om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 26, 87, 88, 89, 132, 133 och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Äggalbumin, som inte är medtaget i bilaga I till fördraget, omfattas inte av fördragets jordbruksbestämmelser, i motsats till äggulor.

(3)

Härigenom uppstår en situation som negativt kan påverka den gemensamma jordbrukspolitikens effektivitet inom äggsektorn.

(4)

För att uppnå en väl avvägd lösning bör ett gemensamt handelssystem för äggalbumin införas motsvarande handelssystemet för ägg. Detta system måste även omfatta mjölkalbumin, eftersom denna produkt i stor utsträckning kan ersätta äggalbumin.

(5)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (4) har en inre marknad för ägg etablerats inom gemenskapen.

(6)

Handelssystemet för albuminer bör motsvara det system som gäller för ägg, eftersom de förstnämnda produkterna är beroende av de senare.

(7)

Inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan har gemenskapen förhandlat om olika avtal. Många av dessa avtal avser jordbruk, särskilt jordbruksavtalet (5).

(8)

Genom jordbruksavtalet avskaffas rörliga importavgifter och andra åtgärder och importpålagor. De tullsatser som gäller för jordbruksprodukter i enlighet med jordbruksavtalet ska fastställas i Gemensamma tulltaxan.

(9)

I regel följer äggalbuminpriserna priserna på ägg, vilka är olika inom gemenskapen och på världsmarknaden. Äggpriset är inte den enda faktorn som förutom bearbetningskostnaderna påverkar priset på albuminer på världsmarknaden. För att upprätthålla en lägsta skyddsnivå mot negativa effekter på marknaden till följd av tarifferingen, medger jordbruksavtalet att tilläggstullar tillämpas på exakt definierade villkor, men endast på produkter som är föremål för tariffering.

(10)

I jordbruksavtalet fastställs en rad tullkvoter inom ramen för systemen med ”nuvarande tillträde” och ”minimitillträde”. De villkor som gäller för sådana kvoter anges i detalj i jordbruksavtalet. Med hänsyn till det stora antalet kvoter och för att säkerställa att de tillämpas så effektivt som möjligt, bör kommissionen ansvara för öppnandet och förvaltningen av dem, med användning av förvaltningskommittéförfarandet.

(11)

På grund av de nära ekonomiska sambanden mellan de olika äggprodukterna är det nödvändigt att ge möjlighet att införa handelsnormer för äggalbumin och mjölkalbumin som i möjligaste mån motsvarar handelsnormerna för de produkter som avses i artikel 1.1 s i förordning (EG) nr 1234/2007.

(12)

Enligt den gemensamma marknadsorganisationen för ägg är det endast rådet som är behörigt att fatta beslut om undantag från tillämpning av bestämmelserna om aktiv förädling. Med de ekonomiska villkor som följer av jordbruksavtalet kan det visa sig nödvändigt att reagera snabbt på marknadsproblem som följer av tillämpningen av dessa bestämmelser. I det avseendet bör kommissionen ges befogenhet att besluta om brådskande åtgärder som är tidsbegränsade.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska Gemensamma tulltaxans tullsatser tillämpas för följande produkter:

KN-nr

Varuslag

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat:

– Äggalbumin:

ex 3502 11

– – Torkat:

3502 11 90

– – – Annat (än olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel)

ex 3502 19

– – Annat:

3502 19 90

– – – Annat (än olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel)

ex 3502 20

– Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner):

– – Annat (än olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel)

3502 20 91

– – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

3502 20 99

– – – Annat

KAPITEL II

HANDEL MED TREDJELAND

Artikel 2

1.   Vid import till gemenskapen av någon av de produkter som anges i artikel 1 kan det krävas att en importlicens företes.

2.   Importlicenser ska utfärdas av medlemsstaterna till varje sökande, oavsett dennes etableringsort inom gemenskapen och utan att detta påverkar åtgärder som vidtas för att tillämpa artikel 4.

3.   Importlicenser ska gälla inom hela gemenskapen. Sådana licenser ska utfärdas på villkor att en säkerhet ställs som garanti för att produkterna importeras under licensens giltighetstid. Utom i händelse av force majeure, ska säkerheten vara helt eller delvis förverkad om import inte genomförs eller endast genomförs delvis under licensens giltighetstid.

4.   Importlicensernas giltighetstid och övriga tillämpningsföreskrifter till punkt 1 ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 3

1.   För att förhindra eller motverka de negativa effekter på gemenskapsmarknaden som kan bli följden av import av vissa produkter enligt artikel 1, ska en tilläggstull betalas vid import av en eller flera sådana produkter till den tullsats som fastställs i Gemensamma tulltaxan, om de villkor som anges i artikel 5 i jordbruksavtalet har uppfyllts, med undantag för det fall att det är osannolikt att importen kommer att störa gemenskapsmarknaden, eller om effekterna skulle bli oproportionerliga i förhållande till det avsedda syftet.

2.   De utlösande priserna, som utgör den övre gränsen för när en tilläggsimporttull får tas ut, ska vara de utlösande priser som gemenskapen anmäler till WTO.

De utlösande kvantiteter som måste överskridas för att en tilläggsimporttull ska tas ut, ska bestämmas på grundval av särskilt importen till gemenskapen under de tre år som föregår det år då de negativa effekter som avses i punkt 1 uppstår eller sannolikt kommer att uppstå.

3.   De importpriser som ska beaktas vid uttag av en tilläggsimporttull ska bestämmas på grundval av cif-importpriserna för det aktuella partiet.

Cif-importpriser ska för detta ändamål kontrolleras mot de representativa priserna för produkten på världsmarknaden eller på gemenskapens importmarknad för den produkten.

4.   Kommissionen ska anta tillämpningsföreskrifter till punkterna 1, 2 och 3 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007. I sådana tillämpningsföreskrifter ska bl.a. anges

a)

de produkter för vilka tilläggsimporttullar får tas ut enligt artikel 5 i jordbruksavtalet,

b)

de övriga kriterier som krävs för tillämpningen av punkt 1 i enlighet med artikel 5 i jordbruksavtalet.

Artikel 4

1.   De tullkvoter för produkter enligt artikel 1 som följer av avtal som ingås inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ska öppnas och förvaltas i enlighet med tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

2.   Kvoter ska förvaltas med användning av en av följande metoder eller med en kombination av dessa metoder:

a)

En metod som är grundad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer (metoden ”först till kvarn”).

b)

En metod enligt vilken kvoter fördelas i proportion till de begärda kvantiteterna när ansökningarna har inkommit (metoden ”samtidig behandling”).

c)

En metod som är grundad på traditionella handelsflöden (metoden ”traditionella/nya mönster”).

Andra lämpliga metoder får antas.

De får inte medföra diskriminering mellan de berörda aktörerna.

3.   Den förvaltningsmetod som väljs ska vid behov vara anpassad efter försörjningsbehoven på gemenskapsmarknaden och efter behovet av att bevara balansen på denna marknad; metoden kan också utgå från andra metoder som tidigare använts på kvoter motsvarande dem som avses i punkt 1, utan att detta påverkar de rättigheter som följer av avtal som ingåtts inom ramen för handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.

4.   De tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 1 ska innehålla bestämmelser om öppnandet av årliga kvoter, vilka vid behov fördelas över året, och, i förekommande fall, om

a)

garantier som täcker produktens art, avsändningsplats och ursprung,

b)

erkännande av de dokument som används för kontroll av de garantier som avses i a, och

c)

de villkor på vilka importlicenser utfärdas samt importlicensernas giltighetstid.

Artikel 5

Om priser på gemenskapsmarknaden höjs väsentligt och den situationen sannolikt kommer att bestå och därmed störa eller hota att störa nämnda marknad, får lämpliga åtgärder vidtas.

Rådet ska, på förslag av kommissionen, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 37.2 i fördraget, anta tillämpningsföreskrifter till första stycket i den här artikeln.

Artikel 6

För de produkter som anges i artikel 1 kan handelsnormer fastställas som, med reservation för att det kan vara nödvändigt att ta hänsyn till dessa produkters särskilda egenskaper, ska motsvara de handelsnormer som föreskrivs i artikel 116 i förordning (EG) nr 1234/2007 för de produkter som anges i del XIX i bilaga I till den förordningen. Dessa normer kan särskilt omfatta klassificering efter kvalitet, förpackning, lagring, transport, presentation och märkning.

Normerna, deras räckvidd och de allmänna bestämmelserna för deras tillämpning ska fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 7

1.   I den mån som krävs för att den gemensamma organisationen av marknaden för ägg och denna förordning ska fungera korrekt, får rådet i enlighet med det röstningsförfarande som föreskrivs i artikel 37.2 i fördraget, på förslag av kommissionen, i vissa fall helt eller delvis förbjuda att bestämmelser om aktiv förädling tillämpas på de produkter enligt artikel 1 i denna förordning som är avsedda att användas i framställningen av de produkter som anges i den artikeln.

2.   Om den situation som avses i punkt 1 uppstår utomordentligt akut och gemenskapsmarknaden störs eller sannolikt kommer att störas av aktiv förädling, ska kommissionen genom undantag från punkt 1 besluta om de nödvändiga åtgärderna, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ. Rådet och medlemsstaterna ska underrättas om sådana åtgärder, vilka ska träda i kraft med omedelbar verkan och gälla i högst sex månader. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, ska den fatta beslut därom inom en vecka från och med mottagandet av begäran.

3.   En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om sådana åtgärder till rådet inom en vecka från och med underrättelsen därom. Rådet får med kvalificerad majoritet bekräfta, ändra eller upphäva kommissionens beslut. Om rådet inte har agerat inom tre månader ska kommissionens beslut anses vara upphävt.

Artikel 8

1.   De allmänna bestämmelserna om tolkningen av den kombinerade nomenklaturen och dess särskilda tillämpningsföreskrifter ska gälla tullklassificeringen av produkter som omfattas av denna förordning. Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av denna förordning ska införlivas i Gemensamma tulltaxan.

2.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning eller enligt bestämmelser som antas i enlighet härmed, ska följande vara förbjudet i handeln med tredjeland:

a)

Uttag av en avgift som har motsvarande verkan som en tull.

b)

Tillämpning av kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

KAPITEL III

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Artikel 9

De produkter som anges i artikel 1 och som har framställts eller beretts av produkter som inte omfattas av artiklarna 23.2 och 24 i fördraget får inte omsättas fritt inom gemenskapen.

Artikel 10

Medlemsstaterna och kommissionen ska meddela varandra de uppgifter som behövs för att genomföra denna förordning. Bestämmelserna för hur dessa uppgifter ska meddelas och spridas ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 2783/75 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2009.

På rådets vägnar

A. BORG

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 13 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.

(3)  Se bilaga I.

(4)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA I

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH EN FÖRTECKNING ÖVER DESS EFTERFÖLJANDE ÄNDRINGAR

Rådets förordning (EEG) nr 2783/75

(EGT L 282, 1.11.1975, s. 104)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 4001/87

(EGT L 377, 31.12.1987, s. 44)

 

Rådets förordning (EG) nr 3290/94

(EGT L 349, 31.12.1994, s. 105)

Endast bilaga XII del B

Kommissionens förordning (EG) nr 2916/95

(EGT L 305, 19.12.1995, s. 49)

Endast artikel 1.6


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2783/75

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1 första stycket

Artikel 2.1

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.1 tredje stycket

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artikel 2.4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2 inledningen

Artikel 4.2 inledningen

Artikel 4.2 första, andra och tredje strecksatserna

Artikel 4.2 a, b och c

Artikel 4.3 och 4.4

Artikel 4.3 och 4.4

Artiklarna 5-7

Artiklarna 5-7

Artikel 8.1

Artikel 8.1

Artikel 8.2 inledningen

Artikel 8.2 inledningen

Artikel 8.2 första och andra strecksatserna

Artikel 8.2 a och b

Artiklarna 9 och 10

Artiklarna 9 och 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 12

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II


Top